Středa 21. června 1922

Začátek schůze v 1 hod. 20 min. ráno.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, Gažík.

242 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, A. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mykiška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 149. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na zítřejší schůzi udělil jsem posl. Ulrichovi pro neodkladné zaměstnání.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Albín Chalupa.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub československých socialistů vyslal do výboru sociálně-politického posl. Draxla za posl. Pechmanovou.

Klub poslanců čsl. strany lidové vyslal do zdravotního výboru posl. Sedláčka za posl. Kopřivu.

Předseda: V minulé schůzi tiskem rozdány byly některé zprávy, vládní návrhy atd. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3703. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za vydání posl. Remeše k trestnímu stíhání.

Tisk 3704. Zpráva imunitného výboru o žiadosti okr. súdu v Prahe za vydanie k trest. stíhaniu posl. Dyka pre urážku na cti.

Tisk 3705. Zpráva imunitného výboru o žiadosti úradu ministra pre správu Slovenska za vydanie k trest. stíhaniu posl. Zverca pre priestupok.

Tisk 3707. Zpráva imunitného výboru o žiadosti štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trest. stíhaniu posl. Tománka pre prečin pomluvy tlačou.

Tisk 3699. Vládní návrh zákona o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem.

Předseda: Mezi schůzí byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3701. Návrh posl. dr. Blaho, Malypetra, Mašaty, Rychtery, Švehly a soudr. na změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním.

Předseda (zvoní): Pan posl. dr. Winter žádá o udělení dovolené na neurčito na cestu do Anglie.

Pan posl. Heller žádá za udělení 10denní dovolené za účelem studijní cesty dnem 21. června počínajíc.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s udělením těchto dovolených, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina, dovolené jsou uděleny.

Přikazuji výboru ústavně-právnímu:

Tisk 3685. Vládní návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností sloužících účelům obývacím.

Tisk 3694. Vládný návrh zákona o prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku,

výboru zemědělskému:

Tisk 3695. Vládní návrh zákona o obnově prozatímního vnuceného pachtu;

výboru dopravnímu a rozpočtovému:

Tisk 3699. Vládní návrh zákona o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem.

Zároveň navrhuji, aby stanovena byla k podání zprávy výborové, a to pro vládní návrh tisk 3685, 3695 lhůta třídenní a pro tisky 3694 a 3699 lhůta dvoudenní.

Kdo souhlasí, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím jsou lhůty schváleny. (Německé výkřiky.) Prosím o klid.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala dnes dne 21. června 1922 ve 13 hodin (1 hodina odpol.) s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu (tisk 3547) k vládnímu návrhu zákona o ražbě dalších drobných mincí (tisk 3599).

2. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu (tisk 3596) o vládním návrhu zákona, kterým se stanoví spotřební dávka z tabáku, sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových (tisk 3698).

3. Zpráva výboru zahraničního a živnostenského k vládnímu návrhu (tisk 3338), kterým se předkládá k schválení Národnímu shromáždění obchodní úmluva uzavřená dne 20. října 1921 ve Varšavě mezi republikou Československou a Polskem (tisk 3686).

4. Druhé čtení osnovy zákona o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími (tisk 3680).

5. Druhé čtení osnovy zákona o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (tisk 3681).

6. Druhé čtení osnovy zákona o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu (tisk 3677).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Plzni za vydání posl. Remeše k trestnímu stíhání (tisk 3703).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu v Prahe za vydanie k trest. stíhaniu posl. Dyka pre urážku na cti (tisk 3704).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti úradu ministra pre správu Slovenska za vydanie k trest. stíhaniu posl. Zverca pre priestupok (tisk 3705).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hl. štát. zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trest. stíhaniu posl. Tománka pre prečin pomluvy tlačou (tisk 3707).

11. Ústní zpráva výboru imunitního o návrhu posl. Davida, aby byla posl. inž. Kallinovi udělena důtka podle § 51 jed. řádu.

12. Rozprava o naléhavé interpelaci (tisk 3584).

Je snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není, návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 1 hod. 25 min. ráno.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP