Úterý 13. února 1923

 

Začátek schůze v 6 hod. 20 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Czech, inž. Botto, Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

190 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, Novák, Srba, Šrámek.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha a jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 188. schůzi poslanecké sněmovny.

Na tento týden omluvili se páni posl. Chalupník a Hvizdák neodkladnými záležitostmi.

Lékařské vysvědčení zaslal pan posl. Hudec.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru soc.-politického místo posl. Hausmanna posl. Pohla.

Klub poslanců maďarské křesťansko-sociální strany spolu s klubem maďarských zemědělců vyslaly do výboru ústavně-právního posl. dr. Körmendy-Ékesa za posl. Füssyho.

Klub čsl. socialistů vyslal do výboru iniciativního posl. H. Bergmann a za posl. Sajdla a posl. Pelikána za posl. Práška; do výboru ústavně-právního posl. Hrušovského za posl. Landovou-Štychovou.

Klub poslanců komunistické strany Československa vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Šmerala za posl. Skaláka.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Spinu za posl. dr. Hanreicha; do výboru imunitního posl. Schuberta za posl. Zierhuta; do výboru zemědělského posl. Windirsche za posl. Zierhuta.

Klub poslanců "Deutsche dem. Freiheitspartei" vyslal do výboru zahraničního posl. Kostku za posl. dr. Kafku.

Klub poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické vyslal do výboru ústavně-právního posl. Hummelhanse za posl. Chalupníka, posl. Ant. Černého za posl. Svobodu, posl. Koudelku za posl. Pika; do výboru živnostenského posl. Skotka za posl. Bečko; do výboru zahraničního posl. Pociska za posl. Bendu.

Předseda: Přikazuji výborům živnostenskému a zdravotnímu vládní návrh zákona o provádění mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod čís. 159 Sb. z. a n. z r. 1922 (tisk 3997).

Navrhuji, aby výborům zahraničnímu a ústavně-právnímu, jimž přikazuji vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 8. května 1922 o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních (tisk 3991), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta osmidenní.

Dále navrhuji, aby výboru ústavně-právnímu, jemuž přikazuji vládní návrh zákona na ochranu republiky (tisk 3996), uložena byla k podání zprávy o tomto vládním návrhu lhůta 12tidenní.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Budeme hlasovati. (Hluk. Výkřiky komunistických poslanců.)

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůty jsou přijaty. (Hluk. Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Ústavně-právní výbor koná schůzi dnes po schůzi plenární v čísle 8, druhé patro.

Výbor živnostenský, svolaný na dnešní den, nebude konati schůzi. Tato schůze překládá se na čtvrtek dne 15. t. m. na 10. hod. dopol.

Sděluji, že ve vládním návrhu tisk 3996 je na str. 23, ve sloupci prvém na řádce 18 tisková chyba v motivaci. Místo slov "s důvěrou" má státi "s nedůvěrou".

Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pátek dne 16. února t. r. o 10. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 3961), kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922 (tisk 3987 a k tisku 3987).

2. Druhé čtení osnovy zákona o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu (tisk 3982).

3. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým schvaluje se obchodní smlouva, uzavřená dne 7. října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (tisk 3986 a k tisku 3986).

4. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru Národního shromáždění.

5. Volba 16 členů a 16 náhradníků Úsporné komise parlamentní.

Jsou snad proti návrhu mému nějaké námitky? (Nebyly.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 6 hod. 25 min. večer.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP