Sobota 16. prosince 1922

 

Začátek schůze ve 12 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

224 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři Bechyně, dr. Beneš, dr. Dolanský, Habrman, dr. Hodža, dr. Kallay, Malypetr, dr. Markovič, Novák, dr. Rašín, Srba, Stříbrný, Šrámek, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 182. schůzi posl. sněmovny.

Sněmovna jest schopna se usnášeti. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Výboru rozpočtovému přikazuji:

Tisk 3930. Vládní návrh zákona o změně § 8 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (současně přikázán výboru zdravotnímu).

Tisk 3943. Vládní návrh zákona, jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních (současně přikázán výboru sociálně-politickému).

Navrhuji, aby výborům uložena byla k podání zpráv lhůta 48 hodin.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina, lhůta je schválena.

Schůze výboru zdravotnického a soc.-politického konají se ihned po plenární dnešní schůzi. (Veselost.) Schůze konají se proto, aby předlohy mohly býti přiděleny referentům.

Přikazuji výboru imunitnímu žádost kraj. soudu v Chebu ze dne 9. prosince 1922, č. Vr 2283/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. J. Fischera a soudr. pro zločin podle § 65 a, b, tr. z. a přečinu podle § 302 tr. z., spáchaných pronesenou řečí 29. října 1922 na shromáždění lidu v Mariánských Lázních.

Mezi předešlou schůzí byly tiskem rozdány tyto zprávy: Žádám jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3944. Zpráva výboru soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných.

Tisk 3945. Zpráva výboru soc.-politického a rozpočtového o návrhu zákona, jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných.

Předseda: Za předešlé schůze byl rozdán seznam obnovených iniciativních návrhů tisk 3910, jež současně přikázány byly v originálu výboru iniciativnímu.

Žádám o sdělení těch návrhů:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3910. Seznam podaných návrhů (§ 19, odst. 2 jedn. řádu).

I. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů, aby německé vysoké školy technické byly přeloženy do německého území. (Viz tisk 3346.)

II. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů na zřízení německé vysoké školy výtvarného a užitého umění v Liberci. (Viz tisk 3375.)

III. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů, aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické. (Viz tisk 3345.)

IV. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů, aby se zřídila báňská fakulta (odborná škola pro hornictví a hutnictví) na pražské německé vysoké škole technické. (Viz tisk 3344.)

V. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů na přeložení sídla pražské německé university. (Viz tisk 3335.)

VI. posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, dr. Kafky a soudr. na revisi veškerých zákonů, vydaných od 28. října 1918 v Československé republice. (Viz tisk 63.)

VII. posl. Laube, Tučného, dr. Franke, Zeminové, Trnobranského a soudr. na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění. (Viz tisk 2260.)

VIII. posl. Slavíčka, Netolického, dr. Franke, Laube, Zeminové a spol. na vydání zákona na zavedení nemocenského a starobního pojištění osob samostatně výdělkově činných. (Viz tisk 3417.)

IX. posl. dr. Bartoška, Landové-Štychové a spol., aby vydán byl zákon, kterým se zavádí v republice Československé odluka církve od státu. (Viz tisk 1.)

X. posl. Tučného, Laube a spol., aby byl vydán zákon o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků. (Viz tisk 33.)

XI. posl. Tučného, Pelikána a spol., aby byl vydán zákon o úpravě služebních požitků státních policejních úředníků a členů stráže bezpečnosti uniformované i civilní v republice Československé. (Viz tisk 582.)

XII. posl. Hrušovského, Sladkého a spol. na rezolúciu poslaneckej snemovni Národného shromáždenia republiky Československej vo veci odstránenia maďarských pamätnikov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. (Viz tisk 637.)

XIII. posl. dr. Vrbenského, Draxla a spol. na znárodnění dolů a úpravu uhelného hospodářství. (Viz tisk 649.)

XIV. posl. dr. Bartoška, Tučného, Sladkého a spol. na úpravu poměrů samosprávné stráže v republice Československé. (Viz tisk 658.)

XV. posl. Trnobranského, Špatného a spol., aby upraveny byly poměry výměnkářů. (Viz tisk 695.)

XVI. posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové a spol. na doplnění ustanovení zákonů o pojištění pracujících vrstev povinným pojištěním mateřským. (Viz tisk 698.)

XVII. posl. Landové-Štychové, Sladkého a spol., aby mlýn čp. 218 a 303 v Karlíně, který je státním majetkem, byl odevzdán ministerstvu školství a toto aby zřídilo při mlýnu státní odbornou školu mlynářskou. (Viz tisk 723.)

XVIII. posl. Buřívala, dr. Franke, Pechmanové, Sladkého a spol. ohledně osnovy zákona o služební pragmatice pro státní zaměstnance. (Viz tisk 746.)

XIX. posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na novelisaci zákona č. 91 ze dne 19. prosince 1918 o osmihodinné době pracovní pro horníky. (Viz tisk 753.)

XX. posl. dr. Franke a spol., aby byl vydán zákon o odstranění pomníků členů rodiny Habsburské nebo Habsbursko-Lotrinské. (Viz tisk 865.)

XXI. posl. Buřívala a spol.:

a) na započítání drahotních přídavků do stálých mezd a služného zaměstnanců státních drah;

b) na doplnění nařízení ministerstva železnic, čís. 44.327 ex 1920, se zřetelem na zákon ze dne 7. října 1919, čís. 541 Sb. z. a nař.;

c) na upravení jmenování zaměstnanců z kategorie služebnické do kategorie podúřednické ve smyslu zákona čís. 221 ze dne 24. března 1920. (Viz tisk 2224.)

XXII. posl. dr. Uhlíře a spol. na organisaci lidové výchovy. (Viz tisk 3302.)

XXIII. posl. dr. Bartoška, dr. Uhlíře a spol. na organisaci "Československého státního nakladatelství". (Viz tisk 3212.)

XXIV. posl. Pelikána, Pechmanové a spol. na zajištění bytů zaměstnancům státním a státních podniků. (Viz tisk 2840.)

XXV. posl. Sladkého, Draxla, dr. Bartoška, dr. Vrbenského, Davida a spol. na vydání novely k hornímu zákonu stran ochrany povrchu proti škodám způsobeným dolováním uhlí. (Viz tisk 2674.)

XXVI. posl. Pelikána, Zeminové, Tučného, Laube, Davida a spol., aby výroční den upálení Mistra Jana Husa 6. červenec prohlášen byl za svátek státní. (Viz tisk 2673.)

XXVII. posl. Draxla, dr. Vrbenského a spol. na výstavbu nutných bytů pro horníky zaměstnané na státních dolech na Chomutovsku, Mostecku a Duchcovsku. (Viz tisk 2644.)

XXVIII. posl. Draxla, dr. Vrbenského, Landové-Štychové, Sladkého a spol. na vydání zákona o povinném zřizování pokračovacích odborných škol pro horníky. (Viz tisk 2502.)

XXIX. posl. Draxla, dr. Vrbenského, Landové-Štychové, dr. Bartoška a spol. na vydání zákona, kterým se upravuje báňská inspekce při hornictví. (Viz tisk 2472.)

XXX. posl. Zeminové, dr. Bartoška, Laube, Hrušovského, Pelikána a spol. na vydání zákona o stíhání monarchistické propagandy v republice Československé. (Viz tisk 2261.)

XXXI. posl. Špatného, dr. Uhlíře, Trnobranského a spol. na zřízení dělnického reálného gymnasia v Praze. (Viz tisk 1238.)

XXXII. posl. Zeminové, Laube, dr. Bartoška, Pelikána a spol. stran rychlého provádění rozluky církve od státu a stran zákonitého zrovnoprávnění církví československé a českobratrské s církví římskou. (Viz tisk 2188.)

XXXIII. posl. dr. Bartoška, Zeminové, Laube, Pelikána, Hrušovského a spol., aby na dobu přechodnou, nežli provedena bude odluka církve od státu, upraveny byly prozatímním zákonem některé právní poměry církevní. (Viz tisk 2183.)

XXXIV. posl. Sladkého, Landové-Štychové, Pechmanové a spol. na doplnění článku IV. zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 306 Sb. z. a n. (Viz tisk 1703.)

Předseda: Nemocí omluvil se pro tento týden posl. Čundrlík.

Staly se některé změny ve výborech. Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. strany lidové v dohodě s klubem poslanců slovenské strany ludové vyslal do výboru pro zásobování lidu posl. Tománka za posl. Koška.

Klub poslanců komunistické strany Československa vyslal do výboru soc.-politického posl. Kučeru za posl. Jos. Kříže, do výboru dopravního posl. Jos. Kříže za posl. Tausika.

Klub poslanců der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei vyslal do výboru zdravotního posl. Deutschovou za posl. Kirpalovou.

Předseda: Přikročím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v pondělí dne

18. prosince 1922 v 1 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3920), kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení pokud se týče na vědomí, Protokoly s přílohami o sanaci Rakouska, dané v Ženevě 4. října 1922 (tisk 3942).

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3921), kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (tisk 3939).

3. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o návrhu zákona, jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 3945).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3871), kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 3927).

5. Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu (tisk 3896) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1458 a 1487) o štátnej podpore sporitelien a ich pobočných ústavov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi (tisk 3938).

6. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3923) o stavebním ruchu.

7. Zpráva výboru zahraničního a živnostenského o vládním návrhu zákona (tisk 3924) o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3941).

8. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru Národního shromáždění.

9. Volba 16 členů a 16 náhradníků úsporné komise parlamentní.

Jsou snad proti tomuto návrhu námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 12 hod. 30 min. odpol.)

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP