Úterý 12. prosince 1922

Začátek schůze v 5 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval.

Zapisovatelé: Jar. Marek, dr. Spina.

183 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři Bechyně, Habrman, dr. Hodža, Malypetr, dr. Markovič, Novák, dr. Rašín, Srba, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda: Zahajuji 179. schůzi posl. sněmovny.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Přikazuji:

Výboru rozpočtovému:

Tisk 3920. Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení, pokud se týče na vědomí, Protokoly s přílohami o sanaci Rakouska, dané v Ženevě 4. října 1922 (současně přikázán též výboru zahraničnímu).

Tisk 3921. Vládní návrh zákona, kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922.

Tisk 3922. Vládní návrh zákona o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Tisk 3923. Vládní návrh zákona o stavebním ruchu (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Výboru zahraničnímu:

Tisk 3924. Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (současně přikázán též výboru živnostenskému)

a navrhuji, aby k podání zprávy výborové stanovena byla lhůta do čtvrtka, t. j. do 14. prosince 1922 do 12. hodiny polední.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, prosím, nechť zdvihne ruku! (Děje se.)

To je většina. Lhůta je schválena. (Výkřiky posl. Blažka.) Žádám o klid.

Navrhuj i, aby výboru brannému a ústavně-právnímu, kterým se současně přikazuje:

Tisk 3901. Vládní návrh zákona o vojenském kázeňském právu, kárném právu při porušení povinností stavovských a odnětí vojenské hodnosti, jakož i přeložení do výslužby řízením správním stanovena byla k podání zprávy výborové lhůta 14denní.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je schválena.

Posl. Füssymu navrhuji dodatečné udělení dovolené na dobu od 5. až incl. do 13. prosince t. r. k vykonání podzimních zemědělských prací.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Hoffmannovi pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí na tento týden omlouvá se posl. dr. Czech.

Lékařské vysvědčení předkládá posl. Scharnagl.

Mezi schůzí byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh:

Tisk. 3918. Návrh posl. dr. Wintra a soudr. na zrušení zákona ze dne 30. června 1921, č. 257 Sb. z. a n., o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních.

Výboru imunitnímu přikazuji

žádost hlav. st. zastupitelství v Bratislavě ze dne 8. prosince 1922, č. 12.897/22, za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. Gažíka pro přečin pobuřování podle § 172, odst. 2 tr. z., spáchaný řečí, pronesenou na orelském sletu v Bánovcích (čís. 268 imunit.),

žádost hlav. st. zastupitelství v Bratislavě ze dne 8. prosince 1922, č. 12.892/22 za vydání k trestnímu stíhání posl. Hlinky, Tománka a dr. Jurigy pro přečin pobuřování podle § 172, odst. 1. a 2. tr. z., pronesenou řečí dne 25. května 1922 na shromáždění v Prievidzi (č. 269 imunit.).

Byly provedeny změny ve výborech. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub slovenských ľudovych poslancov vyslal do výboru soc.-politického posl. Tománka za posl. dr. Labaye.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru ústavně-právního posl. Rosolovou za posl. dr. Engliše.

Klub strany soc.-dem. odbor. a zájmových pracovníků vyslal do výboru soc.-politického posl. Brodeckého za posl. Kleina.

Předseda: Končím schůzi a navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek, dne 14. prosince 1922 v 1 hod. odpol. s tímto

pořadem:

1. Návrhy vlády, aby řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu byly projednány vládní návrhy:

a) zákona o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 3922),

b) zákona o stavebním ruchu (tisk 3923),

c) vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení, pokud se týče na vědomí, Protokoly s přílohami o sanaci Rakouska, dané v Ženevě 4. října 1922 (tisk 3920),

d) zákona, kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (tisk 3921),

e) zákona o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou (tisk 3924).

2. Druhé čtení osnovy zákona o prodloužení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (tisk 3912).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 3913).

4. Druhé čtení osnovy zákona o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (tisk 3914).

5. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců (tisk 3915).

6. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., upraveného a doplněného zákony ze dne 3. ledna 1913, č. 5 ř. z., a ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z. (tisk 3890).

7. Druhé čtení osnovy zákona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr (tisk 3906).

8. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3908).

9. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v §u 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 3911).

10. Druhé čtení ratifikačního usnesení, kterým se schvaluje úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské, uzavřená v Praze dne 17. prosince 1921 o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920, jakož i zápis s dodatkem a přílohou (tisk 3874).

11. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3922) o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných.

12. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3923) o stavebním ruchu.

13. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3920), kterým se předkládají Národnímu shromáždění ke schválení, pokud se týče na vědomí, Protokoly s přílohami o sanaci Rakouska, dané v Ženevě 4. října 1922.

14. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3921), kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922 (tisk 3939).

15. Zpráva výboru zahraničního a živnostenského o vládním návrhu zákona (tisk 3924) o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou.

16. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru Národního shromáždění.

17. Volba 16 členů a 16 náhradníků úsporné komise parlamentní.

Jsou snad proti mému návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze v 5 hod. 30 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP