Čtvrtek 22. června 1922

Začátek schůze v 5 hod. 5 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

216 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Černý, dr. Dérer, inž. L. Novák, Srba, Staněk, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 152. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na 3 dny udělil jsem pí. posl. Chlebounové pro neodkladné záležitosti a p. posl. dr. Labayovi z rodinných důvodů.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Zdravotnický výbor zvolil dne 22. června 1922 1. místopředsedou posl. Sedláčka, 2. místopředsedou posl. Purkyňovou.

Klub posl. čsl. socialistů vyslal do výboru ústavně-právního posl. Práška za posl. Landovou-Štychovou.

Klub posl. čsl. národní demokracie vyslal do výboru zahraničního posl. Dyka za posl. dr. Matouška.

Předseda: Imunitnímu výboru přikazuji žádost krajského soudu v Uherském Hradišti ze dne 17. června 1922, č. Pr XI/10/22, za souhlas k trestnímu stíhání posl. Frant. Zavřela pro urážku na cti, spáchanou letákem proti Václavu Velinskému (č. 187 im.).

Navrhuji, by výborům pro návrhy, které jim současně přikazuji, byly stanoveny lhůty, a to:

výboru sociálně-politickému pro

Tisk 3593. Vládní návrh zákona, jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů) nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou (současně přikázán též výboru rozpočtovému),

Tisk 3728. Vládní návrh zákona o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva (současně přikázán též výboru rozpočtovému),

výboru ústavně-právnímu pro

Tisk 3723. Vládní návrh zákona o sborech stráže bezpečnosti (současně přikázán též výboru soc.-politickému a rozpočtovému),

Tisk 3725. Vládní návrh zákona o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi (současně přikázán též výboru rozpočtovému),

Tisk 3727. Vládní návrh zákona, kterým se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n.,

výboru kulturnímu pro

Tisk 3724. Vládní návrh zákona, jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (současně přikázán též výboru soc.-politickému a rozpočtovému).

Navrhuji, aby stanovena byla k podání zprávy výborové pro vládní návrh tisk 3725 a 3727 lhůta 24 hodin, pro ostatní pak lhůta 48 hodin.

Kdo souhlasí s navrženou lhůtou, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta je přijata.

Podle §u 36 jedn. řádu k návrhu výboru sociálně-politického přikazuji témuž

Tisk 3676. Vládní návrh zákona, kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní, k podání zprávy výborové ve lhůtě 48 hodin.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Také tato lhůta je schválena.

Končím schůzi a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 23. června 1922 ve 13 hodin (1 hod. odpol.) s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3699) o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem (3733).

2. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3586), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni 18. února 1922 (tisk 3721).

3. Zpráva výboru zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 3544), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, jakož i smlouva mezi Německou říší a republikou Československou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových a závěrečný protokol, podepsané v Praze dne 31. prosince 1921 (tisk 3729).

4. Zpráva výboru zahraničního a ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 3531), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věcech občanských podepsaná v Praze dne 20. ledna 1922 (tisk 3722).

5. Zpráva výboru živnostenského a zahraničního o vládním návrhu (tisk 3196) na ratifikaci "Mezinárodní úmluvy o zřízení Mezinárodního Ústavu zimného" (tisk 3720).

6. Zpráva výboru rozpočtového a ústavně právního o vládním návrhu zákona (tisk 3652), jímž se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony (tisk 3716).

7. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3548) o vládním návrhu zákona, kterým se podřizuje Hlavní puncovní úřad v Praze ministerstvu veřejných prací (tisk 3714).

8. Zpráva výboru zdravotního, soc.-politického a rozpočtového k usnesení senátu (tisk 3598) k vládnímu návrhu zákona o potírání pohlavních nemocí (tisk 3726).

9. Druhé čtení osnovy zákona o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 3715).

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Hlásí se posl. Knirsch.) Pan posl. Knirsch.

Posl. Knirsch (německy): Pan předseda položil na pořad zítřejší schůze jako první odstavec projednání návrhu zákona o sestátnění ústecko-teplické dráhy. Projednání předlohy té ve výboru rozpočtovém však nepokročilo ještě pres § 1. Není přece možno, abychom dali na denní pořad již nyní předlohu, která ve výboru ještě není vyřízena. Prosím tedy pana předsedu, aby tento odstavec se zítřejšího pořadu sňal, dokud jej výbor nevyřídí.

Předseda: Vzhledem k poznámce pana posl. Knirsche - pokládám to, co pronesl pan posl. Knirsch, za poznámku, připomínku - prohlašuji, že ve smyslu §u 35 při této předloze byla stanovena lhůta 48hodinná. Poněvadž tato lhůta uplyne během dnešní noci, podal jsem návrh na základě usnesení presidia tak, jak je to podle druhého odstavce §u 35 přípustno. Tam stojí totiž (čte): "Není-li zpráva ve lhůtě podána, aniž výbor žádal o prodloužení lhůty, anebo nebyla-li lhůta prodloužena, může předmět býti dán na jednací pořad i beze zprávy výborové. Zpravodaje určí v tom případě předseda sněmovny." (Německé výkřiky.)

Návrh, aby tento odstavec na denní pořad dáván nebyl, mně učiněn nebyl. Pan posl. Knirsch vyslovil jenom pochybnosti, může-li to přijíti na denní pořad.

Jest snad nějaká jiná námitka? (Nikdo se o slovo nehlásil.)

Není. Návrh můj je přijat.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

(Konec schůze v 5 hod. 12 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP