Úterý 4. dubna 1922

Začátek schůze v 6 hodin 5 minut večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, dr. Gažík.

214 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, A. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 135. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Nagymu pro neodkladné záležitosti, na dobu od 4. do 7. dubna t. r. posl. Kirpalové pro neodkladné záležitosti.

Předseda: Předseda vlády zaslal:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípisem ze dne 1. dubna 1922, č. j. 9440/22 m. r., vyjádření ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy k resoluci o urychlení jednání mezi společností Československého Červeného kříže a místními, pokud se týče okresními skupinami bývalé společnosti rakouského Červeného kříže v německých krajinách republiky, jež přijata byla poslaneckou sněmovnou ve 111. schůzi dne 17. prosince 1921 (k tisku 3276).

Předseda: Přikazuji výboru ústavně-právnímu.

Přistoupíme k projednávání pořadu schůze.

Návrh vlády, aby poslanecká sněmovna podle § 4 jedn. řádu povolila pokračovati ve sněmovních pracích při těchto vládních předlohách:

1. vládní návrh zákona o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (tisk 553),

2. vládní návrh zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé, a jímž se upravují zaopatřovací nároky býv. vojenských gážistů, kteří se na čsl. národě provinili (tisk 1202),

3. vládní návrh zákona, kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 (tisk 2107),

4. vládní návrh zákona o úpravě poměrů družstev v Podkarpatské Rusi (tisk 1627),

5. vládní návrh zákona o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (tisk 2743),

6. vládní návrh zákona o poskytnutí záruky Zemské družstevní jednotě v Užhorodě (tisk 1738),

7. vládní návrh zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (tisk 2002),

8. vládní návrh zákona o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3390, 3238),

9. vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí, stanovené v § 1 zák. ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) (tisk 3336),

10. vládní návrh zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih (tisk 3402),

11. vládní návrh, kterým předkládá se ke schválení Národnímu shromáždění obchodní úmluva, uzavřená dne 20. října 1921 ve Varšavě mezi republikou Československou a Polskem (tisk 3338).

Dám o těchto jednotlivých věcech hlasovati odděleně. Přání jiné nebylo vysloveno. (Souhlas.)

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním, (tisk 563) souhlasí, aby se výboru brannému a rozpočtovému, jimž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračovaly na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, a aby podaly zprávu do 14 dnů, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím jest schváleno obnovení řízení při této vládní předloze, jakož i lhůta.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, čís. 194 Sb. z. a n., o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé, a jímž se upravují zaopatřovací nároky býv. vojenských gážistů, kteří se na čsl. národě provinili (tisk 1202), souhlasí, aby se výboru brannému a rozpočtovému, jimž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračovaly na základě stavu a i dosavadního jednání z předchozího zasedání, a aby podaly zprávu do 14 dnů, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím bylo schváleno také při této osnově zákonné, aby se v jednání pokračovalo ve smyslu § 4 našeho jedn. ř., jakož i schválena lhůta.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona, kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 (tisk 2107), souhlasí, aby se výboru brannému a rozpočtovému, jimž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračovaly na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, a aby podaly zprávu do 14 dnů, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Také při této zákonné osnově usneseno, aby se v jednání pokračovalo ve smyslu § 4 jedn. ř., aby byla předloha obnovena, a přijata navržená lhůta.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona o úpravě poměrů družstev v Podkarpatské Rusi (tisk 1627), souhlasí, aby se výboru zemědělskému, jemuž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby jednání pokračoval na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím bylo schváleno obnovení řízení také při tomto vládni návrhu.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona o zvelebení a ochraně výroby rostlinné (tisk 2743), souhlasí, aby se výboru zemědělskému, jemuž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračoval na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Také při této předloze bylo obnoveno řízení na základě stavu dosavadního jednání z předchozího zasedání.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona o poskytnutí záruky Zemské družstevní jednotě v Užhorodě (tisk 1738) souhlasí, aby se výboru zemědělskému a rozpočtovému, jimž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračovaly na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Obnovení bylo usneseno ve smyslu § 4 jedn. řádu také při této předloze.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona, jímž se provádí § 105 ústavní listiny (tisk 2002), souhlasí, aby se výboru ústavně-právnímu, jemuž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračoval na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Obnovení bylo schváleno ve smyslu § 4 jednacího řádu.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona o původském právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (tisk 3390, 3238) souhlasí, aby se výbor ústavně-právnímu, jemuž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračoval na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Také při této věci bylo schváleno obnovení řízení podle § 4 našeho jednacího řádu.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí, stanovené v §u 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř. z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky), (tisk 3336), souhlasí, aby se výboru rozpočtovému, jemuž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračoval na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím bylo usneseno, aby se v jednání pokračovalo na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání podle § 4 jedn. řádu i pří této předloze.

Kdo ve příčině vládního návrhu zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih (tisk 3402) souhlasí, aby se výboru ústavně-právnímu a pro dopravu a veřejné práce, jimž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračovaly na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím se sněmovna usnesla, aby se v jednání pokračovalo na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání při této předloze.

Kdo ve příčině vládního návrhu, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní úmluva, uzavřená dne 20. října 1921 ve Varšavě mezi republikou Československou a Polskem (tisk 3338), souhlasí, aby se výboru zahraničnímu a výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu, jimž se návrh tento přikazuje, uložilo, aby v jednání pokračovaly na základě stavu a dosavadního jednání z předchozího zasedání a aby podaly zprávu do 24 hodin, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím bylo obnoveno řízení při této předloze spolu s vymezením lhůty.

Teď jest nám ještě rozhodnouti o lhůtách, jež jsme odložili z předešlé schůze při jednotlivých předlohách.

Navrhuji, aby výboru soc.-politickému, kterému současně se přikazuje vládní návrh zákona o ochraně nájemníků (tisk 3475), k podání zprávy stanovena byla lhůta do čtvrtku 6. dubna do 11. hod. dopolední.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, prosím, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta tato jest schválena.

Mezi 134. schůzí byl tiskem rozdán

vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, č. 28 ř. z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před úřady finančními (tisk 3477).

Přikazuji jej výboru rozpočtovému a ústavně-právnímu a navrhuji, aby těmto výborům uložena byla k podání zprávy lhůta dvoudenní.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina, také tato lhůta jest schválena.

Přikazuji výboru ústavně-právnímu usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny (tisk 3348) o návrhu sen. Kadlčáka, Klofáče, Niessnera, dr. Soukupa a soudr. (tisk sen. 896) a o návrhu posl. inž. Botto, Buřívala, dr. Czecha, dr. Hrubana a soudr. (tisk 3136) na změnu zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláře sněmovny poslanecké a senátu (tisk 3444).

Teď zbývá nám provésti

hlasování o naléhavých interpelacích.

Hlasování to bylo v předešlé schůzi odloženo, poněvadž nebylo dostatečné presence.

Podle §u 69 jedn. ř. máme rozhodnouti především o

naléhavé interpelaci posl. Kučery, dr. Šmerala a soudr. celé vládě o velké hospodářské krisi a nezaměstnanosti v Československu (tisk 3451).

Podavatelé navrhují, aby rozprava se zahájila dne 4. dubna, t. j. v dnešní schůzi.

Žádám, aby byla přečtena hlavička, jakož i petit této naléhavé interpelace.

Zástupce sněmov. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. Kučery, dr. Šmerala a soudr. celé vládě o velké hospodářské krisi a nezaměstnanosti v Československu (tisk 3451).

1. Je vláda ochotna zakázati kapitalistům, aby ve svých továrnách libovolně zastavovali výrobu anebo ji redukovali?

2. Je ochotna bez náhrady vyvlastniti podniky, ve kterých přes tento zákaz výroba byla libovolně zastavena nebo redukována?

3. Je vláda ochotna zákon o závodních radách rozšířiti v tom smyslu, aby kapitalista nesměl žádnou redukci podniku nebo jeho zastavení provésti bez souhlasu závodního výboru a aby závodním výborům byly povinně učiněny přístupnými všechny doklady, nutné pro posouzení obchodního podniku? Je vláda ochotna sněmovně předložiti příslušnou vládní předlohu tohoto obsahu?

4. Jest vláda ochotna ihned zvýšiti podpory v nezaměstnanosti na existenční minimum, t. j. na 40 Kč denně? Je ochotna naříditi, že výkonné orgány při vyplácení podpor v nezaměstnanosti musí se na dále zdržeti všeho omezování a šikanování dělníků a že podpory v nezaměstnanosti mají býti poskytovány nejen dělníkům propuštěným, ale i těm, kteří opustiti práci byli donuceni a těm, již pracují jen jednu část pracovního týdne?

5. Je vláda ochotna ihned předstoupiti před sněmovnu s předlohou zákona, kterým by byla zajištěna existence železničních zřízenců a horníků, ohrožených na existenci opatřeními úsporné komise?

6. Je vláda ochotna veřejně prohlásiti, že nyní, kdy o podstatném snížení drahoty nelze mluviti, snižování mzdy je neodůvodněným?

7. Je vláda ochotna předložiti sněmovně vládní předlohu zákona na odstranění § 82 živn. řádu, jehož podnikatelé zneužívají proti dělníkům?

Předseda: Kdo souhlasí, aby této naléhavé interpelaci přiznána byla rozprava podle §§ 69, 65 a 68 jedn. ř. a aby podle návrhů pánů podavatelů rozprava byla zahájena ještě ve dnešní schůzi, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina, naléhavost této naléhavé interpelaci přiznána nebyla. (Hluk. Výkřiky.)

Prosím o klid.

Dále přichází naléhavá interpelace posl. Blažka a soudr. ministrům soc. péče a veř. prací o výluce v sklářském průmyslu a hrozícím uhašení pecí (tisk 3455). Naléhavost této interpelace byla odvolána, proto hlasování o ní odpadá.

Dále máme hlasovati o

naléhavé interpelaci posl. Schälzkyho, Böhra, Budiga a druhů vládě o katastrofální průmyslové krisi (tisk 3456).

Podavatelé navrhují, aby se rozprava zahájila rovněž dne 4. dubna, tedy v dnešní schůzi.

Žádám za přečtení záhlaví, jakož i petitu této interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. Schälzkyho, Böhra, Budiga a druhů vládě o katastrofální průmyslové krisi (tisk 3456).

Podepsaní se táží vlády:

Jaká opatření vláda učinila v posledních týdnech, aby odstranila a zmírnila průmyslovou krisi a její následky?

Jaká opatření má v úmyslu pro nejbližší dobu k nejúčinnějšímu povznesení možnosti práce v průmyslu a živnostech a možnosti lehčího odbytu, jakož i k prozatímnímu vydatnějšímu zmírnění nouze nesčetných dělnických rodin?

Předseda: Kdo souhlasí s tím, aby této interpelaci, jež je označena za naléhavou, byla přiznána rozprava podle §§ 65, 68 a 69 jedn. ř. a aby rozprava byla zahájena ještě v dnešní schůzí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh na přiznání rozpravy o této naléhavé interpelaci schválen nebyl.

Naléhavost interpelace pánů posl. Pohla, Schäfra, Hirsche, Kaufmanna a druhů vládě o jejím chování při sklářské výluce (tisk 3457) byla odvolána, tudíž hlasovat o ní nebudem a zbývá

súrna interpellácia posl. Hlinku a spol. vláde v záležitosti nepokojov a bitky vyvolanej v Ipolškých Šiahách na demonstračnom shromaždení dňa 26. Marca vydržiovanom (tisk 3452).

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Súrna interpellácia posl. Hlinku a spol. vláde v záležitosti nepokojov a bitky vyvolanej v Ipolškých Šiahách na demonstračnom shromaždení dna 26. marca vydržiovanom (tisk 3452).

Tážeme sa ministra s plnou mocou pre Slovensko, ministra vnútra a ministra. osvety:

1. Či má známosť o výtržnostiach, ktoré sa udaly na protestnom shromaždení v Šiahách dna 26. marca?

2. Či má známosť o tom, že tam bolo ranené niekoľko osôb, z nichž jedna už zomrela a trí sa ošetrujú v nemocnici?

3. Či je nachylný vyslať medzistrannú parlamentárnu komisiu na zistenie vinníkov a pôvodcov týchto vytržností?

4. Či je nachylný pán minister dať a jakú satisfakciu povláčenému župánovi dr. Ravaszovi?

5. Či je nachylný Krpelecz Bertalana, ako pôvodcu nekonsolidovaných pomerov zo Šiah odohnať, a vôbec školského inšpektorstva pozbaviť?

Předseda: Podatelé navrhují, aby se rozprava zahájila ještě tento týden.

Kdo souhlasí, aby této naléhavé interpelaci byla přiznána rozprava podle §§ 69, 65 § 68 našeho jednacího řádu, aby rozprava zahájena byla ještě tento týden, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To jest menšina, naléhavost také této naléhavé interpelaci přiznána nebyla.

Přikročuji k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra ve středu dne 5. dubna 1922 ve 14 hod., t. j. ve 2 hod. odpol., s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o vládním návrhu (tisk 2536), kterým se předkládají ke schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání, uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou (tisk 3447).

2. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o vládním návrhu (tisk 3439), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřená v Praze dne 4. května 1921, se závěrečným protokolem, jakož i

a) příloha k čl. XII.: "úlevy v pohraničním styku";

b) příloha k čl. XII.: "úmluva vzájemné podpory při celním odbavování";

c) příloha k § 8 (2): "ustanovení o předběžném sloučení československých a rakouských pohraničních celních a pasových kontrolních úřadů";

d) příloha k čl. XII.: "dohoda o nákazách zvířecích";

e) příloha k čl. XII.: "dohoda o vzájemném uznání vysvědčení o zkouškách zboží";

f) příloha k čl. XII.: "dohoda o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných zbraních" (tisk 3476).

3. Druhé čtení ratifikačního usnesení o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Španělským uzavřené výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18. listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělského ze dne 19. listopadu 1921 (tisk 3450).

4. Druhé čtení osnovy zákona o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304. mírové smlouvy Versailleské, 256. mírové smlouvy St. Germainské, 239. mírové smlouvy Trianonské a 188. mírové smlouvy Neuilleské (tisk 3460).

5. Druhé čtení osnovy zákona o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení (tisk 3465).

6. Druhé čtení ratifikačního usnesení o úmluvě stanovící definitivní dunajský statut podepsané v Paříži dne 23. července 1921 (tisk 3466).

7. Návrh, aby zkráceným řízením pode §u 55 jedn. řádu byly projednány předlohy:

a) vládní návrh zákona o ochraně nájemníků (tisk 3475),

b) vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní úmluva uzavřená dne 20. října 1921 ve Varšavě mezi republikou Československou a Polskem (tisk 3338),

c) vládní návrh, kterým se předkládají ke schválení Národnímu shromáždění osnovy hospodářských ujednání uzavřených v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou (tisk 2536 a 3447 zpráva),

d) vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou uzavřená v Praze dne 4. května 1921 (tisk 3439 a 3476 zpráva).

Jest snad nějaká námitka proti tomuto návrhu? (Nebyla).

Není jí. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hodin 25 min. večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP