Pátek 16. června 1922

Začátek schůze v 1 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

183 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, Aug. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 147. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Sopkovi, Malíkovi a dr. Jurigovi pro nutné úřední záležitosti.

Chorobou omlouvá se posl. dr. Hruban.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců komunistické strany Československa vyslal do výboru zahraničního posl. Hakena za posl. Buriana.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vyslal do výboru zahraničního posl. dr. Matouška za posl. dr. Kramáře.

Klub poslanců der deutsch. Nationalpartei vyslal do téhož výboru posl. dr. Lodgmana za posl. inž. Kallinu.

Předseda: Byly podány některé dotazy a naléhavé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Tausika vládě ve věci drahotních přídavků státním zaměstnancům na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Dotaz posl. Svetlika ministru soc. opatery ohľadom odmrštenia robotníkov Coburgovských závodov v obci Nándraži, župa gemerská.

Dotaz posl. Bezděka a soudr. ministru školství a nár. osvěty o sesměšňování katolické církve učitelem Josefem Divišem a učitelkou Ludmilou Semotánovou v Mutěnicích.

Naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. ministru soc. péče a ministru spravedlnosti o vypovídání zemědělských dělníků z práce a z bytů a o stranickém postupu úřadů a soudů.

Naléhavá interpelace posl. Zierhuta a druhů min. předsedovi ve věci obecních voleb.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy, vládní návrhy atd. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3675. Zpráva výboru soc.-politického a ústavně-právního o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky, Dubického a soudr. na mimořádné opatření bytové péče.

Tisk 3677. Zpráva výboru živnostenského o vládním návrhu zákona o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu.

Tisk 3680. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími.

Tisk 3681. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou, než korunovou.

Tisk 3599. Zpráva výboru rozpočtového k usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1293) o ražbě dalších drobných mincí (tisk 3547).

Tisk 3676. Vládní návrh zákona, kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní.

Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána těsnopisecká zpráva o 141. schůzi poslanecké sněmovny.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy a současně přikázány výboru iniciativnímu.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3668. Návrh posl. Berana a soudr. na změnu zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921.

Tisk 3667. Návrh posl. Kučery, Toužila, Skaláka a soudr. na novelisaci zákona č. 322 z r. 1921 o podpoře v nezaměstnanosti.

Předseda: Imunitnímu výboru přikazuji:

obnovenou žádost zemského trestního soudu v Brně z 11. června 1922, č. Vr XV 296/21 za souhlas k trestnímu stíhání poslance dr. Hanreicha pro zločin podle §u 58 b, c, tr. z. (č. 184 imunit.);

a obnovenou žádost téhož soudu z 11. června 1922, č. Vr XV 297/21 za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Brunara, Matznera, dr. Hanreicha a dr. Baerana pro zločin velezrady a rušení veřejného pokoje podle §§ 58 c, 65 a tr. z. (č. 185 imunit.).

Přistoupíme k projednávání pořadu schůze, a to nejprve odstavce prvého, jímž je

1. zpráva výboru sociálně-politického a ústavně-právního o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky, Dubického a soudr. (tisk 3308) na mimořádné opatření bytové péče (tisk 3675).

Zpravodaji jsou páni posl. Langr za výbor sociálně-politický a dr. Bartošek za výbor ústavně-právní.

Uděluji slovo prvému zpravodaji panu posl. Langrovi.

Zpravodaj posl. Langr: Slavná sněmovno! Výbor soc. politický projednával návrh zákona na mimořádné opatření bytové péče, tisk 3308 a přišel k poznání, že v důsledcích stále trvající bytové krise stal se tento zákon nutností.

Skončením působnosti zákona o zabírání bytů obcemi byla dána možnost majitelům domů rozhodovati, pronajmou-li či nepronajmou uprázdněné byty. Bohužel našla se celá řada lidí, kteří nechali byty nepronajaty přes to, že v místě bylo sta rodin bez přístřeší. Tím ovšem byla bytová nouze ještě zhoršována a dobrá snaha státu, pomoci k odstranění bytové krise podporami na oživení stavebního ruchu, stávala se nedostatečnou. To byla jedna z hlavních příčin, že došlo k předložení a projednávání tohoto zákona. Druhá příčina byla ta, že někteří majitelé domů, chtějíce využíti výhody § 14 nového zákona o ochraně nájemníků, zamýšlejí sloučiti dva nebo více malých bytů v jeden velký, aby tak měli možnost uzavírati nájemní smlouvy, ovšem za podmínek pro ně nejvýhodnějších.

Tomu zabráněno bude paragrafem 1 této předlohy, kterým se zakazuje sloučení dvou nebo několika bytů v jeden byt. Sloučení jednotlivé místnosti s bytem je dovoleno pouze tehdy, když dosaženo bude účelnějšího rozdělení bytů, aniž se zmenší počet bytů v domě.

§ 2 dává okresní politické správě nebo magistrátu plnou moc naříditi majiteli domu, aby nepronajaté místnosti k obývání způsobilé, byly-li v roce 1921 alespoň 6 měsíců obydleny, do určité doby, okr. politickou správou stanovené, pronajal.

V § 3 se zapovídá míti v téže obci dva nebo více bytů. Povolení může býti uděleno jen výjimečně, počet obydlených místností v obou bytech nesmí však přesahovati míry uvedené v § 8, kterým se počet místností stanoví přesně v poměru ku počtu členů rodiny, nikdy však více než 5 obytných místností.

Ustanovením § 12 dává se obcím možnost naříditi vyhláškou, že majitelé domů nebo jich zástupci jsou povinni každé uprázdnění nebo pronájem bytů oznámiti. Tím může obec prováděti přesnou kontrolu, dodržuje-li se ustanovení §§ 2 a 9 tohoto zákona.

Velmi důležité je ustanovení §u 13, kterým se zajišťuje přednostní právo státním úřadům na byty po státních zaměstnancích, uprázdnily-li se tím, že státní zaměstnanec byl služebně přeložen.

K § 14 usnesl se sociálně-politický výbor na ustanovení, kterým vzati byli v ochranu nájemníci, kteří nabyli bytu na základě zákona o zabírání bytů obcemi a na něž se nevztahuje zákon o ochraně nájemníků.

Do § 20 byl vsunut sociálně-politickým výborem odstavec třetí, kterým se vylučují z působnosti tohoto zákona budovy, kterých korporace a ústavy humanitní a zdravotnické, jako jsou nemocenské pokladny, úrazové pojišťovny a léčebné ústavy, užívají pro své účely, dále budovy, kterých korporace užívají pro osvětové a kulturní svoje účely.

V dalších paragrafech jsou ustanovení všeobecná, odvolací lhůty a stanoveny přísné tresty až do 6 měsíců vězení a 20.000 korun č. pokuty za přestupky tohoto zákona.

Slavná sněmovno! Jsem si vědom, že předloha tato bude předmětem ostré kritiky těch, kteří ji uznají za nedostatečnou. Jsem sám přesvědčen, že by v této době, kdy stát skoro marně zápasí s bytovou nouzí, snesla se přísnější opatření na znemožnění umělého zvětšování bytové nouze. Museli jsme však při projednávání této předlohy počítati s danými politickými poměry. Museli jsme bráti v úvahu, že velká část členů této slavné sněmovny, je zásadně proti každému mimořádnému opatření, proto musel sociálně-politický výbor předlohu přizpůsobiti tak, aby mohla býti většinou této slavné sněmovny přijata. Jsem pevně přesvědčen, že tento zákon, bude-li přijat, vykoná mnoho pro odstranění nepěkných zjevů našeho hospodářského života a že odstraní mnohou sociální křivdu, která se na malém lidu páše.

V důsledcích toho doporučuji slavné sněmovně, aby návrh zákona, jak ho navrhuje sociálně-politický a ústavně-právní výbor, schválila. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Slovo dále má za výbor ústavně-právní pan posl. dr. Bartošek.

Zpravodaj posl. dr. Bartošek: Slavná sněmovno! Jak zřejmo již z nadpisu tohoto zákona, jde zde o mimořádná opatření, jichž žádají sobě naše dosud mimořádné poměry bytové. Nouze o byty nepolevila a je tedy potřebí jednak pečovati vhodnými opatřeními o to, aby byly stavbou získány byty nové, a na druhé straně - a to je právě úkolem tohoto zákona - pečovati o to, aby těch bytů, které již zde jsou, alespoň neubývalo.

Bytů může ubývati především spojováním malých bytů ve větší. Tomu právě snažíme se čeliti v § 1 této osnovy; hleděli jsme této potřebě vyjíti vstříc, jak nejvíc bylo možno, takže jsme i o něco ještě zostřili ve výboru ústavně-právním původní ustanovení návrhu, vyloučivše z textu slůvko "stavebně", čímž vysloveno, že to, co jednou bylo samostatným bytem, také nadále jím má zůstati a nemá býti přípustno, spojovati malé byty v byty větší, i když se tak děje bez stavební adaptace. (Posl. Toužil: To je v zákoně dovoleno!) Není, to jsme právě tím slovem "stavebně" vyloučili. (Posl. Toužil: Dnes se může udělat z bytu, který má dva pokoje a kuchyň, pouze byt o jedné místnosti a dva pokoje se mohou připojiti ke druhému!) To snad ano.

Druhá možnost, zvýšiti bytovou nouzi, je, že se místnosti způsobilé k obývání ponechají neobydlenými. Tomu čelilo původní ustanovení osnovy prostým zákazem. My jsme v poradách výborových šli také zde o krok dále a řekli jsme, že politický úřad má býti oprávněn, aby nařídil, že vlastník domu prostě nesmí takové místnosti, které jsou k obývání způsobilé, ponechati neobydlené a že může mu býti uloženo, aby je pronajal, a stanovena k tomu cíli lhůta. Jestliže vlastník domu tomuto ustanovení se nepodrobí, propadá pak trestu.

Třetí možnost, zmenšovati počet bytů, by byla, kdyby jednotlivec několik bytů mohl zabírati pro sebe. Původní ustanovení osnovy žádalo zákaz takového počínání jen, jde-li o byty v různých domech. Také zde jsme toto opatření poněkud zostřili tím, že jsme tento zákaz neobmezili jenom na byty v různých domech, nýbrž na byty vůbec, takže míti v obci dva nebo více bytů není podle této předlohy nyní vůbec dovoleno.

Čtvrtý případ je, užije-li se bytových místností k jiným účelům než obývacím. Toto má býti předlohou zamezeno. Užívati bytů k jiným účelům než obývacím má býti jen zcela výjimečně možno, a to jenom s výslovným povolením úřadu. Pokud jde o výjimky, které z této zásady stanoví § 5 pro ten případ, že někdo potřebuje bytové místnosti k výkonu svého povolání, podotýkám, aby nebylo nejasno, že to, co § 5 dále uvádí, je výpočet pouze demonstrativní, jak je viděti ze spojky "zejména", že tedy jen nejhlavnější případy byly zde výslovně uvedeny, avšak není vyloučeno, že vedle těchto zde na příklad uvedených mohou se vyskytnouti ještě případy jiné.

Konečně by bylo možno zvýšiti bytovou tíseň rozšiřováním bytů již existujících. To se omezuje ustanovením §u 8 docela přesnými slovy na míru nezbytnou.

Druhá hlava předlohy dává oprávnění obcím, aby činily vhodná opatření i tam, kde není omezeno právo stěhovací podle známého zákona ze 17. března 1922, čís. 118 Sb. z. a n. Obecní zastupitelstvo může se usnésti a způsobem v místě obvyklým vyhlásiti, ovšem jen na dobu platnosti tohoto zákona, to jest do konce příštího roku 1923, že možno stěhovati se do obce jen v případech v §u 9 této osnovy uvedených. Je potřebí podotknouti, že tyto případy tvoří dohromady celek, takže obec se může na opatření §u 9 buď usnésti nebo neusnésti. Usnese-li se však, znamená to, že vyloučí sice všecky jinaké přistěhovalce, ale nemůže se usnésti, že by se mohli přistěhovati snad jen příslušníci některé nebo některých z těchto 5 kategorií v zákoně uvedených. Rovněž může ob c na dobu platnosti zákona ustanoviti, aby jí oznámen byl každý nájem i podnájem a také každé uprázdnění místností daných do nájmu nebo podnájmu.

Velmi důležitá je III. hlava této osnovy, kterou se zajišťují státním a železničním zaměstnancům byty jejich předchůdců v případě přeložení na jiné služební místo. Ovšem opatření toto týká se jen bytů, které již jsou zaměstnanci těchto oborů obývány v den, kdy tento zákon se stane účinným.

Čtvrtá hlava tohoto zákona je neméně důležitá, neboť upravuje manipulaci byty zabranými podle dnes již neúčinného zákona o zabírání bytů obcemi. V otázkách těchto nebylo dosud dosti jasno, také judikatura tu divergovala. Osnova tedy upravuje otázky sem spadající positivními předpisy.

Podrobná ustanovení zákona nepotřebují po mém soudu nijakého dalšího zvláštního komentáře, jen pokládám ještě za nutné, zmíniti se o druhém odstavci §u 17, aby bylo jasno, co výbor ústavně-právní svým textem, který byl pak přijat také ve výboru sociálně-politickém, vlastně vyjádřiti chtěl. Jde o to, do které míry má býti přípustna stížnost z opatření politického úřadu dle § 2 tohoto zákona, podle něhož úřad ten může naříditi vlastníku domu pronájem prázdného bytu v určité lhůtě. Kdybychom připustili stížnosti z positivního nařízení, že vlastník domu je povinen byt ten pronajmouti, bylo by lze tento krátkodobý zákon sabotovati rekursy. Proto v § 17, ve 2. odstavci pravíme, že se lze odvolati v případě §u 2 jen v takových případech, kde politický úřad odmítl naříditi majiteli domu, aby pronajal místnosti k obývání se hodící. Naproti tomu jsou rozhodnutí politického úřadu, kterým se nařizuje majiteli domu, aby pronajal takové místnosti, konečná a nelze si do nich stěžovati. Opačný výklad, který by chtěl tvrditi, že se lze odvolati i v případech takového positivního nařízení a ze by podle všeobecných norem odvolání to bylo možno dokonce snad i v delší lhůtě - my stanovili zde lhůtu 8denní, normální rekursní lhůta je 14denní - neodpovídal by názoru a vůli výborů ani ústavně-právního ani sociálně - politického, které se usnesly shodně na témž textu.

Vážená sněmovno! Mám za to, že oba výbory, a zejména také výbor ústavněprávní, jehož jménem mám čest tuto předlohu vám doporučovati, učinily opravdu vše, co bylo v jejich silách a možnostech, aby v daných poměrech stvořily zákon potřebám doby vyhovující, a já tudíž velmi rád plním svůj zpravodajský úkol v tom smyslu, že vám doporučuji, abyste zákonu tomuto dali ústavní souhlas. (Potlesk.)

Předseda: Přikročíme k debatě. Než udělím slovo prvnímu řečníku, navrhuji podle usnesení presidia řečnickou lhůtu na 15 minut. (Námitky nebyly.)

Námitek proti tomu není. Uděluji slovo prvému řečníku zapsanému na straně "contra", jímž je pan posl. Schubert.

Posl. Schubert (německy): Slavná sněmovno! Sotvaže jste dostali pod střechu zákon o ochraně nájemníků - arci s velikými bolestmi - sledujete další cíl, abyste podnikli mimořádné úpravy - tak aspoň se praví ve hlavě předlohy - ve věci bytové péče. My, naše strana, jsme zásadní odpůrci všelikého zákonodárství donucovacího. Odmítáme každé jednostranné poručníkování státem a obcí, a proto nás předloha, kterou projednáváme, nemůže uspokojiti. Rádi se dovoláváte západních vzorů. V Anglii, která v bytovém zákonodárství již ode dávna pracuje, byly by takové bez cíle prováděné zákony o bytové péči nemožny. Tam říkají: Můj dům je můj hrad. Zde se říká: Můj dům je předmět, který musím udržovati, za nějž platím daně a poplatky, za nějž nesu risiko, požár, povodeň, záruku, s nímž však volně nakládati nepřísluší mně, nýbrž státu, obci a nevím ještě, komu jinému. To je, pánové, také taková dávka roboty pro stát, kterou jste v paragrafech tohoto zákona zaklínili. Kdekoli naše moci veřejné zakročily, neosvědčily se. Vždy jste při svých zákrocích měli nešťastnou ruku. Jako zákon o ochraně nájemníků je chybou, odsoudili jej vaši vlastní odborníci, tak se to má i s vaší dnešní novou předlohou. I sem chtěly všecky strany vaší většiny vpašovati svá zjevná i skrytá přání. Jednotlivé strany koalice chtěly se navzájem tak trochu napáliti, jeden chtěl druhého dostati pod sebe. Z jednoho paragrafu vyzírají požadavky socialistické, z jiného občanské, leč zabarvení socialistické proniklo. Trvá to vždy nepoměrně dlouho, nežli takové předlohy řekl bych, že jsou to předlohy z rozpaků projdou úskalím a možným nebezpečím ve výborech. Kdybyste byli bývali přítomni při poradě ve výboru sociálně-politickém, nebyli byste se tam valně povzbudili. Je více než obětí, účastniti se takových porad. Uprostřed rozpravy selhal i tentokráte váš aparát a bylo by s vašeho hlediska bývalo nutno, zase svolati konferenci ve vlastním kroužku mezi sebou. Aby těch málo chudých paragrafů této předlohy bylo zachráněno, musíte si sestrojiti různé podvýbory, a oba výbory, jimž o tom je rozhodovati, jsou si navzájem ve vlasech. To je ideální jednota vaší většiny. Z takových donucovacích porad, kde se chtějí uplatniti protichůdné zásady, vychází pak ovšem zákon bez zásad, zákon, jenž se nikomu nelíbí a líbiti nemůže, jenž zdánlivě rozděluje světlo a stín, ale na obě strany je nespravedlivý, slovem malý zmetek, pravý to výtvor "pětky". Majitel domu - nemíním snad moderního zbohatlíka, jenž má činžovní paláce, míním majitele prostředního a malého domu - se touto předlohou znovu stává pokusným králíkem pro státní správu. Mnozí z nich - to připomínám jen mimochodem - nejsou ani v našich řadách, naopak jsou velice nalevo orientováni a přesto mluvíme za ně, protože je to vážná hospodářská nutnost. Dnes můžeme plným právem říci: Držba domu stala se břemenem.

Novou předlohou propůjčuje se obcím přílišný vliv, obce mají majitele domu v jistých případech úplně v rukou. Pohříchu máme mnohé obce, jež tohoto svého vlivu užívají ne vždy způsobem korektním. Tento váš systém bytové péče vede k nepotřebné tvrdosti a často i k těžkým přehmatům. Ve mnoha případech nezaručují obce nestranného použití zákona. Kde lidé v úzkém prostoru místa bydlí pospolu, tam jsou osobní třecí plochy často příliš veliké, než aby se dalo očekávati spravedlivé a vhodné rozhodování. Proto často nejsou tu také nejryzejší a nejlepší pohnutky, jež se spolu uplatňují. Na jedné straně těžká tvrdost této tak zvané bytové péče, na druhé straně těžký tlak daňový, který na majitele domu doléhá. Čím více takových zákonů se tvoří, tím spletitější a svízelnější se musí situace státi. Mnohem důležitější než tato zabírání bylo by podporování stavební činnosti ve velkém rozsahu. Jedině touto cestou možno zdolati bytovou nouzi, není jiné cesty, jen tak lze dojíti uzdravení. Jsme však od toho ještě dosti vzdáleni. V jiných zemích se poskytuje nyní úplné osvobození od daní na 15 až 25 let, u nás máme toliko asi polovici takového osvobození. V Lublani a v Záhřebě - dnes mám o tom zprávu - silně se staví, takže již za rok bude nadbytek bytů. Jen u nás to vázne.

Také se má použíti anglického librového úvěru k veřejným stavbám, čímž z části přímo, z části nepřímo bytová nouze se zmírní. Slyšeli jsme v tomto ohledu ve výboru sociálně-politickém dosti názornou částečnou zprávu; plná zpráva nám nebyla podána, patrně není pro nás a je určena jen pro malý kruh zasvěcených. Bylo nám oznámeno, jaké veřejné stavby pomocí tohoto úvěru mají býti provedeny. Tato zpráva mluví za celé knihy přes to, že je neúplná. Dovídáme se, že v německé oblasti téměř žádné takové stavby nebudou provedeny a že i mezi tak zvanými připravenými stavbami nalézají se jen takové, na nichž téměř naprosto nemáme zájmu. To pro nás znamená těžké odstrčení. Přejeme si, aby státní peníze německému kraji nebyly macešsky zadržovány. I my máme poctivý a dobrý nárok na to. Celá spousta nových, docela mladých projektů se vynořuje. Otvíráte své srdce pro stavbu nových, skoro nenavštěvovaných menšinových škol v Tuškově atd., ale staré stavební projekty v oblasti německé mizejí v propadlišti. Stavba okresního soudu v Přimdě táhne se již léta; 50.000 Kč zařaděno ve státním rozpočtu jako předběžný úvěr, ministerstva spravedlnosti a veřejných prací dala svůj souhlas, ale ministerstvo financí se chová odmítavě. Chudé pohorské město Přimda bylo donuceno koupiti dva nové domy a oba přes to, že je bytová nouze, zbořiti, a teď se ponechává na holičkách; Přimda není ani mezi připravenými projekty uvedena. Z úvěru librového má se také postaviti německé gymnasium na Vinohradech. Ale nedožijeme se toho. Neboť náhle skočí do toho ministerstvo železniční, každým způsobem na objednanou, a činí nárok na tato stavební místa. V tomto případě pohoří ovšem zase německé gymnasium, tyto methody známe dostatečně. Investiční rozpočet mohl by se pomocí prvé splatné částky 1 1/2 milionu liber z 45% provésti. Stavebních úvěrů, jež až dosud byly poskytnuty, jest podle vašich vlastních zpráv využito v hlavních městech. Venkov a venkovská města vycházejí skorem na prázdno. Ministerstvo zemědělství bylo macešsky obdařeno 16 miliony. Ministr zemědělství je tedy očividně, pokud jde o užití státních peněz, žebrákem mezi svými kolegy. Žádosti stavební námi podávané se vyřizují velice vlekle; pracuje se zde se všemi možnými záminkami a chce se tak žadatelům asi ztížiti požadování státní podpory. Pohotovost státních prostředků se činí závislou i na hodnotě půdy, když žadatel je spolu majitelem malé polní parcely. Jest pak předložiti výtahy z pozemkových knih, a tak uplynou tímto způsobem zase drahocenné měsíce a týdny, jež krátká stavební doba vymezuje. Ano, spisy po většině vzrostou jako mořský had, dojde-li vůbec k nějakému vyřízení. Takových kamenů úrazu je pro nás mnoho. Jestliže již starý rakouský úřední šiml se nepřechvátil, váš úřední šiml, šiml československý, kluše - vyjímaje trestní příkazy - ještě mnohem pomaleji. Jste velcí v odmítání, ale malí a trpasličtí v povolování. Naše pohraniční oblasti netěší se vaší péči o stavby. Nejvýše by se musilo asi státi, že byste přes všecko zapírání provedli opevnění hranic. Dá se to aspoň usuzovati ze staveb mnoha kasáren.

Stavby kasáren a opravy kasáren, to je také velmi bolavá kapitola. Chci jen vytknouti jeden konkretní případ, který je velmi příznačný a osvětluje zcela dobře tyto poměry. Po převratě způsobili vaši vojíni ve své slavnostní náladě v městě Horšovu Týně v kasárnech velikou škodu. Nejen že rozbili věci, oni vytrhali i podlažinu a natropili mnoho jiné škody. Po dlouhém sem a tam dopisování, po dlouhých rozkladech vyslalo ministerstvo národní obrany komisi, aby věc na místě vyšetřila, a došlo k vyrovnání. Dalo by se očekávati, že se státní činitelé zaradují z toho, že věc byla vyrovnána, ale chyba lávky. Léta minula, veškeré urgence zůstaly bez výsledku a městská obec nedostává na své dotazy vůbec žádné odpovědi. Ještě hůře je tomu v Žatci. Tam se udál stejný případ; i tam projevilo ministerstvo národní obrany, že je ochotno k odškodnění, ale tu zase byla to finanční prokuratura, která se proti tomu postavila.

I poštovní úřady - zdálo by se, že zde souvislost je docela vyloučena - jsou stavební činnosti na překážku. Máme na rozhraní vod obce, které gravitují do Bavor a potřebují bavorského staviva. Poštovní úřady věci nedodají - pánové, to je poštovní nacionalism - a úřad pro zahraniční obchod, jenž vykonal svou povinnost, musí popohnati, aby uvedl věc do pořádku.

Předloha má železničním zřízencům zajistiti byty - tato péče je podezřelá; obávám se Danajců z "pětky", byť přinášeli dary. Každým způsobem usnadní tyto okolnosti přeložení státních a železničních zřízenců, jestliže někomu nejsou vhod, a oni jsou skutečně mnoha lidem trnem v oku. Tak tato péče o státní zřízence tane se osudnou. Nájemné z malých bytů není v žádném poměru k domovní dani činžovní a jiným poplatkům. Budete míti příležitost konečně projednávati resoluci, která byla přijata, a návrh Lodgmanův, čelící k zrušení domovní daně činžovní. Jestliže žádáte nějakých práv na újmu majitelů domů, dejte jim také potřebnou protihodnotu. Nouzi malých a středních majitelů domů beze sporu máme. Majitelé domů jsou vehnáni do tísně. Válečná půjčka se ještě nesplácí. Vláda žene náš lid k zoufalství. Nechcete zaplatiti válečné půjčky, jste vinni tím, když obyvatelstvo stojí na stanovisku, že nezapraví dávky z majetku, dokud není jasno, co s válečnou půjčkou. Lid to míní vážně, nezahrávejte si s trpělivostí obyvatelstva. Dlouhé doby třeba, nežli naše dubové kmeny hoří, ale když jednou hoří, pak žádná vichřice jich neuhasí.

Návrh zákona má všem zájemnickým skupinám, pokud jen možno, vyjíti vstříc, ale nevidíme toho. § 5 zákona stanovil výjimky ohledně stavu řemeslnického. Tyto výjimky nám nestačí. Předloha zamezuje také v § 8 rozšíření bytů. (Předseda zvoní.) Ministerstvo zdravotnictví bylo zajisté povinno podati rozklad proti příliš přísnému znění. Bylo by ještě mnohé vytýkati. Ale pan předseda napomíná, že čas k řečnění kvapí; však co pomůže věčné vytýkání, když zde kážeme hluchým uším. Naše oprávněné stížnosti vykládají se jako stížnosti kverulantů. Přirozeně je to také jedno z oněch hesel, pro které vám každý důkazový podklad schází. Ráčíte nám vždy před oči stavěti zrcadlo hříchů, ale toto zrcadlo ukazuje falešně. Nemilujeme sporu a hádky, jen abychom se přeli, rovněž nemilujeme malé nebo velké vojny, jen abychom bojovali. Bude jen tenkráte lépe, když k našim stížnostem přihlédnete, dříve nikoli. Zařiďte svou celou politiku na mír, na snášenlivost a na vycházení vstříc, ale ne na stálé utiskování.

Co se týká této vadami a nedostatky tak bohaté předlohy, o níž jednáme, my ji odmítáme, jako mnohé jiné předlohy. Nezasluhovala té námahy a doby, která na ni byla vynaložena. Nikomu nepomůže, nikoho neuspokojí, a také nás neuspokojí. (Potlesk na levici.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP