Čtvrtek 8. června 1922

Začátek schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

203 poslanci podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři Habrman, inž. L. Novák, Staněk, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 143. schůzi poslanecké sněmovny. (Výkřiky komunistických poslanců: V Podkarpatské Rusi se vraždí! Kde je vláda? Kde máte toho pochopa?) Prosím o klid.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Blažkovi pro neodkladné úřední záležitosti. (Hluk. Výkřiky komunistických poslanců.) Prosím znovu o klid.

Chorobou se omlouvá a předložil lékařské vysvědčení posl. Beutel.

Lékařské vysvědčení předložil posl. dr. Engliš. (Hluk komunistických poslanců.) Prosím o klid.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. sociálně-demokratické strany dělnické vyslal do výboru zásobovacího posl. Geršla za posl. Chalupníka; do výboru sociálně-politického posl. Tayerle za posl. Bartáka; do výboru branného posl. Kasíka za posl. Astra. (Posl. Haken: Ať promluví vás pochop ministr Černý!)

Předseda: Volám za tento výkřik pana posl. Hakena k pořádku. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců republikánské strany čsl. venkova vyslal do výboru zásobovacího posl. Tůmu za posl. Bráneckého; do výboru ústavně-právního posl. dr. Medveckého za posl. dr. Klimo; do výboru rozpočtového posl. dr. Kubíčka za posl. Jana Černého.

Klub čsl. socialistů vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Patejdla za posl. dr. Uhlíře; do výboru kulturního posl. dr. Uhlíře za posl. dr. Patejdla.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vyslal do výboru ústavně-právního posl. dr. Spinu za posl. dr. Hanreicha.

Předseda: Došly některé věci ze senátu. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu sdělil přípisy ze dne 31. května 1922, že senát přijal ve 117. a 118. schůzi dne 24. a 31. května 1922:

osnovu zákona o potírání pohlavních nemocí (k tisku 1332 sen.),

osnovu zákona, kterým se stanoví spotřební dávka z tabáku, sloužící za základ ku vyměřování trestu při důchodkových přestupcích tabákových (k tisku 1334 sen.),

osnovu zákona o úpravě osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (k tisku 1335 sen.),

schvalovací usnesení o smlouvě, stanovící definitivní dunajský statut, podepsané v Paříži dne 23. července 1921 (k tisku 1343 sen.) - ve znění usneseném posl. sněmovnou.

Předseda: Došly tyto návrhy, dotazy, odpovědi atd.: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Šamalíka, Fr. Navrátila, Kaderky, Kopřivy, Janalíka, Adámka, Rýpara, Adamovského a soudr. na doplnění zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n.

Dotaz posl. Svetlíka a súdruhov min. predsedovi a ministru zemedelstva ohľadom neprístojnosti úradov, poťažne ministerstva zemedelstva oproti rusínskym mužíkom v Podkarpatskej Rusi.

Dotaz posl. Laube ministru vnitra o vysoké výměře zemské dávky Josefu Havránkovi z Hleďseb u Mělníka.

Dotaz posl. Sladkého ministru železnic o disciplinárním řízení železničních zřízenců ředitelství olomouckého.

Dotaz posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. ministru financí a ministru zemědělství o vyřizování žádostí obcí o nové třídění polí v jednotlivých obcích a revisi katastrálního výnosu půdy.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru nár. obrany o porušování nedělního klidu v čsl. vojsku.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o neodůvodněném propuštění kancelářské pomocnice Anežky Schmakové od železničního staničního úřadu ve Vrbně ve Slezsku.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o nespravedlivém potrestání přednosty stanice v Sebuzíně.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o propuštění ženských zaměstnanců na stanici Ústí nad Labem.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru financí o odstrčení německého úředníka.

Dotaz posl. Blatné a druhů ministru spravedlnosti o poměrech v loketské okresní věznici.

Dotaz posl. Böhra a druhů ministru financí o přehmatu finančního strážníka v Rosenhainu v okrese šluknovském proti německým pohraničním obyvatelům šluknovským a rosenhainským, či že byli v osadě ohrožováni zbraní.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o bezdůvodném propuštění železničního zaměstnance v Louce-Horním Litvínově.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru železnic, že dílenský pomocník Hockauf z plzeňských dílen nebyl převzat.

Dotaz posl. Skaláka ministru zemědělství, že obyvatelům obce Stará Simera v Podkarpatské Rusi odpírá se právo užívati státních pozemků.

Dotaz posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů ministru nár. obrany o sebevraždě vojína Jana Pechily.

Dotaz posl. Patzela, inž. Junga a druhů ministru železnic, jak se nakládá s těmi, jimž se vyplácí železniční úrazová renta.

Dotaz posl. dr. Luschky a druhů ministru financí o nové daňové praksi na Hlučínsku.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto vládní návrhy, usnesení a zprávy atd.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3589. Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru.

Tisk 3586. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní, podepsaná ve Vídni dne 18. února 1922.

Tisk 3590. Vládní návrh zákona o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Tisk 3591. Vládní návrh zákona o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu.

Tisk 3592. Vládní návrh zákona, kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe.

Tisk 3585. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny (tisk sen. 1313 a 1339) k návrhu posl. Dietla a soudr. (tisk 2698) a k návrhu posl. Patzela a soudr. (tisk 1844) na změnu § § 85 a 100 hlavy I. zákona z 13. ledna 1913, č. 13 ř. z., a z 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o dani výdělkové (tisk 3517).

Tisk 3596. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1208), kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku, sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových (tisk sen. 1334).

Tisk 3597. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1291) o úpravě osvobození osob exteritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek (tisk sen. 1335).

Tisk 3602. Zpráva výboru branného a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2107), kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922.

Tisk 3604. Zpráva výboru ústavně-právního a výboru pro dopravu a veř. práce k usnesení senátu o vládním návrhu zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih (tisk 3402).

Počátkem schůze rozdána byla publikace knihovny N. S. "Z cizích parlamentů" ročník III, číslo 5 a 6.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány těsnopisecké zprávy o 139. a 140. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zápisy o 139. a 140. schůzi posl. sněmovny.

Jednací zápisy o 141. a 142. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle § 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3574. Návrh posl. Patzela, inž. Junga a druhů, aby byl vydán zákon o započtení doby ztrávené ve válečné službě do příspěvkové doby podle zákona o pensijním pojištění.

Tisk 3583. Návrh posl. Blažka a soudr., aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelní pohromě v okrese lounském a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních.

Tisk 3587. Návrh posl. Housera a soudr. na poskytování dovolených pro učně a mladistvé dělníky.

Tisk 3588. Návrh posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. na poskytnutí podpory z pokladny státní požárem postiženým v Kněždubě.

Tisk 3595. Návrh posl. Bergmana, Maška a druhů na změnu zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku.

Předseda: Iniciativní výbor ve schůzi dne 31. května 1922 konané přikázal k řádnému projednání výborům návrhy, jak následuje:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Výboru zemědělskému:

Tisk 3435. Návrh posl. Koudelky, Ant. Černého a soudr. na novelisaci zákona z 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů.

Tisk 3449. Návrh posl. Koudelky, Alb. Chalupy a soudr., aby byl vydán zákon o ubytování zaměstnanců zemědělských podniků (současně přikázán též výboru soc.-politickému).

Tisk 3473. Návrh posl. Dubického, Vraného, Nejezchleba-Marchy a druhů na prodloužení vnucených pachtů na velkostatcích do r. 1927 podle § 63 zákona přídělového.

Tisk 3537. Návrh posl. Schweichharta, Leibla, Uhla a druhů, aby vláda podala návrh zákona o pozemkové reformě.

Tisk 3556. Návrh posl. Šamalíka, Kaderky, Fr. Navrátila a spol. na doplnění zákona ze dne 11. března 1920, č. 161 Sb. z. a n., o nařízení vlády republiky Československé z 30. března 1921, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy.

Tisk 3557. Návrh posl. Šamalíka, Kaderky, Adámka a soudr. na úpravu pachtovného ze zemědělských podniků, jímž se mění opatření Stálého výboru z 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n.

Tisk 3558. Návrh posl. Šamalíka, Kaderky, F. Navrátila a soudr. o obhospodařování velkostatků a podniků hospodářských, jež jsou ve vlastnictví státu.

Výboru dopravnímu:

Tisk 3461. Návrh posl. Dubického, Laube, Stivína, dr. Matouška, Koska a soudr. na sestátnění místní dráhy Sudoměř-Skalsko-Stará Paka a na bezodkladné odstranění závad, které nynější provoz značně ztěžují.

Tisk 3526. Návrh posl. Koška a soudr. na změnu zákona ze dne 27. června 1919 a doplnění sítě železniční stavbou drah místních, č. 373 Sb. z. a n.

Výboru kulturnímu:

Tisk 3464. Návrh posl. Stejskala a soudr. na ochranu památek přírodních (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu).

Tisk 3494. Návrh posl. Kirpalové, Deutschové, Blatné a druhů, o úpravě platů a právních poměrů pěstounek na mateřských školách (současně přikázán též výboru sociálně-politickému a rozpočtovému).

Tisk 3501. Návrh posl. dr. Czecha, Hillebranda, Tauba a soudr. na zřízení pomocných škol.

Tisk 3502. Návrh posl. Hillebranda, Deutschové a druhů na vydání služební pragmatiky pro učitele na středních školách (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu, soc.-politickému a rozpočtovému).

Tisk 3503. Návrh posl. Hillebranda, Beutela, Kirpalové a druhů na vydání zákona o zřízení státní německé vysoké školy obchodní a národohospodářské v Ústí n. L. (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3505. Návrh posl. Hillebranda, Hackenberga, dr. Haase a druhů na zřízení venkovských hospodyňských středních škol (současně přikázán též výboru zemědělskému a rozpočtovému).

Tisk 3514. Návrh posl. Tauba, Grünznera, Hirsche a spol. na změnu zákona z 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. a n., kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (současně přikázán též výboru soc.-politickému a rozpočtovému).

Tisk 3499. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů na novelování § 11 ř. z. ze dne 14. května 1869 o obecných školách (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3540. Návrh posl. Patzela, Simma a druhů na doplnění zákona z 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a n., o služebních poměrech učitelstva (současně přikázán též výboru ústavně - právnímu a rozpočtovému).

Tisk 3542. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů na zřízení zvěrolékařské fakulty na německé universitě (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 3472. Návrh posl. dr. Raddy, dr. E. Feyerfeila a druhů na změnu některých ustanovení vládního nařízení z 9. prosince 1921, č. 450 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon z 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeob. dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové.

Tisk 3462. Návrh posl. Patzela, inž. Junga, Simma a druhů na úpravu drahotních výpomocí veřejných zaměstnanců (současně přikázán též výboru sociálně-politickému).

Tisk 3470. Návrh posl. Patzela a druhů, aby byl předložen zákon o místních drahách.

Tisk 3471. Návrh posl. Schuberta a druhů o pohořelých v obci Hiršavě, politického okresu domažlického (současně přikázán též výboru dopravnímu).

Tisk 3483. Návrh posl. Patzela a druhů na zařadění lázeňského města Mariánských Lázní do I. třídy místních přídavků pro státní zaměstnance.

Tisk 3495. Návrh posl. Hausmanna, Palme, Kirpalové a druhů o státní záruce pro konsumní spolky.

Tisk 3525. Návrh posl. Sedláčka a soudr. na slevu jízdného pro průvodčí slepců.

Tisk 3533. Návrh posl. Böhra, V. Marka, Scharnagla a druhů, aby obce vypočítávaly, předpisovaly a vybíraly obecní přirážky ke státním daním.

Tisk 3535. Návrh posl. V. Marka, dr. Luschky, Schälzkyho a druhů, jímž se dovoluje užívati k ukládání jistin nadačních, sirotčích a jiných dílčích dlužních úpisů, vydaných městem Opavou v úhrnné hodnotě 25 mil. Kč (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu).

Tisk 3571. Návrh posl. Maška, Bergmana, dr. Mazance a soudr. v záležitosti živelní pohromy způsobené zimním a jarním odchodem ledů na řekách Lužnici a Otavě, smetením vodních jezů.

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 3474. Návrh posl. Pechmanové, Landové-Štychové, Zeminové a druhů na úpravu poměrů žen ve státních úřadech a ústavech, podnicích a fondech státem spravovaných (současně přikázán též výboru rozpočtovému a ústavně-právnímu).

Tisk 3453. Návrh posl. Bubníka a soudr. na příplatky k úrazovým důchodům, vyměřeným příslušníkům republiky Československé za následky zranění v podnicích mimo obvod republiky podle zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z roku 1888, (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3454. Návrh posl. Bubníka a soudr. na výplatu důchodů úrazových, přiznaných říšskoněmeckými ústavy pojišťovacími státním příslušníkům republiky Československé (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3459. Návrh posl. inž. Junga, Patzela a druhu na zákonné upravení platů a služebních poměrů zaměstnanců notářských a advokátních.

Tisk 3468. Návrh posl. Grünznera, Hirsche a soudr., jímž se upravují přídavky a výpomoci obecních a okresních zaměstnanců a pensistů, jakož i jejich pozůstalých (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3469. Návrh posl. Grünznera, Hirsche, Tauba a druhů, jímž se upravují služební poměry obecních a okresních zaměstnanců.

Tisk 3496. Návrh posl. Hirsche, dr. Haase a druhů na změnu cís. nař. z 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., kterým se zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu).

Tisk 3509. Návrh posl. Deutschové, dr. Haase, Roschera, Tauba a soudr. na změnu zákona z 20. února 1920 o požitcích válečných poškozenců (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3510. Návrh posl. Roschera, Pohla, Hausmanna, Kaufmanna a druhů o zavírání závodů.

Tisk 3512. Návrh posl. Blatné, Kirpalové, Deutschové, dr. Haase a druhů o úpravě služebního poměru domácích pomocníků.

Tisk 3488. Návrh posl. Najmana, Horáka a druhů na změnu zákona o pojišťování dělníků pro případ nemoci.

Tisk 3513. Návrh posl. Grünznera, Hirsche, Tauba a druhů na provedení stabilisace mimořádných požitků státních zaměstnanců i pensistů (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3523. Návrh posl. Zeminové, Landové-Štychové, Langra, Laube, dr. Bartoška a spol., aby byl vydán zákon, upravující služební poměry domácích zaměstnanců.

Tisk 3532. Návrh posl. Roschera a druhů, aby živnost čističů parních kotlů byla zařaděna mezi podniky podrobené úrazovému pojištění.

Tisk 3536. Návrh posl. Simma, Patzela a druhů, aby se učedníkům a mladistvým pomocníkům poskytovaly dovolené.

Tisk 3538. Návrh posl. Bečku, Oktavca a súdr. na zmenu a doplnenie zákona zo dňa 15. dubna 1920, č. 289 Sb. z. a n., ktorým sa upravujú pomery postupové zamestnancov štátných bánských podnikov.

Tisk 3570. Návrh posl. Johanise, J. Marka, Pociska a soudr. na vydání zákona o stavební povinnosti.

Tisk 3572. Návrh posl. Patzela a druhů, aby vůdcové dorostu byli přibíráni do veřejných sborů.

Tisk 3573. Návrh posl. Patzela, Simma, inž. Junga a druhů o nuceném pensionování státních zaměstnanců a učitelů.

Výboru ústavně-právnímu:

Tisk 3480. Návrh posl. Horáka, Najmana, Anděla a druhů, aby byl vydán nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory (současně přikázán též výboru živnostenskému).

Tisk 3482. Návrh posl. Patzela a druhů na změnu zákona ze dne 23. července 1919, č. 443, o služebních poměrech obecních úředníků a zákona ze dne 23. července 1919, č. 444, o služebních poměrech úředníků okresních zastupitelstev.

Tisk 3486. Návrh posl. Mlčocha, Horáka a druhů, týkající se lichevních soudů.

Tisk 3490. Návrh posl. Schweichharta, Jokla, Leibla a soudr. na změnu zákona, jenž se týká přeměny obecního statku v obecní kmenové jmění (zákon ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n.).

Tisk 3491. Návrh posl. Leibla, Schweichharta a druhů, aby zrušeny byly hospodářské přednosti a výhody určitých čtvrtí, míst a měst.

Tisk 3492. Návrh posl. Leibla, Schweichharta, Jokla a druhů k zákonu ze dne 17. července 1919, č. 421 Sb. z. a n., kterým se mění obecní statek v kmenové jmění obecní.

Tisk 3497. Návrh posl. Hirsche, Tauba a druhů stran zákona z 27. listopadu 1896, č. 218 ř. z. (vyhlášení dne 5. prosince 1896) o zavedení živnostenských soudů a soudnictví v rozepřích ze živnostenského poměru pracovního, učebního a námezdního.

Tisk 3498. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda, dr. Haase a soudr., jímž se mění § § 113, 114 a 117 zák. z 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., a zrušují omezení svobody shromažďovací a spolkové a svobodného projevu mínění.

Tisk 3504. Návrh posl. Hillebranda, Čermaka, Kirpalové, dr. Haase a druhů na odstranění trestu smrti.

Tisk 3506. Návrh posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů, aby byl zrušen § 3 nař. vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 398 Sb. z. a n. (současně přikázán též výboru kulturnímu).

Tisk 3507. Návrh posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů na zrušení císařského nařízení z roku 1854 (Prügelpatentu).

Tisk 3511. Návrh posl. dr. Haase, dr. Czecha a druhů na vydání zákona, jímž se mění a doplňují některá zákonitá ustanovení na ochranu nároků na zákonité výživné.

Tisk 3484. Návrh posl. Patzela, dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a druhů na změnu jednacího řádu posl. sněmovny stran užívání jazyka.

Tisk 3489. Návrh posl. dr. Lodgmana a druhů na autentický výklad § 2. zákona ze dne 29. února 1920, č. 122 Sb. z. a n. (jazykového zákona).

Tisk 3522. Návrh posl. Zeminové, Stříbrného, dr. Franke, dr. Bartoška, dr. Patejdla a spol., aby vydán byl zákon o neslučitelnosti funkce poslanecké, senátorské a služby veřejné se členstvím správních rad, výdělečných společností finančních, obchodních a průmyslových, jakož i s funkcí právního zástupce takových podniků.

Tisk 3534. Návrh posl. dr. Lodgmana a druhů na zrušení ministerského nařízení ze dne 26. února 1917, č. 79 ř. z., jímž se upravuje nošení stejnokrojů a odznaků.

Tisk 3554. Návrh posl. dr. Matouška, Maška, Bergmana, Zavřela a spol. na změnu Státního pozemkového úřadu v ministerstvo pro pozemkovou reformu.

Výboru živnostenskému:

Tisk 3485. Návrh posl. Najmana, Anděla a druhů, týkající se nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby (současně přikázán též výboru ústavně-právnímu).

Výboru zdravotnickému:

Tisk 3493. Návrh posl. dr. Holitschera, Schäfera, Kirpalové a druhů na vydání zákona, aby stát poskytl prostředků na potírání alkoholismu (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 3500. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka a soudr. na zřízení učebného běhu pro vzdělání zvěrolékařů a zmocnění pražské něm. lékařské fakulty, aby mohla konati zvěrolékařské zkoušky a udělovati zvěrolékařské aprobace (současně přikázán též výboru kulturnímu a rozpočtovému).

Výboru brannému:

Tisk 3508. Návrh posl. Jokla, Kaufmanna, Uhla a druhů, aby byli propuštěni v roce 1921 odvedení branci narození roku 1899.

Petice č. 2423 pet. přikazuje se výborům sociálně-politickému a rozpočtovému.

Zamítnuty byly návrhy:

Tisk 3448. Návrh posl. Housera, Hakena, Warmbrunna a soudr. o mimořádných a nouzových výpomocí měsíčních poskytovaných učitelstvu veřejných škol obecných a měšťanských.

Tisk 3541. Návrh posl. dr. Haase, Hausmanna, Schustera a druhů na prodloužení účinnosti, na změnu a doplnění zákona z 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků.

Předseda: Imunitnímu výboru přikazuji žádost hl. st. zastupitelství v Bratislavě ze dne 29. května 1922, č. 6008/22, za souhlas k trestnímu stihání posl. Hlinky pro urážky na cti spáchané tiskem (§§ 1 5, zák. čl. XLI z roku 1914). (Výkřiky slovenských ľudových poslanců.)

Předseda vlády zaslal sem přípisem ze dne 2. června 1922, č. j. 18385/22 m. r., nařízení vlády ze dne 18. května 1922, kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921.

Přikazuji výboru zásobovacímu.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Navrhuji, aby výboru rozpočtovému pro vládní návrh zákona o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit) (tisk 3559) stanovena byla lhůta k podání zprávy do 5 dnů, t. j. do 13. června 1922.

Kdo souhlasí s návrhem tímto, nechť zdvihne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta tato je schválena.

Přikročíme k pořadu schůze, a to nejprve k 1. odstavci, jímž jest


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP