Úterý 7. listopadu 1922

Začátek schůze ve 12 hod. 35 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: dr. Hruban, inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Benda, Roudnický.

205 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Švehla, ministři Bechyně, dr. Franke, Malypetr, dr. Markovič, Novák, Stříbrný, Šrámek, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 165. schůzi poslanecké sněmovny.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Přikazuji výboru rozpočtovému:

Tisk 3825. Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro rok 1923.

Tisk 3826. Vládní návrh zákona o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní.

Navrhuji, aby pro vládní návrh tisk 3825 stanovena byla lhůta k podání zprávy výborové 3 neděle, a pro vládní návrh tisk 3826 lhůta do 13. listopadu 1922.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůty jsou schváleny.

Pan předseda rozpočtového výboru svolává schůzi tohoto výboru dnes po plenární schůzi na 2. hodinu odpol. do obvyklé zasedací místnosti klubovny č. 308.

Přistoupím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 9. listopadu 1922 v 1 hod. odpol. s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona, jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (tisk 3832).

2. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (tisk 3771).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe (tisk 3743).

4. Volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru N. S.

5. Volba 16 členů a 16 náhradníků úsporné komise parlamentní.

Jest snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj jest přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

(Konec schůze ve 12 hod. 37 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP