Úterý 4. dubna 1922

Předseda (zvoní): Prosím o klid!

Posl. dr. Juriga (pokračuje): . . . ze všetkých tejto republiky, že pomaly budú len dve fronty. Nebudete nás viac kopať a terrorizovať: veď je to Nemec, tomu sa nedá brániť, a s tými Maďary sa nedaj do reči a ty, kresťane, jak sa môžeš dať s komunistou do reči. Už dochádzame ku kresťanskému pochopu o milosrdnom Samaritánovi, buďte nie tomu priatelia a bližní, ktorý hovorí: brate, brate, ale kto mne zaviaže rany moje, kto mna vezme na rameno svoje, kto naleje na ranu moju lieku a kto mi pomôže. (Hluk. Min. dr. Dérer: Keď ťa chceli v Bratislave zavraždiť, musel si utiect!) Keď bych to robil dnes takúto slobodu, keď bych predniesol teraz tie slová, to bys mňa sám nechal vešať.

Předseda: Volám pana řečníka za tento výrok k pořádku. (Hluk. Potlesk.)

Posl. dr. Juriga (pokračuje): Takto vytvorite vy jednu frontu, jednotnú bez rozdielu národnosti, nábožnosti a strán žudí, ktorí sú za svobodu, za právo, za vožnosť, za demokraciu, za bratstvo, a frontu druhú, ktorá chce škrtiť, dáviť, alebo zkriesiť staré Rakúsko.

Ale vieme, načo to potrebujú páni. Potrebujú také zákony, aby udusili dušu nášho národa. Jednoducho to bude zapotreba na to, aby svetu dokázali . . . (Hluk.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Posl. dr. Juriga (pokračuje): tú prvú nepravdu, na ktorú mysleli stavať túto republiku, že Češi i Slováci je jeden národ a že jestvuje československý národ, že jestvuje českoslovenčina, udusiť v našej duši osobitnosť našu, národnosť našu, boj za naše sebaurčovacie právo, boj za našu slobodu, aby vláda a všeci páni klamali cudzozemsko a doma nás škrtili, aby mohli ísť do Janova, aby sa tam mohlo povedať, že slovenská otázka je len výmyslom Maďaronov. To je otázka slovenskej krve, slovenského ducha, slovenskej cti, slovenského slova (Výborně! Tak jest!), aby tam pred svetom povedali, že Slováci sú spokojni, že pomery sú konsolidované - a nás doma potom ubíjali, abysme to ani v novinách nemohli vypísať. (Hlas: Pošlou tam Hrušovského!) - Ano, tam posielate takého Hrušovského, ktorý ani na Slovensku nebol zvolený, ale v otázke Javoriny, ani v žiadnych iných otázkach a slovenských veciach Slovákov na poradu neberete. Vzpomínam našich milých bratov v Podkarpatskej Rusi, ku ktorým nemáte ani práva zákony donášať, pri ktorých rušíte vlastnú vašu ústavu, ktorú sami šlapáte. Nemáte tu ani jednoho brata Rusína a už im tam nesiete vaše zákony a vašu slobodu, aby ten bratský rusínsky národ bol škrtený - to je tá bratská láska, ktorá bola medzi prvými bratmi na svete, detmi Adama a Evy, medzi Kainom a Abelom: Takáto je to láska!

Potrebujete to pred svetom, abyste takto omlúvali seba a škrtili nás. Nuž iste, slávna vládo. Ja dobromyselných Čechov, ktorí nie sú zaslepení stranictvom, úpenlive prosím, dokiaž neni neskoro, dokiaž naša duša nebude roztrpčená zúfalstvom a rozhorčenosťou; my čestne a poctive držíme frontu nášho štátu proti všetkým jeho nepriatežom, my držíme jednotnú hlavu Československej republiky, my držíme nerozlučitežnosť územia Československej republiky, my vyznávame jednotnosť v občianstve Československej republiky, my vyznávame potrebu jednoho najvyššieho velitežstva vojenského, my uznávame jednotnosť najvyššieho finančníctva, vyznávame jednotnosť zahraničných zastupitežstiev a v týchto veciach potrebné zákonodárstvo. Tak držíme my podstatu štátu, ale chceme v rámci tejto republiky našu milú slovenskú vlasť a chlieb, peniaze naše pre nás, pre naše deti a nie pre vaších exponentov; nie pre vás, ale pre nás chceme náš chlieb, a nie pre vaších z Galicie a Rakúska priprchlých bratov.

Předseda (zvoní): Prosím pana řečníka, aby skončil.

Posl. dr. Juriga (pokračuje): končím! My to verejne vyznávame. Áno pozrite, či my nedržíme túto štátnu frontu! Ešte ju udržíme, ale pamätujte si slov mojich: Či ju udržíme, keď sme zúfalí? A povieme my, žudová strana, nebudeme sa tu prať s nimi i, dosť sme sa nabojovali, nech si ti bratia bojujú s druhými, ktorí túto frontu neuznávajú a neudržia. Tak to chcete docieliť, tam nás chcete dotisknúť? Ja vás prosím, dokiaž neni pozde, študujte tie pomery na Slovensku a hžadejte nápravu. Neberte všetko, čo vám povedajú tí tak zvaní Čechoslováci, ale vyslyšte tiež mienenie iných žudí, čo sa žiada. Čujte len sociálných demokratov slovenských, jak píšu. Ovšem, vy to nečítate. To si pre sebe píšu, aby Slováci videli, že naši sociální demokrati tým Čechom pravdu povedajú. Vy to tu v Čechách nečítaje, abyste videli, jaký je duch. Sami tí najpokornejší čechoslovácki slúžobníci si pravdu takto píšu. Lež, na čo ste tak zatvrdlí? Dobre bolo mať tvrdú hlavu proti Rakúsku, ale proti svým tvrdé srdce mať nesmiete: Nedonášajte takéto zákony na Slovensko. Nemáte v tejto republike práva slobodne a vožne písať. Mne bude nejaký rakúský feldwebl cenzurovať moje články v tejto republike, kterú som ja robil a robil som ju, ako pán Masaryk alebo ktorýkožvek druhý a som hotový ísť za ten štát a za tu pôdu znova život položiť. Pred tým bol som pansláv, dnes som Maďarón! Tak sme došli medzi dva mlýnske kamene. Vy nás držíte za bláznov a Jurigu znevažujete, posmievate, urážate, ktorý v uhorskom sneme i po 13letém boji sa dožil tetej radosti, že vyčítal Maďarom poslednú hodinku ich a vyhlásil slovenského národa sebeurčovacie právo a vypovedal: Neposlúchneme vás, Maďaróv! Aa ja sa bojím, že keď vy takto budete pokračovať 15 rokov do toho 30tého roku, ja s krvácajúcim srdcom bych sa otiahnul, na tom bych účasť nechcel brať, nikdy nie - ale bojím sa, že sa toho dožijem, keď i v tejto republike sa hrozí takouto methodou rakúskou, keď sa taká duchovražda páše, lebo takýmto spôsobom pracujete znovu tam, že zazvoní ten zvon slobody a práva sebaurčenia slovenského národa a všetkých národov, ktoré vy týmito zákony ujarmiť chcete! Dajte nám viac, slobody, viac chleba, viac vožnosti, jak to povedal pán prezident, viac humanity! Nešlapajte svoju vlastnú ústavu, v ktorej sa predsa povedá, že človek má mať vožnosť slova, slobodu tlače. Len si to prečítajte v starom zákone. Veď to nemáme v tejto republike. V zákonoch sa človek nevyzná, nech tedy aspoň si vožne povedá. Duša, ktorá uprímné, vožné slovo otvorene povie, napíše, aspoň si odžahčí, ale vy nám dusíte dušu, ducha a iste že zúfanie človeka otroví v samom vnútru. A na raz v mnohých a v mnohých žuďoch duch takto škrtený a dusený rozhodí sa v nevôli a odboji. Nie sme tak ďaleko od odboja, že bysme nevedeli, jak sa robí. Neverte na ideál, že sa Slovákmi sa musí tak zachádzať, ako s nimi zachádzali Maďari. Pamätujte, že Maďari to robili pred vojnou a potom bola štvorročná vojna a Slovák bol tiež vo vojne. Ten je trochu smelejší a neni tak pokorný, ako bol pred vojnou.

Vrúcne prosím vás, ktorí ešte máte cit demokratický, cit pre slobodu a cit pr právo, cit k tým ideálon, za ktoré ste bojovali celý život - pre boha, za čo sme bojovali? Za federalizáciu, za sebaurčovacie právo, za najkrásnejšie právo celého žudstva a keď sme sa vyškrábali k moci, jednáme tak, ako jednali Maďari a Nemci rakúski. Mne preto u srdca bolí, keď vidím také methody, aké bývaly v Maďarsku a Rakúsku. A jaký bol výsledok týchto method v Rakúsku a Maďarsku? Výsledok ich bol ten, že Rakúsko i Uhorsko na tieto methody zahynuly, do hrobu padly. A jestliže my touto cestou kráčame, rovné príčiny, rovné výsledky bude mať naša republika ako Rakúsko-Uhorsko. A čo potom my, keď vy vašou vinou ste zapríčinili túto zkázu našej milej vlasti a našej republiky, a zmarte všetky výsledky revolúcie? Dajte nám slobodu a práva a prosím vás, alespoň nehlasujte pre tento zákon, kto máte v sebe trochu citu, demokracie a vožnosti. Alespoň nech sa ztratí z tejto snemovne každý, kto tento cit má, keď prijde hlasovanie, aby nemohlo sa riecť: To bol ten bývalý revolucionár, ktorý uvadzoval tyranstvo v Československej republike. Prosím vás, byste prešli na denný poriadok prez tento návrh. A preto podávam svoj návrh všetkých strán bez rozdielu národností a stranickej patričnosti, ako snáď prvé spojenie všetkých oposičných strán proti tyranstvu a otroctvu. Návrh tento znie: "Národné shromáždenie sa usnáša: Nad vládným návrhom zákona (tisk 3437), ktorým sa čiastočne zrušuje zák. čl. LXIII z r. 1912 o výnimečných opatreniach a menia sa niektoré opatrenia podža neho vydané (tisk 3463) prechádza sa na denný poriadok na základe § 47 jedn. rádu 3. odseku." Návrh posl. Hlinky a spol.

Berte to ako znak budúcnosti. Verte, ne bude to dobré, keď vy nás všetkých budete tisknúť a keď my potom musíme spojiť sa v jednu otovrenú frontu odboja proti diktatúre četníctva, v jedon odvážny boj po príkladu nášho boja proti bývalému Uhorsku, a podža príkladu vášho boja proti bývalému Rakúsku.

Končím tými slovy, ktoré som v tomto sneme mal v prvej srážke, po Martinskej deklarácii oduševnene sme vypovedali spojenie naše s bratmi Čechmi, lebo sme dúfali na rovnoprávnosť a všetké tie práva, ktoré nám boly sžúbené nielen českým slovom, ale i písmom.

Předseda: Prosím pana kolegu, aby skončil.

Posl. dr. Juriga (pokračuje): Končím poukazom na túto historickú událosť. Na druhý deň, keď sme sa radili, ja som hovoril: Vezmeme si naučenie z method Rakúsko-Uhorska. Bojujme za slobodu a rovnoprávnosť každého i slovenského národa a žiadejme od bratov Čechov zabezpečenie nášho práva, našej autonomie.

Terajší bratislavský župan povstal a hovoril opačne: "My sa máme učiť od Maďarov a Nemcov, jak sa má vládnuť, my si tú štátnu ideu musíme osvojiť a čo najskôr usilovnou prácou sjednotiť československý národ, sunifikovať ostatné národnosti, držať ich pevnou rukou a tak budeme mocní a silní a budeme tak dlho panovať, ako panovali Maďari a Nemci!" Na to ja som mu takto odpovedel: "Metko, pekne si hovoril, jak panovali Nemci a Maďari touto methodou, lenže jedno si opomenúl: že pre tento spôsob my dnes stojíme nad hrobom rakúsko-uherskej monarchie a budeme-li i to robiť, čo robily do vojny maďarské a viedeňské panujúce triedy, i nad hrobom našej republiky tiež bude niekto stáť." - Tu všetcia stíchli a dotýčny centralista umlkol celý zrumenený. Nepokračujte touto cestou, lež volám: Viace slobody, viace vožnosti a viace žudskosti; tak bude tiež viace lásky k republike.

Preto prosím, prijmite tento náš návrh, aby sme prešli k dennému poriadku a znova srdečne a vrúcne ďakujem všetkým rečníkom maďarským, nemeckým a komunistom, že sa Slovenska ujali a prosím srdečne, keď nás budú biť, buďte našími milosrdnými samaritánmi a pomôžte i v budúcnosti, prijdú-li takéto zákony na utlačovanie Slovenska. Tým končím. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Debata jest skončena, žádám o přečtení podaných návrhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Hlinky, Füssy, dr. Lelleye, Svetlika, Böhra, Witticha, dr. Haase a spol.

Národní shromáždění sa usnieslo:

Nad vládnym návrhom zákona (tisk 3437), ktorým sa čiastočne zrušuje zák. čl. LXIII. r. 1912 o výnimečných opatreniach a menia sa niektoré opatrenia podža neho vydané (tisk 3463), prechádza sa na denný poriadok na základe § 47 jednacieho rádu 3. odseku.

1. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů:

Čl. I. má se takto změniti:

"Zákonný článek LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních pro případ války se zrušuje."

2. Eventuelní pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. I.:

Bude-li návrh 1 zamítnut:

a) V odstavci 1 škrtají se slova "s těmito výhradami" jakož i bod 1.

b) Bod 2 dostává číslo 1 a bod 3 číslo 2.

c) Úvod bodu 2 (dříve bod 3) má se takto změniti: "Na místo opatření, vydaných podle § 12, o stanném právu (nařízení uherského ministra spravedlnosti č. 9550/1915 J. M. E. a 41.900/1917 J. M.) nastupují tato ustanovení:"

3. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II., odst. 1:

Slova: "pozbude jí dnem 31. prosince 1930" buďtež škrtnuta

4. Eventuelní pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II., odst. 1:

Bude-li zamítnut návrh 1 k čl. I., navrhuje se:

Slova "dne 31. prosince 1930" buďtež změněna na "31. prosince 1923".

5. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II., odst. 2:

Odstavec druhý budiž škrtnut.

(Poznámka: Bude-li zamítnut návrh první k čl. I., odpadá návrh 5.)

6. Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II.:

Ke konci čl. II. připojuje se tento nový odstavec:

"Všechna trestní a policejní opatření učiněná podle dosavadních předpisů, se zrušují."

7. Eventuelní pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů k čl. II.:

Bude-li zamítnut návrh 6, navrhuje se:

Ke konci čl. II. budiž dodán tento odstavec:

"Stanné právo, vyhlášené podle dosavadních předpisů, se zrušuje."

Předseda: Všecky tyto návrhy mají dostatečný počet podpisů a jsou předmětem jednání.

Uděluji závěrečné slovo panu zpravodajovi.

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Vzhledem k tomu, že nutno jest opatření unifikační ohledně tohoto zákona, navrhuji znovu, aby tato osnova byla přijata ve znění zprávy výborové.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Při hlasování míním postupovati takto:

Nejprve bychom hlasovali o návrhu pp. posl. Hlinky, Füssyho, dr. Lelleye, Svetlika, Böhra, Witticha a dr. Haase na přechod k dennímu pořadu. Kdyby návrh ten byl zamítnut, dám hlasovati o jednotlivých článcích tímto způsobem:

Pro snazší srozumitelnost hlasování upozorňuji, že ke zprávě výborové došly pozměňovací návrhy posl. dr. Haase, Witticha a soudr., které navrhují dvojí úpravu prvých dvou článků projednávané osnovy zákona, a to tak, že druhý návrh úpravy jest eventuální, byla-li by zamítnuta úprava prvá.

O těchto návrzích budeme hlasovati podle pořadí článků a odstavců zákonné osnovy, kterýmžto způsobem také návrhy samy jsou stylisovány.

Budeme tedy hlasovati nejprve:

O článku I. osnovy - k němuž ještě náležejí §§ 1 a 2, jimiž se unifikují předpisy o stanném právu, a příloha, obsahující paragrafy dnes platného trestního řádu, dovolávané v alinei 2 zprávy výborové a to:

a) nejprve ve znění prvého návrhu posl. dr. Haase, Witticha a soudr., podle něhož z článku I. zbude odstavec prvý, ale ve znění zrušujícím celý zákonný článek LXIII., §§ 1 a 2 (unifikující předpisy stanného práva) a odpadnou ostatní odstavce i s přílohou k alinei 2;

b) bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o druhé úpravě článku I. -podle eventuelního návrhu týchž poslanců, dle něhož:,

1. z odstavce prvního škrtnou se slova: "s těmito výhradami",

2. škrtne se alinea 1,

3. zachová se alinea 2 (s přílohou k ní náležející), ale přečísluje se na 1,

4. alinea dle výborové zprávy 3 bude míti jiné navržené znění a očíslována bude jako 2.

c) Bude-li zamítnut také tento eventuální pozměňovací návrh, budeme o čl. I. (s přílohou a §§ 1 a 2) hlasovati podle zprávy výborové.

Tím bude rozhodnuto o článku I. s přílohou a o §§ 1 a 2 k tomuto článku náležejících.

Pak budeme hlasovati o článku II., a to:

a) bude-li přijato znění článku I. podle prvého návrhu posl. dr. Haase, Witticha a soudr. (zcela zrušujícího zákonný článek LXIII.), budeme hlasovati nejprve o návrhu těchto poslanců na znění odstavce prvého s vypuštěním konečné lhůty a na škrtnutí odstavce druhého.

b) Bude-li zamítnuto prvé znění článku I., navržené zmíněnými poslanci, bude se hlasovati o znění článku II. podle eventuelního jejich návrhu (podle něhož v odstavci prvém zkracuje se konečná lhůta platnosti zákona do 31. prosince 1923, a odstavce druhý až čtvrtý zůstávají podle zprávy výborovém.

c) Budou-li zamítnuty návrhy jmenovaných poslanců, bude se hlasovati o článku II. podle zprávy výborové.

Na to budeme hlasovati o dvojím návrhu jmenovaných poslanců na vsunutí nového závěrečného odstavce článku II.:

a) nejprve o znění prvém, žádajícím zrušení všech opatření;

b) bude-li tento návrh zamítnut, bude se hlasovati o eventuálním návrhu týchž poslanců na vsunutí nového posledního odstavce jiného znění, žádajícího zrušení vyhlášeného práva stanného.

Tím bude vyřízen článek II. osnovy.

Konečně budeme hlasovati najednou o článku III., IV. a V., nadpisu zákona a úvodní formuli.

Jsou námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy tak postupovati.

Nejprve budeme hlasovati o návrhu pp. posl. Hlinky, Füssyho, dr. Lelleye, Svetlika, Böhra, Witticha a dr. Haase na přechod k dennímu pořadu přes celou osnovu.

Kdo s tímto návrhem na přechod k dennímu pořadu souhlasí, nechť povstane. (Děje se.)

Na žádost pánů navrhovatelů žádám o sečtení hlasů. Pan posl. Bradáč sečte hlasy ve dvou úsecích pravých, pan posl. J. Marek sečte hlasy ve dvou úsecích středních a pan posl. Taub sečte dva levé úseky, jakož i presidiální estrádu s ministerskou lavicí. (Výkřiky.) Prosím o klid. (Po sečtení hlasů.)

Pro návrh pánů poslanců Hlinky a soudr. hlasovalo 80 poslanců, proti němu jest 136 hlasů. Byl tedy návrh na přechod k dennímu pořadu zamítnut.

Budeme teď hlasovati o jednotlivých článcích. (Výkřiky německých poslanců. - Předseda zvoní.) Nejprve budeme hlasovati o článku I., k němuž ještě náležejí §§ 1 a 2, kterými se unifikují předpisy o stanném právu, a příloha, obsahující paragrafy dnes platného trestního řádu, dovolávané v alin. 2 zprávy výborové, a to nejprve ve smyslu prvého pozměňovacího návrhu. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů k článku I:

Čl. I. má se takto změniti:

"Zák. článek LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních pro případ války se zrušuje."

Předseda (zvoní): Kdo tedy souhlasí s čl. I osnovy spolu s příslušnými paragrafy ve smyslu návrhu pana posl. dr. Haase, Witticha a soudr., prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh p. posl. dr. Haase, Witticha a soudr. byl zamítnut.

Teď budeme hlasovati o jejich eventuálním návrhu ke čl. I. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Eventuální pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke článku I.:

Bude-li návrh 1 zamítnut:

a) V odstavci 1 škrtají se slova "s těmito výhradami" jakož i bod 1.

b) Bod 2 dostává číslo 1 a bod 3 číslo 2.

c) Úvod bodu 2 (dříve bod 3) má se takto změniti: "Na místo opatření, vydaných podle § 12 o stanném právu (nařízení uherského ministra spravedlností č. 9550/1915 J. M. E. a 41.900/1917 J. M.) nastupují tato ustanovení:"

Předseda: Kdo souhlasí s tímto zněním článku I. ve znění tohoto eventuálního návrhů týchž pánů poslanců dr. Haase, Witticha a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Tento eventuelní návrh je zamítnut.

Teď budeme hlasovati o čl. I. s přílohou a §§ 1 a 2 podle zprávy výborové. Kdo s nimi podle zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. I. s příslušnými dvěma paragrafy a přílohou jsou schváleny podle zprávy výborové.

Poněvadž byl zamítnut návrh pana posl. dr. Haase, Witticha a soudr., odpadá prvá alternativa při čl. II. a budeme hlasovati nejprve podle eventuálního návrhu, který k tomuto druhému článku podali tíž páni poslanci. Žádám, aby byl tento eventuelní návrh k čl. II. přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Eventuelní pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II., odst. 1:

Bude-li zamítnut návrh 1 k čl. I., navrhuje se:

Slova "dne 31. prosince 1930" buďtež změněna na "31. prosince 1923".

Předseda: Kdo souhlasí s článkem II. v této úpravě, navržené pp. posl. dr. Haasem, Wittichem a soudr. . . .

Posl. dr. Haas (německy): Návrhy podané k celému článku nejsou tím ještě vyřízeny. Jsou zde ještě dva jiné návrhy, které byly podány bez ohledu na to, bude-li článek I. zamítnut.

Předseda: Upozorňuji pana poslance dr. Haase, že jsou to dodatečné návrhy, které dám zvláště odhlasovati.

Kdo souhlasí s článkem II. ve znění přečteného eventuálního návrhu pana posl. dr. Haase, Witticha a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina, Tento eventuelní návrh je zamítnut.

Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a soudr., aby 2. odst. článku II. byl škrtnut, odpadá, poněvadž byl zamítnut jejich první návrh ke čl. I.

Budeme o čl. II. hlasovati podle zprávy výborové. Kdo s ním ve smyslu zprávy výborové souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Čl. II. podle zprávy výborové je schválen.

Teď budeme hlasovati o návrzích na vsunutí nového závěrečného odstavce ke čl. II. Nejprve o znění prvém, žádajícím zrušení všech opatření. Žádám, aby návrh byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II.:

Ke konci čl. II. připojuje se tento nový odstavec:

"Všechna trestní a policejní opatření, učiněná podle dosavadních předpisů, se zrušují."

Předseda: Kdo souhlasí se vsunutím tohoto nového závěrečného odstavce čl. II. ve smyslu právě přečteného návrhu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh tento je zamítnut.

Teď budeme hlasovat o eventuálním návrhu týchž pánů poslanců na vsunutí nového posledního odstavce jiného znění, které žádá zrušení vyhlášeného práva stanného. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Eventuelní pozměňovací návrh posl. dr. Haase, Witticha a druhů ke čl. II.:

Bude-li zamítnut návrh 6, navrhuje se:

Ke konci čl. II. budiž dodán tento odstavec:

"Stanné právo vyhlášené podle dosavadních předpisů se zrušuje."

Předseda: Kdo souhlasí se vsunutím nového odstavce ve smyslu návrhu právě přečteného, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh na vsunutí tohoto odstavce je zamítnut, (Výkřiky u žudových poslanců. - Předseda zvoní.) Prosím o klid.

Teď zbývá nám hlasovati o článku III., IV, a V., o nadpise zákona, o úvodní formuli podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Článek III., IV. a V., nadpis zákona a úvodní formule jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím sněmovna schválila osnovu zákona ve čtení prvém. (Hluk. Předseda zvoní.)

Poněvadž věci této přiznáno bylo zkrácené řízení podle § 55 jedn. řádu, přikročíme hned ke čtení druhému.

Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek:

Navrhuji opravu těchto tiskových chyb:

V čl. I., al. 1., předposlední řádka místo "příčiny" má býti "příčin"; v čl. II., odst. 3., poslední řádek za slova "§u 1" jest doplniti "čl. I., al. 3."; ve čl. III., řádek 1. za slova "Ustanovení § 2" jest doplniti "čl. I., al. 3."; v příloze, na str. 5. zprávy, čís. 2, odst. 2., předposlední řádek místo "požádal" má býti "požádá".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP