Čtvrtek 8. března 1923

 

Začátek schůze v 10 hod. 30 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, inž. Botto, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

192 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: náměstek min. předsedy Malypetr; ministři inž. Bečka, Bechyně, dr. Beneš dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, dr. Markovič, Novák, Srba, Stříbrný Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 195. schůzi poslanecké sněmovny.

Nemocí omlouvá se posl. Johanis.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda klubu československých socialistů sděluje, že poslanci dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský přestávají býti členy klubu. (Podle přípisu ze dne 7. března 1923, č. j. 2515/23.)

Předseda: Došly některé dotazy, odpovědi atd. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty o stížnosti rodičů katolických dětí v Dombrové.

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty o protináboženských výrocích učitele Josefa Schneidera ve Velkých Kunčicích u Frýdku.

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty o nepřijetí omluvenky Marie Rečkové, žákyně II. tř. obč. školy ve Frenštátě, pro den 2. února 1923 učitelkou Dostalovou.

Dotaz posl. Patzela ministru vnitra o postupu četnického strážmistra Maiera v Železné Rudě, Městysi.

Dotaz posl. Pohla, Palme, Schustera a druhů ministru spravedlnosti o zabavení časopisu "Gewerkschaftliche Rundschau" v Liberci.

Dotaz posl. Tausika ministru železnic o stavebních poměrech v Košicích.

Dotaz posl. Tausika ministru veř. prací o stavebních poměrech v Košicích.

Dotaz posl. Sedláčka a druhů ministru školství a nár. osvěty o protináboženském vystupování učitelky Hedviky Kováříkové v Ostrožské Lhotě.

Dotaz posl. R. Bergmana, Fr. Maška a druhů ministru zemědělství o státním velkostatku Kácov a osudu jeho zaměstnanců.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Svobody o definitivě pensionovaného a reaktivovaného učitele Františka Holuba v Brně.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Brodeckého o převedení úkolu kusového na časový v dílnách státních drah.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a spol. o nevyplacené remuneraci za vyučování náboženství na českých měšťanských školách v Břeclavě za školní rok 1920/21.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Adamovského a soudr. o revisi žákovských knihoven.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Rýpara a druhů o zákazu vojínům v Českém Těšíně odebírati jakékoli politické noviny.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Laube a Pechmanové o zrušení i německé měšťanské školy v Českém Dubě.

Odpověď min. nár. obrany na dotaz posl. Bubníka o neoprávněném propuštění kancelářského pomocníka ženatého 75% invalidy Aloise Dostála, ze zaměstnání z politických důvodů.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Simma o neoprávněném zabavení peněz československými celníky.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Adámka a Pěnkavy o neochotě úředníka berní správy v Trutnově vyhověti stranám v mezích zákona.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Jos. Kříže stran nedoplaceného služného Petru Bujoku, dozorci výměn v Šumberku ve Slezsku z doby plebiscitu na Těšínsku.

Odpověď min. soc. péče a min. vnitra na dotaz posl. Adámka a spol. o vystěhování družstva ve Vítějovsi u Poličky.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Adámka a druhů o předpisu daně z obratu za rok 1920 Václavu Černému, rolníku z Klobuk.  

Odpověď min. vnitra a financí na dotaz posl. Roudnického a druhů o nouzové akci pro obyvatele obce Včelné u Prachatic, postižené krupobitím.

Odpověď min. vnitra a financí na dotaz posl. Roudnického a druhů o nouzové pomoci pro obce Kožlí a Žárovnu v okresu prachatickém, postižené krupobitím v červenci 1921.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara o zadržení přídavku dle zákona učitelského, zvaného reparačního, katechetům okresu školního okresu táborského, jež zaviněno bylo tím, že okr. školní rada se nepostarala o plný počet hodin.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o zneužití školy a školních dětí učitelskými sbory obecných a občanských škol v Brně k agitaci proti malému školskému zákonu.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. Adámka a soudr. o velmi liknavém a netečném úřadování Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze.

Odpověď min. školství a nár. osvěty a min. vnitra na dotaz posl. dr. Bartoška a spol. ve věci obecního kronikáře ve Velkých Svatoňovicích.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Al. Kříže v záležitosti nedoplatků učitelstva české školy měšťanské v Českém Krumlově.

Odpověď min. spravedlnosti na dotaz posl. Špatného, Zeminové a druhů o neodůvodněné konfiskaci odborného listu "Zájmy československých státních zaměstnanců v Praze".

Odpověď min. zemědělství na dotaz posl. Skaláka, že obyvatelům obce Stará Simera v Podkarpatské Rusi odpírá se právo užívati státních pozemků.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Krause o rozepsání dodávek pro dva třípatrové domy pro železniční úředníky v Žatci.

Odpověď min. vnitra a min. spravedlnosti na dotaz posl. Schuberta a druhů o neodpovědném a hrozivém chování četnického strážmistra Šindeláře a o nezákonném zatčení několika osob.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů o nelidském nakládání s vysloužilými železničními zaměstnanci.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Patzela, inž. Junga a druhů, jak se nakládá s těmi, jimž se vyplácí železniční úrazová renta.

Odpověď min. školství a nár. osvěty a min. spravedlnosti na dotaz posl. Adámka a soudr. o zločinu učitele Antonína Šonky, spáchaném na školních dětech v Dolních Heřmanicích, okres Lanškroun.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. dr. Lelleye o náhradě škody F. Batho, strážníka trati.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Adámka a soudr. o rozšíření osobní zastávky ve Vlásenici u Pelhřimova na stanici nákladní.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho a druhů ve věci výplaty důchodů a doplatků na důchody čsl. válečným poškozencům v Německu.

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Janalíka o snížení železničního tarifu pro brambory na trati Brno-Tišnov-Něm. Brod.  

Odpověď min. železnic na dotaz posl. Adámka o vydání volných jízdenek jeho předchůdci.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4035. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 4002) o telegrafech.

Tisk 4034. Zpráva ústavnoprávného výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 3980) o pôsobnosti ministerstva ver. prác vo veciach správy štátneho orného majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Předseda: Mezi schůzí byl tiskem rozdán vládní návrh.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4008. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění prozatímní obchodní dohoda mezi Československou republikou a Řeckem, podepsaná v Athénách dne 10. ledna 1923.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl rozdán seznam podaných obnovených iniciativních návrhů (tisk 4028), které in originali byly přikázány výboru iniciativnímu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4028. Seznam podaných návrhů:

I. posl. Purkyňové a druhů na doplnění zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech manželské smlouvy a rozluce manželství (tisk 2555),

II. posl. Purkyňové a druhů na vydání zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky (tisk 2632),

III. posl. Böhrhrhra, Wenzela, inž. Kalliny a soudr. na změnu zákona o povinném očkování ze dne 15. července 1919, č. 412 Sb. z. a n., pokud se týče ze dne 23. září 1919 (tisk 1537),  

IV. posl. Skaláka, Buriana, Kučery a soudr. na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech (tisk 3654),

V. posl. Berana, Dubického, Hálka, Tůmy a soudr. na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti (tisk 2282).

Předseda: Mezi schůzí byl tiskem rozdán návrh a současně přikázán výboru iniciativnímu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 4032. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda, dr. Haase a druhů o odpovědnosti předsedy a členů vlády.

Předseda: Výboru imunitnímu přikazuji žádost zemsk. trest. soudu v Praze ze dne 3. března 1923, č. Pr XIV 86/23, za vydání k trestnímu stíhání posl. Brodeckého proti bezpečnosti cti tiskem ca Buříval-Nejedlý (č. 309 imunit.).

Přistupujeme k projednávání pořadu dnešní schůze, a to nejprve k odstavci prvnímu, jímž je:

1. Druhé čtení osnovy zákona na ochranu republiky (tisk 4021).

Zpravodajem výboru ústavně-právního je pan posl. dr. Medvecký.

Má snad pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Nemám.

Předseda: Korektury není. Budeme hlasovati.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odst. 1 pořadu dnešní schůze.

Přistoupíme ke druhému, jímž jest:

2. Druhé čtení osnovy zákona o státním soudě (tisk 4022).

Zpravodajem je pan posl. dr. Matoušek. Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj dr. Matoušek: V §u 10 ke konci citace "§ 5, odst. 4." má správně zníti "§ 5, odst. 5.".

Pak v §u 23 v odstavci třetím má citace "§ 22, č. 2" správně zníti "§ 22, odst. 1., č. 2".

Vedle toho v Příloze k tomuto zákonu v §u 288, odst. č. 3, v desáté řádce vypadlo slovo "sborovému", takže místo toto má zníti "jinému sborovému soudu".

V §u 290 v první řádce má státi místo "mé" slovo "má".

V §u 293 ve třetím odstavci místo "jež" má státi "jenž".

Předseda: Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou uvedeného zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, současně s korekturami, jež právě uvedl pan zpravodaj, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve druhém čtení a vyřízen je odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přistoupíme ke třetímu odstavci, jímž jest:

3. Zpráva výborů zásobovacího a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3962), jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., o stíhané podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny (tisk 4019).

Zpravodajové jsou pan posl. Votruba a pan posl. dr. Medvecký.

Uděluji slovo prvému zpravodaji, za výbor zásobovací, p. posl. Votrubovi.

Zpravodaj posl. Votruba: Slavná sněmovno! Zásobovací situace naší republiky, zejména v prvních letech jejího trvání, vyžadovala, aby vší silou a energií bylo čeleno podloudnému vývozu předmětů nejdůležitější denní potřeby do ciziny. V prvé řadě běželo tu o mlýnské výrobky, pak o ostatní potraviny, a konečně i předměty potřeby, jejichž nedostatek způsobil u nás podloudný vývoz. Proto vláda republiky Československé podala v únoru 1920 osnovu zákona o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny. V předloze byla ustanovení mimořádně přísná, veliké tresty na svobodě, i těžký žalář až do výměry 20 let, veliké pokuty a konfiskace jmění. Osnova šla tak daleko, že dokonce hrozila vyhlášením stanného práva, a následkem toho také trestem smrti.

Přísná tato stanovení oné vládní osnovy byla odůvodněna tehdejším stavem zásobování našeho obyvatelstva a tím, že podloudný vývoz předmětů denní potřeby do ciziny byl usnadňován vývozními povoleními a dopravními osvědčeními, která byla namnoze padělána nebo byla získána za úplatky. V Praze byla řada kanceláří, které přímo po živnostensku se zaměstnávaly paděláním těchto vývozních povolení a jejich podloudným opatřováním. Platné předpisy nestačily k zamezení tohoto vývozu a proto musila vláda sáhnouti ke zvláštnímu zákonu s předpisy daleko krutějšími. Zákon, který povahou svou byl výminečný, byl vyvolán výminečnými poměry a proto také logicky jeho platnost mohla trvati jen tak dlouho, pokud trvaly výminečné poměry, které ho vyvolaly. Poněvadž tyto poměry přestaly a poněvadž zboží je u nás již s dostatek, lze přikročiti ke zrušení onoho zákona.

Výbor zásobovací jednal o vládní předloze zákona, kterým se zákon z 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., zrušuje a vyslovil s osnovou i s důvody k této vládní osnově souhlas a navrhuji slavné sněmovně: Slavná sněmovno, račiž osnovu tak, jak je ve zprávě uvedena, schváliti. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodaji, panu posl. dr. Medveckému.

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Slávna snemovňa! Ústavne-právny výbor pojednával vládnu predlohu číslo tisku 3962 a ustálil sa, že keď prestaly podmienky, ktoré vyvolávaly potrebu tohoto zákona a keď zrušenie tohoto zákona odôvodňuje a prijíma výbor zásobovací, je možné a odôvodnené, aby prestaly i ustanovenia z ústavného a právneho hľadiska s týmto zákonom spojené, ako sú tresty s prestúpením tohoto zákona spojené. Následkom toho sa ústavne-právny výbor pripojil k návrhu výboru zásobovacieho a navrhuje, aby vládny návrh, jak je v tisku číslo 3962 obsažený, bol schválený. (Potlesk.) 

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Zákon tento má pouze dva paragrafy, nadpis a úvodní formuli. Pozměňovacích návrhů není, budeme tedy hlasovati o celé osnově najednou. (Námitek nebylo.)

Námitek proti tomu není.

Kdo souhlasí s osnovou zákona tohoto tak, jak byla doporučena pány zpravodaji, s jejími dvěma paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu tohoto zákona v prvém čtení.

Druhé čtení dám na pořad příští schůze.

Přerušuji projednávání pořadu a přikročím k ukončení schůze.

Příští schůzi svolám za 10 minut z důvodů formálních, aby bylo možno hlasovati o zkráceném řízení pro předlohu, týkající se telegrafních věcí, a aby nebylo nutno konati ještě zvláštní schůzi v sobotu, poněvadž zítřejší schůze má býti pravděpodobně schůzí poslední v tomto zasedání.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes za deset minut, tedy v 10 hod. 55 min. s tímto

pořadem:

1. Nevyřízené odstavce pořadu schůze dnešní.

2. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o telegrafech (tisk 4035).

3. Návrh, aby říz ním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona o telegrafech.

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Teplicích-Šanově, aby byl vydán k trestnímu stíhání posl. Čermak (tisk 4024).

5. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu ve Vimperku, aby byl vydán k trestnímu stíhání posl. Jos. Fischer (tisk 4025).

Jest snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat a prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 10 hod. 45 min. dopol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP