Úterý 17. dubna 1923

Předseda (zvoní): K věcné poznámce uděluji ještě slovo p. posl. Astrovi.

Posl. Aster: Slavná sněmovno! Pan posl. Bubník prohlásil ve své řeči, že dr. Scheiner za svého působení jako president banky "Bohemie" zařadil do položky "Různá vydání" také jakousi subvenci na agitační fond strany sociálně-demokratické. Není potřebí vykládati dosah této insinuace. Pan posl. Bubník byl dotázán oficielně zástupci naší strany, zda tvrzení toto má podloženo důkazy. Nato odpověděl tento pán způsobem, který je charakteristický pro něj i pro jeho stranu, a to takto: "Bylo mně to sděleno."

Jsem pověřen s tohoto místa odmítnouti co nejrozhodněji toto nízké nařčení československé sociálně-demokratické strany dělnické jako obvinění naprosto smýšlené a nepravdivé. Podotýkám, že jsme se ihned dotázali pana dr. Scheinera, který prohlásil s určitostí, že nikdy žádnou částku straně sociálně-demokratické nebo jejím funkcionářům nepoukázal a nevyplatil. Patří tudíž toto nízké nařčení p. posl. Bubníka do řady oněch nepěkných zbraní, kterých komunisté používají proti svým protivníkům. Tam, kde chybí věcné argumenty, sahá se ovšem ke lži a nízkým po mluvám. (Výborně!).

Předseda (zvoní): Tím listina řečníků jest vyčerpána a rozprava skončena.

Podle §u 65 jedn. řádu jest rozpravu zakončiti hlasováním, zda sněmovna prohlášení, dané v odpověď na naléhavé interpelace, schvaluje čili nic. Sněmovna může se však také usnésti, že hlasování odkládá.

Návrh na odklad hlasování podán nebyl. Budeme tedy hlasovati o schválení. Prosím, aby páni i paní poslanci usedli na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí, aby sněmovna schválila prohlášení vlády ve věcech bankovních, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna schválila odpověď vlády a tím jsou vyřízeny naléhavé interpelace posl. Bubníka a soudr. (tisk 4055), posl. dr. Charváta a soudr. (tisk 4064) a posl. Biňovce a soudr. (tisk 4074), jakož i interpelace posl. dr. Czecha a soudr. (tisk 4048/XII).

Přistoupím k ukončení schůze.

Nemocí omlouvá se posl. Pelikán.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub čsl. socialistů vyslal do výboru ústavně-právního posl. Netolického za posl. Hrušovského, do výboru soc.-politického posl. Pechmanovou za posl. Hugo Bergmanna.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru dopravního posl. Kirpalovou za posl. Tauba; do výboru soc.-politického posl. dr. Haase za posl. Hausmanna.

Klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" vyslal do výboru zdravotního posl. dr. W. Feierfeila za posl. V. Marka; do výboru zahraničního posl. dr. W. Feierfeila za posl. dr. Luschku.

Klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské vyslal do výboru sociálně-politického posl. Vávru za posl. Horáka.

Předseda: Mezi schůzí byl tiskem rozdán zápis o 199. a 200. schůzi poslanecké sněmovny republiky Československé.

Sděluji, že ústavně-právní výbor, který byl svolán na zítřek na 9. hod. dopol., koná svou schůzi o 10. hod. dopol.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 19. dubna 1923 o 10. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 4069) o ochraně nájemníků (tisk 4077).

2. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 4070), kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, č. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 4078).

3. Zpráva výboru soc.-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 4071) o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4083).

4. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. ř. byly vyřízeny osnovy zákonů uvedené pod č. 1 až 3. Je snad proti mému návrhu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 10 hod. 15 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP