Úterý 17. dubna 1923

 

Začátek schůze ve 4 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

216 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr, ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

President nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 201. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně na schůze dne 10. dubna t. r. udělil jsem dovolenou posl. dr. Körmendy-Ékesovi pro neodkladné záležitosti.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. dr. Keiblovi, Zavřelovi, dr. Dérerovi, Pociskovi pro neodkladné zaměstnání; dále posl. Kreibichovi a dr. Šmeralovi pro zahraniční cestu; na dnešní a zítřejší schůzi posl. Tománkovi pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvil se dodatečně pro minulý týden posl. dr. Haas.

Dále omlouvají se nemocí posl. Kunst, Bobok.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru soc.-politického vyslal:

klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu posl. Karlovského za posl. Nejezchleba-Marchu,

klub poslanců čsl. sociálně-demokratické strany dělnické posl. Geršla za posl. Jana Bečko,

klub čsl. socialistů posl. Zeminovou za posl. Práška a posl. Sajdla za posl. Davida, a to pro schůzi dne 12. dubna 1923, na další schůze posl. Laube za posl. Zeminovou a posl. Hugo Bergmanna za posl. Sajdla,

klub posl. čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské posl. Horáka za posl. Vávru,

klub poslanců komunistické strany Československa posl. Tesku za posl. Blažka,

klub slovenských ľudových poslancov posl. dr. Labay a za posl. dr. Kubiše,

klub poslanců "Bund der Landwirte" posl. Jos. Fischera za posl. Kaisera a posl. dr. Spinu za posl. Schuberta.

Klub poslanců národně-demokratických vyslal do výboru zahraničního posl. dr. Kramáře za posl. dr. Lukavského.

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru imunitního posl. dr. Kubiše za posl. dr. Labaye.

Klub poslanců "Deutsche christl. soz. Volkspartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. Bobka za posl. dr. Petersilku; do výboru soc.-politického posl. Böhra za posl. Schälzkyho.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností posl. Kirpalovou za posl. Rud. Fischera.

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru imunitního posl. Hvizdáka za posl. dr. Dérera; do výboru zahraničního posl. Jar. Marka za posl. dr. Dérera.

Ve výboru pro dopravu a veř. práce (dne 17. dubna 1923) zvoleni za zapisovatele posl. Hugo Bergmann a Janalík.

Imunitní výbor zvolil dnes předsedou posl. dr. Jos. Černého, místopředsedou posl. dr. Dérera, zapisovatelem posl. Koudelku.

Předsednictvo klubu poslanců strany republikánské oznámilo podle § 15 jedn. řádu, že posl. dr. Kubíček přestal býti členem tohoto klubu.

Předseda: Došly spisy, dotazy, odpovědi atd. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády zaslal přípisem ze dne 17. dubna 1923, č. j. 9161/23 m. r., vládní návrh zákona o označování původu zboží, a přípisem ze dne 15. dubna 1923, č. j. 8867/23 m. r., sdělil, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona o opatřeních na ochranu československé měny a oběhu zákonných platidel,

návrh zákona o trestnom pojednávaní konanom podľa trestného poriadku, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti nepřítomným osobám (přípisem ze dne 14. dubna 1923, č. j. 8870/23 m. r.).

Dotaz posl. dr. Luschky ministrovi nár. obrany o vyplácení odpočivných platů bývalým říšskoněmeckým důstojnickým vdovám na Hlučínsku.

Dotaz posl. Simma a druhů ministrovi nár. obrany o úpravě vdovského důchodu Anny Süssové v Habersbirku č. 152.

Dotaz posl. Schweichharta, Čermaka, Grünznera a druhů ministrovi železnic, že na místní dráze Česká Lípa-Kamenický Šenov byla zrušena jedna vlaková dvojice.

Dotaz posl. Simma ministrovi vnitra, že okres. politická správa v Jablonci n. N. zakázala rozšiřovati letáky.

Dotaz posl. Čuříka a soudr. ministrovi železnic o stavbě dráhy Vsetín-Bilnice-Brumov.

Dotaz posl. Sedláčka ministrovi zahraničních věcí o zadržování Jana Mikulíka, občana Československé republiky, v Rusku.

Dotaz posl. dr. Lelleye ministrovi soc. pečlivosti o sebavoľnom jednaní finačného strážnika Josefa Krestu.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi spravedlnosti vo veci penzie vdovy po Imrichovi Uhlyárikovi, býv. okresnom sudcovi vo Vyšnom Svidníku.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi zemedelstva o spálení mostu obce Ladamovce vojskom v roku 1919.

Dotaz posl. dr. Lelleyho a súdruhov ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o nezákonitom postupe obvodného notára v Dolnom Ďurade.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Čuříka a druhů o redukci presonálu ve stanici Lipník nad Bečvou.

Odpověď min. financí a ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Janalíka a soudr. o zřízení pohraničního celního úřadu ve Znojmě.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Rýpara a druhů, zda a jakým způsobem jest ochoten působiti, aby při stavbě dráhy Vsetín-Bilnice při pracích a dodávkách byl vzat zřetel na dělnictvo a živnostnictvo vsetínského okresu.

Odpověď min. veřejných prací na dotaz posl. Sedláčka a soudr. o povolení subvence na stavbu silnice Rudice-Přečkovice.

Odpověď min. pro zásobování lidu na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti vývozu obilí z jižních Čech za hranice státu.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o potrestání školních dětí na chlapecké obecné a měšťanské škole v Litomyšli pro účast při otevření a svěcení spolkového domu v Litomyšli.

Odpověď min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. Špatného o zriadení pokračovaciej školy učnovskej v Podbrezovej.

Odpověď min. soc. péče v dohodě s min. spravedlnosti na dotaz posl. Patzela a druhů o prodloužení ochranných ustanovení pro repatrianty a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Odpověď min. pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Lodgmana o zrušení tak zvaného nuceného vyplácení poštovních zásilek.

Odpověď min. spravedlnosti na dotaz posl. Patzela o vytvoření dělnického soudnictví.

Odpověď min. pošt a telegrafů na dotaz posl. inž. Junga a druhů o potrestání poštovního zřízence pro jeho činnost jako zástupce obce.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Krause o vyplácení odpočivného Bedřichu Gablerovi, poštmistru v. v., bytem ve Wartenbergu.

Odpověď min. vnitra a min. železnic na dotaz posl. Rýpara v záležitosti podvodů žáků německých škol v Opavě.

Odpověď min. zemedelstva na dotaz posl. Bečku, Ertla a Oktávca ohľadom zavedenia verejnej dopravy na úzkokolajnej železnici Hronec-Dobrodž.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o nedbalé manipulaci balíky, pokud se týče o tendenčním způsobení škody se strany přednosty železničního skladiště v Humenném.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o nespravedlivém pensionování železničáře Andreja Balascha a druhů v Nové Vsi.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Lelleyho o poukázání platu Ludevítu Cserebóvi, železničnímu inspektorovi.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Szentyványiho a soudr. ve věci dodatečné výměny bankovek rakousko-uherské banky v obci Nučíně.

Předseda: Dne 13. dubna 1923 byly poštou tiskem rozeslány tyto zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4077. Zpráva soc.-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 4069) o ochraně nájemníků.

Tisk 4078. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 4070), kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, č. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána zpráva.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4083. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona o odkladu exekučního vyklízení místností.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4066. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Úmluva a statut o svobodě transitu", sjednaná v Barceloně 20. dubna 1921.

Tisk 4073. Vládní návrh zákona o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany.

Tisk 4075. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským, podepsaná v Haagu dne 20. ledna 1923.

Tisk 4080. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923.

Tisk 4081. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povoluje se osvobození od domovní daně činžovní i přirážek k ní pro stavby v tomto obvodu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4048. Sbírka interpelací:

I. posl. Windirsche a druhů ministrovi zemědělství a ministrovi spravedlnosti o lichvaření se síranem ammonatým;

II. posl. Čermaka, Schweichharta, R. Fischera a druhů ministru železnic, že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky;

III. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi železnic, že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky;

IV. posl. Beutela, Čermaka, Grünznera a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o nové redukci německých obecných škol v Ústí n. L.,

V. posl. dr. Spiny, dr. Schollicha, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o nové redukci německých obecných škol v Ústí n. L.;

VI. posl. dr. Hanreicha a druhů celé vládě o jazykových přehmatech ve správní službě;

VII. posl. Laube, Davida, Pelikána a soudr. ministrovi obchodu o kritické situaci domáckého dělnictva konfekčního na Prostějovsku následkem vybírání daně z obratu;

VIII. posl. Laube, Pelikána a soudr. ministrovi soc. péče pro nedostatečné znění zákona o nemocenském pojištění domáckých dělníků;

IX. posl. Tausika, Nagy, Svetlika a soudruhů ministrovi vnitra o nezákonném jednání tiskového oddělení policejního ředitelství v Košicích;

X. posl. Bečku, Oktavca, Ertla, Farbulu, Bendu, dr. Dérera a súdr. ministrovi spravedlnosti, vnútra a pre správu Slovenska v záležitosti násilného prepadávania, terorizovania, ba dokonca vraždenia pokojných občanov exponentmi komunistickej strany na Slovensku;

XI. posl. Tausika a soudr. vládě o poměrech ve svidnickém okresu na východním Slovensku;

XII. posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů celé vládě o úpadku banky Bohemie;

XIII. posl. dr. Raddy a druhů ministrovi vnitra, jak moravsko-budějovická okresní politická správa užívá jazykového zákona;

XIV. posl. Simma a druhů ministrovi nár. obrany o stíhání vojínů, kteří jsou válečnými poškozenci s vyššími procenty podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., pro neuposlechnutí někdejšího mobilisačního rozkazu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy o 199. a 200. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh:

Tisk 4079. Návrh posl. Křemena, Mašaty, Prokůpka, dr. Srdínka, Staňka, Vraného a spol. v záležitosti pomoci vyhořelým v Sirákově v okrese Polná.

Iniciativní výbor ve své schůzi dne 10. dubna 1923 přikázal k řádnému projednání tyto návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Výboru zdravotnímu:

Tisk 4004. Návrh posl. dr. Lehnerta, dr. Raddy a druhů na změnu či doplnění některých ustanovení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n. (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Čís. 4028/III. Návrh posl. Böhra, Wenzela, inž. Kalliny a soudr. na změnu zákona o povinném očkování ze dne 15. července 1919, čís. 412 Sb. z. a n., pokud se týče ze dne 23. září 1919 (viz seznam podaných návrhů tisk 4028).

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 3999. Návrh posl. Patzela, Schälzkyho a druhů na zákonnou úpravu kolektivních pracovních a služebních smluv a na zřízení dohodčích úřadů.

Tisk 4011. Návrh posl. Toužila, Skaláka, Svetlika a soudr. na zavedení stavební povinnosti velkých podniků.

Tisk 4013. Návrh posl. Kučery, Tesky, Warmbrunna a soudr. na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona z 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 4014. Návrh posl. Toužila, Kučery, Warmbrunna a soudr. na okamžité zahájení investičních staveb, projektovaných ve stáním rozpočtu na rok 1923 (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 4027. Návrh posl. Tayerle, Hampla, A. Chalupy, Pociska a soudr. na změnu §§ 77 a 82 živnost. řádu o výpovědní lhůtě, jakož i o propuštění z práce bez výpovědi.

Tisk 4029. Návrh posl. Koudelky, Prokeše, Bečko a soudr. na vydání zákona o placené dovolené pro dělnictvo.

Čís. 4028/IV. Návrh posl. Skaláka, Buriana, Kučery a soudr. na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech (viz seznam podaných návrhů tisk 4028). 

Tisk 4043. Návrh posl. dr. Luschky a druhů na změnu ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o snížení nebo zrušení jednotného drahotního přídavku civilních i vojenských státních zaměstnanců ve státních a státem spravovaných podnicích, ústavech a fondech (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 4053. Návrh posl. Brožíka, dr. Haase, Pohla a soudr., na změnu zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

Tisk 4054. Návrh posl. dr. Haase, Pohla, Brožíka, Draxla a druhů na změnu zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

Tisk 4058. Návrh posl. Brodeckého, dr. Vrbenského a soudr. o mimořádných peněžitých měsíčních příplatcích civilních i vojenských státních zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 4059. Návrh posl. Grünznera, Tauba a druhů na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců fondů státem spravovaných (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 4068. Návrh posl. Toužila, Kučery, Blažka a soudr. na ochranu nájemníků (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 4012. Návrh posl. Bubníka, Warmbrunna a soudr. na zrušení dovozních cel na veškeré poživatiny.

Tisk 4016. Návrh posl. Patzela, inž. Junga, Simma a druhů o drahotních přídavcích zaměstnanců ve veřejné službě (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Tisk 4049. Návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů na zrušení válečných přirážek k přímým daním.

Tisk 4050. Návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů na zrušení válečných přirážek k dani z příjmu.

Tisk 4062. Návrh posl. Simma, dr. Scholilcha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, dr. Kafky a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., o právních poměrech učitelů občanských škol a jejich zástupců, působících na obecných a občanských školách (současně přikázán výboru soc.-politickému).

Tisk 4067. Návrh posl. V. Marka, Böhra, Schälzkyho a druhů na změnu některých ustanovení o přednostním právu knihovním přímých daní (současně přikázán výboru ústavně-právnímu).

Výboru kulturnímu:

Tisk 4015. Návrh posl. Hoffmanna, Hillebranda a druhů na zařadění a časový postup učitelstva na veřejných občanských školách (změna zákona ze dne 13. července 1922).

Tisk 4063. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů, jímž se doplňuje zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.

Výboru zemědělskému:

Tisk 4030. Návrh posl. Ulricha, A. Černého a soudr. na vydání zákona, jímž se upravuje rozdílení nouzových podpor při živelních pohromách.

Tisk 4057. Návrh posl. dr. Gažíka a spol. na zmenu zákona zo dňa 22. prosince 1920, Sb. z. a n čís. 683, o opatrenie strojených hnojiv.

Výboru ústavně-právnímu:

čís. 4028/I. Návrh posl. Purkyňové a druhů na doplnění zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech manželské smlouvy a rozluce manželství (viz seznam podaných návrhů tisk 4028).

Čís. 4028/II. Návrh posl. Purkyňové a soudr. na vydání zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky (viz seznam podaných návrhů tisk 4028).

Čís. 4028/V. Návrh posl. Berana, Dubického, J. Hálka, Tůmy a soudr. na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti (současně přikázán výboru rozpočtovému) - (viz seznam podaných návrhů tisk 4028). 

Tisk 4032. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda, dr. Haase a druhů o odpovědnosti předsedy a členů vlády.

Tisk 4047. Návrh posl. Dubického, Mašaty a soudr. na vydání zákona o exekuci na zaopatřovací požitky.

Výboru živnostenskému:

Tisk 4039. Návrh posl. Anděla, Mlčocha, Najmana a druhů na změnu resp. doplnění zákona z 5. února 1907, ř. z. č. 26 (jenž týče se změn doplňků řádu živnostenského).

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji:

Žádost hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 7. dubna 1923, č. 4366/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Svetlika pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. 2, bod 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. z r. 1914 ca. Josef Hospodárský (č. 324 imunit.),

žádost hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 7. dubna 1923, č. 4269/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tomika pro přečin pomluvy podle § 24 zák. čl. XLI z r. 1914 ca. Americko-slovenská banka v Uherské Skalici (č. 325 imunit.),

žádost hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 10. dubna 1923, č. 4453/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Nagy pro přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca. Arpád Nagy, hl. slúžný v Dunajské Stredě (č. 325 imunit.),

žádost kraj. soudu v Liberci ze dne 12. dubna 1923, č. Pr 128/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Nagy pro přečin urážky na cti ca. Max Schmiedek (č. 327 imunit.),

žádost kraj. soudu v Liberci ze dne 12. dubna 1923, č. Vr 475/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Lodgmana pro přečin podle § 306 a pro přestupek podle §§ 312, 314 tr. z., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 4. března 1923 v Liberci (č. 328 imunit.),

přípis kraj. soudu v Plzni ze dne 9. dubna 1923, č. Vr X 109/22/20, kterým zastavuje se trestní řízení proti posl. Kučerovi pro zločin podle § 58b tr. z. (č. 142 imunit.),

přípis okr. soudu trest. v Brně ze dne 10. dubna 1923, č. U III 477/21, kterým se zastavuje trestní řízení proti posl. dr. Baeranovi pro přestupek podle § 488 tr. z.

přípis kraj. co trest. soudu v Litoměřicích ze dne 10. dubna 1923, č. Vr 2782/22, jímž odvolává se trestní řízení proti posl. Hellerovi pro zločin podle § 65b tr. z. a přečin podle § 360 tr. z., jichž se dopustil řečí na veřejné schůzi v Ústí dne 17. září m. r. (č. 257 imunit.),

přípis kraj. trest. soudu v Litoměřicích ze dne 14. dubna 1923, č. Pr 4/23, jímž dožádání o vydání posl. Grünznera a Beutela pro přečin proti bezpečností cti ca Knirsch, se odvolává (č. 302 imunit.).

Jednací zápisy o 199. a 200. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy a, poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jednacího řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Budeme projednávati pořad dnešní schůze, a to nejprve odstavec první, jímž je:

1. Zpráva výboru rozpočtového o závěrečných účtech státních výdajů a příjmů republiky československé za listopad a prosinec roku 1918 a za rok 1919 (tisk 4036).

Zpravodajem je posl. dr. Srdínko, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Srdínko: Slavná sněmovno! Přistupujeme v poslanecké sněmovně k projednávání prvních státních účetních uzávěrek, a to za prvé dva měsíce naší samostatnosti, tedy za poslední dva měsíce roku 1918, a za celý rok 1919. Sněmovna senátní nás předešla. Tam byla tato záležitost již vyřízena. Při této příležitosti dovoluji si upozorňovati, zdali byl tento postup správný, zda by snad přece - jako při velkých finančních zákonech, při daňových věcech a při rozpočtu, kteréžto předlohy přicházejí dříve do poslanecké sněmovny a pak teprve do senátu - nemělo se tak státi i se státními účetními závěrkami. (Výborně!)

Státní převrat z 28. října 1918 rázem ukončil válečný stav, pod nímž národ tak dlouhá léta úpěl, a rozbořil nadobro budovu stávající administrativy, na místo které bylo potřebí vytvořit ze základů vše nové pro náš stát. Státní správa v historických zemích republiky byla ve svém dosavadním chodu takřka zachycena a automaticky dále vedena, ale pouze, pokud se týče stávajících již úřadů zemských a jiných podřízených instancí, kdežto ve svém ústředí musila býti od rakouských ministerstev odpoutána a vybudována na nových základech.

Nová ministerstva a ústřední úřady, pokud zapracovaných sil nebylo po ruce, byla nucena sáhnout na doplnění svého personálu k silám dosud v úřadech zemských zaměstnaným, o něž pak zemské správy přirozeně byly oslabeny.

Větší ještě přesun úřednictva vyvolala nutná organisace státní správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Touto fluktuací ovšem byla stabilita a úřední chod citelně dotčeny, poněvadž vzniklé mezery nebylo ihned možno nahraditi novými kvalifikovanými silami. Značné poruchy ve finančním hospodářství a účetnictví způsobil zejména odboj území sudetského a znojemského, jež se prohlásily tehdy za integrující součást německého Rakouska a používaly nadále vídeňské poštovní spořitelny k odvádění státních peněz. Nejinak tomu bylo na Slovensku a v Rusi Podkarpatské, odkud maďarské iredentistické úřednictvo zasílalo šmahem pokladní deníky a hotovosti do Budapešti. Zmatek ten byl dovršen a stupňován na jaře roku 1919 bolševickým vpádem do krajů Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Ústřední státní pokladny na počátku nebylo a platby poštovní spořitelnou ve Vídni musely býti zastaveny a nahrazeny prozatímní poštovní spořitelnou se sídlem v Praze. Celý náklad na ministerstva, nejvyšší úřady a vojsko musil býti kryt z kontokorentních záloh správou finanční, poštovní anebo zemskou poskytovaných, které pak musely býti vyrovnány jako dodatkový úvěr pro rok 1918. Až teprve na jaře roku 1919 byl vybudován ústřední systém pokladní zřízením ústřední státní pokladny a poštovního úřadu šekového. Je tedy přirozeno, že závěrečné účty za ono kritické období, zde za účelem ústavního projednání předložené, nesou na sobě patrné stopy oné pohnuté doby. Co překážek a nesnází musel nejvyšší kontrolní úřad překonat, než se mu podařilo své zákonné povinnosti dostát, o tom svědčí četné zprávy, jichž se dostalo jak presidiu Národního shromáždění tak rozpočtovému výboru a obtíže ty, uvážíme-li jen mimořádný stav utvářející se státní administrativy, jejž jsem z předu několika rysy naznačil, byly takového rázu, že neváhám za práci, kterou sestavením a předložením těchto účtů nejvyšší účetní kontrolní úřad pro republiku vykonal, se svého zpravodajského místa vysloviti mu uznání.

Jakou důležitost má také státní účet pro náš veřejný život, oceníme nejlépe, povážíme-li, že je to nejvýraznější obraz státního hospodaření, jenž ukazuje v nestranných číslicích výsledky finanční politiky odpovědné vlády a dává parlamentní kontrole příležitost posouditi, na kolik hospodářské disposice vládní se pohybovaly v mezích finančního zákona, jehož jádrem je ústavně schválený státní rozpočet. Důležitost těchto státních účtů ještě neobyčejně zvyšuje okolnost, že jde o první účty naší republiky a že poslanecká sněmovna přistupuje k jejich neodkladnému projednání. Projednání a schválení těchto státních účtů zajisté probudí zvýšený zájem nejen naší širší veřejnosti, ale také světa zahraničního, a bude zajisté buditi dojem příznivý, když takto bude dokumentováno, že vybudování naší republiky opírá se o solidní finanční základy.

Meritorně účet za 2 měsíce r. 1918 vlastně je pouze pokladním účtem, kdežto účet za r. 1919 je správní státní účetní závěrkou a tu s radostí nutno konstatovati, že výsledek skutečného hospodářství proti rozpočtu byl daleko příznivější, neboť skutečný schodek je menší o 2.192,000.000 proti schodku rozpočtovému. Rozpočtový schodek za r. 1919 byl odhadnut na 4.905 mil. Byl však menší o 2.192,000.000 a snížil se tedy na 2.713,000.000 K.

Zpráva, kterou podal nejvyšší kontrolní úřad, byla v rozpočtovém výboru důkladně projednána. První schůze, která se tím zabývala, odkázala celou záležitost po provedené debatě zvláštní komisi, ve které byly zastoupeny všechny strany této slavné sněmovny. Tato komise se sešla a projednala záležitost. Potom referovala v nové schůzi rozpočtového výboru, kde konečně státní účetní závěrky byly schváleny a zároveň schválena a doporučena slavné sněmovně jedna resoluce. Návrhy rozpočtového výboru jsou tyto: 1. Aby závěrečný účet státních výdajů a příjmů za listopad a prosinec r. 1918 a za rok 1919 byl schválen, 2. aby schválena byla resoluce tohoto znění: "Vláda se žádá, aby zařídila, čeho třeba, aby Národnímu shromáždění byly také předkládány účetní závěrky zemských fondů a fondů zeměmi spravovaných."

K této resolucí budiž mi dovoleno několik slov. Při projednávání státního rozpočtu bylo s různých stran v rozpočtovém výboru žádáno, by rozpočtovému výboru byly předkládány rozpočty nejen státní, nýbrž také rozpočty samosprávných celků, tedy hlavně zemské rozpočty. Proto důsledně a logicky žádá rozpočtový výbor, aby mu byly předkládány nejen rozpočty zemské, nýbrž aby mu byly předkládány také závěrky zemské a snad také závěrky větších samosprávných těles.

V komisi, která projednávala účetní závěrky, objevil se pouze jediný návrh, a to, aby účetní závěrky byly sněmovnám předkládány v detailnější formě, takové, jako jsou jednotlivé detailní sešity rozpočtů všech resortů všech ministerstev.

Návrh tento nedošel majority v rozpočtovém výboru a rozpočtový výbor nedoporučuje tuto formu předkládání účetních závěrek.

Konečně rozpočtový výbor žádá, aby co nejdříve byly předloženy i účetní závěrky státní za léta další, jak to zákon předpisuje, tedy za léta 1920 a 1921.

Dovoluji si tudíž jménem rozpočtového výboru žádati slavnou sněmovnu, aby jednak schválila předložené účty a za druhé, aby schválila resoluci, která je vytištěna ve zprávě rozpočtového výboru. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Zahajuji debatu. Ke slovu jsou přihlášeni pp. posl. Bubník a Taub.

Podle usnesení presidia navrhuji řečnickou lhůtu 25 minut. (Námitek nebylo.)

Námitek proti tomu není.

Uděluji slovo prvnímu řečníku "proti" zapsanému, jímž jest pan posl. Bubník.

Posl. Bubník: Vážení pánové! Veřejný zájem dnešního dne jest obrácen ke zcela jiným věcem, které mají důležitost pro přítomnost, a proto není věnována pozornost taková, jaká by měla býti, tomu, co už máme za sebou. Bylo-li zde referováno o státních závěrkách účetních z roku 1918 a 1919 a jestliže se klub komunistických poslanců usnesl zúčastniti se debaty, jsou k tomu důvody rázu zásadního i formálního.

Především je třeba, abych zde protestoval proti předkládání účetních závěrek ve lhůtě, která daleko překročuje termín zákonně stanovený. Podle zákona o předkládání státních účetních závěrek má býti Nejvyšším účetním kontrolním úřadem předložena zpráva v 18 měsících po skončení hospodářského roku. Předkládá-li ji Nejvyšší kontrolní úřad, jehož věcné důvody a překážky je třeba uznati teprve teď, a jestliže rozpočtový výbor a jeho referent schvaluje tyto závěrky, aniž by se zmínil o této nepřístojnosti, považuji za svou povinnost, abych s tohoto místa nejen se o této okolnosti zmínil, nýbrž také pokud možno nejdůrazněji se proti tomu ohradil. Jde o více než dvouleté prodloužení lhůty, takže máme dnes v dubnu 1923 teprve státní závěrky o 2 měsících z roku 1918 a o celé správě státního hospodářství za rok 1919. Podrobím kritice jenom přehledné účetní závěrky za rok 1919. Již obsahově nesou tyto státní závěrky zárodky celé finanční a sociální politiky, která dosud má své důsledky v dnešním státním hospodářství.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP