Úterý 10. dubna 1923

 

Začátek schůze ve 4 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

199 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr; ministři dr. Beneš, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, inž. Novák, Srba, Tučný, Udržal.

President nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 199. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně na schůzi dne 23. března (198. schůze) udělil jsem dovolenou posl. Pastyříkovi pro neodkladné zaměstnání.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Laube, Pechmanové, Tausikovi, Kreibichovi, vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Dovolenou na tento týden udělil jsem posl. dr. Medingrovi pro neodkladné zaměstnání, dále posl. Pastyříkovi z téhož důvodu a posl. inž. Bottovi z rodinných důvodů.

Nemocí omlouvají se posl. Burian a Schäfer.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Darula.

Posl. Ant. Novák žádá o udělení 14denní dovolené k návštěvě mezispojenecké výstavy invalidní v Gentu.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru soc.-politického posl. Hausmanna za posl. Schäfra.

Klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické vyslal do téhož výboru posl. Brožíka za posl. Geršla.

Klub poslanců čsl. strany socialistické vyslal do téhož výboru posl. Davida za posl. Laube a posl. Práška za posl. Pechmanovou.

Předseda: Od volebního soudu v Praze došly přípisy ze dne 24. března 1923, čís. 226/23 a 20/23, kterými se ověřují volby poslanců:

Jos. Konečného, správce okr. nemocenské pokladny v Prostějově, nastupujícího za zemřelou Fr. Skaunicovou,

Jos. Skotka, ředitele tiskárny v Ružomberku, nastupujícího za J. Zverce, který se mandátu vzdal,

Hugona Bergmanna, poštmistra v Brandýse n. L., nastupujícího za zemřelého Jos. Pšeničku, když bylo povolání Jos. Hlaváčka na toto místo nálezem volebního soudu ze dne 30. prosince 1922, čís. 907/22 zrušeno,

Michala Karlovského, rolníka v Malé Viesce, nastupujícího za dr. Ivana Hálka, který se mandátu vzdal,

Jana Kamelského, klempířského mistra v Praze, nastupujícího za zemřelého dr. Rašína.

President volebního soudu zaslal nález volebního soudu ze dne 24. března 1923, č. 322/23, kterým se jako bezdůvodná zamítá stížnost Jarolíma Stříteckého a soudr. v Babicích do rozhodnutí ministerstva vnitra v Praze ze dne 5. února 1923, čís. 7089, o volitelnosti Jos. Konečného a povolání jeho jako náhradníka po zemřelém posl. Skaunicové.

Od vlády došly některé spisy. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Náměstek předsedy vlády zaslal sem přípisy ze dne 9. dubna 1923:

vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku (č. j. 8226/23 m. r.),

vládní návrh zákona o výkupu místní dráhy Počeradce-Vrskmany (č. j. 8237/23 m. r.).

Dále přípisem ze dne 9. dubna 1923, č. j. 8256/23 m. r., sdělil, že vláda ve schůzi dne 7. dubna 1923 se usnesla odvolati návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností obývacích, předložený přípisem ze dne 14. června 1922, č. j. 19.407/22 m. r., tisk posl. sněmovny 3685, ježto současným přípisem, čís. 8227/23 m. r., vláda předkládá nový návrh zákona o této věci.

Předseda: Došly spisy ze senátu. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil:

přípisy ze dne 19. března 1923, že senát přijal ve 155. a 156. schůzi dne 17. a 19. března 1923 osnovu zákona na ochranu republiky (tisk sen. 1588) a osnovu zákona o státním soudě (tisk sen. 1589),

přípisy ze dne 23. března 1923, že senát přijal ve 156. a 157. schůzi dne 19. a 23. března 1923 osnovu zákona o ražbě československých dukátů (tisk sen. 1587) a osnovu zákona o telegrafech (tisk sen. 1590) - a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisy ze dne 23. března 1923, že senát schválil ve 157. schůzi dne 23. března 1923 závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za rok 1919 (tisk sen. 1579) a závěrečný účet státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec 1918 (tisk sen. 1580).

Předseda: Došly dále tyto spisy, návrhy, dotazy, interpelace atd. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. dr. Charváta, dr. Vrbenského a soudr. vládě v záležitosti revise Živnostenské banky.

Naléhavá interpelace posl. Biňovce, Staňka, Slavíčka, dr. Noska, dr. Lukavského a soudr. vládě o bankovních poměrech.

Dotaz posl. Pika a Hampla ministru veř. prací o stavbě budovy pro státní úřady v Rokycanech.

Dotaz posl. Pika ministru pošt a telegrafů o zavedení trvalých jízdenek na autobusové trati Plzeň-Předenice.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi zemedelstva vo veci dovozu mlátičky válečného invalidu Fraňa Losinszkého, obyvateľa vo Veľkej Ide.

Dotaz posl. Jos. Kříže ministru-železnic o poškozování zaměstnanců dílen Pražsko-Bubenských.

Dotaz posl. Kreibicha ministru soc. péče o najímání dělnictva u firmy Klinger v Chrastavě.

Dotaz posl. Skaláka ministru zahraničních věcí o náhradě škody příslušníkům Československé republiky internovaným za války ve Francii.

Dotaz posl. Daruly ministru železnic v záležitosti odmítnutia prepočítania služobnej doby a unifikácie zamestnancom na Košicko-bohumínskej železnici.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. a inž. Kalliny o nevyřízení několika žádostí o odbytné vdovám.

Odpověď min. školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o zadržaných požitkoch Jozefa Frenczla, býv. učiteľa v Gálséči.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Šamalíka o placení daně z výroby vína.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Hakena o propouštění dělnictva zaměstnaného ve vojenských zásobárnách na Slovensku.

Odpověď min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy a min. soc. péče na dotaz posl. Sedláčka, Adamovského a spol. o poměrech v sirotčinci v Mostě.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Šamalíka, Sedláčka, Kopřivy a soudr., o vybírání 65hal. daně z obratu z 1 litru vína z domácí potřeby.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. inž. Junga a Simma o odepření státního občanství.

Odpověď min. spravedlnosti na dotaz posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o zabavení č. 3 ze srpna 1922 a č. 4 ze září 1922 periodického tiskopisu "Deutsche Hochschulwarte".

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto vládní návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4069. Vládní návrh zákona o ochraně nájemníků.

Tisk 4070. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, č. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče.

Tisk 4071. Vládní návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána usnesení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4056. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny (tisk sen. 1470, 1517 a k tisku 1517) k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk 3592 a 3743).

Tisk 4060. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 712) o nakladatelské smlouvě (tisk sen. 1569).

Tisk 4061. Usnesení senátu o vládnom návrhu zákona (tlačivo sen. 1556), ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch (tlačivo sen. 1568).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4041. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Budayho a spol. na min. vnútra vo veci zneužívania úradnej moci na Slovensku,

II. posl. Patzela a druhů min. spravedlnosti o neodůvodněném zabavení časopisu "St. Joachimsthaler Zeitung",

III. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o nezákonném rozkazu okresní politické správy v Teplicích-Šanově, aby byly z knihkupeckých výkladů odstraněny mapy spisu "Náš stát a světový mír" od Hanuše Kuffnera,

IV. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o rozkazích ústecké okresní politické správy pro sbírání darů na stavbu pomníku skladateli státní hymny,

V. posl. dr. Lodgmana a druhů min. školství a nár. osvěty o vyvěšování obrazu presidenta Masaryka ve školách,

VI. posl. dr. Lodgmana a druhů předsedovi min. rady o jazykové praxi,

VII. posl. Kostky, dr. Kafky a druhů vládě o prodloužení lhůty pro přihlášku o nároky pro válečné poškozence podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n.,

VIII. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů vládě o soustavné štvanici proti německým státním úředníkům a důstojníkům,

IX. posl. J. Mayera a druhů min. vnitra, že byly zakázány sbírky milodarů pro strádající Němce v obsazeném území,

X. posl. dr. Lodgmana a druhů min. spravedlnosti o postupu kutnohorského krajského soudu stran užívání státního jazyka německými obcemi, 

XI. posl. inž. Kalliny a druhů vládě, jak se užilo hospodářského přebytku někdejší akce pro zlevnění potravin v báňském re víru karlovarsko-falknovském,

XII. posl. Schweichharta, Čermaka a druhů ministrovi spravedlnosti o zabavení deníku "Nordböhmischer Volksbote" v Podmoklech,

XIII. posl. J. Fischera a druhů min. vnitra a min. spravedlnosti o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" ze dne 7. listopadu 1922,

XIV. posl. Matznera a druhů min. spravedlnosti o zabavení časopisu "Freudenthaler Zeitung",

XV. posl. Skaláka a soudr. min. spravedlnosti stran konfiskace časopisu "Komunismus" č. 2., roč. II.,

XVI. posl. V. Marka, Böhra a druhů min. spravedlnosti a min. vnitra o neodůvodněném zabavení čísla 122. ze dne 24. října 1922 periodických časopisů "Egerland" či "Marienbad Tepler Bezirksblatt",

XVII. posl. Roschera, Schäfera a druhů min. školství a nár. osvěty o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v českém Dubě,

XVIII. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky, Kostky a druhů min. školství a nár. osvěty o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Českém Dubě,

XIX. posl. dr. Czecha, dr. Haase, Tauba a druhů min. spravedlnosti o přehmatech státních zastupitelstev při zabavování časopisů,

XX. posl. dr. Brunara a druhů min. nár. obrany o výnosu MNO. č. 643.908 s. o. 39 ex 1922,

XXI. posl. inž. Kalliny a druhů předsedovi vlády, jakož i ministrovi vnitra a min. školství a nár. osvěty o správních a školských poměrech v německém městě Dobšině na Slovensku,

XXII. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra, že českolipská okresní politická správa zabavila obecní přirážky.

Tisk 4044. Sbírka interpelací:

I. posl. Staňka, dr. Šrobára, Mašaty, Rychtery a soudr. min. vnitra o bezdůvodném konfiskování časopisu "Havlíčkův kraj" v Německém Brodě,

II. posl. Schälzkyho, Patzela a druhů předsedovi vlády a min. školství a nár., osvěty, že se nezákonně činil nátlak na rodiče při školních zápisech v okrese těšínském a frýštátském,

III. posl. Simma a druhů min. vnitra o výnose okr. politické správy v Jablonci nad Nisou, směřujícím proti jazykovému zákonu,

IV. posl. Simma a druhů min. financí o výjimečných opatřeních na ochranu poplatníků,

V. posl. J. Mayera, V. Marka a druhů předsedovi vlády a min. vnitra o postátnění chebské policie,

VI. posl. inž. Kalliny a druhů min. vnitra o zabavení časopisu "Egerländer Tagblatt",

VII. posl. Hausmanna, Jokla, Heegera a druhů min. vnitra, že hlučínská okr. politická správa bezúčelně trýzní hlučínské dělníky při vydávání pasů,

VIII. posl. dr. Spiny a druhů příslušným ministrům o zavření soukromé obecné školy spolku "Deutscher Kulturverband" v Jedlové-Hamrech v okrese poličském,

IX. posl. Hausmanna, Jokla a druhů min. obchodu a min. financí, aby bylo dovoleno beze cla dovážeti deputátní uhlí hlučínských československých dělníků pracujících v Německu,

X. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o vyhláškách okr. politických správ trutnovské a jilemnické, jimiž se nařizuje vlastníkům živností hostinských a výčepních v soudním okrese maršovském a roketnickém, jakož i v obcích Trutnově, Žacléři, Horním Starém Městě, Mladých Bukách, Poříčí a Königshaně, aby vykonávajíce svoji živnost, užívali českého jazyka

XI. posl. Krause a druhů min. vnitra aby bylo vydáno prováděcí nařízení, jím se odpočivné platy bývalých výpomocných sluhů u okr. politických správ upravují podle zákona ze dne 3. března 1921,

XII. posl. dr. Schollicha a druhů min. školství a nár. osvěty o zachovávání úředního tajemství okresními školními výbory

XIII. posl. V. Marka, Böhra, Schälzkyho, dr. Luschky a druhů min. financí, železnic, veřejných prací a sociální péče o snížení daní, železničních nákladních sazeb a jiných dávek z uhlí, 

XIV. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reálné gymnasium,

XV. posl. Čermaka, Beutela, Grünznera a druhů min. školství a nár. osvěty o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reálné gymnasium,

XVI. posl. Schuberta a druhů min. vnitra o národní nesnášenlivosti v západočeských městech,

XVII. posl. V. Marka a druhů min. železnic, že železniční průvodčí zneužívají své úřední činnosti,

XVIII. posl. dr. Holitschera, Hillebranda, Palme a druhů min. vnitra o přehmatech státní policie při veřejně schůzi lidu ze dne 4. března 1923 v Chebu, svolané německou sociálně-demokratickou stranou dělnickou,

XIX. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol,

XX. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o zabavení německé mateřské školky v Žalhosticích pro účely české menšinové školy.

XXI. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o zřízení německé menšinové školy v Skřečoni u Bohumína ve Slezsku,

XXII. posl. dr. Haase, Jokla a druhů min. školství a nár. osvěty, aby byla znovu zřízena německá obecná škola v Jablunkově na Těšínsku,

XXIII. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra a spravedlnosti, že inspektor liberecké státní policie Svoboda dopustil se přestupku shromažďovacího zákona,

XXIV. posl. inž. Kalliny a druhů min. spravedlnosti a min vnitra o neslýchané konfiskační praxi, jež se poslední dobou obrací hlavně proti časopisu" Trautenauer Tagblatt",

XXV. posl. inž. Kalliny a druhů min. nár. obrany o omezování zákonitě zaručených občanských práv vojínů, kteří nastoupili službu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4045. Sbírka odpovědí:

I. vlády na interp. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o vládním nařízení ze ne 19. prosince 1921, čís 463 o odstupňování školného na středních školách (tisk 3853/VII),

II. min. železnic na interpelaci posl. dr. Lelleyho a druhů o nezákonném pensionování personálu Košicko-bohumínské dráhy (tisk 3795/II),

III. min. spravedlnosti a vnitra na interp. posl. Roučka a soudr. o konfiskační praksi v Brně (tisk 3917/I),

IV. min. školství a nár. osvěty jakož i vnitra na interp. posl. Scharnagla a druhů o ministerském výnosu, aby si místní školní výbory opatřily státní prapory (tisk 3887/VIII),

V. min. financí na interp. posl. Patzela a druhů o jazykové praksi u finančních úřadů (tisk 3816/IV),

VI. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o označování jména republiky československé v německém jazyku (tisk 3853/XX),

VII. min. financí na interp. posl. J. Fischera a druhů, jak postupuje loketská berní správa při vyměřování dávky z majetku (tisk 3816/XIV),

VIII. min. veř. prací na interp. posl. Svetlika a soudr. ohledně novinami šířené zprávy o zastavení státních rudných bání v Báňské Šťávnici (tisk 3954/III),

IX. min. vnitra a min. spravedlnosti na interp. posl. Koudelky a soudr. o konfiskaci časopisu "Středočeské Hlasy" v Kolíně (tisk 3917/XIII),

X. náměstka předsedy vlády a min. spravedlnosti na interp. posl. Tománka a druhů o zabavení časopisu "Slovák" ze dne 16. prosince 1922(tisk 4005). 

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána těsnopisecká zpráva o 198. schůzi posl. sněmovny, zápisy o 194., 195. a 197. schůzi posl. sněmovny a dále publikace knihovny "Z cizích parlamentů", ročník IV., č. 3. až 4.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu tyto návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4053. Návrh posl. Brožíka, dr. Haase, Pohla a soudr. na změnu zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

Tisk 4054. Návrh posl. dr. Haase, Pohla, Brožíka, Draxla a druhů na změnu zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy.

Tisk 4057. Návrh posl. dr. Gažíka a spol. na zmenu zákona zo dňa 22. prosinca 1920, Sb. z. a n. čís. 683, o opatrení strojených hnojiv.

Tisk 4058. Návrh posl. Brodeckého, dr. Vrbenského a soudr. o mimořádných peněžitých měsíčních příplatcích civilních i vojenských státních zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných,

Tisk 4059. Návrh posl. Grünznera, Tauba a druhů na změnu zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců fondů státem spravovaných.

Tisk 4062. Návrh posl. Simma, dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, dr. Kafky a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., o právních poměrech učitelů občanských škol a jejich zástupců, působících na obecných a občanských školách.

Tisk 4063. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů, jímž se doplňuje zákon ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměr učitelstva těchto škol v republice Československé.

Tisk 4067. Návrh posl. V. Marka, Böhra, Schälzkyho a druhů na změnu některých ustanovení o přednostním právu knihovním přímých daní.

Tisk 4068. Návrh posl. Toužila, Kučery, Blažka a soudr. na ochranu nájemníků.

Předseda: Vláda zaslala sem vyjádření k resolucím a vládní nařízení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Náměstek předsedy vlády zaslal:

Přípisem ze dne 21. března 1923, č. j. 6491/23 m. r., vyjádření ministerstva financí k resoluci o zjišťování technických podkladů pro vyměření daně z vodní síly (k tisku 2639).

Předseda: Přikázal jsem výborům rozpočtovému a dopravnímu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 4. dubna 1923, č. j. 7890/23 m. r., vyjádření ministerstva veř. prací k resoluci, týkající se realisace projektů v krajích s německou většinou obyvatelstva, jež přijata byla k návrhu posl. Patzela v 175. schůzi poslanecké sněmovny dne 29. listopadu 1922 (k tisku 3856/sněm.)

Předseda: Přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípisem ze dne 4. dubna 1923, č. j. 7804/23 m. r., vládní nařízení ze dne 22. března 1923 o cenách piva.

Předseda: Přikázal jsem výboru zásobovacímu a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností.

Přikazuji výborům zemědělskému a ústavně-právnímu vládní návrh zákona o zrušení svěřenství (tisk 4046).

Přikazuji výboru imunitnímu:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Přípis kraj. soudu v Liberci ze dne 26. března 1923, č. Vr 1342/22, kterým se odvolává trestní řízení proti posl. dr. Lehnertovi a Windirschovi pro zločin podle § 65 a), b) a § 305 tr. z. (č. 281 imunit.),

přípis kraj. soudu v Plzni ze dne 17. března 1923, č. Vr X 911/22, kterým zastavuje se trestní řízení proti posl. Schubertovi pro přečin podle § 305 tr. z., spáchaný řečí na schůzi dne 5. listopadu 1922 v Horšově Týně (č. 267 imunit.),

přípis zem. soudu v Opavě ze dne 24. března 1923, č. Vr VHI 620/22, kterým zastavuje se trestní řízení ve věci posl. Matznera pro zločin § 65 a) tr. z. a přestupek § 302 tr. z. a proti posl. dr. Brunarovi pro zločin podle § 58 a) tr. z. (č. 156 imunit.),

přípis vyšetřujícího soudce zem. trest. soudu v Praze ze dne 24. března 1923, č. Vr X 8311/22, kterým zastavuje se trestní řízení proti posl. Zavřelovi pro zločin podle §§ 197 a 200 tr. z. (č. 229 imunit.),

přípis kraj. soudu v Chebu ze dne 31. března 1923, č. Ns 424/22, kterým zastaveno trestní řízení proti posl. J. Fischerovi pro zločin -podle § 65 a), b) tr. z. a přečin podle § 302 tr. z., spáchané řečí na schůzi v Mar. Lázních (č. 270 imunit.),

přípis kraj. soudu v Olomouci ze dne 21. března 1923, č. Vr XII 132/22, kterým odvolána žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Raddy pro zločin rušení veř. pokoje podle § 65 a) tr. ř. (č. 135 imunit.),

přípis kraj. soudu ve Znojmě ze dne 31. března 1923, č. Vr VII 1115/22, kterým odvolána žádost za vydání k trest. stíhání posl. dr. Hanreich pro zločin podle § 65 a), b) tr. z. (č. 254 imunit.),

přípis okr. soudu pro přestupky v Praze ze dne 5. dubna 1923, č. U IV 757/22, jímž se zastavuje trestní řízení proti posl. Jos. Křížovi pro urážku na cti (ca Müller) (č. 249 imunit.),

přípis sedrie v Báňské Bystřici ze dne 27. března 1923, č. 3708/12/21, kterým zastavuje se trestní řízení proti posl. Janu Bečkovi pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. II, bod 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914 (č. 213 imunit.),

přípis sedrie v Ružomberku ze dne 22. března 1923, č. B 2490/12, kterým odvolává se trestní řízení proti posl. dr. Kubišovi pro delikt podle § 1 zák. čl. XLI z roku 1914 (č. 133 imunit.),

přípis sedrie v Ružomberku ze dne 3. dubna 1923, č. 1263/31/20, kterým se odvolává trestní řízení proti posl. Svetlikovi pro zločin násilí § 2, odst. 2. zák. čl. XL z roku 1914 (uloženo ke spisům po přerušení prací sněmovních),

přípis kraj. soudu v Novém Jičíně ze dne 7. dubna 1923, č. Ns X 170, kterým odvolává se žádost za vydání posl. dr. Schollicha a Röttela pro přestupek podle §§ 3, 14 a 19 shromažďovacího zákona (žádost za vydání posl. dr. Schollicha pro zločin podle § 65 b) tr. z. zůstává nedotčena) (č. 284 imunit.),

žádost zem. soudu v Opavě ze dne 19. března 1923, č. Vr VIII 344/23 za svolení k trestnímu stíhání posl. dr. Brunara pro přečin § 300 tr. z., spáchaný řečí pronesenou na veř. schůzi dne 28. ledna 1923 v Bruntále (č. 313 imunit.),

žádost stát. zast. v Báňské Bystřici ze dne 21. března 1923, č. St 224/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro urážku sněmovny podle § 8, 1 zák. čl. XLI z roku 1914, spáchanou řečí na veř. schůzi dne 3. srpna 1922 v Hronci (č. 314 imunit.),

žádost hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 25. března 1923, č. 3717/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin pobuřování podle § 172, II. odst. tr. z., přečin pobuřování podle § 173 tr. z., přečin pomluvy § 1, § 3, odst. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914, přečin vzpoury § 158, odst. 2, § 152, č. 3 tr. z. a přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z roku 1914, jichž se dopustil řečí na veř. shromáždění ve Vel. Topolčanech dne 13. srpna 1922 (č. 315 imunit.),

žádost vrch. stát. zastupitelství v Košicích ze dne 31. března 1923, č. 3717/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin urážky četnictva na cti podle § 2, 3, odst. II., č. 2 zák. čl. XLI z roku 1914, jehož se dopustil řečí na veř. schůzi dne 7. listopadu 1922 v Smolníku (č. 316 imunit.),

žádost okr. finančního ředitelství v Praze ze dne 25. března 1923, č. II 230/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Najmana, podezřelého z důchodkového přestupku podle § 42 zákona z 11. prosince 1919, č. 658 S. z. a n. (č. 317 imunit.),

žádost kraj. soudu v Olomouci ze dne 27. března 1923, č. Vr VI 700/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro zločin podle § 65 a) tr. z. a přečin podle § 305 tr. z., jichž dopustil se řečí na schůzi v Újezdě dne 4. února 1923 (č. 318 imunit.),

žádost okr. soudu v Chebu ze dne 28. března 1923, č. Ns 44/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. J. Mayera pro přestupek podle § 23 tiskového zákona (č. 320 imunit.),

žádost hlav. stát. zastupitelství v Brně ze dne 3. dubna 1923, č. 4170/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Nagye pro přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, bod. 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (ca dr. Vojt. Patzko) (č. 321 imunit.),

žádost kraj. soudu v Liberci ze dne 6. dubna 1923, č. Vr 425/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Kostky pro zločin podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 18. února 1923 v Liberci (č. 322 imunit.),

žádost hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 27. března 1923, č. 3884/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Tausika pro přečin osočování podle §§ 1, 3, bod 1, 2, § 9, bod 6, přečin urážky na cti §§ 2, 3, bod 1, 2 zák. čl. XLI z roku 1914 (č. 319 imunit.),

žádost zem. trestního soudu v Praze ze dne 7. dubna 1923, č. Vr XVIII 3424/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Kubíčka pro zločin - podvodu podle §§ 197, 200, 203 tr. z., eventuelně zpronevěry podle § 183 tr. z. (č. 323 imunit),

Předseda: Navrhuji, aby výborům dopravnímu a zahraničnímu, jimž přikazuji vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Labská plavební akta" se závěrečným protokolem, sjednaná v Drážďanech 22. února 1922 (tisk 4042), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 1 týdne.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť laskavě zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata.

Jednací zápis o 198. schůzi byl ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyložen, a poněvadž nebyly proti němu podány písemné námitky, jest schválen podle §u 73 jedn. řádu, byl podle téhož paragrafu vytištěn a tiskem rozdán.

Budeme projednávati pořad dnešní schůze, a to nejprve odstavec 1, jímž je:

1. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zdravotního o vládním návrhu zákona (tisk 3997) o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z roku 1922 (tisk 4023).

Zpravodaji jsou pp. posl. Netolický a Sedláček.

Uděluji prvnímu zpravodaji, p. posl. Netolickému, slovo.

Zpravodaj posl. Netolický: Slavná sněmovno! Vyhlášením opiové konvence ze dne 23. ledna 1912 nastala nutnost, aby obchod opiem a výrobky opiovými byl u nás upraven zvláštním zákonem, zvláště pokud se týče práva živnostenského, aby prodej těchto opiových preparátů dán byl pod dozor úřadů, poněvadž jinak prodeje opiových preparátů mohlo by býti zneužíváno, ježto jsou to prostředky zdraví lidskému škodlivé. Z toho důvodu podán byl návrh vládní osnovy zákona, která by upravovala tento prodej pod dozorem úředním a vázala jej na licence, které by musily býti vyžádány a které by ustanovovaly, komu a jakým způsobem prodej nejen preparátů opiových, nýbrž i látek z tohoto opia zhotovených a zdraví lidskému nebezpečných měl býti upraven.

Osnova vládní v § 1 již ustanovuje a řeší tyto otázky; pokud se týče zásad usnesených na konferenci haagské článkem VI, VII a VIII, jsou řešeny v § 2 osnovy zákona, kterým zakazuje se vůbec jakýkoli obchod, požívání a zpracování opia, ježto opium nemá pro nás významu a připuštění jeho mohlo by jen škodlivě působiti. Aby nebylo potřeba vydávati zvláštní zákony, kdyby podobné preparáty zase u nás v skytly se v obchodu, tomu odpomáhá ustanovení dalšího § 6, kde vláda se zmocňuje, aby v dohodě s ministerstvem pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a s ministerstvem zdravotnictví upraven byl obchod ten na základě vládního nařízení. 

Předloha zákona byla podrobena ve výboru jednání a dovoluji si jménem výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností navrhovati, aby této osnově zákona dostalo se ústavního schválení. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodaji za výbor zdravotní, panu posl. Sedláčkovi.

Zpravodaj posl. Sedláček: Slavná sněmovno! Zákonem tímto upraven býti má ve smyslu haagské opiové konvence obchod s opiem, morfiem, kokainem a jinými léky, které vyznačeny jsou jako zdraví lidskému škodlivé.

Tento vládní návrh zákona netýká se doposud přímo nás, je to však zákon mezinárodní, a my, nepřijavše ho, tvořili bychom jakousi mezeru v zákonodárství mezinárodním, a je obava, že by nezákonný obchod těmito jedy vrhl se k nám a odtud by se obcházelo zákonodárství v jiných státech.

Zákon tento sledovati má u nás též druhý účel: pro budoucnost uvarovati se nákazy morfinismu a kokainismu, kterážto nákaza začíná se již rozšiřovati u našich bezprostředních sousedů.

Z těchto důležitých příčin výbor pro veř. zdravotnictví, pojednav o ustanovení této osnovy, dávající obchod těmito látkami pod dozor úřadu, navrhuje poslanecké sněmovně, aby zákon tento přijala. (Výborně!)

Předseda (zvoní): K slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Zákon tento má 8 paragrafů, nadpis a úvodní formuli. Poněvadž mne nedošly pozměňovací návrhy, míním dáti hlasovati o celé osnově zákona najednou.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Námitek není. Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, t. j. s jejími 8 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, ve znění navrženém oběma výbory, jež jest shodné se zněním vládního návrhu, prosím aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona ve čtení prvém.

Druhé čtení navrhnu na pořad schůze příští.

Tím jest vyřízen odstavec první pořadu dnešní schůze.

Vyřídíme ještě druhý, jímž jest

2. Druhé čtení osnovy zákona o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 4034).

Zpravodajem jest p. posl. dr. Dérer, jemuž uděluji slovo. Jsou snad nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr. Dérer: Nemám korektury.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou uvedeného zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém.

Přerušuji projednávání pořadu a prosím, aby se pánové ještě zdrželi, poněvadž bude nutna po krátké přestávce ještě druhá schůze z důvodů formálních, aby rozdané předlohy mohly býti přiděleny příslušným výborům.

V té druhé schůzi bude také rozhodnuto hlasováním o naléhavých interpelacích, které byly rozdány tiskem v předešlé schůzi.

Mám ještě jedno presidiální sdělení.

Mezi schůzí byl tiskem rozdán vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku (tisk 4072).

Podle usnesení předsednictva navrhuji k tomu cíli, aby přikázati se mohly vládní návrhy zákonů rozdané v této schůzi, jakož aby se vykonalo hlasování o naléhavých interpelacích, aby ještě dnes za 5 minut, to jest ve 4 hod. 55 min., konala se příští schůze nová s

pořadem:

Nevyřízené odstavce dnešní 199. schůze.

Jsou snad proti tomu námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 4 hod. 50 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP