Pátek 23. března 1923

 

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředseda: dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

179 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Dolanský, Habrman, dr. Hodža, inž. Novák, Srba.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 198. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi sedmého zasedání.

Sděluji, že president republiky rozhodnutím ze dne 19. března 1923 prohlásil podle §u 30 ústavní listiny podzimní zasedání Národního shromáždění za ukončené a dalším rozhodnutím z téhož dne podle §u 28 ústavní listiny svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k jarnímu zasedání na den 23. března 1923 do jejího sídla Prahy.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. dr. Hrubanovi, Stodolovi, dr. Bartoškovi, Brodeckému, inž. Bottovi, Vávrovi, Kasíkovi, Koudelkovi vesměs pro neodkladné zaměstnání, posl. dr. E. Feyerfeilovi z rodinných důvodů, posl. Janu Černému (soc. dem.), Buřívalovi a Trnobranskému z důvodů zdravotních.

Lékařské vysvědčení předložili posl. Johanis a posl. A. Chalupa.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Posl. dr. Vrbenský a dr. Charvát oznámili jménem předsednictva ustavení "Klubu poslanců Socialistického Sjednocení" (nezávislých čsl. socialistických a nezávislých soc. dem. poslanců), do něhož vstoupili za nezávislé čsl. socialisty posl. dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský a za nezávislé soc. demokraty posl. Brodecký, dr. Charvát a Klein. Předsedou klubu poslanců Socialistického Sjednocení je posl. dr. Vrbenský, jednatelem posl. dr. Charvát.

Posl. Modráček oznámil, že vystoupil z klubu poslanců soc. strany čsl. lidu pracujícího.

Klub československých socialistů odvolal posl. dr. Bartoška z výboru imunitního a ústavně-právního, posl. Draxla z výboru dopravního, socialisačního a vyšetřovacího, posl. dr. Vrbenského z výboru socialisačního a zemědělského a posl. Landovou-Štychovou z výboru zdravotního a vyslal do výboru ústavně-právního posl. Špatného, do výboru zemědělského posl. Práška a do výboru dopravního posl. Hugo Bergmanna.

Klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické vyslal do výboru soc.-politického posl. Biňovce za posl. Johanise.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru pro veř. zdravotnictví posl. Kirpalovou za posl. Deutschovou.

Předseda: Žádám o sdělení spisů došlých ze senátu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisy ze dne 13. března 1923,

že senát přijal ve schůzích 151. a 152. dne 27. února a 13. března 1923

československo-německou úmluvu o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku a závěrečný protokol, podepsané v Ratiboři dne 12. dubna 1922 (k tisku 1553 sen.),

úmluvu mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřenou v Praze dne 17. prosince 1921 o provedení úmluvy ze dne 10. srpna 1920 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů (k tisku 1554 sen.) - a to obé ve znění, jak je přijala posl. sněmovna.

osnovu zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk 1517 a k tisku 1517 sen.) - a to ve znění odchylném od usnesení posl. sněmovny;

a že senát schválil ve schůzi 152. dne 13. března 1923

návrh sněmovny posl., aby lhůta stanovená §em 43 úst. list. k projednání usnesení senátu o vládním návrhu zákona, kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení (tisk sen. 1472, tisk posl. sněm. 3897) byla prodloužena o další 3 měsíce.

Předseda: Žádám o sdělení došlých spisů.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Rud. Bergmana, Maška a druhů ministru zemědělství o přemírném chovu bažantů na státním velkostatku v Židlochovicích.

Dotaz posl. Tausika ministru financí o pensijních požitcích tabákové dělnice Mefferové-Sandorové v Košicích.

Dotaz posl. Čuříka a spol. ministru železnic o redukci personálu ve stanici Lipník nad Bečvou.

Dotaz posl. Patzela a druhů předsedovi vlády o náhradě válečných škod v cizině.

Dotaz posl. Patzela ministru železnic, aby rychlíky stavěly také v Městysu-Železné Rudě.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru vnitra o udělení státního občanství inž. Karlu Gstöttnerovi v Ústí nad Labem.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru nár. obrany o platových a odpočivných požitcích kapitána v z. Bedřicha Kudielky v Brodě n./S.

Dotaz posl. Janalíka a soudr. ministru vnitra o zneužití moci a surovém zacházení se zatčenými dvěma četníky z četnické stanice Ostejkovice, okres Jemnice na Moravě.

Dotaz posl. Sedláčka a druhů ministru financí o nespravedlivém a stranickém vyměřování výdělkové daně živnostníkům lidově strany ve Vyškově.

Dotaz posl. Koška a druhů ministru soc. péče o odmítnutí podpory v nezaměstnanosti dělníku Hynku Suchardovi v Lev. Olešnici.

Dotaz posl. Patzela a druhů ministru vnitra o nestejném nakládání s veřejnými sbírkami.

Dotaz posl. Krause ministru nár. obrany o vyřízení žádosti Karla Eichlera z Teplic-Šanova.

Dotaz posl. Janalíka a druhů ministru vnitra o pronásledování faráře Františka Kalného ze Zbejšově u Rosic četnickým strážmistrem Augustinem Tesařem.

Dotaz posl. dr. Lelleye ministrovi soc. pečlivosti v záležitosti vdovského zaopatrenia vdovy po Štefanovi Kubovi. 

Dotaz posl. Füssyho ministrovi školstva a nár. osvety v zatvorení, rešp. násilnom odnárodnení maďarskej ľudovej elementárnej školy v Ini (župa Komárno).

Dotazy posl. dr. Körmendy-Ékesa:

ministru školstva a nár. osvety v záležitosti penzie Ladislava Szithu, učiteľa v Barci,

ministru vnútra o krivdivom plakátovom nariadení policajného riaditeľstva v Košiciach,

ministrovi vnútra o odopretí cestovného pasu Juliusovi Ádámovi, obyvateľovi v Munkačeve,

ministrovi ver. prác o prepustení robotníkov zo štátnych baňských závodov v Baňskej Štiavnici,

ministrovi školstva a nár. osvety v záležitosti penzie vdovy po Juliusovi Lennerovi, býv. profesorovi v Rimavskej Sobote,

ministrovi školstva a nár. osvety o zastavení štátnej podpory reformátskych učiteľov v Nagyberegu a Beregujfalu,

ministrovi školstva a nár. osvety o nútenom penzionovaní Aloiza Kálnay-ho, učiteľa v Keňheci (župa Abaujtorna),

ministrovi železníc o penzionovaní Arnošta Csornay-ho a súdruhov, železničiarov košicko-bohumínskej dráhy,

ministrovi financií v záležitosti penzie Jána Novotného, poštového sluhu na odpočinku,

ministrovi pošt a telegrafov v záležitosti orientačných tabuliek v poštovnom úrade v Košiciach,

ministrovi školstva a nár. osvety v záležitosti školy v Seni.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru obchodu o kominické koncesi Leopolda Wilburgera v Cmuntě.

Dotaz posl. Schuberta a druhů ministrovi financí o vyloučení již jmenovaného člena odhadní komise pro daň z příjmu pro odhadní okres horšovotýnský.

Dotaz posl. dr. Luschky ministrovi nár. obrany, že prý se předkládání žádostí o zproštění protahuje.

Dotaz posl. J. Mayera, Kostky, dr. Luschky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o účasti německých škol na českých národních podnicích.

Naléhavá interpelace posl. Bubníka, Warmbrunna a soudr. vládě o úpadku banky "Bohemie".

Odpověď min. školství a nár. osvěty, min. financí a min. zahraničních věcí na dotaz posl. dr. Lodgmana a druhů o výslužném profesora dr. Hueppeho.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Dietla a soudr. o požáru v Kunžvartu.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. inž. Junga, Knirsche a druhů o bezdůvodném propuštění několika poddůstojníků z povolání.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. Simma a druhů o prodloužení působnosti nařízení ze dne 30. června 1922, čís. 180 Sb. z. a n., o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Simma a druhů o nepravidelném vlakovém provozu na Liberecko-jablonecko-tanvaldské dráze a na odbočce Železný Brod-Tanwald.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. inž. Junga o překládání úředníků z oblasti slezských tratí košicko-bohumínské dráhy.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Schollicha o vyhlášce na olomouckém hlavním nádraží.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o zamítnutí žádostí o cestovní pasy rožnavským průmyslníkům.

Odpoveď min. školstva a nár. osvety na dotaz poslanca dr. Körmendy-Ékesa v záležitosti piesni, vyučovanej na meštianskej škole v Malom Sabinove, ktorou sa hanobia Maďari.

Odpoveď min. s plnou mocou pre správu Slovenska na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci bezprávneho vypovedania františkánskeho quardiána Hugolina Féysza z Bardiova.

Odpověď min. vnitra na dotaz posl. dr. Kafky o nepřístojnostech, jichž se dopouštějí politické úřady, zdlouhavě vyřizujíce žádosti a odvolání v záležitostech státního občanství.

Odpověď min. zahraničních věcí na dotaz posl. Sedláčka a druhů, zda umožní návrat našim příslušníkům ze zajetí válečného. 

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rozsypalové, Roudnického a spol. o výnosu okr. školního výboru v Plzni proti měsíčníku "Dětský svět".

Odpověď min. financí a min. spravedlnosti na dotaz posl. Najmana, Horáka a druhů o nedostatečném dohledu na obchody bank.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Bezděka, Janalíka a druhů o zavádění četby knih ve škole, ministerstvem nepovolených.

Předseda: Počátkem dnešní schůze bylo tiskem rozdáno: Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4036. Zpráva rozpočtového výboru o závěrečných účtech státních výdajů a příjmů republiky Československé za listopad a prosinec roku 1918 (tisk 3819) a za rok 1919 (tisk 3820).

Tisk 4042. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění "Labská plavební akta" se závěrečným protokolem, sjednaná v Drážďanech 22. února 1922.

Tisk 4046. Vládní návrh zákona o zrušení svěřenství.

Tisk 4017. Sbírka interpelací:

I. posl. Zeminové, dr. Patejdla, Práška a spol. min. zemědělství v záležitosti germanisace správy státního velkostatku Konopiště,

II. posl. Hakena, Warmbrunna a soudr. min. školství a nár. osvěty a min. vnitra, že úřední nařízení znemožňují lidovýchovu,

III. posl. Hancku a spol. na min. školstva a nár. osvety v záležitosti preloženia nitrianského škol. inšpektora Jozefa Ozábala,

IV. posl. Onderčo a spol. predsedovi vlády a ministrovi vnútra v záležitosti násilného prekážania verejného ľudového shromaždenia dňa 28. januára 1923 v Prešove,

V. posl. Tománeka a spol. na min. predsedu v záležitosti Jozefa Mrskoša,

VI. posl. Bubníka soudr. min. spravedlnosti o konfiskaci dělnické písně "Milion paží",

VII. posl. dr. Lodgmana a druhů min. spravedlnosti o zabavení německých časopisů,

VIII. posl. Scharnagla a druhů min. vnitra a spravedlnosti o zabavení časopisu "Volkszeitung" ve Varnsdorfu,

IX. posl. Windirsche a druhů min. spravedlnosti o zabavení časopisů "Reichenberger Zeitung" a "Deutsche Landpost",

X. posl. J. Mayera a druhů min. školství a nár. osvěty o dodání české přihlášky německým učitelům,

XI. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

XII. posl. Jokla, Heegera, Hoffmanna a druhů min. školství a nár. osvěty o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

XIII. posl. Schäfera, Häuslera, Hackenberga a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

XIV. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

XV. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty o změně jazykového styku ve školních úřadech,

XVI. posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů min. školství a nár. osvěty o změně jazykového styku ve školních úřadech,

XVII. posl. Tománeka a spol. min. spravedlnosti v záležitosti habania "Slov. Ľudových Novin",

XVIII. posl. inž. Kalliny a druhů min. spravedlnosti o zabavení časopisu "Brüxer Volkszeitung",

XIX. posl. Schweichharta, Čermaka, Beutela a druhů min. veř. prací o poměrech v labské plavbě,

XX. posl. Toužila a soudr. celé vládě republiky Československé o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze. 

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4033. Sbírka odpovědí:

I. min. železnic na interp. posl. R. Chalupy a druhů ve věci obmýšleného zrušení aktivní kontroly u československých státních drah (tisk 3785/XI),

II. min. financí na interp. posl. Zierhuta a druhů o nešvarech při zadávání trafik (tisk 3917/XI),

III. vlády na interp. posl. dr. Spiny a druhů o rozdělení lichtensteinských dvorů v Žichlínku a Lukově v okrese lanškrounském, a vůbec o útocích proti německému rázu jazykového ostrova hřebečovského (tisk 3888/XV),

IV. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. Hackenberga a druhů, že v Olomouci byly opět odňaty německé školní místnosti pro české školy (tisk 3887/XVII),

V. min. vnitra na interp. posl. Jokla, dr. Haase, Heegera a druhů o nepřístojnostech při sestavování voličských seznamů na Těšínsku (tisk 3887/XVIII),

VI. min. pošt a telegrafů na interp. posl. J. Mayera, dr. Kafky a druhů o přeložení německých poštovních úředníků z Marianských Lázní (tisk 3917/IX),

VII. min. spravedlnosti na interp. posl. dr. Keibla a soudr. pro nezákonité potrestání několika německých soudců okresního soudu v Teplicích-Šanově přednostou tohoto soudu (tisk 3984),

VIII. min. národní obrany na interp. posl. dr. Lelleyho a soudr. v příčině náhrady škod, způsobených vojskem (tisk 3917/II),

IX. min. spravedlnosti na interp. posl. dr. Lelleyho a druhů o nezákonném jednání státního zastupitelstva v Bratislavě při censurování novin (tisk 3959),

X. vlády na interp. posl. dr. Kafky a druhů pro zabavení periodického tiskopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" ze 13. října 1922, č. 241 (tisk 3816/II),

XI. min. soc. péče na interp. posl. Kirpalové, Palme, Häuslera, Heegera a druhů o činnosti pražského Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence (tisk 3816/XVI),

XII. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů, že v Olomouci byly opět odňaty německé školní místnosti pro české školy (tisk 3853/XXIX),

XIII. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů, že zápisy do škol na Těšínsku konali vládní komisaři (tisk 3853/XIX),

XIV. vlády na interp. posl. dr. W. Feierfeila a druhů o nouzové akci pro obce krušnohorské, jmenovitě v okresech teplickém, duchcovském a mosteckém (tisk 3855),

XV. min. pošt a telegrafů na interp. posl. J. Mayera a druhů o otvírání dopisů na žateckém poštovním úřadě (tisk 3853/V),

XVI. min. železnic na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o ozdobování nádraží prapory (tisk 3853/XXI),

XVII. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. Heegera, Jokla, dr. Haase a druhů o nepřístojnostech při školních zápisech na Těšínsku (tisk 3853/XXIV),

XVIII. min. s plnou mocí pro Slovensko, ministra soc. péče a min. obchodu na interp. posl. Tausika a soudruhů o přesídlování důležitých továren ze Slovenska a Podkarpatské Rusi do Maďarska a Rumunska (tisk 3690/XIII),

XIX. vlády na interp. posl. dr. Brunara a druhů o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung für die Slovakei" (tisk 3740/XVIII),

XX. min. železnic na interp. posl. Schälzkyho a druhů, že svobodným duševním pracovníkům byla odebrána sleva v jízdném (tisk 3816/X).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán zápis o 192. a 193. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy o 193. až 197. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy. 

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4043. Návrh posl. dr. Luschky a druhů na změnu ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o snížení nebo zrušení jednotného drahotního přídavku civilních i vojenských státních zaměstnanců ve státních a státem spravovaných podnicích, ústavech a fondech.

Tisk 4047. Návrh posl. Dubického, Mašaty a soudr. na vydání zákona o exekuci na zaopatřovací požitky.

Tisk 4049. Návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů na zrušení válečných přirážek k přímým daním.

Tisk 4050. Návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů na zrušení válečných přirážek k dani z příjmu.

Předseda (zvoní): Přikročíme k projednávání dnešního pořadu.

Měli bychom vyříditi nejprve odst. 1. Byl jsem však upozorněn, že ve věci odstavce prvého konají se mezi interesenty ještě porady. Nyní byl jsem požádán, abych doporučil sněmovně odsunutí odst. 1 dnešního pořadu na dobu pozdější. Nebude-li námitek proti tomu, přikročili bychom k projednávání druhého odstavce pořadu schůze. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není, přistoupíme tedy k odst. 2, jímž jest:

2. Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 3980) o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach správy štátneho horného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 4034).

Zpravodajem je pan posl. dr. Dérer, jemuž uděluji slovo.

Zpravodaj posl. dr. Dérer: Vážená snemovňa! Správa štátneho horného majetku a všetkých štátnych závodov a zariadení slúžiacich k jeho zužitkovaniu patria v historických zemiach podľa zákona z 27. júna 1908, č. 123 ř. z., a vyhlášky celého ministerstva zo dňa 6. júla 1908, č. 124 ř. z., do pôsobnosti ministerstva verejných prác. Naproti tomu je stav na Slovensku celkom iný. Na Slovensku platí v tomto ohľade zák. čl. XX. z r. 1897 a podľa § 35 tohoto zákona spravuje nemovitý majetok štátu, všetky doly a s tým súvisiace podniky štátne minister financií. Toto je dosavádny právny stav veci. V skutočnosti však hneď po prevrate správu všetkých štátnych dolov, železiarieň a továrieň prevzalo ministerstvo verejných prác našej republiky. Vládny návrh zákona, ktorý pojednávame, bol podaný za tým účelom, aby sa stala v tomto ohľade unifikácia, aby i právny stav prispôsobený bol faktickému stavu na Slovensku, a aby zásada, ktorá platí v historických zemiach, bola prenesená na Slovensko, že by tedy bola tu zákonná norma, ktorá správu tohoto štátneho majetku prikazuj e ministerstvu verejných prác.

Týmto spôsobom sa umožní i predvádzanie zákona z 18. decembra 1922, č. 404 Sb. z. a n., o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemaj ú plniť úkoly správné. Podľa § 1 tohoto zákona môžu byť podniky tohoto druhu vládnym nariadením vyhlásené za podniky spravované dľa zásad obchodného hospodárenia. Pokiaľ ide o historické zeme, nebolo žiadnej prekážky, aby toto nariadenie bolo vydané. Ohľadom Slovenska však prekážal ten dosiaľ platný právny stav mnou označený a práve preto je treba tohoto zákona, aby zákon číslo 404 z r. 1922 ohľadom Slovenska mohol byť prevádzaný.

Ústavne-právny výbor pojednával osnovu zákona vo svojom zasedaní a usniesol sa navrhnúť slávnej snemovni, aby schválila vládny návrh zákona v tom znení, ako bol vládou predložený a ako ho ústavne-právny výbor prijal. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Zahajuji rozpravu.

Než udělím slovo řečníku zapsanému, navrhuji podle dohody v presidiu 20minutovou řečnickou lhůtu. (Námitek nebylo.)

Námitek proti tomu není, návrh můj jest přijat.

Uděluji slovo zapsanému řečníku, jímž je pan posl. Kučera.

Posl. Kučera: Ctěná sněmovno! Klub komunistických poslanců pověřil mne k tomuto prohlášení: 

V dnešní schůzi měl býti rozdán návrh na změny zákona o ochraně nájemníků. Strana národně-demokratická stavěla se na odpor proti této předloze a na její nátlak od rozdání předlohy bylo upuštěno. Strana národně-demokratická žádá zejména, aby mohly býti dále zvyšovány činže, mimo to, aby nastala i jiná zhoršení dosavadního zákona na úkor nájemníků.

Předseda (zvoní): Žádám pana řečníka, aby mluvil k věci.

Posl. Kučera (pokračuje): Já budu hned hotov.

Na věci mají nejvyšší zájem nájemníci, z nich také maloživnostníci a maloobchodníci, a je pozoruhodno, že v nové předloze má se povoliti zdražení nájmu za provozovny v téže době, kdy vláda se pokouší získati stranu středostavovskou do vládní koalice. Zhoršení nájemních poměrů pro živnostníky i obchodníky bylo by ovšem divným presentem pro novou vládní stranu.

Zhoršené poměry hospodářské v domácnostech nájemníků, které jsou způsobeny snižováním mezd a platů, nedopouštějí, aby byla dána možnost novým zvyšováním činží činiti situaci ještě nesnesitelnější.

Zákon na ochranu nájemníků vyprší dnem 30. dubna. Protestujeme tudíž v souhlase s přípisem organisací nájemníků proti tomu, aby předloha o změnách tohoto zákona byla dána parlamentu opětně až v poslední chvíli ku projednávání. Podobným "rychlým projednáním" zmíněné předlohy hodlá koalice...

Předseda (zvoní): Upozorňuji pana řečníka, že neprojednáváme zákon o ochraně nájemníků, nýbrž předlohu týkající se správy státního horního majetku. Prosím, aby se držel věci.

Posl. Kučera (pokračuje): My nemáme možnost připomínky jinou cestou. (Tak jest!)

Tímto rychlým projednáním zmíněné předlohy hodlá koalice jako obyčejně zaskočiti naši veřejnost, aby se nemohla brániti.

Dnes byla proponována ještě druhá schůze plenární, aby bylo možno předlohu o ochraně nájemníků přiděliti soc.-politickému výboru ku projednání. Pod nátlakem strany národně-demokratické s toho sešlo.

Zmařením této schůze vláda nejen podrobuje se diktátu národně-demokratickému, nýbrž vyhnula se hlasováním o pilných interpelacích komunistických poslanců o stávce horníků v revíru ostravsko-karvínském a o úpadku banky "Bohemie".

Pokládáme za nutné, aby v zájmu pravdivého obrazu o hospodářství bankovním v Československé republice učinila vláda ihned prohlášení o úpadku této banky. (Výborně! Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, debata je skončena.

Přeje si pan zpravodaj doslovu?

Zpravodaj posl. dr. Dérer: Nie.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati. Prosím pány a paní poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Zákon má 2 paragrafy, nadpis a úvodní formuli. Pozměňovací návrh nebyl podán. Dám tedy hlasovati o celé osnově najednou. (Námitek nebylo.)

Námitek proti tomu není.

Kdo souhlasí tedy s oběma paragrafy osnovy zákona, nadpisem a úvodní formulí ve znění navrženém panem zpravodajem výboru, jež jest shodné se zněním vládního návrhu, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona ve čtení prvním.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Přerušuji projednávání pořadu dnešní schůze.

Přikazuji výboru imunitnímu tyto věci:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípis kraj. soudu v Jičíně ze dne 10. března 1923, č. Vr XIV 1062/23, jímž zastaveno řízení trestní proti posl. Hakenovi pro přečin podle § 305 tr. z. (č. 255 imunit.),

přípis okr. soudu v Milevsku ze dne 13. března 1923, č. U 260/22, kterým odvolává se žádost za vydání posl. Adámka pro přestupek podle § 2 zák. shromažďovacího (č. 221 imunit.),

přípis kraj. soudu v Chebu ze dne 20. března 1923, č. Ns 414/22, kterým odvolává se trestní řízení proti posl. Mertovi pro zločin podle § 101, § 5 tr. z. (č. 238 imunit.),

přípis okr. soudu v Mar. Lázních ze dne 20. března 1923, č. U 200/22, kterým odvolává se trestní řízení proti posl. J. Mayerovi a dr. Baeranovi pro přestupek § 312 tr. z. a §§ 2, 19 zákona ze dne 17. listopadu 1867, č. 135 ř. z. (č. 208 imunit.),

přípis kraj. soudu v Chebu ze dne 19. března 1923, č. Ns 398/22, kterým odvolává se v trestní záležitosti posl. J. Mayera žádost za vydání pro přečin podle § 305 a přestupek podle § 491 tr. z., čl. V (č. 264 imunit.) - (žádost za vydání pro zločin podle § 58 c tr. z., přečin § 302 zůstává v platnosti),

žádost okres. soudu v České Lípě ze dne 10. března 1923, č. U 151/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Hellera pro přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího, jehož se dopustil svoláním schůze na den 1. března 1923 v Č. Lípě (č. 310 imunit.),

žádost okres. soudu v Podbořanech ze dne 14. března 1923, č. U IV 118/3 za vydání k trestnímu stíhání posl. Warmbrunna pro přestupek podle § 491 tr. z., čl. V zák. ze dne 17. prosince 1862 (č. 311 imunit.),

žádost hl. stát. zastupitelství v Bratislavě ze dne 14. března 1923, čís. 2783/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Kubiše pro přečin pomluvy tiskem ca. dr. Březný (č. 312 imunit.).

Předseda: Náměstek předsedy vlády zaslal tyto věci:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

K resoluci soc.-politického boru posl. sněmovny ze dne 6. prosince 1922, kterou uloženo ministerstvu soc. péče, aby podalo zprávu o stavu a činnosti Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Karlíně v roce 1922, přípisem ze dne 7. března 1923, č. j. 5146/23 m. r. "Zprávu o stavu činnosti Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Karlíně v roce 1922" a publikaci "Tři roky boje proti následkům války".

Předseda: Postoupil jsem výboru soc.-politickému.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípisem ze dne 12. března 1923, č. j. 2829/1728/S m. r., vyjádření vlády o resoluci k požitkovému zákonu státních zaměstnanců, jež přijata byla ve 181. schůzi posl. sněmovny dne 16. prosince 1922 (k tisku 3944).

Předseda: Přikázal jsem výborům soc.-politickému a rozpočtovému.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípisem ze dne 21. března 1923, č. j. 6027/23 m. r., vyjádření ministerstva obchodu k resoluci a resolučním návrhům, týkajícím se celní a obchodní smlouvy s Německem, jež přijaty byly ve schůzi 136 dne 5. dubna 1922 u příležitosti projednávání hospodářských ujednání uzavřených mezi republikou Československou a říší Německou dne 29. června 1920 (k tisku 3447).

Předseda: Přikázal jsem výborům zahraničnímu a živnostenskému.

Jednací zápisy o 194. až 197. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Máme teď podle §u 69 jedn. řádu rozhodnouti, zda a kdy jest zahájiti rozpravu o interpelaci, označené za naléhavou, která rozdána byla ve 197. schůzi dne 9. března 1923.

Jest to naléhavá interpelace posl. Blažka, Warmbrunna, Jos. Kříže a soudr. vládě o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců (tisk 4038). 

Žádám o přečtení záhlaví a petitu.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 4038. Naléhavá interpelace posl. Blažka, Warmbrunna, Jos. Kříže a soudr. vládě o dubnové srážce drahotního přídavku státních zaměstnanců.

Podepsaní se táží vlády:

1. Jest vláda ochotna uznati, že předpoklady, o které opírala snižování požitků státních zaměstnanců, se nesplnily, a předložiti do 14 dnů poslanecké sněmovně osnovu zákona, kterým se mění zmíněné ustanovení odst. 2 §u 5 cit. zákona a lhůta v něm stanovená se posunuje na 1. prosinec 1923 a snížení jednotného drahotního přídavku o 20 % se činí závislým na tom, že ceny životních potřeb k 1. prosinci 1923 skutečně klesnou o 20% oproti stavu 1. prosince 1922.

2. Jest vláda ochotna neprodleně závazným způsobem prohlásiti v poslanecké sněmovně, že zákon novelisující ustanovení druhého odstavce §u 5 citovaného, zákona včas předloží, a tak upokojiti široké vrstvy státních zaměstnanců, kterým hrozí 1. dubna t. r. další značné snížení životní úrovně?

Předseda: Měli bychom rozhodnouti hlasováním, ale ježto není potřebné presence k rozhodnutí, odkládám hlasování do příští schůze. (Výkřik posl. Kreibicha.)

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zást. sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. socialistů vyslal do výboru imunitního posl. dr. Patejdla; do výboru socialisačního posl. Langra a Laube; do výboru pro prozkoumání činnosti Stálého výboru posl. Sladkého; do výboru vyšetřovacího posl. Davida; do výboru zdravotního posl. Pechmanovou.

Předseda: Mezi schůzí tiskem rozdány tyto naléhavé interpelace:

Zást. sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 4051. Naléhavá interpelace posl. Hakena, Buriana a soudr. vládě o sporu horníků s důlními podnikateli na Ostravsku.

Tisk 4052. Naléhavá interpelace posl. Zierhuta a druhů ministrovi spravedlnosti, že trestní věc proti studentu Josefu Schöpplovi a několika spoluobžalovaným pro domnělou velezradu a veřejné násilí odňata byla porotě chebské a přikázána porotě plzeňské.

Předseda: Mezi schůzí tiskem rozdán zápis o 196. schůzi posl. sněmovny.

Přikročím k ukončení schůze.

Když jsem v poslední schůzi ohlašoval pouze krátkou přestávku mezi zasedáním zimním a jarním, doufal jsem, že delší bude lze docíliti na počátku zasedání tohoto. Žel, nebude ani to možno; bude pouze krátká pausa přes svátky velikonoční.

V ní, to jest v jednom jejím dni - v sobotu dne 31. března - vystřídá nás v tomto sále Československý Červený kříž, který zde slavnostním způsobem prohlásí Boží Mír a zahájí svoje jarní akce.

Jako roku loňského doporučuji i letos pozornosti a podpoře paní i pánů poslanců snahu Červeného kříže, aby alespoň ve dnech velikonočních umlkly politické boje a aby ve dnech těch zavládl občanský mír.

Z myšlenky té vyplývá druhá: aby pozornost naše, jež se jindy též jiným směrem nese, obrácena byla výhradně na všelidský úkol plnění sociální a zdravotní péče o ty, již pomoci potřebují.

Přikročuji k ukončení schůze a příští svolám písemně.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 2 hod. 50 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP