Sobota 24. června 1922

Předseda (zvoní): Slovo dále má paní posl. Sychravová.

Posl. Sychravová: Slavná sněmovno! Omezím se na jeden požadavek tohoto zákona, který právě dnes projednáváme, požadavek pohlavní výchovy ve škole, která má býti jedním z profylaktických prostředků proti zlu, jemuž tímto zákonem chceme čeliti. Sděluji, že není to požadavek nový, ale že je to již dávný požadavek všech těch, kdož správně ocenili a oceňují vývoj mohutnosti pohlavní pro celkový zdárný vývoj celého individua jak po stránce duševní, tak po stránce tělesné.

Z velkých reformátorů-pedagogů byl to již Rousseau, který vřele se dovolával pohlavní výchovy dítěte a vychází z velmi správného psychologického poznatku, že buď zvědavost probouzí smysly, anebo že smysly probouzejí zvědavost. Jde o prvé, aby zvědavost neprobouzela smyslů. Proto třeba, jakmile dítě se zeptá, bylo mu odpověděno, ale bylo mu odpověděno pravdivě a co nejstručněji, bez veškerých dalších výkladů, které by mohly vznítiti a rozohniti jeho obraznost. Toto prvé a pravdivé poučení měli by dáti dětem vždy rodiče, poněvadž prvně obyčejně děti obracejí se s těmito otázkami k nim, snad proto, že se jim naskytují velmi záhy, velmi často již ve věku 5 nebo 6 let, kdy dítě ještě neochvějně věří v autoritu rodičů a kdy jaksi osobně je na této záhadě a otázce nesúčastněno, neboť smysly jeho jsou dosud neprobuzeny.

V té době jde dítěti obyčejně jen o to, jak přichází druhé dítě na svět a táže se po této věci rodičů. Ale tu děje se obyčejně první a osudná chyba. Rodiče odpovědí dítěti bajkou o vráně a čápovi, která sice dítě na okamžik uspokojí, nebo přemítavější dítě ani neuspokojí, načež pátrá samo dále a je záhy pravdivě poučeno obyčejně od dětí starších, ale způsobem vždy nepřiměřeným a nebezpečným. Měla jsem sama příležitost vyslechnouti takové řeči chlapců 8-10letých. Byly to řeči vpravdě pusté, které svědčily o tom, že obraznost těchto hochů byla úplně otrávena, že jsou již oloupeni od dětství a že všechen jejich další vývoj jak tělesný, tak duševní bude ohrožen předčasně probuzenými a pobouřenými smysly. Takových dětí je veliké procento, zejména mezi chlapci a právě jim je třeba nadále pečlivého vedení výchovného, nemají-li propadnouti pohlavním poblouzněním. Ale kdo má nyní převzíti ten choulostivý úkol, vyžadující velikého taktu a neotřesené autority, když rodičové nedovedli odpověděti prostě otázku, jak přichází na svět bratříček nebo sestřička? Bude jim dítě věřiti dnes, když je oklamali tenkráte? Nebude považovati vše, co mu budou říkati za bajky, hodné právě jen pro děti a nehodící se pro život a neodpovídající pravdě? Konečně k této věci je třeba i určité úrovně vzdělanostní, které rodiče dnes až na vzácné výjimky nemají, poněvadž při všeobecném vzdělání dosud nikdy a nikde nebylo pamatováno a postaráno o to, aby budoucí rodiče byli pro své úkoly a povinnosti rodičovské připraveni, a těch, kdož se k nim připravili z vlastního popudu, je velmi málo. Hlavní však příčina, proč problém vzhledem k mládeži stal se tak obtížným, je smutnou vinou pokrytecké morálky a hrubé askese katolické, kterou byl pohlavní život a vše, co s ním souvisí, poníženo na nemravnost, což ovšem nijak nebránilo a nebrání skutečným neřestem a výstřednostem pohlavním právě v zemích katolických. Vlivem tohoto katolického nazírání většina rodičů i těch, kteří se již dávno s katolicismem byli rozešli, nemá odvahy, mluviti s dětmi o těchto věcech, bojíc se, aby jich nezasvěcovala v nepravost. A tak se stává, že děti ve vývoji této z nejdůležitějších mohutností jsou ponechány úplně samy sobě, nebo náhodnému nebezpečnému poučení bez jakékoliv péče a vlivů výchovných.

Nesvedou-li tedy nebo nemohou pro předsudky a nesprávné nazírání na věc poskytnouti rodiče svým dětem potřebného poučení a výchovy, nezbývá nic jiného, než aby úkol tento svěřen byl škole. Až dosud byly i proti pohlavní výchově ve škole podobné námitky jako proti pohlavní výchově v rodině, ač v hodinách náboženských bez rozpaků byly děti poučovány mnohdy způsobem velmi neomaleným, ba i surovým o šestém přikázání. Dnes zavádí se projednávaným zákonem pohlavní výchova do škol a zároveň se ukládá školám, aby mládež školu opouštějící vhodnými osobami a způsobem věku jejich přiměřeným poučila o nebezpečí pohlavních nemocí a prostituce. To ovšem neznamená, že otázka pohlavní výchovy je rozřešena, ale právě naopak, že teprv dnes stává se tato otázka akutní.

Není ovšem pochyby, že škola zejména při vyučování přírodopisném poskytuje dosti příležitosti ke vhodnému poučování a výchově v ohledu pohlavním a že mnozí učitelé zejména ti, kteří věnovali svému žactvu pozornost i po této stránce, těchto příležitostí též využívali a žactvo dle potřeby poučovali a vedli. Přece však bude třeba věnovati tomuto dnes povinnému úkolu a předmětu pozornost jako každému novému předmětu, byť ne samostatnému, a to zejména po stránce methodické. Avšak ani v tomto ohledu nejsme nováčky a začátečníky, neboť otázkou pohlavní výchovy, která se s tává dnes požadavkem zákonným ve škole, již od let zabývala se řada pokrokových učitelů a lékařů. A máme v tom oboru též slušnou byť ne obsáhlou literaturu původní, na příklad spisek Karla Štecha "O pohlavní výchově", jenž podává přehled a vývoj celé otázky, soupis literatury a jest velmi instruktivní; spisy Zábořovy a několik překladů z cizích literatur, jež vydala různá pokroková nakladatelství. Tato literatura bude moci býti dobrým rádcem a vůdcem učitelstvu v novém jeho úkolu a proto není třeba se obávati, že snad by se zde mohly díti chyby a poblouznění.

Dále myslím, že by bylo dobře, kdyby k výchově a poučování v tomto směru byla připojena výchova k mateřství a rodičovství, která jest stejně žádoucí, a jejíž potřeba přímo nutně vyplývá z požadavku výchovy pohlavní. O tuto výchovu usiluje se zejména od počátku tohoto století v Anglii, kde vypracovány jsou podrobné osnovy, a to pro dvě období věku dětského, od 7 do 12 let a od 12 do 14 let. Poučení o plození z říše rostlinstva a živočišstva, o účelu pohlavních ústrojů u člověka mohlo by býti velmi vhodně doplněno upozorněním na povinnosti rodičovské a odpovědnost vůči potomstvu, zejména na stupni vyšším, kde nastává povinnost poučiti mládež o pohlavních nemocech. K tomu pojilo by se také poučení o základech a zásadách péče o dítě malé, zvláště o kojence. V Anglii jest již toto poučování na mnohých školách dívčích zavedeno, přímo praktickým návodem k některým úkonům, jako jest koupání, balení, nošení nemluvněte atd. Místo dítěte používá se při těchto cvičeních velké panny. Stručný obsah těchto poučení jest asi tento: Podrobný návod, jak pečovati o tělesnou čistotu kojence, o správnou výživu, o nebezpečí hrozícím z porušeného mléka, jak tomuto nebezpečí brániti, o příznacích zažívacích poruch atd. Já bych se ovšem přimlouvala, aby těchto poučení dostávalo se stejně, aspoň theoreticky, nejen dívkám, ale hlavně i chlapcům, neboť nejen že by jim jako budoucím otcům nemohly býti na škodu, ale hlavně proto, že v proletářských rodinách nuceni jsou chlapci, stejně jako dívky pečovati o malé sourozence. Znala jsem sama řadu takových chův a mladistvých vychovatelů a přesvědčila jsem se, že neplnili úkol o nic hůře, nežli dívky, ba že péče o malinkého bratříčka, ačkoliv často jim byla obtížnou, měla na ně jakýsi zušlechťující vliv.

Při pohlavní výchově nejde však pouze o theoretické poučování, nýbrž i praktické působení k nápravě tam, kde již nějaké zlo nadešlo, nějaké poblouznění obyčejně předčasně probuzeného pohlavního pudu nastalo. Mám tu na mysli hlavně t. zv. onanii, které propadá hlavně veliké procento chlapců, tak ve dvanáctém roce, ale s kterou setkáváme se i u dívek. Tu ovšem slušelo by hlavně rodině, aby zjednávala nápravu, poněvadž však, jak jsem již dříve ukázala, rodina k takovýmto úkolům jest málo způsobilá, bude nutno tento úkol svěřiti škole. Zde ovšem bude vyloučeno jakékoliv působení kolektivní, aby děti zbytečně na zlozvyk nebyly upozorněny, a bude nutno zabývati se každým případem individuelně, k čemuž by se snad lépe než učitel hodil školní lékař. Leč ani lékař bez součinnosti rodin nepořídí mnoho, poněvadž příčiny onanie jsou mnohonásobné. Vedle zlého příkladu a pobouřené a vznícené obraznosti jest příčinou též nedostatek pohybů, zejména u dětí, o jichž blaho rodiče výjimečně pečují - na příklad dlouhé a zbytečné povalování v teplém lůžku - dále nepřiměřená výživa, příliš sytá, kořeněná, alkoholism dětí, byť i záležel v užívání různých medicinálních vín atd. Na tyto všecky příčiny nutno upozorniti rodiče a žádati od nich, aby postarali se o změněnou životosprávu dítěte.

Je opravdu podivuhodné, jak i inteligentní rodiče jsou v tomto ohledu neuvědomělí a jak pro tuto neuvědomělost právě z veliké lásky k dítěti a péči o ně škodí mu co nejhůře. Uvedu-li, co vím od školních lékařů, že je značné procento žáků měšťanských škol, kteří trpí kapavkou, že jsou takové i mezi žákyněmi, což vím z vlastní zkušenosti, že i mezi žákyněmi měšťanských škol jsou již prostitutky, uvítá každý, že zlům těmto bude konečně povinna čeliti i škola.

Je ovšem nutno, aby této tak intimní výchově, které by se nejlépe dařilo mezi dvěma tak blízkými osobami, jako je dcera a matka, syn a otec, byla co nejdříve uzpůsobena rodina, a to kursy pořádanými o tomto předmětě pro rodiče, kursy, v nichž by náležitě byli poučeni o problému, jakož i methodě, jakou jej řešiti.

Ze všech důvodů, které jsem uvedla, vítám, jakož i klub, k němuž mám čest příslušeti, předlohu co nejvřeleji, a budeme pro její přijetí hlasovati. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Žádám, aby byl přečten resoluční návrh, který byl podán k tomuto odstavci denního pořadu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Resoluční návrh posl. Trnobranského, Kasíka, dr. Holitschera, Housera a spol.:

Ministerstvu sociální péče se ukládá, aby zřídilo referát pro vystěhovalectví žen, jehož vedením by pověřilo kvalifikovanou ženskou sílu, povinnou říditi též ochranu žen před agenty prostitučních podniků cizozemských.

Předseda: Tento resoluční návrh je dostatečně podepsán a je předmětem jednání. Uděluji závěrečné slovo pánům zpravodajům.

Nejprve paní posl. Landové-Štychové.

Zpravodaj posl. Landová-Štychová: Vzhledem k tomu, že v debatě k této předloze zákona nebylo činěno žádných zásadních námitek, doporučuji slavné sněmovně návrh zákona s připojenými resolucemi, jakož i resolucí podanou panem posl. Trnobranským a spol. ke schválení. Navrhuji opravu slovosledu v § 5 v pátém řádku, a to místo dosavadního chybného znění "k úřednímu (§ 23) rozkazu" správné znění "k úřednímu rozkazu (§ 23)."

Předseda (zvoní): Uděluji k doslovu druhému referentu panu posl. Kasíkovi slovo.

Zpravodaj posl. Kasík: Slavná sněmovno! Připojuji se také k vývodům kol. Landové-Štychové. Jsem uspokojen debatou, která byla provedena, a prosím slavnou sněmovnu, aby toto usnesení přijala jednomyslně a projevila tak snahu sborů zákonodárných o regulování poměrů zdravotnických. Navrhuji přijetí.

Předseda (zvoní): Uděluji slovo třetímu zpravodaji panu posl. Johanisovi.

Zpravodaj posl. Johanis: Vzdávám se slova.

Předseda: Pan zpravodaj posl. Johanis vzdává se slova. Budeme tedy hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Míním dáti hlasovat najednou o celé osnově zákona, která má sice 29 paragrafů, nadpisy a úvodní formuli, ale pozměňovací návrh k ní učiněn nebyl. Jsou snad nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.)

Není jich, budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona, s jejími 29 paragrafy, nadpisy jednotlivých paragrafů a oddílů, nadpisem zákona a úvodní formulí zákona ve znění doporučeném pány zpravodaji všech tří výborů, ale ovšem odchylném od usnesení senátu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu tuto v prvém čtení ve znění odchylném od usnesení senátu.

Teď budeme hlasovati o resolucích. Jsou to především čtyři resoluce výboru zdravotního, a ježto jsou obsaženy ve zprávě tištěné, nebude je tedy třeba čísti.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina, tyto čtyři resoluce jsou přijaty.

Teď zbývá nám rozhodnouti o resolučním návrhu pana posl. Trnobranského a soudr. Žádám, aby byl přečten.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Resoluční návrh posl. Trnobranského, Kasíka, dr. Holitschera, Housera a spol.:

Ministerstvu sociální péče se ukládá, aby zřídilo referát pro vystěhovalectví žen, jehož vedením by pověřilo kvalifikovanou ženskou sílu, povinnou říditi též ochranu žen před agenty prostitučních podniků cizozemských.

Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem pana posl. Trnobranského, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Také tento resoluční návrh je přijata tím je vyřízen tento odstavec denního pořadu.

Přikročíme k odstavci 4., jímž jest

4. zpráva výboru rozpočtového a ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3652), jimž se povoluje užíti dílcích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony (tisk 3716).

Zpravodaji jsou za výbor rozpočtový p. posl. dr. Matoušek a za výbor ústavněprávní p. posl. dr. Patejdl.

Uděluji prvnímu zpravodaji - za výbor rozpočtový - panu posl. dr. Matouškovi slovo.

Zpravodaj posl. dr. Matoušek: Vážené shromáždění! Ústřední správní komise pro sjednocenou obec pražskou usnesla se dne 12. května 1922 uzavříti u finanční skupiny Helbert, Wagg a Comp., Ltd. v Londýně, zápůjčku 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů na vybudování městských elektrických podniků, vodáren a plynáren. O této zápůjčce budou vydány 7 1/2% dílčí dlužní úpisy, svědčící majiteli, znějící na libry šterlinků, pokud se týče na dolary. Obec pražská, uzavírajíc tuto zápůjčku, se zavázala, že ji zajistí hypotekárně v prvém pořadí na svých elektrárnách, pouličních drahách, plynárnách a vodárnách. Tyto hypotéky mají býti čas od času rozšiřovány na všechna zlepšení, rozšíření a zdokonalení řečených podniků, jakož i na všechny další podniky, pozemky, stavby a majetky, získané z výnosu této zápůjčky. Dále se zavázala obec pražská, že se postará o to, aby Československý stát svolil, aby všechny dospělé kupony a slosované úpisy půjčky byly přijímány v nominelní hodnotě ku placení cel a jiných podobných dávek a aby byl Národním shromážděním přijat zákon, udělující přítomné půjčce charakter papírů s pupilární jistotou. (Předsednictví převzal místopředseda inž. Botto.)

Podle § 16 zákona ze dne 6. února 1920, č. 116 Sb. z. a n., bylo toto usnesení ústřední správní komise pro sjednocenou obec pražskou schváleno výnosem ministra financí ze dne 27. května 1922, číslo 58.081/3070/II/3.

Aby umožnila obci pražské splniti závazky, jež označeným usnesením vůči anglické finanční skupině tato obec na se vzala, podává vláda osnovu zákona, jímž má býti dílčím dlužním úpisům, vydaným o této zápůjčce, přiznána sirotčí jistota, jakož i další výhoda, že splatnými slosovanými dílčími dlužními úpisy a dospělými kupony smí býti placena cla československá.

Rozpočtový výbor ve své schůzi dne 21. června 1922 zkoumal tuto osnovu vládní v tom směru, zda dílčí dlužní úpisy vydané o uvedené půjčce jsou takové bonity, že se hodí k tomu, aby splatnými slosovanými dílčími dlužními úpisy a dospělými kupony mohla býti placena cla a aby jim přiznána byla sirotčí jistota.

Pokud jde o sirotčí jistotu, rozpočtový výbor uznal, že o bonitě této zápůjčky nelze pochybovati, poněvadž zápůjčka bude zajištěna v prvém pořadí na pražských městských podnicích elektrických, plynárenských a vodárenských, jejichž hodnota a výnos dávají záruku za správné zúročení a splacení zápůjčky; mimo to jest zde poplatní síla Velké Prahy, takže jest vyloučeno, že by mohly nastati nepravidelnosti při placení úroků a kapitálových splátek.

Co se tkne výhody, aby bylo lze slosovanými titry a splatnými kupony této půjčky platit tuzemská cla, platí o jistotě půjčky totéž, co shora bylo uvedeno.

Ježto pak dle prohlášení vlády bude s obcí pražskou ujednána zvláštní úmluva o výplatě titrů a kuponů, při čemž správa státní bude čelit tomu, aby z toho nevzešla státu finanční újma, uznal i v tomto případě rozpočtový výbor, že této půjčky k placení cel nemůže býti užito. Z těch důvodů rozpočtový výbor usnesl se doporučiti sněmovně přijmouti vládní návrh a já jako referent tohoto rozpočtového výboru navrhuji, aby slavná sněmovna přijala tento návrh tak, jak byl přijat rozpočtovým výborem. (Potlesk.)

Místopředseda inž. Botto: Udeľujem slovo druhému zpravodajovi, pánu posl. dr. Patejdlovi.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Vládní návrh zákona má účel, aby hlavnímu městu Praze umožněno bylo splnění podmínek investiční půjčky, uzavřené v cizině na vybudování městských elektrických podniků, vodáren a plynáren.

Účelnost, ba nutnost investiční půjčky, jejíž valuty použito má býti k tomu, aby elektrické podniky hlavního města republiky, stejně jako podniky vodárenské a plynárenské byly vybudovány tak, jak toho rostoucí hospodářský i politický význam hlavního města Prahy vyžaduje, jest očividna.

Vycházeje z tohoto předpokladu a dále z toho, že k realisování zápůjčky jest třeba, aby dílčím úpisům, které o této zápůjčce budou vydány, byla přiznána vlastnost papírů, které jsou způsobilé k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, dospěl ústavně-právní výbor k názoru, že navrhované zákonné opatření jest účelné a plně zdůvodněné, a že není proti němu překážek po stránce ústavněprávní, neboť:

1. Uzavřená zápůjčka bude zajištěna hypotekárně v prvém pořadí na pražských elektrárnách, pouličních drahách, plynárnách a vodárnách.

2. Hypotéky ty budou postupně rozšiřovány na všechna zlepšení, rozšíření a zdokonalení těchto podniků, jakož i na všechny další podniky, pozemky, stavby a majetky, získané z výnosu této zápůjčky.

3. Výnos pražských podniků elektrických, plynárenských a vodárenských dává záruku za správné zúročení a splacení zápůjčky.

Jistota zúročení i smluvených kapitálových splátek jest tedy naprostá.

Dílčí dlužní úpisy, které se opírají o tuto jistotu, vyhovují těm nejpřísnějším požadavkům pro uložení peněz, poskytují pravou sirotčí jistotu. (Předsednictví ujal se předseda Tomášek.)

Úplná jistota dlužních úpisů a zákonem jim daný charakter pupilárních hodnot odůvodňuje i druhé zákonné opatření, kterým se povoluje, aby slosovaných titrů a splatných kuponů mohlo býti užíváno jako platebního prostředku na místo placení penězi při placení tuzemských cel.

Ústavně-právní výbor se tedy připojuje k návrhu výboru rozpočtového a doporučuje vám předloženou osnovu ke schválení. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme hlasovati.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Míním dáti hlasovati o celé osnově zákona, který má pouze 3 paragrafy, nadpis a úvodní formuli, poněvadž k ní nebyl podán pozměňovací návrh, najednou.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona, s jeho 3 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, ve znění doporučeném pp. zpravodaji, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím celá tato osnova zákona s 3 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí ve znění doporučeném pp. zpravodaji je schválena ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na denní pořad schůze příští.

Tím vyřízen je odstavec 4 pořadu dnešní schůze a přikročíme k odstavci 5, jímž jest

5. zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3548) o vládním návrhu zákona, kterým se podřizuje Hlavní puncovní úřad v Praze ministerstvu veřejných prací (tisk 3714).

Zpravodajem jest p. posl. dr. Patejdl. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Slavná sněmovno! Nařízením ministerstva financí ze dne 30. ledna 1919, čís. 48 Sb. z. a n., byl podřízen Hlavní puncovní úřad ministerstvu financí a byla naň přenesena kompetence, která až dosud příslušela dosavadnímu puncovnímu úřadu a generálnímu zkušebnímu úřadu, vymezená ještě zákonem z r. 1865, čís. 75 ř. z. z r. 1866. Opatření toto stalo se hlavně z toho důvodu, že byl Hlavní puncovní úřad pověřen úkolem, aby totiž provedl tehdy připravovaný soupis zlata a stříbra, jako důležitý činitel technický. Úkol ten, který tvořil vlastně jediný věcný důvod, pro který byl Hlavní puncovní úřad podřízen ministerstvu financí, je provedením soupisu skončen.

Hlavní puncovní úřad svou odbornou činností, která je povahy ryze technické, je velmi vzdálen působnosti ministerstva financí, které také postrádá odborně-technicky kvalifikovaných úředníků, již by mohli vykonávati dozor nad jeho agendou. Jest tedy po skončení prací soupisových příkazem účelné organisace, aby Hlavní puncovní úřad podřízen byl ministerstvu s kompetencí odborně technickou, kterým jest ministerstvo veřejných prací.

Jakkoli zřízení Hlavního puncovního úřadu stalo se pouhým nařízením ministerstva financí, jest k jeho vyjmutí z působnosti tohoto ministerstva a k přidělení ministerstvu veřejných prací zapotřebí zákona, ježto dle §u 85 ústavní listiny působnost ministerstev upravuje se zákonem, a opatření toto mění kompetenci ministerstva veřejných prací i financí, rozšiřujíc působnost prvého a zužujíc působnost druhého.

Ústavně-právní výbor souhlasí s usnesením senátu, kterým byl přijat vládní návrh zákona o podřízení Hlavního puncovního úřadu v Praze ministerstvu veřejných prací, a navrhuje, aby vládní osnova zákona, usnesením senátu přijatá, byla touto sněmovnou přijata beze změny. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): K slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá, budeme tedy hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Míním dáti hlasovati o celém zákoně najednou. Obsahuje pouze 2 paragrafy, nadpis a úvodní formuli. Jsou snad nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich, budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, s jeho 2 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, ve znění doporučeném panem zpravodajem a odpovídajícím usnesení senátu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala osnovu zákona ve čtení prvém.

Čtení druhé navrhnu na pořad schůze příští.

Tím jest vyřízen odstavec pátý.

Než přikročím k odst. 6, mám za svou povinnost učiniti toto prohlášení, které činím v dohodě s presidiem, prohlášení, jímž vracím se ještě k událostem včerejšího dne:

Trapné události, jež se ve sněmovně odehrály včera, když jsem po přerušení schůze odešel ze zasedací síně, zavdaly několika pánům poslancům podnět ke stížnostem. Předsednictvo stížnosti zevrubně vyšetřilo a zjistilo v některých případech, zejména pokud jde o pana posl. Heegera, dr. Kafku a Wenzela, že se strany jednotlivých členů intervenující parlamentní stráže staly se přehmaty. (Výkřiky.)

Předsednictvo s politováním to konstatuje a prohlašuje, že učinilo vše, co bylo nutno podle stavu věcí, a že se postaralo také, aby v budoucnosti se podobné věci nemohly opakovati. (Hluk.)

Vyšlo však současně zmíněným vyšetřováním na jevo, že v některých případech - týkajících se zejména zřízence naší sněmovny Paula a členů parlamentní stráže Kadlce a Hankeho - opětně se strany některých pánů poslanců postupovalo se způsobem nenáležitým, jejž předsednictvo (Výkřiky.) pokládá rovněž za hodný politování.

Předsednictvo žádá veškeré pány členy této sněmovny, aby v zájmu parlamentarismu vyvarovali se všeho, co ruší a znemožňuje rozhodnutí presidia. (Výkřiky.)

Přikročuji k projednávání 6. odstavce pořadu schůze, jímž jest

6. zpráva výboru kulturního, sociálněpolitického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3724), jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (tisk 3751).

Zpravodaji jsou za výbor kulturní p. posl. Vahala, za sociálně-politický p. posl. dr. Kubíček a za rozpočtový pan posl. dr. Nosek.

Uděluji slovo prvnímu panu zpravodaji - za výbor kulturní - p. posl. Vahalovi.

Zpravodaj posl. Vahala: Zákon ze dne 21. prosince 1921, čís. 495 Sb. z. a n., kterým na rok 1922 povoleny byly učitelstvu národních škol mimořádné a nouzové výpomoci o 20-30% nižší, než zaměstnancům státním, vyvolal na veřejnosti živé hnutí a snahy, aby obnovena byla opět v celém rozsahu úplná parita požitková učitelstva s úřednictvem ve smyslu t. zv. zákona paritního ze dne 23. května 1919, čís. 274 Sb. z. a n. Při provádění zákona prosincového ukázalo se skutečně, že snížení mimořádných nouzových výpomocí učitelstva bylo značně nerovnoměrné a leckde způsobilo křivdu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP