Úterý 6. února 1923

 

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

210 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Bechyně, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Malypetr, dr. Markovič, Novák, Srba, Stříbrný, Šrámek; odbor. přednosta ministerstva vnitra dr. Bobek, min. rada ministerstva financí dr. Režný.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 185. schůzi posl. sněmovny.

Nežli přikročím k presidiálním sdělením, musím vykonati smutnou povinnost a oznámiti, že ve vánočních prázdninách opětně zasáhla smrt do řad příslušníků naší sněmovny. (Poslanci povstávají.)

Tentokráte oběť svoji po prvé vyhledala vadách ženských členů našeho parlamentu.

Dne 4. ledna t. r. zemřela totiž po dlouhé, trapné nemoci poslanec pí. Františka Skaunicová. Už jako mladá dělnice textilní továrny účastnila se horlivě organisačních prací mezi svými spoludělnicemi. Zvláště pak na Moravě, kam ji povolání zaneslo, byla známa jako neúmorná agitátorka a řečnice, ochotná k pomoci a přispění všude tam, kde bylo třeba rady a útěchy nebo povzbuzení dělnickému lidu. Získala si tak nemalých zásluh o dělnické hnutí vůbec. Při prvních volbách do poslanecké sněmovny zvolena byla za volební kraj brněnský. Pracovala pak v této sněmovně zejména ve výboru sociálně-politickém a zásobovacím a promluvila několikráte také v plenu, zejména v debatách rozpočtových - tklivým, k srdci jdoucím způsobem o strastech a potřebách pracujícího lidu.

Sněmovna - jsem přesvěcen - zachová ve vděčné paměti tuto obětavou a pilnou zástupkyni dělného lidu. Pocta, kterou jste jí přikázali svým povstáním při mém projevu, zapsána bude do sněmovního protokolu.

Musím se však zmíniti o další neblahé události, kterou v téže vánoční přestávce byl dotčen nás sbor zákonodárný. V pátek dne 5. ledna t. r. spáchán byl vražedný útok na ministra financí poslance dr. Aloise Rašína, který byl těžce zraněn a jehož zdravotní stav ani dnes ještě nepřestal býti vážný.

Své stanovisko k politickým atentátům, a páchaným na osobnostech politicky exponovaných a odpovědných, vytkl jsem již svého času po útoku na prvého ministerského předsedu dr. Kramáře je tě za doby starého revolučního Národního shromáždění. Zdůraznil jsem tehdy a dnes znovu se vším důrazem opakuji, že vražedné útočení není bojem o idey, o programy, že teror nesmí u nás nikdy zvítěziti, (Výborně!) že teroru se neustupuje už proto, že teror není argumentem nikde a dokonce už naprosto ne ve státě vybudovaném na základě demokracie. (Výborně! Potlesk.) Proto doufám, že najdu u vás odezvu a plně porozumění, apeluji-li na vás, abyste všichni spolupůsobili k zabránění podobným násilným činům s kterékoli strany. Nesmíme trpěti, aby ruce zločinné a neodpovědné rušivě zasahovaly a brzdily naše úsilí o vnitřní vybudování, ustálení a zpevnění státu v poválečném proudění hospodářském i sociálním. Zákeřná zbraň v rukách politického odpůrce nemění svou povahu: zůstává pouze zákeřnou zbraní a rána z ní raní leda ideu vlastní.

Politika je obor boje duševního a boje mravního v nejvlastnějším slova smyslu. To musí býti jasno všemu obyvatelstvu tohoto státu a je jeho a spolu naší povinností odstraňovati vše, co zdravé politické ovzduší otravuje.

Útočník na dr. Rašína dopustil se zločinu tím však těžšího, že přerušil činnost muže, který, prošed tvrdou školou života, naučil se v ní nezdolné vytrvalosti, neúmorné pracovitosti, železné sebekázni a svědomitému plnění povinností, muže, který všechny tyto své vzácné vlastnosti postavil zcela do služeb svého národa. Tento neblahý čin, vážení pánové, je důsledek zvráceného pojímání politiky. Zločin takovým chápáním vzbuzený zůstává zločinem.

Želíme dnes toho, že práce dr. Rašína byla neblahým útokem přerušena, doufáme však, že nikoli na dlouho. Tuto naději a vroucí přání, aby se splnila, vyslovil jsem dr. Rašínovi hned po atentátu jménem předsednictva sněmovny podle jeho jednomyslného usnesení. Jsem přesvědčen, že naleznu také souhlas u vás všech, dám-li jménem tohoto zákonodárného sboru výraz vroucímu přání, aby dr. Rašín šťastně vyvázl z nebezpečí, do něhož byl uvržen zločinnou rukou, a aby záhy bylo mu dopřáno věnovati nepodlomené své síly republice, na jejímž vybudování a zabezpečení pracoval s tak nezdolnou a důslednou houževnatostí i horoucí láskou. (Výborně! Potlesk.)

Naši neméně vřelou účast má zajisté také náš pan předseda vlády poslanec Švehla. Napaden zákeřnou chorobou při nejpilnější politické a státnické práci, jejíž značné břímě v naší republice nese od jejího počátku, musil poleviti ve své neúmorné, nepřetržité téměř činnosti a nemohl se tudíž dnes dostaviti mezi nás. Věřím však, že jeho nepřítomnost v tomto domě nepotrvá dlouho a že v brzku bude se moci věnovati svému poslání v této republice. Dostane se mi jistě i v tomto případě souhlasu vás všech k tomu, abych i jemu tlumočil nejvřelejší přání, by nadějně zlepšení zdravotního stavu, které se u něho dostavilo, pokračovalo co nejrychleji a bylo co nejúspěšnější. (Výborně! Potlesk. - Poslanci usedají.)

Sděluji, že předsednictva sněmovny došel tento přípis:

Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Č. j. 1156 S/1075.

V Praze dne 6. února 1923.

Předsednictvu poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze.

Vláda republiky Československé vyhověla ve schůzi, konané dne 5. února t. r., žádosti pana ministra sociální péče Gustava Habrmana o sproštění funkce náměstka ministerského předsedy a zvolila podle ustanovení §u 71 ústavní listiny náměstkem předsedovým pana ministra vnitra Jana Malypetra.

Náměstek předsedy vlády: J. Malypetr v. r.

Předseda (zvoní): Volební soud v Praze sdělil sem svůj nález, jímž jako nezákonně zrušil opatření ministerstva vnitra, kterým na místo zemřelého posl. Jos. Pšeničky za poslance byl povolán František Hlaváček, a jímž dále uznal, že na místo Pšeničkovo pokládati jest za zvolena Hugona Bergmana, poštmistra v Brandýse nad Labem.

Jmenovaný dostavil se do dnešní schůze, a ježto před tím ve sněmovní kanceláři podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle § 22 ústavní listiny a § 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, pan posl. Bergman přistoupí ke mně a podáním ruky a slovem "slibuji" vykoná slib.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl formuli slibu, a pana posl. Hugo Bergmana, k vykonání slibu.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Hugo Bergman (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Udržalovi, ministrovi nár. obrany, pro nutné zaměstnání; na tento týden posl. dr. Vanovičovi pro neodkladné úřední záležitosti.

Poslanec dr. Keibl žádá o udělení 14denní dovolené pro nemoc v rodině.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Byly provedeny změny v klubech a výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Posl. dr. Medinger oznámil sem současně s klubem "Deutsche Nationalpartei", že z tohoto klubu vystoupil.

Do výboru zahraničního vyslal:

klub poslanců čsl. národní demokracie posl. dr. Kramáře za posl. Špačka;

klub poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické posl. Astra za posl. Marka;

klub poslanců der deutschen Nationalpartei posl. inž. Kallinu za posl. dr. Lodgmana.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru branného posl. Dubického za posl. Jančeka; do výboru rozpočtového posl. dr. Srdínko za posl. Rud. Berana a posl. dr. Medveckého za posl. Jar. Hálka.

Klub poslanců komunistické strany Československa vyslal do výboru iniciativního posl. Blažka za posl. Hakena; do výboru soc.-politického posl. Blažka za posl. Mertu.

Klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické vyslal do výboru rozpočtového posl. Kasíka za posl. Farbulu; do výboru soc.-politického posl. dr. Wintera za posl. Binovce a posl. Geršla za posl. Jašu; do výboru ústavně-právního posl. Jana Černého za posl. Pika.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru soc.-politického posl. Kaisera za posl. Röttela; do výboru zdravotního posl. Röttela za posl. dr. Spinu.

Předseda: Předseda vlády sdělil sem přípisy ze dne 6. ledna 1923, že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním tyto osnovy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním vládní návrh zákona o plemenitbě hospodářských zvírat, a to koní, skotu, vepřů, ovcí a koz (č. j. 317/23 m. r.),

vládní návrh zákona, ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskou Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a při poručenských (sirotských) úradoch (č. j. 319/23 m. r.).

Předseda: Předseda senátu sdělil, že senát přijal osnovy zákonů. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil, že senát přijal: (přípisy ze dne 18. prosince 1922)

osnovu zákona o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní (tisk 1529 sen.),

osnovu zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923 (tisk 1530 sen.),

(přípisy ze dne 20. prosince 1922:)

osnovu zákona, jimž má býti novelisován zákon ze dne 19. ledna 1922, č. 29 Sb. z. a n., o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 1525 sen.),

osnovu zákona, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 1534 sen.),

osnovu zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (tisk 1535 sen.),

osnovu zákona o dalším vyplácení přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 1536 sen.),

osnovu zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku (tisk 1537 sen.),

osnovu zákona ohledně služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitků civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných (tisk 1538 sen.);

(přípisy ze dne 21. prosince 1922:)

ratifikační usnesení, kterým byly schváleny, resp. vzaty na vědomí Protokoly s přílohami o sanaci Rakouska, dané v Ženevě dne 4. října 1922 (tisk 1532 sen.),

osnovu zákona, jímž se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (tisk 1533 sen.),

osnovu zákona o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní (tisk 1540 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1541 sen.),

osnovu zákona o úvěru repatriačním (tisk 1542 sen.),

osnovu zákona o změně §u 8 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost

uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně - policejní (tisk 1545 sen.),

osnovu zákona, kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (tisk 1546 sen.),

osnovu zákona, jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních (tisk 1547 sen.),

osnovu zákona, jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 1549 sen.),

osnovu zákona o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo (tisk 1550 sen.);

(přípisy ze dne 25. ledna 1923:)

osnovu zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 r. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 1539 sen.),

osnovu zákona o stavebním ruchu (tisk 1557 sen.),

a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Dále senát přípisem ze dne 20. ledna 1923, tisk 1530, znovu sem zaslal své usnesení o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, s požádáním, aby sněmovna postupovala podle § 44 ústavní listiny, ježto podle náhoru pana presidenta republiky a vlády toto usnesení senátu nelze považovati za souhlasné s předchozím usnesením senátu, poněvadž v usnesení senátu v nadpisu vypuštěna byla slova "pro rok 1923".

Předseda: Od volebního soudu v Praze došel přípis ze dne 30. prosince 1922, čís. 905/22, kterým se ověřuje volba Roberta Farbuly, železničáře v Pezinku, nastupujícího za odstouplého posl. Kovačiče. Volební soud oznámil dále, že dne 30. prosince 1922 zemřel přísedící volebního soudu dr. Otto Bondy, advokát v Kutné Hoře, a požádal podle §u 3 zákona o volebním soudě, aby za jmenovaného vykonána byla doplňovací volba.

Volba tato je dána na dnešní pořad a bude provedena na konci schůze.

Došly některé dotazy. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Tausika ministru spravedlnosti o zabavování časopisu "Munkács" v Košicích a o pověřování policejního ředitelství v Kosicích předběžnou censurou.

Dotaz posl. Füssyho ministrom vnútra a priemyslu, obchodu a živností o neoprávnenom a protizákonnom zasahovaní policajného riaditeľa v Užhorode do obchodných a živnostenských záležitostí.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi zemedelstva v záležitosti penzie vdovy po štátnom zverolekárovi Viliamovi Borgos.

Dotaz posl. dr. Körmondy-Éksaa ministrovi vnútra v záležitosti penzie Kolomana Gazdagha, penzionovaného kancelárského pomocníka župy Zemplínskej.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministrovi školstva a nár. osvety o zadržaných požitkoch Jozefa Frenczla, bývaleho učiteľa v Gálszécsi.

Dotaz posl. Palkovicha ministrovi vnútra a ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o tom, preco bolo odepreté schválenie štatútu spolku kresťanskej mládeže v Senci.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. ministrovi nár. obrany a ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o násilnostiach páchaných čsl. vojskom v Kezmarku.

Dotaz posl. Svetlika ministru vnútra a ministru zemedelstva ohľadom neslýchaného rušenia zákona na ochranu kmeťov v Podkarpatskej Rusi.

Dotaz posl. Tausika ministru spravedlnosti o porušení práv a svobod občanských při neoprávněných prohlídkách v Košicích.

Dotaz posl. Rýpara a spol. ministru školství a nár. osvěty o nevyplácené remuneraci za vyučování náboženství na českých měšťanských školách v Břeclavě za školní rok 1920/21.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministrovi vnitra o zneužívání t. zv. prügelpatentu.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru financí o zkrácení Němců při přijímání do tabákové továrny v Lanskrouně.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru nár. obrany o vraždě Maxe Kinzla v Bruntále. Dotaz posl. dr. Schollicha ministru nár. obrany o událostech na hranické vojenské akademii.

Dotaz posl. dr. Lodgmana předsedovi vlády o úpravě odpočivných platů Leopolda Schiesslinga, bývalého úředníka c. a k. rodinného fondu.

Dotaz posl. Kostky, dr. Kafky a druhů ministrům železnic a obchodu o zadávání státních objednávek roku 1919 a 1920.

Dotaz posl. Krause o bezohledném vymáhání daní berním úřadem v Boru u České Lípy.

Dotaz posl. Krause ministrovi pošt a telegrafů, aby Polsko vyplatilo peníze za zásilky na dobírku.

Dotaz posl. Krause ministru financí o vyplácení odpočivného poštmistrovi v záloze panu Bedřichu Gablerovi ve Wartenbergu.

Dotaz posl. Schälzkyho a druhů ministru soc. péče, aby československým válečným poškozencům v Německu byly rychle vypláceny renty a doplatky.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru financí o odpovědi na žádost Antonína Patočky.

Dotaz posl. inž. Kalliny ministru soc. péče o nevyřízení několika žádostí o odbytné vdovám.

Dotaz posl. Patzela ministru železnic o postupu žlutického železničního úřadu ve věcech jazykových.

Dotaz posl. Al. Kříže ministru zásobování o vývozu obilí z jižních Čech za hranice státu.

Dotaz posl. Patzela a druhů ministru soc. péče o prodloužení ochranných ustanovení pro repatrianty a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Dotaz posl. Hackenberga, Tauba a druhů ministru školství a nár. osvěty o zabrání německé školní budovy v Hermanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou školu.

Dotaz posl. Patzela a druhů ministru veř. prací o jednostranném vykonávání vlivu na obsazování míst v bánské službě.

Dotaz posl. inž. Junga ministru železnic o neodůvodněném propuštění železničního zaměstnance.

Dotaz posl. Simma ministru post a telegrafů, že dopisy s německým označením "Prag" v Praze nejsou doručovány.

Dotaz posl. Simma ministru soc. péče o zachování povinného nemocenského pojištění v případě nezaměstnanosti.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru pošt a telegrafů, aby v Jablonci nad Nisou bylo znovu zavedeno dodávání poštovních balíčků.

Předseda: Dále došly odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. dr. Lodgmana o náhradě válečných škod, které utrpěl státní občan Rudolf Frömel v Nadybách-Wojutyczích u Samboru.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Simma a druhů o uspíšení výplaty přídavků k zaopatřovacím požitkům vdov po četnických staropensistech.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty a ministra vnitra na dotaz posl. dr. Raddy a druhů o přehmatech místodržitelského koncipisty dr. Illka u znojemské okr. politické správy.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho a druhů, aby služební smlouva pro soukromé zaměstnance byla právně nově upravena.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Bezděka, Čuríka, Sedláčka a druhů o zrušení berních úřadů, zejména berního úřadu v Kloboukách u Brna.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa a druhů o jednojazyčných orientačních tabulkách u poštovních úřadů v Košicích.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Sedláčka a soudr. o přeřadění obcí okresu vizovského, uhersko-brodského a bojkovského ze skupiny obilnářské do oblasti pastvinné.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Mazance, Myslivce a soudr. o aktivování nadace dr. Mikuláše Karlacha.

Odpověď ministra soc. péče a ministra vnitra na dotaz posl. Netolického, Pechmanové, Slavíčka a soudr. o státní garancii ku podpoře stavebního ruchu.

Odpověď ministra obchodu na dotaz posl. dr. Mazance a soudr. o pohřebních ústavech hlavního města Prahy.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Bartoška o nedbalém úřadování u krajského soudu v Litoměřicích.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Janalíka a soudr. o protikatolickém vystupován řídícího učitele Karla Matějky ve Vel. Dešově.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Lelleye o nemožném jednání hlavnoslužnovského úřadu v Píšťanech.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Janalíka a soudr. o protizákonné agitaci proti vyučování náboženství prozatímního ředitele občanské školy Valentina Pohanky ve Žďáre-městě na Moravě.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Svobody ve věci nepřístojnosti při vybírání dávky ze zábav od uměleckých korporací a podniků v Brně.

Odpověď ministra pro zásobování lidu, ministra spravedlnosti a ministra obchodu na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese o zastavení trestních záležitostí u lichevních úřadů na Slovensku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékese ve věci zatčení Bély Cselley-ho, statkáře v Čelovicích, a brutálního chování četnictva.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Mazance a druhů o protizákonném nařízení okr. správy politické v Českém Brodě.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Bartoška o nepřípustném praktikování malého školského zákona okr. školním úřadem v Trutnově.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů, zda jest pan ministr ochoten působiti k tomu, aby rodiče, kteří následkem atitace odhlásili své dítky z vyučování náboženství, mohli je opětně v určité době do vyučování náboženství přihlásiti.

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. F. Navrátila o náhradě válečných škod našim státním příslušníkům v cizině.

Odpověď ministra post a telegrafů na dotaz posl. Simma a druhů o stavbě telefonního vedení v Radle v okresu Jablonec n. N.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho a druhů o nových volbách do okr. nemocenských pokladen.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Luschky, že okr. správa politická ve Šternberku nezákonně předpisuje a vybírá příspěvky na dobročinné účely.

Dodatek k odpovědi ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Hillebranda a druhů, že saský pohraniční úředník zabil Karla Viléma Voita z Rossbachu.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho a druhů o nemístném postupu zprostředkovatelny práce při děčínské okr. politické správě.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů o nespravedlivém potrestání přednosty stanice v Sebuzíně.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Szentiványiho a súdr. v záležitosti prepustenia Josefa Rusznáka, traťového robotníka.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. dr. Schollicha o jazykové praxi ústředního ředitelství tabákové režie v Praze.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Bezděka a soudr. o bezdůvodném pronásledování řídícího učitele Josefa Ryšavého, t. č. v Nížkovicích, okr. školním inspektorem Mrázkem.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Simma a druhů o nanejvýš nutné přestavbě a vybudování nádraží v Jablonci n. N.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o zneužití školy a školních dětí řídící učitelkou Tennerovou a učitelkou Fajfrlíkovou v Moravské Ostravě k agitaci, jež směruje proti malému školskému zákonu.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. dr. Kafky o peněžních částkách zadržených při okolkování bankovek.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Rýpara a druhů o rozšíření výplaty podpor v nezaměstnanosti v politickém okresu bíloveckém.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. dr. Lukavského, dr. Engliše, G. Navrátila, Maška a druhů o přímém spojení na česko-moravské dráze Domažlice-Tábor-Brno.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Landové-Štychové, dr. Bartoška a spol. o zákazu knihy prof. Miloše Seiferta "Přírodou a životem k čistému lidství".

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Schälzkyho, aby bylo povoleno konati měsíční školní sbírky, jakož i slavnostní den Ochrany dětí k účelům zemské komise pro ochranu dětí a péči o mládež.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. inž. Junga a druhů, že se stanice Hroby má zrušiti jako domovská stanice.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Schälzkyho a druhů o zachování společenstevních nemocenských pokladen.

Odpověď ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. dr. Schollicha a soudr. o zřízení 3. veřejně lékárny v Novém Jičíně.

Odpověď ministra soc. péče na dotaz posl. Rýpara a druhů o výplatě podpor v nezaměstnanosti domáckým dělníkům v Tiché.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Bečka, Pociska, Ertla, Oktavce a soudr. o vyjmenování slovenských volných úřednických sil výpomocných a poštovního personálu, který se účastnil stávky v r. 1919.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o zneužití školy a školních dětí odbornými učiteli Opialem a Krtičkou a odbornou učitelkou Součkovou na občanské škole ve Svinově ve Slezsku.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o zneužití školy a školních dětí učitelstvem na občanské škole ve Svinově, okres Bílovec ve Slezsku, k agitaci, jež směruje proti malému školskému zákonu, k čemuž dal svolení okr. výbor školní v Bílovci.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů o zneužití školy a školních dětí učitelkou Zbořilovou v Šumperku k agitaci, jež směruje proti malému školskému zákonu.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara, Fr. Navrátila a druhů, zda jest dovoleno užívati na obecných školách spisu A. Cahy "Malé dějiny československé".

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Al. Kříže o uvolnění cenných papírů československých státních příslušníků.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Rýpara a druhů, zda jest ochoten dáti spravedlivě vyšetřiti případ potrestání Miroslavy Janečkové z Vyškovic, žákyně III. třídy občanské školy v Zábřehu nad Odrou, učitelkou Hyánkovou pro uvítání arcibiskupa dr. A. C. Stojana při udílení svátosti biřmování ve Staré Bělé u Mor. Ostravy.

Odpověď ministra financí, ministra soc. péče a ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. Tausika o nemocenském pojištění příslušníků rodin dělnictva tabákových továren.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o zkoušce ze slovenčiny profesorů na státních středních školách s vyučovací řečí maďarskou.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa o pronájmu jídelny hotelu v Kežmarku k účelům banky.

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ve věci pense Antonína Berencsyho, pensionovaného učitele v Dolních Michalovicích.

Odpověď ministra školstva a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Lelleyevo věci disciplinárnej Alojza Martinkovicsa, učiteľa vo Veľkých Šarluhách.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Jurigy o zabavení čísla 252 periodického tiskopisu "Slovák" ze dne 4. listopadu 1922.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Simma a druhů o poskytování snížených jízdenek na železnicích republiky oněm příslušníkům republiky, kteří jsou žáky cizozemských škol.

Předseda: Dne 24. ledna 1923 byly postou tiskem rozeslány tyto vládní návrhy, usnesení senátu, zprávy, interpelace, naléhavé interpelace, odpovědi atd. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3956. Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací.

Tisk 3960. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní smlouva uzavřená dne 7. října 1922 mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou.

Tisk 3961. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou podepsaná v Lisaboně dne 11. prosince 1922.

Tisk 3962. Vládní návrh zákona, jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny.

Tisk 3963. Vládní návrh zákona, jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., a prováděcího nařízení vydaného k tomuto zákonu.

Tisk 3957. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1469) o zevní úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných a významných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu (tisk sen. 1508).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP