Úterý 4. dubna 1922

Těsnopisecká zpráva

o 134. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 4. dubna 1922 odpol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny v klubech a výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Jednací zápisy schváleny

Přikázáno výboru

Prodlouženy lhůty výborům

Denní pořad:

1. Pokračování v rozpravě o zprávě výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3437), kterým se částečně zrušuje zákonný článek LXIII z roku 1912 o výjimečných opatřeních a mění některá opatření podle něho vydaná (tisk 3463)

Řeč posl. dr. Lelleye

Řeč posl. dr. Klimo

Řeč posl. dr. Lodgmana

Řeč posl. dr. Budaye

Řeč posl. Daruly

Řeč posl. dr. Haase

Řeč posl. dr. Jurigy

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr. Hnídka

Osnova přijata v prvém čtení

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Osnova přijata v druhém čtení

2. Zpráva I. výboru zahraničního, výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu (tisk 3424), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18. listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělského ze dne 19. listopadu 1921 (tisk 3450)

Řeč zpravodaje posl. dr. Uhlíře

Řeč zpravodaje posl. Geršla

Osnova přijata v prvém čtení

Změněn pořad schůze

4. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3440) o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech dle čl. 304 mírové smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské (tisk 3460)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Osnova přijata v prvém čtení

5. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3428) o usnesení poslanecké sněmovny N. S. R. Č. k vládnímu návrhu zákona o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení (tisk 3465)

Řeč zpravodaje posl. dr. Hnídka

Osnova přijata v prvém čtení

6. Zpráva I. výboru zahraničního a II. výboru dopravního k vládnímu návrhu (tisk 3434), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva, stanovící definitivní dunajský statut, podepsaná v Paříži dne 23. července 1921 (tisk 3466)

Řeč zpravodaje posl. Hrušovského

Řeč zpravodaje posl. inž. Bečky

Řeč posl. Schweichharta

Zpravodaj posl. Hrušovský vzdal se doslovu

Doslov zpravodaje posl. inž. Bečky

Usnesení přijato v prvém čtení

Přerušeno projednávání pořadu

Sdělení předsednictva:

Změna ve výboru

Došlé spisy od vlády

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Sdělení o schůzi výboru zemědělského

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP