Čtvrtek 14. prosince 1922

Začátek schůze v 1 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

170 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministr dr. Markovič.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 180. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Petrovickému pro neodkladné zaměstnání. Dovolenou na dnešní, zítřejší, event. sobotní schůzi udělil jsem posl. Burianovi pro neodkladné zaměstnání.

Lékařské vysvědčení předložil posl. dr. Schollich.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám za jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Ústavně-právní výbor zvolil ve své schůzi dne 13. prosince 1922 místopředsedou posl. dr. Dérera.

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru zahraničního na schůzi dne 12. prosince t. r. posl. Lehockého za posl. dr. Wintera, na další schůze posl. dr. Dérera za posl. Lehockého; do výboru ústavně-právního posl. Jana Černého za posl. Pika; do výboru soc.-politického posl. Lehockého za posl. Ant. Nováka a posl. J. Marka za posl. Jašu.

Klub slovenských ľudových poslancov vyslal do výboru zahraničního posl. dr. Jurigu za posl. Onderčo.

Klub poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu vyslal do výboru rozpočtového posl. Jar. Hálka za posl. dr. Medveckého a posl. Rud. Berana za posl. dr. Srdínka; do výboru zemědělského posl. Mašatu za posl. Vahalu; do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností posl. Bráneckého za posl. Vaculu.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru zahraničního posl. Špačka za posl. dr. Kramáře; do výboru soc.-politického posl. inž. Bečku za posl. dr. Matouška; do výboru živnostenského posl. Purkyňovou za posl. Petrovického.

Klub der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei vyslal do výboru zahraničního posl. Hillebranda za posl. Čermaka.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Hanreicha za posl. dr. Spinu.

Klub der deutsch-dem. Freiheitspartei vyslal do téhož výboru posl. dr. Kafku za posl. Kostku.

Klub poslanců čsl. živnost.-obchodnické strany středostavovské vyslal do výboru soc.-politického posl. Vávru za posl. Pastyříka.

Předseda: Došly spisy z ústavního soudu. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Ústavní soud republiky Československé v Praze zaslal přípisy ze dne 6. prosince 1922

čís. jed. Úst. 120/22-2/10, nález ze dne 7. listopadu t. r. o opatření Stálého výboru N. S. R. Č. podle §u 54 ústavní listiny ze dne 23. července 1920, čís. 450 Sb. z. a n., o inkorporaci Vitorazska a Valčicka,

čís. jed. Úst. 121/22-3/5, nález ze dne 7. listopadu 1922 o opatření Stálého výboru N. S. R. Č. podle § 54 ústavní listiny ze dne 4. srpna 1920, čís. 480 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva,.

jimiž prohlašuje, že vyhovují § 54 (8), písm. b) ústavní listiny.

Předseda: Žádám o sdělení dalších došlých spisů.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Roudnického a druhů ministru vnitra a financí o poskytnutí podpory krupobitím postiženým obcím Chlistově, Kratusíně a Drslavicím v okrese Vimperském.

Dotaz posl. Špatného, Zeminové a spol. vládě o neodůvodněné konfiskaci odb. listu "Zájmy českoslov. stát. zaměstnanců" v Praze.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru soc. péče o prodloužení působnosti nařízení ze dne 30. června 1922, čís. 180 Sb. z. a n., o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Dotaz posl. inž. Junga, Knirsche a druhů ministru nár. obrany o bezdůvodném propuštění několika poddůstojníků z povolání.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic, že se stanice Hrob má zrušiti jako domovská stanice.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Lelleyho o stranickém jednání tekovského župana.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3927. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3871), kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisícím.

Tisk 3928. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk sen. 1359 a 1474), kterým schválen zákon, jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 a 1922 (tisk 3893).

Tisk 3929. Zpráva výborů branného a rozpočtového o usnesení senátu ze dne 29. listopadu 1922 (tisk sen. 1481 a 1495), kterým se stanoví náhrada za vojenskou přípřež v míru v roce 1923 (tisk 3899).

Tisk 3931. Zpráva výborů branného a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3902) o úvěru repatriačním.

Tisk 3933. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce a výboru zahraničního o vládním návrhu (tisk 3664), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení "Úmluva o úpravě vzduchoplavby" sjednaná v Paříži 13. října 1919 s dodatečným protokolem z 12. dubna 1920.

Tisk 3934. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu zákona (tisk 3320) o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo.

Tisk 3935. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1173 a 1473), jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny úředních obvodů.

Tisk 3936. Zpráva výboru branného a rozpočtového o usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1464 a 1471) o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. července 1922, č. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1923.

Tisk 3937. Zpráva výboru ústavno-právneho a rozpočtového k usneseniu senátu o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 1480 a 1496), ktorým sa menia niektoré ustanovenia a poručenstve a opatrovníctve.

Tisk 3938. Zpráva výboru ústavne-právneho a rozpočtového o usnesení senátu o vládnom návrhu zákona (tlačivo sen. 1458 a 1487) o štátnej podpore sporitelien a ich pobočných ústavov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Tisk 3939. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona, jímž se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3887. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Bartoška a spol. min. vnitra o nepřípustné praxi konfiskační a nepřípustném počínání si politického úředníka,

II. posl. Laube, dr. Uhlíře, Pelikána a soudr. min. soc. péče, zemědělství a zásobování ve věci vypovězení kolektivní smlouvy pracovní v zemědělství,

III. posl. Najmana, Anděla a druhů min. financí o nepřiměřeném předpisování daní,

IV. posl. Tománka a spol. min. financií v záležitosti vyrúbenia a exekvovania daní v prievidzkom okrese,

V. posl. Grünznera, Blatné, Häuslera a druhů min. financí o přeřadění úředníků tabákové režie ze skupiny C a D do skupiny B a C státních zaměstnanců,

VI. posl. Beutela, Čermaka, Schweichharta a druhů vládě o nedostatečném poukazování obecních přirážek,

VII. posl. Schälzkyho a druhů min. vnitra o neodůvodněném a svévolném použití zbraně a poranění na těle 22letého Alfonse Krejczika četníky v Darkovicích,

VIII. posl. Scharnagla a druhů min. školství a nár. osvěty, jakož i vnitra o ministerském výnosu, aby si místní školní výbory opatřily státní prapory,

IX. posl. Scharnagla, dr. W. Feierfeila a druhů min. zemědělství o opatřeních k zamezení škod způsobených bzumkou obilnou,

X. posl. dr. Lehnerta a druhů předsedovi vlády o přehmatech libereckých politických úřadů,

XI. posl. dr. Lehnerta a druhů min. vnitra o dvoujazyčných místních tabulkách v libereckém okrese,

XII. posl. dr. Lehnerta a druhů min. vnitra o dvoujazyčných pouličních tabulkách v Mladé Boleslavi,

XIII. posl. Matznera a druhů min. nár. obrany o stržení pomníku v Jindřichově,

XIV. posl. Daruly a soudr. min. školství a nár. osvěty a min. železnic o nesprávném zařadění úředníků, majících vyšší obchodní školy, na Slovensku ze statutu II B do statutu III A,

XV. posl. dr. Spiny a druhů předsedovi vlády a příslušným ministrům o rozdělení liechtensteinských dvorů v Žichlínku a Lukové v okrese lanškrounském, a vůbec o útocích proti německému rázu jazykového ostrova hřebečovského,

XVI. posl. Simma a druhů min. železnic o rozsáhlém překládání německých železničních zaměstnanců na tratích liberecko-jablonecko-tannvaldské dráhy,

XVII. posl. Hackenberga, Häuslera, Jokla a druhů min. školství a nár. osvěty, že v Olomouci byly zpět odňaty německé školní místnosti pro české školy,

XVIII. posl. Jokla, dr. Haase, Heegera a druhů min. vnitra o nepřístojnostech při sestavování voličských seznamů na Těšínsku.

Tisk 3862. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. zemedelstva a zásobovania o vymáhaní peňažitých pokút, uložených pre nedodané obilné kontingenty,

II. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. soc. pečlivosti o zastavení práce v železiarni v Krompachu,

III. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. zemedelstva vo veci skôd, spôsobenych povodňou v dolinách Latorice a Bodroga,

IV. posl. dr. W. Feierfeila, Scharnagla a druhů celé vládě o nouzi pensistů, zvláště staropensistů,

V. posl. Böhra, Scharnagla, Budiga a druhů min. zemědělství a železnic o velikých nepřístojnostech při dopravě jatečného a plemenného dobytka,

VI. posl. Hellera a druhů min. financí o propuštění německých kancelářských zaměstnanců u děčínské berní správy,

VII. posl. Szentiványiho a súdr. min. školstva a nár. osvety o súbehu vyhlásanom na niektoré neuprázdnené štátné učiteľské miesta,

VIII. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. predsedovi o tom, prečo slovenské úrady nepovšímajú si rozsudkov Najvyššieho správneho súdu, vzťahujúcich sa na ustálenia požitkov úradníckych,

IX. posl. Borovszkého a súdr. min. s plnou mocou pre Slovensko a min. školství a nár. osvety o definitívnom riešení kultúrnej záležitosti divadelnej,

X. posl. S. Mayera a soudr. min. soc. péče o nezákonném rozpuštění samosprávných orgánů bratislavské dělnické pokladny pro nemocenské pojištění Zemskou úřadovnou pro dělnické pojištění,

XI. posl. Zierhuta a druhů předsedovi vlády jako předsedovi ministerské rady, že pražský Státní pozemkový úřad nevydává německých tiskopisů,

XII. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

XIII. posl. Buriana a soudr. min. spravedlnosti o konfiskační praxi v Moravské Ostravě,

XIV. posl. Heegera, Uhla, Schäfera, Häuslera a druhů celé vládě, že čeští finanční strážníci na hranici Heřmanice-Neissbach samovolně užili střelné zbraně a zabili několik lesních dělníků,

XV. posl. Najmana a soudr. min. nár. obrany a min. financí, proč se oprávnění živnostníci vylučují z účasti na provádění silničních staveb, zadávaných stavebním oddělením ministerstva národní obrany,

XVI. posl. Rychtery a soudr. min. financí ve věci prodejních záznamů surového cukru na pražské cukerní burse,

XVII. posl. dr. Jurigu a spol. na min. vnútra a spravedlivosti v záležitosti zhabania časopisu "Slovák" pre báseň Borinovu: "Babylon" uverejnenú v čísle 193. tohože časopisu dňa 27. aug. 1922,

XVIII. posl. Tesky a soudr. min. vnitra a spravedlnosti o soustavném konfiskování časopisu "Jihočeský Dělník" v Č. Budějovicích,

XIX. posl. Čermaka, Kaufmanna, Hirsche a druhů min. školství a nár. osvěty a min. vnitra o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější česky ústav pro vzdělání učitelů,

XX. posl. Tausika a soudr. min. veřejných prací o uzavření opálových dolů v Dubníku u Prešova.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán zápis o 169. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána těsnopisecká zpráva o 170. schůzi posl. sněmovny.

Jednací zápis o 175. schůzi byl ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyložen, a poněvadž nebyly proti němu podány písemné námitky, jest schválen podle §u 73 jedn. řádu a bude podle téhož paragrafu vytištěn.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3925. Návrh posl. Hampla, J. Černého, Chalupníka a soudr. na zrovnocenění státních průmyslových škol mistrovských odboru strojního, stavebního, elektrotechnického, chemického, textilního, pro zpracování dřeva, odboru sklářského, hutnického atd. s úplnou školou střední.

Tisk 3926. Návrh posl. Johanise, Trnobranského a soudr. na novelisaci zákonů o nemocenském pojištění dělníků.

Tisk 3932. Návrh posl. Housera, Hakena, Warmbrunna a soudr. na změnu zákona o školách obecných.

Předseda (zvoní):

Přistupujeme k poradu schůze.

Poněvadž výbory nejsou dosud hotovy s přípravnými pracemi k projednávání předloh, jež jsou na dnešním pořadu, omezím, nebude-li proti tomu námitek, jednání dnešní schůze pouze na provedení druhých čtení, to jest odst. 2 až 10 pořadu dnešní schůze.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Není jich. Přistoupíme tudíž k odst. 2 dnešního pořadu, jímž jest:

2. Druhé čtení osnovy zákona o prodluženi drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (tisk 3912).
Zpravodaji jsou za výbor soc.-politický posl. Johanis za omluveného mimo republiku meškajícího posl. dr. Wintra a za výbor rozpočtový posl. Kasík.

Jsou snad nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Johanis: Ne.

Zpravodaj posl. Kasík: Rovněž ne.

Předseda: Není jich.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen jest odst. 2 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k odst. 3, jímž jest:

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuji některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 3913).

Zpravodajem za výbor soc.-politický je posl. Ant. Novák, za výbor rozpočtový posl. Kasík.

Mají páni zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Ant. Novák: Ne.

Zpravodaj posl. Kasík: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen jest odst. 3 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k odst. 4, jímž jest:

4. Druhé čtení osnovy zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensi ním pojištění (tisk 3914).

Zpravodajem výboru soc.-politického za omluveného posl. dr. Wintra je předseda téhož výboru posl. Johanisa za výbor rozpočtový posl. dr. Matoušek.

Jsou snad nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Johanis: Ne.

Zpravodaj posl. dr. Matoušek: Rovněž ne.

Předseda: Není jich. Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou tohoto zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen jest odstavec 4 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme nyní k odst. 5, jímž jest.

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (tisk 3915).

Zpravodaji jsou za výbor soc.-politický posl. Ant. Novák, za výbor rozpočtový posl. Kasík.

Jsou snad nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Ant. Novák: Nových korektur není. Již v prvním čtení bylo v druhé resoluci soc.-politického výboru opraveno datum, že místo "20. února 1922" má státi "20. února 1920".

Předseda: Má druhý p. zpravodaj nějakou korekturu.

Zpravodaj posl. Kasík: Nikoliv.

Předseda Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou tohoto zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odst. 5 pořadu dnešní schůze.

6. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. z., upraveného a doplněného zákony ze dne 3. ledna 1913, č. 5 ř. z., a ze dne 23. ledna 1914, c. 13 ř. z. (tisk 3890).

Zpravodajem za výbor pro průmysl, obchod a živnosti je pan posl. Slavíček a za výbor rozpočtový p. posl. R. Chalupa.

Mají pp. zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Slavíček: Nemám.

Zpravodaj posl. R. Chalupa: Rovněž ne.

Předseda: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu.

Tím vyřízen je odst. 6 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k odst. 7, jímž jest:

7. Druhé čtení osnovy zákona o zřízeni vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 3906).

Zpravodajem výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností je p. posl. Netolický.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Netolický: Nemám.

Předseda: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém a vyřízen je odst. 7. pořadu dnešní schůze.

8. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se zavádí metrická míra pro právní jednáni, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3908).

Zpravodajem výboru ústavně-právního za omluveného a nepřítomného p. posl. dr. Medveckého je p. posl. dr. Hnídek.

Má p. zpravodaj nějaké návrhy oprav?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Není korektur.

Předseda: Korektury nejsou. Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou tohoto zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím poslanecké sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém, a to ve znění souhlasném s předchozím usnesením senátu, a vyřízen je odst. 8 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k odst. 9, jímž jest:

9. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v §u 1 zákona ze dne 1. června 1889, c. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 3911).

Zpravodaj výboru rozpočtového je pan posl. Biňovec.

Má pan zpravodaj korekturu?

Zpravodaj posl. Biňovec: Není korektury.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona také ve čtení druhém.

Konečně máme odst. 10. pořadu dnešní schůze, jímž jest:

10. druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým se schvaluje úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921, o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920, jakož i zápis s dodatkem a přílohou (tisk 3874).

Zpravodajem za výbor zahraniční je posl. dr. Hajna za výbor rozpočtový posl. dr. Nosek.

Mají páni zpravodajové nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Hajn: Nikoli.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Rovněž ne.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP