Úterý 20. června 1922

Začátek schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

242 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, A. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 148. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Stodolovi pro neodkladné zaměstnání; na dnešní a zítřejší schůzi posl. Hausmannovi z téhož důvodu; na 3 schůze v tomto týdnu zítřejším dnem počínajíc posl. Machovi pro neodkladné zaměstnání; na týden posl. Wenzelovi z téhož důvodu.

Chorobou omlouvá se posl. dr. E. Feyerfeil, na tento týden omlouvají se posl. Rouček a Mikulíček.

Byla provedena změna ve výboru. Žádám o její sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické vyslal do výboru zdravotnického posl. Ulricha za posl. Johanise.

Předseda: Došly některé spisy, návrhy a dotazy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. dr. Keibla, inž. Kalliny a druhů na započtení služební doby, kterou úředníci, podúředníci a sluhové státní správy ztrávili ve vojenské nebo jiné pomocné službě, do jejich časového a platového postupu.

Návrh posl. Grünznera, Tauba, Hirsche, Pohla, Schäfra a druhů na vydání všeobecně platných zákonitých pravidel pro dovolené samosprávného úřednictva na zotavenou.

Dotaz posl. Šamalíka a druhů ministru školství a nár. osvěty o zneužívání besídek školských učitelstvem v Kunštátě k politickým a stranickým agitacím.

Dotaz posl. Roudnického a soudr. ministru školství a nár. osvěty o žírovnickém případu bývalého katechety Krýzy.

Dotaz posl. Roudnického a soudr. ministru školství a nár. osvěty o zákazu novopackého okresního školního výboru, kterým se učitelstvu tohoto okresu zakazuje vykonávati úřad ředitele kůru.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministru vnútra o prenájmu jedálne hotelu Kežmarku k účelom banky.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi vnútra o usporiadaní pensie pensionovaných notárov.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi vnútra o straníckom jednaní župana tekovského.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi vnútra o nemožnom jednaní hlavného slúžnovského úradu v Piešťanoch.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi železníc o náhrade škody Fraňa Batho, strážnika železničnej trati.

Dotaz posl. dr. Schollicha a druhů vládě o zabavení 2 štočků.

Dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ministru vnútra a ministru školstva a nár. osvety o tom, akým spôsobom bol riaditeľ obchodnej školy Anton Zátopek menovaný námestkom starostu.

Předseda: Počátkem schůze bylo tiskem rozdáno:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3698. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1208 a 1334), kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku, sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových (tisk 3596).

Tisk 3685. Vládní návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností sloužících účelům obývacím.

Tisk 3695. Vládní návrh zákona o obnově prozatímního vnuceného pachtu.

Tisk 3694. Vládní návrh zákona o prozatýmnej úprave sriadenia obcí na Slovensku.

Tisk 3683. Naléhavá interpelace posl. Zierhuta a druhů min. předsedovi ve věci obecních voleb.

Tisk 3684. Naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. ministru soc. péče a min. spravedlnosti o vypovídání zemědělských dělníků z práce a z bytů a o stranickém postupu úřadů a soudů.

Tisk 3561. Sbírka interpelací:

I. posl. Böhra, inž. Junga, dr. Kafky, dr. Lodgmana, dr. Hanreicha a druhů vládě o podpoře pozůstalých po oněch německých občanech, kteří byli českými vojáky zastřeleni při obsazování německé části Čech, při projevech pro právo sebeurčení a při rozpouštění německých schůzí,

II. posl. dr. Bartoška a spol. ministrům vnitra a spravedlnosti o libovůli praxe tiskové v Praze,

III. posl. dr. Kafky a druhů ministrovi veř. zdravotnictví a tělesné výchovy a ministrovi vnitra o neudržitelných poměrech v pražské všeobecné nemocnici,

IV. posl. Schuberta a druhů ministrovi zemědělství o náhradě škod za ztráty způsobené slintavkou a kulhavkou,

V. posl. Hillebranda, Čermaka a druhů předsedovi vlády, jak se užilo státních peněz povolených na všeobecné vzdělávací účely,

VI. posl. Svetlika a súdr. min. nár. obrany v príčine beznáhradného vyvlastnenia pozemků malých rolníkov na stavbu vojenských barakov v Ružomberku,

VII. posl. Svetlika, Tausika a sůdr. min. predsedovi ohľadom neľudského chovania četníkov oproti občanom na Slovensku,

VIII. posl. Housera a soudr. vládě o konfiskacích časopisu "Rudé Právo",

IX. posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. vládě ve věci živelních pohrom na Boskovsku a Kunštátsku na Moravě,

X. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty a vládě republiky Československé o reklamacích školních dětí na Moravě,

XI. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty a vládě republiky Československé o zamezení soukromému domácímu vyučování v Mlíčovicích v okrese znojemském,

XII. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů vládě a ministrovi školství a nár. osvěty republiky Československé o nuceném pensionování německých učitelů,

XIII. posl. J. Mayera a druhů ministrům vnitra a spravedlnosti o zabavení časopisu "Deutscher Landruf" ze dne 25. dubna 1922,

XIV. posl. Krause a druhů min. financí o zadávání státních dodávek a prací bez veřejných rozpisů,

XV. posl. dr. Lodgmana a druhů min. financí, že prý byly uzavřeny bankovní účty bankovních úředníků,

XVI. posl. Krause a druhů min. železnic o znění železničního provozního řádu a železničních sazebníků československých státních drah,

XVII. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra o nezákonném postupu politických správních úřadů při ustanovování místních jmen,

XVIII. posl. dr. Schollicha a druhů min. spravedlnosti o zabavení časopisu "Deutsche Volkszeitung",

XIX. posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra, že politické úřady užívají nepřípustným způsobem zaplacených pokut,

XX. posl. dr. Brunara a druhů min. pošt a telegrafů o užívání česko-francouzských tiskopisů,

XXI. posl. dr. E. Feyerfeila, dr. Schollicha a druhů min. školství a nár. osvěty o urážce pruského národního kmene a německé národnosti v čítance pro české obecné školy,

XXII. posl. Hellera a druhů min. vnitra o stranickém postupu okresního komisaře dr. Siemense od politické expositury v České Kamenici,

XXIII. posl. Zierhuta a druhů min. nár. obrany a spravedlnosti o surovém nakládání četnictva a soudního vykonavatele s majitelem domu Breyem v Schwarzau, v politickém okresu kdyňském.

Tisk 3696. Sbírka interpelací:

I. posl. Johanise a soudr. ministru veř. prací o snižování mezd dělnictvu, zaměstnanému v státním báňském podniku na stříbro a olovo v Příbrami,

II. posl. Bendu, Pociska, dr. Markoviča a súdr. vláde o krvavých výtržnostiach v Novom Meste nad Váhom,

III. posl. Bergmana, Maška a druhů ministru s plnou mocí pro správu Slovenska o ohrožování osobní a majetkové bezpečnosti v Novém Městě nad Váhem v župě nitranské.

Tisk 3697. Odpověď min. předsedy na interpelaci posl. Bendu, Pociska, dr. Markoviča a súdr. o krvavých výtržnostiach v Novom Meste nad Váhom (tisk 3696/II).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3673. Návrh posl. Najmana, Horáka, Mlčocha a druhů na novelisaci zákona ze dne 18. března 1920, č. 187 Sb. z. a n., o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených.

Tisk 3674. Návrh posl. Pšeničky, Špatného, Trnobranského a spol., aby se učňům a mladistvým dělníkům (pomocníkům) poskytovala placená dovolená.

Tisk 3678. Návrh posl. Slavíčka, Netolického, Práška a spol. na zařazení 10,000.000 Kč do státního rozpočtu pro rok 1923 k podpoře družstevních svazů živnostenských, které během války utrpěly ztráty poklesem cen zboží a které nemají prostředků k vybudování revisních orgánů.

Tisk 3669. Návrh posl. Hillebranda, Hoffmanna a druhů o nuceném pensionování státních zaměstnanců a učitelů a o stabilisaci požitků.

Tisk 3671. Návrh posl. dr. Lodgmana a druhů na změnu § 302 trestního zákona.

Tisk 3688. Návrh posl. Landové-Štychové, dr. Bartoška a soudr., aby zákonem zřízena byla kontrolní a disciplinární parlamentní komise.

Tisk 3689. Návrh posl. Landové-Štychové, dr. Bartoška, Zeminové a spol., aby zákonem na přechodnou dobu, t. j. do provedení odluky církve od státu, upraveno bylo použití obnosů na kultus vynakládaných ve shodě s předpisy platné ústavy republiky Československé.

Předseda: Iniciativní výbor ve své schůzi dne 16. června 1922 přikázal k řádnému projednání některé návrhy výborům. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Výboru ústavně-právnímu:

Tisk 3574. Návrh posl. Patzela, inž. Junga a druhů, aby byl vydán zákon o započtení doby strávené ve válečné službě do příspěvkové doby podle zákona o pensijním pojištění (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3616. Návrh posl. dr. Kafky, Kostky a druhů na vydání zákona o prodloužení trvání ochrany patentů.

Tisk 3621. Návrh posl. dr. Brunara a druhů na vydání zákona o ochraně jména.

Tisk 3624. Návrh posl. dr. Schollicha, dr. Brunara a druhů na změnu čl. I zákona z 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n. (volební řád do poslanecké sněmovny).

Tisk 3631. Návrh posl. dr. Brunara a druhů na změnu ústavní listiny pokud se týče ustanovení o imunitě členů ústavodárných těles.

Tisk 3634. Návrh posl. Matznera a druhů na vydání zákona o označení hranic.

Tisk 3662. Návrh posl. Vanoviča a spol. na vynesenie zákona o doplnení pozemnoknižného nariadenia na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Výboru zemědělskému:

Tisk 3583. Návrh posl. Blažka a soudr., aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelní pohromě v okresu lounském a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3613. Návrh posl. Šamalíka a soudr. na předložení vládní osnovy zákona honebního pro celou republiku jednotného (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3615. Návrh posl. Windirsche a druhů na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3619. Návrh posl. dr. Schollicha a druhů na zřízení zemědělského odboru na něm. vysoké škole technické v Brně (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3632. Návrh posl. Matznera, dr. E. Feyerfeila a druhů, aby vlastníkům lesů postižených letošním suchem byla poskytnuta státní podpora (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3639. Návrh posl. Šamalíka a soudr. v záležitosti živelních pohrom, jež postihly kraje moravské, hlavně Tišnovsko a Kunštátsko (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3653. Návrh posl. Kaderky, Šamalíka a soudr. na doplnění zák. ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabírání velkého majetku pozemkového (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3656. Návrh posl. Bergmana, Maška a soudr., aby byly vyšetřeny škody způsobené živelní pohromou v okresu lounském a poškozeným aby poskytnuta byla výpomoc ze státních prostředků (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3663. Návrh posl. Chlebounové, dr. Hnídka a spol. v záležitosti živelní pohromy v okresu lanškrounském, žambereckém a Ústí n. Orl. (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 3587. Návrh posl. Housera a soudr. na poskytnutí dovolených pro učně a mladistvé dělníky.

Tisk 3601. Návrh posl. dr. Bartoška a spol., aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu).

Tisk 3611. Návrh posl. Grünznera, Brodeckého a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných.

Tisk 3625. Návrh posl. Matznera, dr. Brunara a druhů na vydání zákona, jímž se zakazuje v továrnách práce mladistvých osob do 18 let.

Tisk 3636. Návrh posl. dr. Keibla a druhů na zavedení povinného starobního pojištění dělníků a volného starobního pojištění živnostníků a dělníků.

Tisk 3637. Návrh posl. dr. Keibla, inž. Kalliny a druhů, aby byla propočítána služební doba státním zaměstnancům a učitelům, přeloženým do výslužby před 1. zářím 1919.

Tisk 3638. Návrh posl. dr. Keibla a druhů na zřízení pohraniční finanční stráže a na úpravu jejího služebního poměru (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3641. Návrh posl. dr. Keibla a druhů na doplnění zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. z roku 1920, jímž se mění některá ustanovení o nárocích na odpočivné a o přestupu státních zaměstnanců do výslužby (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3640. Návrh posl. Bergmana, Maška, dr. Matouška a druhů na vydání zákona ohledně zajištění existence trvalých i vysloužilých zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3647. Návrh posl. Pelikána, Langra a spol. na pomocno u akci pro pohořelé v Labudicích na Moravě (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3654. Návrh posl. Skaláka, Buriana, Kučery a soudr. na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech.

Tisk 3655. Návrh posl. Blažka, Kučery a soudr. na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3657. Návrh posl. Blažka, Kučery a soudr. na úpravu právních a hmotných poměrů zřízenců obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 3588. Návrh posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. na poskytnutí podpory z pokladny státní požárem postiženým v Kněždubě.

Tisk 3595. Návrh posl. Bergmana, Maška a druhů na změnu zák. ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

Tisk 3600. Návrh posl. Šamalíka, Navrátila Fr., Kaderky, Kopřivy, Janalíka, Adámka, Rýpara, Adamovského a soudr. na doplnění zák. ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

Tisk 3617. Návrh posl. Krause, dr. Keibla a druhů na změnu a doplnění § 4 zákona ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o zavedení všeobecné daně z převodu statků a z pracovních výkonů a dani přepychové.

Tisk 3618. Návrh posl. Kostky, dr. Kafky a druhů na změnu §§ 18 a 19 zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o válečných daních z vyšších obchodních zisků společností a ze zvýšeného příjmu jednotlivých osob.

Tisk 3620. Návrh posl. dr. Schollicha a druhů na vrácení částek zadržených při okolkování bankovek.

Tisk 3623. Návrh posl. dr. Lehnerta, Schälzkyho, dr. E. Feyerfeila a druhů na sproštění venkovských drobných rolníků daně z obratu.

Tisk 3635. Návrh posl. dr. Lodgmana a druhů na zrušení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.

Tisk 3603. Návrh posl. dr. Lodgmana a druhů na prozatímní zrušení činžovní daně.

Tisk 3646. Návrh posl. Windirsche, Böllmanna a druhů na změnu některých ustamovení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku.

Tisk 3659. Návrh posl. Geršla a soudr. o soustředění státních dodávek a prací v ministerstvu obchodu.

Tisk 3661. Návrh posl. Dubického a soudr. na vykoupení místa, na němž byli popraveni a jsou pohřbeni stateční hrdinové tak zvané rumburské vzpoury v roku 1918, státem.

Výboru dopravnímu:

Tisk 3614. Návrh posl. Jokla, Heegera, Häuslera, Hackenberga a druhů na vybudování severomoravsko-slezské železniční sítě (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3622. Návrh posl. inž. Kalliny a druhů, aby do návrhu na stavbu místních drah byly pojaty i trati místních drah Aš-Grünn -Annathal-Rothava, Neydek, Suniperk, Přísečnice, Chrištofovy Hamry, Rýmařov-Šumberk a Frýdberk-Velké Kunčice-Sandhýbel (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3642. Návrh posl. Hrušovského, Mašaty, Sedláčka, Astra a spol., aby bol vydaný zákon o zužitkovaní vodnej síly rieky Tereblji k cielom elektrisačným (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru živnostenskému:

Tisk 3626. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů na vydání zákona, jímž se zřizuje státní německá, obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n. Lab. jako oddělení německé vysoké školy technické v Praze (současně přikázán též výboru rozpočtovému a kulturnímu).

Tisk 3645. Návrh posl. Krause a druhů o hospodářské krisi, která postihla stav obchodní a živnostenský, jakož i průmysl, a tím zaviněné a stále vzrůstající nezaměstnanosti, a aby vláda učinila všechny prostředky, aby zadržela úpadek těchto stavů.

Tisk 3665. Návrh posl. Kleina, Johanise, Laube, Hirssche, Malé, Stejskala, Witticha a soudr., aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Výboru kulturnímu:

Tisk 3627. Návrh posl. dr Schollicha, dr. Spiny, dr. W. Feierfeila, Simma a druhů na vydání přechodných ustanovení pro německé školství.

Tisk 3628. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů na vydání zákona o pomocných školách.

Tisk 3629. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů na vydání služební pragmatiky pro učitele na středních školách (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3633. Návrh posl. dr. Schollicha a druhů na doplnění čl. IV zákona ze dne 9. dubna 1920 o dočasné úpravě právních poměrů učitelů na veřejných, obecných a občanských školách, č. 306 Sb. z. a n. (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3643. Návrh posl. Hillebranda, Hoffmanna, Deutschové, dr. Czecha, Čermaka, Blatné a druhů, aby byla vydána přechodná ustanovení pro německé školství.

Tisk 3658. Návrh posl. Sychravové, dr. Markoviče a soudr. na vydání zákona o výchově a vzdělání hluchoněmých dítek v republice Československé (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru brannému:

Tisk 3630. Návrh posl. dr. E. Feyerfeila, J. Mayera, Budiga, Matznera, Zierhuta, dr. Luschky a druhů na změnu branného zákona z 19. března 1920.

Tisk 3648. Návrh posl. Jokla, Uhla, Kaufmanna a druhů na změnu zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. (branného zákona), a zákona ze dne 19. března 1920, č. 196 Sb. z. a n.

Výbor iniciativní zamítl návrh posl. Brodeckého, Grünznera a soudr. na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z roku 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných (tisk 3612).

Předseda: Imunitnímu výboru přikazuji obnovenou žádost hl. st. zast. v Bratislavě č. 6803/22 ze dne 17. června 1922 za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Kőrmendy-Ékese pro přečin pobuřování a zločin velezrady podle § 127, bod 3 tr. z. (č. 186 imun.).

Konstatuji, že je sněmovna způsobilá se usnášeti.

Navrhuji, aby výboru rozpočtovému a ústavně-právnímu pro vládní návrh zákona, jímž se povoluj užíti dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony (tisk 3652) stanovena byla k podání zprávy lhůta dvoudenní.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest povolena.

Dále navrhuji, aby výboru zdravotnímu a rozpočtovému, kterým současně přikazuji vládní návrh zákona, kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (tisk 3676), stanovena byla k podání zprávy o něm lhůta 2 dnů.

Kdo jest pro navrženou lhůtu, prosím, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest schválena.

Přikročíme k pořadu schůze. Měli bychom nejprve projednávati odst. 1. Po usnesení předsednictva navrhuji však, aby ihned bylo přikročeno ku projednávání zprávy zahraničního a rozpočtového výboru o úvěru republice Rakouské, poněvadž této věci z důvodů naléhavosti navrhuje se zkrácené řízení.

Jest snad proti tomu nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí, návrh presidia je tedy přijat a přikročíme k odst. 2, jímž je

2. návrh, aby zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu projednán byl vládní návrh zákona (tisk 3527), kterým se vláda zmocňuje, aby poskytla úvěr republice Rakouské.

K odůvodnění pilnosti uvádím podle odst. 2 § 55 jedn. řádu: Zahraniční výbor usnesl se po návrhu posl. dr. Czecha žádati, aby osnově této přiznáno bylo zkrácené řízení podle § 55 jedn. řádu. Osnova tato jest dojista naléhavá, neboť republika Rakouská ocitla se v hospodářské tísni, v které může jí býti velkou úlevou úvěr Československa, k němuž tato osnova vládu zmocňuje. Ježto odpomoc v hospodářské tísni Rakouska jest velmi naléhavá, jest pilná také předloha, která k tomu cíli směřuje.

Kdo tedy souhlasí, aby osnova zákona, kterým se vláda zmocňuje poskytnouti úvěr republice Rakouské, projednávala se řízením zkráceným podle. § 55 jedn. řádu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je zkrácené řízení osnově této přiznáno a přikročíme hned k meritornímu projednání věci, tedy k odstavci 3 pořadu dnešní schůze, jímž je


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP