Pátek 9. února 1923

Předseda (zvoní): Ke slovu není dále nikdo přihlášen. Debata je skončena. Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj posl. Remeš: Závěrečně jen několik slov. Během řeči p. kol. Myslivce slyšel jsem ze shromáždění poznámku, že dukáty zmizí opětně v punčochách. Domnívám se, že bylo by omylem takto souditi a takto informovati o významu dukátu naši veřejnost, a to proto, poněvadž dukát bude míti hodnotu zlata a bude si jej moci nechati udělati každý, kdo má tolik prostředků a touží po zlatě, anebo bude míti potřebí této mince k účelům obchodním. Tedy každý, kdo bude míti prostředky a potřebu, bude také moci dukátu nabýti, aniž by dukát se stal předmětem thesaurace, poněvadž cenu jeho, jak zákon správně stanoví a charakterisuje, bude ustanovovati toliko ten, kdo jej bude prodávati, a ten, kdo dukát bude kupovat. Nemůže tedy míti thesaurace naprosto vlivu v tom smyslu, jak to zde bylo zvláštním výkřikem během řeči kol. Myslivce definováno.

Dukát bude si tedy moci dáti zhotovit za cenu zlata s přirážkou mincovních ražebních nákladů každý a státní mincovna mu tuto službu bez obtíží prokáže - s tím, že ovsem nesmí se ražba na účet soukromý díti na újmu zmenšení zásob zlata státního.

Pokud jde o další vlastnosti zevní, o kterých tady také bylo jen letmo poznámkami vyjádřeno mínění, chci říci, že tyto znaky nemají míti jiného významu, než, že jsou a mají býti výrazem důvěry, kterou nás lid měl vždycky k dukátu - důvěry, která byla zachována celými dlouhými věky a byla do konce vtělena i do zákona, neboť bývalý rakousko-uherský zákon výslovně stanovil slovy "jako dosud" povinnost, že na vlastnosti dukátu nemá být ani co do váhy, ani co do jeho jakosti a ryzosti zlata, ani co do jeho zevních znaků ničeho měněno. Z tohoto hlediska je možno posuzovati zevní znaky našeho dukátu, které jsou zákonem pro něj předurčeny.

Poněvadž nebylo námitek proti ražbě dukátů jak z důvodů věcných, tak také ne po stránce formální, doporučuji sněmovně, aby předlohu přijala tak, jak vládou parlamentu byla předložena. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Zákon má 5 paragrafů, nadpis a úvodní formuli. Jelikož mne nedosel žádný pozměňovací návrh, dám hlasovati o celé osnově najednou. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Budeme hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 5 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, jak je obsažena ve znění zprávy výborové, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina.

Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona ve čtení prvém.

Tím vyřízen jest odst. 1 dnešního pořadu.

Vyřídíme ještě odst. 2, jímž jest:

2. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů (tisk 3935).

Zpravodajem je pan posl. dr. Patejdl.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Nemám.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Přerušuji projednávání poradu schůze a sděluji, že za schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy.

Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3986 a k tisku 3986. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 3960), kterým předkládá se ke schválení Národnímu shromáždění obchodní smlouva uzavřená dne 7. října 1922 mezi republikou Československou- a republikou Lotyšskou.

Tisk 3987 a k tisku 3987. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 3961), kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou, pod psaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922.

Předseda: Dále provedena byla změna ve výboru.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru zahraničního posl. Bendu za posl. Pociska.

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 13. února t. r. o 4. (16.) hodině odpolední s

pořadem:

1. Zpráva výboru kulturního o usnesení senátu (tisk 3957) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1469) o zevní úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu (tisk 3982).

2. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 3960), kterým předkládá se ke schválení Národnímu shromáždění obchodní smlouva uzavřená dne 7. října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou (tisk 3986).

3. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 3961), kterým předkládá se Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou, podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922 (tisk 3987).

4. Druhé čtení osnovy zákona o ražbě československých dukátů (tisk 3968).

5. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru Nár. shromáždění.

6. Volba 16 členů a 16 náhradníků úsporně komise.

Jsou snad námitky proti tomuto pořadu (Námitky nebyly.)

Není jich, návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze o 11. hod. 20 min. dopol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP