Pátek 24. listopadu 1922

Začátek schůze v 10 hod. 10 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

180 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla; ministři Bechyně, dr. Dolanský, dr. Franke, Habrman, Malypetr, dr. Markovič, Novák, dr. Rašín, Stříbrný, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 173. schůzi poslanecké sněmovny.

Došly některé spisy a návrhy. Žádám jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. Bergmana, dr. Lukavského, Maška, dr. Matouška a druhů na vydání zákona o potírání řádění cikánů.

Předseda: Mezi včerejší schůzí byly tiskem rozdány odpovědi:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3847. Sbírka odpovědí:

I. předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o nařízení vlády ze dne 30. května 1922 o soupisu právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči anglickým, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 (tisk 3610/III),

II. min. železnic na interp. posl. dr. E. Feyerfeila a druhů o poměrech na středo-šumavských drahách (tisk 3740/XVII),

III. vlády na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o zřízení německé obecné školy v Hlučíně (tisk 3780/XII),

IV. min. škol. a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o utiskování německé obecné školy v Lužici, okrese šternberském na Moravě (tisk 3780/XI),

V. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o zřízení české školy v obci Bystřici ve Slezsku (tisk 3610-IV),

VI. vlády na interp. posl. dr. Schollicha, Pittingera a druhů o zamezení soukromého domácího vyučování v Mlíčovicích, okres Znojmo (tisk 3551/XI),

VII. min. školství a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o potrestání rodičů v Šenově, okres N. Jičín (tisk 3781/XXX),

VIII. min. železnic na interp. posl. Daruly a soudr. o propouštění zaměstnanců na Slovensku skoro bez odůvodnění (tisk 3670/V),

IX. vlády na interp. posl. Pociska, Johanise a soudr. o neutěšených poměrech zaměstnanců státních úřadů a podniků na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3690/XIV),

X. min. školstva a nár. osvety na interp. posl. dr. Budayho a súdr. vo veci protikatolickeho obsahu niektorých učebníc na školách slovenských (tisk 3610/XVI),

XI. vlády na interp. posl. Bergmana, Maška a druhů o pozemkové reformě na poděbradském panství (tisk 3610/I),

XII. vlády na interp. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů, že vojen. hudby dělají konkurenci hudbám občanským (tisk 3740-XVI),

XIII. min. škol. a nár. osvěty na interp. posl. dr. Schollicha a druhů o zřízení německé obecné menšinové školy v Neředíně u Olomouce na Moravě (tisk 3780/XV),

XIV. min. sociální péče na interp. posl. Witticha a druhů o zřízení dělnických rozhodčích soudů druhé stolice podle §u 171 z. čl. XIX. z roku 1907 (tisk 3785/XV),

XV. min. vnitra na interp. posl. dr. Raddy a druhů o chování koncipisty Vláčila při Dačické okresní správě politické (tisk 3670/XII).

Předseda: Jednací zápisy o 168. a 169. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy a, poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou dle téhož paragrafu vytištěny.

Přikročuji k projednávání pořadu.

1. Pokračování v projednávání zprávy výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3810) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1923 (tisk 3856).

Než udělím slovo prvému řečníku, žádám, aby byly přečteny některé podané návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Deutschové a druhů ke kap. II:

Paušál pro veřejné a dobročinné účely podle volného uvážení presidentova, titul 1, stránka 9, položka 11 v částce 1,000.000 Kč budiž škrtnut.

2. Pozměňovací návrh posl. Blatné a druhů ke kap. II:

Vojenské oddělení u presidenta republiky budiž zrušeno a v rozpočtu položka tit. 2 v částce 453.983 Kč škrtnuta.

3. Pozměňovací návrh posl. Beutela a druhů:

V hlavě II, tit. 3, na stránce 15, v položce 10 budiž částka 100.000 Kč škrtnuta.

4. Návrh posl. Bubníka a soudr.:

Buďtež škrtnuty v kapitole III. "Národní shromáždění" položky: třetí (delegační výlohy a 10. (representační výlohy) a obnos takto získaný per Kč 147.250 věnován budiž k doplnění knihovny Národního shromáždění.

5. Návrh posl. Bubníka a soudr.:

Budiž v kapitole III. "Národní shromáždění", titul 2 škrtnuta položka 3. a 10. a obnos takto získaný per 85.500 Kč budiž věnován k doplnění a udržování knihovny Národního shromáždění.

6. Pozměňovací návrh posl. dr. Czecha a druhů:

Rozpočtová položka kap. VIII a VIIIa) budiž z 539,295.964 zvýšena na 700,000.000 Kč.

7. Pozměňovací návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů ke kap. IX, tit. 1, § 2:

Položka "Disposiční fond" 8,000.000 Kč budiž škrtnuta.

8. Návrh posl. Bubníka a soudr.:

V kapitole IX a IXa) budiž v titulu 1, § 2 vynechán obnos per 8 milionů Kč, který slouží disposičnímu fondu.

9. Pozměňovací návrh posl. Čermaka a druhů ke kap. IX.:

V tit. 1, §u 2 budiž škrtnuta částka 8,000.000 Kč.

10. Pozměňovací návrh posl. R. Fischera a druhů ke kap. IX:

V tit. 7 budiž škrtnut § 3, a to částka 7,157.337 Kč.

11. Návrh posl. Bubníka a soudr.:

V kapitole XI budiž obnos uvedený v titulu 1, § 4 "francouzská vojenská mise" per 12,484.000 Kč škrtnut.

12. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kap. XI, tit. 2, § 41:

Obnos per 52,265.034 Kč věnovaný na soustředění a cvičení vojsk, budiž vynechán, poněvadž pořádání každoročních manévrů ve velkém měřítku jest zbytečně nákladné, zejména v době všeobecné bídy dělnického obyvatelstva a je nutno, aby výlohy s takovými podniky spojené byly věnovány účelům sociálně prospěšným, zejména péči o kojence a matky.

13. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kapitole XII, tit. 1, položka 17, A e):

Vynechán budiž obnos Kč 144.000 preliminovaný na maďarský překlad zákona, který poříditi je vlastně povinno ministerstvo s plnou mocí pro Slovensko.

14. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kap. XII a XIIa):

V titulu 2, § 2 a § 7 budiž škrtnut obnos 17,174.270 Kč (civilní stráž).

15. Doplňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

Ke kap. XIII, tit. 3, § 1: Německá universita v Praze, mimořádné výdaje:

Na zřízení zvěrolékařského oddělení 250.000 Kč.

16. Doplňovací návrh posl. Patzela a soudr.:

Ke kap. XIII, tit. 3, § 6: Německá technika v Praze, mimořádné výdaje:

Na zřízení německé vysoké obchodní a hospodářské školy v Ústí nad Labem jako oddělení pražské německé techniky 500.000 Kč.

17. Pozměňovací návrh posl. dr. Petersilky, Windirsche, Böllmanna, Patzela a soudr. na zvýšení polož. 32 §u 1, tit. 4, kap. XIII státního rozpočtu na rok 1923 z 30.000 Kč na 45.000 Kč.

Odůvodnění: Dosavadní remunerace ředitelství (ředitele a jeho zástupce) německé zkušební komise činí 2500 Kč a 1000 Kč ročně, tato náhrada jest tedy v tak křiklavém rozporu k jejich rozmanitým dlouhotrvajícím a odpovědným pracím, takže jest přímo žebráckou mzdou. Německá zkušební komise již opětovně, naposledy se vším důrazem všeobecného jednohlasného usnesení komise navrhla zvýšení remunerací na 4000 Kč a 2000 Kč, avšak bez výsledku. Zvýšení zkušebních tax není pro ředitelství německé komise žádnou náhradou za úplně nepostačující remuneraci ředitelství, poněvadž počet kandidátů jest přirozeně menší, avšak práce s tím spojená nestává se tím ani přibližně nepatrnější.

18. Pozměňovací návrh posl. dr. Petersilky, Windirsche, Böllmanna, Patzela a soudr. na zvýšení stálé dotace společnosti pro pěstování německé vědy, umění a písemnictví v Čechách ze zařazených 200.000 Kč na 500.000 Kč (kap. XIII, tit. 10, od. IV, pol. 4):

Navržené zvýšení odpovídá částce, kterou žádala společnost s obšírným věcným odůvodněním. Jest jedinou německou vědeckou společností v Československé republice a musí jako nejvyšší kulturní ústav republiky dbáti o vědu, umění, písemnictví a hudbu Němců v Československé republice. Špatné hospodářské poměry v německých státech jsou příčinou, že jest silný zpětný proud stěhovací a že učenci, umělci a spisovatelé jsou poukázáni na zdejší pomoc. Tím se požadavky stále více zvětšují a k tomu nutno bráti zřetel ještě na závazky zvýšených nákladů na tisk.

Z těchto důvodů nemůže společnost určenou sumou vystačiti, protož nutno navrhnouti zvýšení.

19. Pozměňovací návrh posl. Deutschové a druhů ke kap. XIII:

5,620.000 Kč v tit. 11, §u 2, pol. 1 budiž zvýšeno na 8,000.000 Kč a z toho budiž nejméně 2,500.000 Kč užito na subvenci pro německá divadla.

20. Pozměňovací návrh posl. dr. Petersilky, Windirsche, Böllmanna, Patzela a soudr. na zařazení subvence 500.000 Kč místo dosavadních 300.000 Kč pro "Německou akademii hudby a výtvarného umění" v Praze, v kap. XIII, tit. 11, §u 3, pol. 1 státního rozpočtu pro rok 1923.

Odůvodnění: Spolek "Německá akademie hudby a výtvarného umění" v Praze podal dne 29. března t. r. podrobnou žádost, v níž se ucházel o toto zvýšení. Zvýšené náklady na takovouto akademii uznávají se ve státním rozpočtu potud, že jest pro menší státní konservatoř v Brně proti roku 1922 zařazen v rozpočtu zvýšený náklad 494.364 Kč. Proto jest samozřejmé a zajisté také odůvodněné, že "Německá akademie hudby a výtvarného umění" v Praze, stojící i na vysokém uměleckém stupni, zažádala na rok 1923 o zvýšení subvence o 200.000 Kč. Se zřetelem jednak na zajištění uměleckého rozvoje tohoto ústavu a jednak na ochranu občanských práv, zaručených menšinám v mírových smlouvách, k nimž náleží také možnost stejného duševního a uměleckého vzdělání, jest zvýšení dosavadní subvence o 200.000 Kč spolku "Německá akademie hudby a výtvarného umění" v Praze ospravedlněno a odůvodněno.

21. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kap. XIII a XIII a):

Obnos uvedený v titulu XIV pod §§ 1 až 5, název "kultus", per 54,211.656 Kč budiž škrtnut a věnován ve prospěch občanské výchovy a péči o školy národní, zejména pro bezplatné poskytování učebnic a učebných pomůcek dětem obecných a měšťanských škol.

22. Pozměňovací návrh posl. Housera a soudr.:

Poslanecká sněmovna se usnáší, aby do rozpočtu ministerstva školství a národní osvěty (kap. XIII) na r. 1923 byla vložena částka 5,200.000 Kč, kterou vynese školní plat vybíraný na národních školách, a aby školní plat byl zrušen.

23. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kap. XIV a XIV a):

V titulu 2, § 11 škrtnut budiž obnos 12,337.688 Kč, jemuž odpovídá příjem 13,000.000 Kč pro úřady potravní daně na čáře. Tyto buďtež jako pasivní a uvalující nepřímé daně na nejchudší obyvatelstvo, vůbec zrušeny.

24. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kap. XV:

V titulu 2 budiž škrtnut v § 10 obnos 1,250.000 Kč na cizinecký a lázeňský ruch, jehož účel jest bezpředmětný, poněvadž podporuje pouze majetné vrstvy domácí. Obnos tento budiž věnován na léčení osob nemajetných, hlavně dělníků, v lázních.

25. Návrh posl. Bubníka a soudr. ke kap. XVI a XVI a):

Obnos uvedený v titulu IV, § 4 na poštovní provoz automobilový budiž zvýšen na 40 milionů korun a současně budiž věnováno deset milionů Kč k opatření autobusů k osobní dopravě. Při tom nechť sazby za dopravu osob a zboží do 3 kg jsou sníženy na úroveň přístupnou širokým vrstvám obyvatelstva. Současně buďtež zavedeny dělnické lístky při dopravě autobusové.

26. Pozměňovací návrh posl. Grünznera a druhů:

V kapitole XVII, titul 1, položka 23 zařazená položka pro ústřední důvěrnický výbor budiž ze 120.000 Kč zvýšena na 250.000 Kč.

27. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů ke kapitole XX:

V titulu 1 (ústřední správa) budiž pod § 10 zařazena částka 2,000.000 K pro účely horní inspekce.

28. Doplňovací návrh posl. Hackenberga a druhů:

V kapitole XX, tit. 7 a 8 budiž zařazeno po 50 milionech korun, které buďtež dány k disposici obcím pro nouzové stavby.

29. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a spol. ke kapitole XXI a XXI a):

Ad titul 1, § 2 budiž obnos 9,123.589 Kč zvýšen na 200,000.000 Kč za účelem výplaty podpor starobních dle návrhu zákona předloženého klubem komunistických poslanců k projednání parlamentnímu.

30. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů ke kap. XXI, tit. 1, § 3, pol. 1:

Navrhujeme, aby podpora pro péči stavební a bytovou byla zvýšena ze 100.000 Kč na 1,000.000 Kč.

31. Návrh posl. Bubníka a spol.:

V kapitole XXI, tit. 1, § 3 budiž pro péči stavební a bytovou zvýšen obnos 123,100.000 Kč na 200,000.000 Kč.

32. Pozměňovací návrh posl. Uhla a druhů:

V kapitole XXI, tit. 1, §u 4 budiž částka 23,200.504 Kč zvýšena na 30,000.000 Kč. Zařazené větší částky budiž zvláště užito na subvencionování zřízených sociálních zařízení v oboru péče o děti, matky a kojence. Subvence buďtež rozděleny za spoluúčinkování Zemské komise pro ochranu dětí a mládeže.

33. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a druhů:

V kapitole XXI, tit. 3 budiž částka 3,785.606 Kč zvýšena na 4,500.000 Kč.

34. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů ke kap. XXI, tit. 4:

Navrhujeme, aby na léčení válečných poškozenců bylo zařazeno 20,000.000 Kč.

35. Návrh posl. Bubníka a spol.:

V kap. XXI a XXI a), § 1, titul 5 budiž obnos věnovaný na péči o družstva konsumní a výrobní dělnická zvýšen vzhledem k tomu, že k nákupu koní pro ministerstvo zemědělství se žádá 43 milionů korun, z prelimináře 2 1/2 mil. na 20 mil. Kč.

36. Pozměňovací návrh posl. Dietla a druhů:

V kapitole XXI, tit. 5 budiž částka 2,500.000 Kč zvýšena na 6,000.000 Kč.

37. Návrh posl. Bubníka a soudr.:

V kapitole XXI, titul 5, § 4 budiž obnos věnovaný na péči o nezaměstnané a pro zvýšení podpor v nezaměstnanosti zvýšen z 75 milionů Kč na 150 milionů Kč vzhledem ke stoupající hospodářské krisi a nezaměstnanosti, která dle všech příznaků neutuchne ani v roce 1923.

38. Pozměňovací návrh posl. Roschera a druhů:

V kapitole XXI, tit. 5, §u 4 budiž částka 75,000.000 Kč zvýšena na 150.000.000 Kč.

39. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a druhů ke kap. XXIII:

Položka "Podpora na stavbu nemocnic" budiž z 3,800.000 Kč zvýšena na 10,000.000 Kč.

40. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů ke kap. XXIII:

Jako nová položka s titulem "Podpora na rozšíření a vybavení nemocnic" budiž zařazena částka 10,000.000 Kč.

41. Pozměňovací návrh posl. Tauba, dr. Holitschera a druhů ke kap. XXIII:

Jako prvá splátka pro novou položku s titulem "na zřízení ústavu pro léčení plicních chorob u dětí" budiž zařazena částka 5,000.000 Kč.

42. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a druhů ke kap. XXIII:

V tit. 2, položce 7, na stránce 54 budiž 25,000.000 Kč zvýšeno na 38,000.000 Kč.

43. Pozměňovací návrh posl. R. Fischera a druhů ke kap. IX:

V tit. 7, §u 3 příjmů budiž škrtnuta částka 5,991.000 Kč.

44. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů ke kap. XX:

Při státních příjmech budiž škrtnuta 3. položka § 3, tit. 1 v částce 30,000.000 korun jako příjem z vyvezeného uhlí.

45. Pozměňovací návrh posl. Roschera a druhů k investicím:

Pro zaopatření a výchovu duševně a tělesně poškozených dětí buďtež zřízeny ústavy. Pro tento účel budiž v investičním programu při kapitole stavby v oboru ministerstva sociální péče zařazeno 5,000.000 Kč.

46. Pozměňovací návrh posl. Kirpalové a druhů k investicím:

Na novostavbu ústavu pro tělesnou péči v Ústí nad Labem, a to na zakoupení pozemku a na přípravné práce, potřebné pro stavbu, budiž v investičním programu zařazeno jako položka 553 a) 1,000.000 Kč.

Předseda: Všechny tyto návrhy jsou dostatečně podporovány a jsou předmětem jednání.

Uděluji slovo dalšímu řečníku na straně "contra", kterým je p. posl. Pittinger.

Posl. Pittinger (německy): Slavná sněmovno! Základní ton německých řečí k státnímu rozpočtu tvoří stížnosti, že se ve státním rozpočtu nespravedlivě nakládá s důležitými zájmy německého národa ve všech směrech. Tyto stížnosti musejí se zhustiti v žalobu, ba konečně v obžalobu, a objektivně posuzující cizina jistě je jako takovou hodnotí, poněvadž se jí podává důkaz zřejmého bezpráví, které tu páše vládnoucí národ, lépe řečeno koaliční vládní strany na druhých národech tohoto státu, na národech menšin, přes velebenou demokracii a přes práva, jež byla ve smlouvách o ochraně menšin těmto slíbena. Justitia fundamentum regnorum! Právě proto, že tento stát od okamžiku svého vzniku, jejž snad nutno přičísti spíše náhodě, spíše cizímu úspěchu než vlastní činnosti, právě proto, že tento stát je vybudován nikoli na právu a spravedlnosti, nikoli na podkladě pravdivosti mezinárodních a hospodářských skutečností, nýbrž na drzém násilí, na bezpráví a nepravdě...

Předseda (zvoní): Volám pana řečníka za tento výrok k pořádku.

Posl. Pittinger (pokračuje): ... nejde a nemůže spěti tento stát ke konsolidací, i když vůdcové, počínajíce ministerským předsedou rádi o konsolidaci mluví. Myslím, že při slově pana ministerského předsedy o konsolidaci bylo přání otcem myšlenky. Konsolidace nebude možna a také tu není, i když nám to číslice předloženého rozpočtu chtějí namluviti, nejenom nám, nýbrž i cizině. Což možno mluvit o konsolidaci ve směru hospodářském ve státě, v němž průmysl je ochromen, ba ocitl se před úplnou zkázou, kde kvetoucí zemědělství je vydáno ve psí, kde živnosti a obchod následkem toho jsou ve stagnaci? Jak možno mluviti o konsolidaci ve státě, v němž při uvedených nepříznivých poměrech hospodářských je zdanění občana, tedy daň z hlavy, tak vysoké, jako v žádném jiném státě na zemi? Jak možno mluviti o konsolidaci ve státě, kde je veškeré obyvatelstvo tísněno těžkými starostmi o hospodářskou existenci, jež jsou vyjádřeny v tisícerých podáních, stížnostech a výkřicích o pomoc k vůdcům státu, kde vládne v širokých masách obyvatelstva hluboká nespokojenost? A přece by měl právě tento stát ze všech ostatních nástupnických států starého Rakouska pro sebe nejpříznivější podmínky pro hospodářský vzestup, pro zdravý státní vývoj, pro povznesení a pokrok, z toho důvodu, poněvadž je bohat přírodními poklady, poněvadž má vyspělé a vysoko stojící zemědělství a světoznámý průmysl železářsky. A přes to není konsolidace v dohledu. Jak možno mluviti o konsolidaci ve státě, v němž se žádná vnitřní půjčka, ať je to půjčka investiční, stavební, dopravní nebo jiná státní, nepovedla, takže není důvěry k vlastnímu státu? Důvodem pro tyto skutečnosti jest, že v tomto státě bez jakéhokoli zřetele ke skutečnosti od počátku jeho vzniku nedělala se nikdy a v žádné otázce politika národohospodářská, nýbrž česká politika šovinisticko-národnostní. Můžeme snad mluviti o konsolidaci ve státě na poli sociálním, kde již téměř 1 milion nezaměstnaných křičí o vezdejší chléb, ve státě, kde tisícům pensistů, vdov, sirotků, válečných poškozenců dostává se mzdy z milosti nebo hladové, ba kde jsou vyhazováni namnoze na ulici, zatím co se z jiných lidí, kteří náhodou sedí u korýtka, stávají v době zcela krátké milionáři? Možno mluviti o konsolidaci na poli sociálním ve státě, v němž se na jedné straně vyhazují miliardy na militarismus, na špiclovství, na propagandu v cizině, na representaci, zatím co je na druhé straně možno, že je v jediné třídě namačkáno až 80 dětí, že se zrušují horské školy, tak zvané expositury a tím se vůbec bere dětem v malých horských vesnicích možnost výchovy nebo vzdělání? Ovšem týkají se tato opatření jen Němců. Možno mluviti o konsolidaci na poli hospodářském ve státě, v němž vládne na jedné straně nesmírná bída o byty, zatím co se na druhé straně vyhazují miliony na stavbu palácových kasáren? Možno o ní mluviti ve státě, který sám je největším lichvářem a vykořisťovatelem svého obyvatelstva,...

Předseda (zvoní): Volám pana řečníka za tento výrok podruhé k pořádku.

Posl. Pittinger (pokračuje): ... když přihlédneme k vysokým tarifům, které stát vybírá, k nesmírným daním přímým a nepřímým, které již neshodují se s dnešními hospodářskými poměry, uváží-li se, že stát žádá dávku z majetku a z přírůstku na majetku, zatím co sám na druhé straně jako dlužník právě téhož občana neuznává válečné půjčky? Je snad možno mluviti o konsolidaci státu ve směru mezinárodním, ač president státu označuje tuto konsolidaci za nejdůležitější, ba za státní problém?

O konsolidaci ve směru národnostním mluví nejjasněji řeči všech těch, kteří právě jsou nespokojeni zde ve sněmovně; to je především 117 poslanců oposice, nemluvě o hlasech z vašeho vlastního národa, které musejí mlčeti z koaliční discipliny, tedy na vyšší rozkaz. Přes to však jest mezi těmito dobrými nespokojenci přece několik hodně zlých a nezbedných, kteří nechtějí udělati ze svého srdce lupičské doupě, kteří se nemohou smířiti s tím, aby klamali a podváděli své voličstvo a tím široké masy svého národa a kteří rovněž vznášejí veřejně stížnosti a stupňují je v obžalobu. Třeba že je tu ve sněmovně do jisté míry ticho, třeba že koaliční strany pokrytecky předstírají jistou spokojenost, ozývají se venku v širokých masách lidu hlasy vždy hlasitější, právě ve vašem lidu, který vidí, že je připraven o požehnání revoluce, o požehnání demokracie, a že byl vsazen místo do slíbeného českého ráje do pekla, v němž vládnou velcí a malí čerti různých barev s jedním a také s několika jazyky. Myslíte, že jste dokumentovali konsolidaci ve směru národnostním tím, že jste do ústavní listiny pojali jako první větu, že se všecky národy tohoto státu ze svobodné vůle sdružily, aby tento stát založily? Nespokojenost - nejšetrněji řečeno - mnohých, kteří musejí žalovati, dokazuje, že tato věta se nezakládá na pravdě a že na tuto historickou nepravdu stavěly se a staví se stále a stále opět nové nepravdy; a tu můžete konstatovati, že kletba tohoto zlého činu, který musí dále ploditi vždy zlo, je skutečnost, že ve státě nemůžeme dospěti k smíru, ke shodě, k vyrovnání, k spolupráci, nýbrž že se mezi národy tohoto státu rozevřela propast, která se stále prohlubuje a rozšiřuje, čím více se vzdalujete od počátků jeho. Musíme konstatovati, že vaší politikou zavládla v širokých masách národů vzájemná nenávist, která musí otráviti a udusiti v zárodku každou tvůrčí práci ve směru jakémkoli. Dovede-li pan David jako legionářský poslanec mluviti jedním dechem o tom, že by si bylo přáti v zájmu státním spolupráci Němců, že však Češi se jejich spolupráce zříkají, poněvadž jsou Němci pro svůj způsob a methodu netrpěliví a brutální, pak bych si dovolil panu Davidovi jakožto zástupci legionářů a lidem stejně smýšlejícím připomenouti tisíceré brutálnosti, kterých se právě jeho lidé a s nimi duševně spříznění druhové od převratu dopustili v německých krajinách na nevinných dětech, bezbranných ženách a starcích, připomenul bych mu i vraždy, jichž se nezalekli, činy, jež postrádají jakéhokoli lidského citu; a poukázal bych mu na to, že právě legionáři jsou vinni ve své nesmiřitelné nenávisti proti Němcům a že Němci jsou nuceni proti této nenávisti postaviti nenávist se své strany.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP