Úterý 10. dubna 1923

 

Začátek schůze ve 4 hod. 55 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

204 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr; ministři dr. Beneš, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Tučný, Udržal.

President nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 200. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůze udělil jsem posl. dr. Gažíkovi a Geršlovi pro neodkladné záležitosti.

Chorobou omlouvá se posl. dr. Juriga.

Počátkem této schůze byly tiskem rozdány naléhavé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4055. Naléhavá interpelace posl. Bubníka, Warmbrunna a soudr. vládě o úpadku banky "Bohemie".

Tisk 4064. Naléhavá interpelace posl. dr. Charváta, dr. Vrbenského a soudr. vládě o záležitosti revise Živnostenské banky.

Tisk 4074. Naléhavá interpelace posl. Biňovce, Staňka, Slavíčka, dr. Noska, dr. Lukavského a soudr. vládě o bankovních poměrech.

Předseda: Přikazuji výboru rozpočtovému vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku (tisk 4072).

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Navrhuji, aby výboru soc.-politickému, jemuž přikazuji:

vládní návrh zákona o ochraně nájemníků (tisk 4069),

vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče (tisk 4070),

vládní návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 4071),

uložena byla k podání zprávy o těchto vládních návrzích lhůta 7denní.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť pozvedne ruku. (Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím o hlasování. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata.

Navrhuji, aby výborům brannému a rozpočtovému, jimž přikazuji usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny (tisk sen. 1470, 1517 a k tisku 1517) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk 4056), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 14denní, a

výboru ústavně-právnímu, jemuž přikazuji usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 712) o nakladatelské smlouvě (tisk 4060), aby uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 14denní,

výboru ústavně-právnímu, jemuž přikazuji usnesení senátu o vládnom návrhu zákona (tlačivo sen. 1556), ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch (tisk 4061) uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 3denní.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty.

Teď podle §u 69 našeho jedn. řádu rozhodneme hlasováním, má-li býti zahájena rozprava o interpelacích, jež byly podány jako naléhavé. Jest to především interpelace rozdaná ve schůzi 197., o které hlasování odloženo bylo ze schůze 198. na schůzi dnešní, totiž naléhavá interpelace posl. Blažka, Warmbrunna, Jos. Kříže a soudr. vládě o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců (tisk 4038).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4038. Naléhavá interpelace posl. Blažka, Warmbrunna, Jos. Kříže a soudr. vládě o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců.

Podepsaní se táží vlády:

1. Jest vláda ochotna uznati, že předpoklady, o které opírala snižování požitků státních zaměstnanců se nesplnily a předložiti do 14 dnů poslanecké sněmovně osnovu zákona, kterým se mění zmíněné ustanovení odst. 2 §u 5 cit. zákona a lhůta v něm stanovená se posunuje na 1. prosinec 1923 a snížení jednotného drahotního přídavku o 20% se činí závislým na tom, že ceny životních potřeb k 1. prosinci 1923 skutečně klesnou o 20% oproti stavu 1. prosince 1922.

2. Jest vláda ochotna neprodleně závazným způsobem prohlásiti v poslanecké sněmovně, že zákon novelisující ustanovení druhého odstavce §u 5 citovaného zákona, včas předloží, a tak uspokojiti široké vrstvy státních zaměstnanců, kterým hrozí 1. dubna t. r. další značné snížení životní úrovně?

Předseda: Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se odebrali na svá místa. (Děje se.)

Páni tazatelé navrhují, aby o této naléhavé interpelaci zahájila se rozprava ihned po odhlasování naléhavosti.

Kdo souhlasí, aby této za naléhavou označené interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. řádu a aby rozprava podle návrhu zahájila se ihned po odhlasování naléhavosti, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Dále jest nám rozhodnouti o naléhavosti interpelací rozdaných ve 198. schůzi, totiž především o naléhavé interpelaci posl. Hakena, Buriana a soudr. vládě o sporu horníků s důlními podnikateli na Ostravsku (tisk 4051).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4051. Naléhavá interpelace posl. Hakena, Buriana a soudruhů vládě o sporu horníků s důlními podnikateli na Ostravsku.

Tážeme se:

1. Je vláda odhodlána, postaviti se se vší rozhodností proti zpupným a provokativním útokům uhlobaronů na pracovní dobu horníků a tak v zárodku potlačiti snahy, jež usilují o odstranění 8hodinné doby pracovní vůbec?

2. Je vláda ochotna zahájiti okamžitě kroky, směřující k socialisaci dolů?

3. Je vláda ochotna ihned dosaditi pro dobu přechodnou do revírů sekvestrační úřady na doly, složené ze zástupců zaměstnanců a úřadů a odejmouti disposiční právo těžařským společnostem?

Předseda: Páni podatelé navrhují, aby se zahájila rozprava po skončení rozpravy o právě odhlasované interpelaci posl. Blažka a soudr.

Ježto této interpelaci rozprava přiznána nebyla, interpretuji návrh tento - doufám v souhlasu s interpelanty - že navrhuje se ihned zahájiti rozpravu. (Souhlas.)

Kdo tedy souhlasí, aby této interpelaci přiznána byla rozprava a zahájila se podle návrhu tazatelů ve smyslu mé interpretace, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Konečně jest nám rozhodnouti o naléhavé interpelaci posl. Zierhuta a druhů ministrovi spravedlnosti, že trestní věc proti Jos. Schöpplovi přikázána byla porotě plzeňské místo chebské (tisk 4052).

Žádám za přečtení záhlaví a petitu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): 

Tisk 4052. Naléhavá interpelace posl. Zierhuta a druhů ministrovi spravedlnosti, že trestní věc proti studentu Josefu Schöpplovi a několika spoluobžalovaným pro domnělou velezradu a veřejné násilí odňata byla porotě chebské a přikázána porotě plzeňské.

Tážeme se:

1. Ví již pan ministr spravedlnosti o tomto postupu?

2. Chce nám pan ministr spravedlnosti oznámiti důvody pro toto opatření?

3. Pomyslil pan ministr spravedlnosti, že toto opatření musí otřásti veškerou důvěrou německého obyvatelstva ve spravedlnost, poněvadž naprosto nelze najíti ohled na veřejnou bezpečnost nebo jiný důležitý důvod pro toto nápadné výjimečné opatření?

Předseda: Páni podatelé nenavrhují termín zahájení rozpravy, dám tedy hlasovati o zásadě.

Kdo souhlasí, aby této interpelaci přiznána byla rozprava, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tím rozprava přiznána nebyla.

Než ukončím schůzi, je ještě presidiální sdělení, týkající se změny ve výboru. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" vyslal do výboru imunitního posl. dr. Keibla za posl. dr. Lehnerta.

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 17. dubna 1923 o 4. (16.) hodině odpolední s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o závěrečných účtech státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec roku 1918 a za rok 1919 (tisk 4036).

2. Druhé čtení osnovy zákona o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922 (tisk 4023).

Jsou snad proti mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 5 hod. 5 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP