Úterý 28. března 1922

Začátek schůze v 11 hod. 25 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

220 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, Aug. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 130. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi pátého zasedání.

Sděluji, že president republiky rozhodnutím ze dne 21. března 1922 prohlásil podle § 30 ústavní listiny čtvrté (podzimní) zasedání Národního shromáždění za skončené a podle § 4 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 Sb. zák. a nař., práce sněmovní za přerušené, a dalším rozhodnutím z téhož dne podle § 28 ústavní listiny svolal poslaneckou sněmovnu Národního shromáždění k jarnímu zasedání na den 28. března 1922 do jejího sídla Prahy.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Adámkovi pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omlouvá se posl. G. Navrátil a Skaunicová.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Pelikán a pí. posl. Malá.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Posl. Géza Borovszky oznámil, že vystoupil z klubu poslanců strany komunistické a vstoupil do klubu poslanců něm.-maď. sociálních demokratů.

Klub poslanců strany komunistické oznámil, že posl. Géza Borovszky přestal býti jeho členem.

Ve schůzi komise Národního shromáždění pro kontrolu dávek z majetku a přírůstku na majetku, dne 2. března 1922 zvolen byl pan sen. dr. Horáček členem bankovního výboru.

Klub poslanců čsl. socialistů vyslal do výboru sociálně-politického posl. Pechmanovou za posl. Pelikána.

Klub posl. čsl. národní demokracie vyslal do výboru branného posl. Dyka za posl. G. Navrátila.

Klub poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické vyslal do výboru sociálně-politického posl. Brožíka za posl. Jásu, posl. Tayerle za posl. J. Marka, posl. dr. Wintera za posl. A. Nováka.

Předseda: Došly od vlády tyto spisy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda vlády přípisem ze dne 21. března 1922, č. j. 7945/22 m. r., sdělil návrh vlády, aby osnova zákona ze dne 16. února 1922, jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské, projednána byla v jarním zasedání Národního shromáždění podle § 55 jedn. řádu v řízení zkráceném (k tisku 2803).

Předseda vlády přípisem ze dne 21. března 1922, č. 8234/22 n. r., sdělil návrh vlády, aby sněmovna u některých vládních předloh podle § 4, odst. 4 jednacího řádu usnesla se pokračovati ve sněm. pracích. Jsou to osnovy uvedené na pořadu dnešní schůze.

Předseda vlády přípisem ze dne 25. března 1922, č. 8761/22 m. r., sdělil návrh vlády, aby posl. sněmovna podle § 4, odst. 4 j. ř. svolila obnoviti, resp. pokračovati v sněmovních pracích u dalších vládních předloh, a to:

tisk 3328 a 3380, týkajících se usnesení senátu o vládním návrhu zákona o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické, a dále

tisk 3428, totiž usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3319) o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedením.

Předseda: Ze senátu došlo:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Předseda senátu N. S. R. Č. sdělil, že senát přijal:

(přípisem ze dne 26. ledna 1922 k tisku 1194 sen.:)

v 95. a 96. schůzi dne 24. a 25. ledna 1922 osnovu zákona, jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů a to ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisem ze dne 24. ledna 1922 k tisku 1181 sen.:)

v 94. a 95. schůzi dne 19. a 24. ledna 1922 schvalovací usnesení o obchodní smlouvě, uzavřené dne 23. dubna 1921 mezí republikou Československou a královstvím Rumunským - ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisem ze dne 25. ledna 1922 k tisku 1198 sen.:)

v 96. schůzi dne 25. ledna 1922 osnovu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců - ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisy ze dne 26. ledna 1922:)

v 95. a 96. schůzi dne 24. a 25. ledna 1922:

osnovu zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1195 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní komisi N. S. - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1193 sen.),

osnovu zákona na prodloužení omezení práva stěhovacího - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1189 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1178 sen.),

(přípisy ze dne 31. ledna 1922:)

schvalovací usnesení o Mezinárodní úmluvě o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem, uzavřené dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1180 sen.),

osnovu zákona, kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922 - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1200 sen.),

osnovu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1205 sen.),

osnovu zákona, jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1206 sen.),

osnovu zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1199 sen.),

(přípisy ze dne 6. února 1922:)

v 99. schůzi dne 6. února 1922 schvalovací usnesení o 1. smlouvě obchodní a plavební, 2. závěrečném protokolu k obchodní a plavební smlouvě s přílohami, 3. dohodě o výsadách a ulehčeních ve prospěch čsl. provozu v terstském přístavě, 4. úmluvě finančně-právní, 5. protokolu o stanovení úvěru Italie na účet vlády čsl. za dodávky válečného materiálu a živin a 6. obchodní smlouvě s protokolem uzavřené dne 23. března 1921 v Římě mezi republikou Československou a královstvím Italským - a to ve znění, jak se na něm usnesla posl. sněmovna (k tisku 1209 sen.),

ve 100. schůzi dne 6. února 1922 schválil účetní závěrku Nejvyššího účetního kontrolního úřadu republiky Československé za r. 1920 s oběma dodatky (k tisku 1184 sen.),

(přípisem ze dne 7. února 1922 k tisku 1099:)

ve 101. schůzi dne 7. února 1922 senát se usnesl, aby lhůta podle § 43 úst. list. k projednání usnesení senátu o právu původském, jež končí dne 7. března 1922, byla prodloužena o další 3 měsíce,

(přípisy ze dne 8. února 1922:)

ve 101. a 102. schůzi dne 7. a 8. února 1922:

osnovu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (k tisku 1243 sen.),

osnovu zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (k tisku 1239 sen.),

osnovu zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (k tisku 1236 sen.), a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisy ze dne 9. února 1922:)

ve 102. a 103. schůzi dne 8. a 9. února 1922:

osnovu zákona, jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě (k tisku 1234 sen.),

osnovu zákona, kterým se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání (k tisku 1235 sen.) - a to ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisem ze dne 15. února 1922 k tisku 1233:)

osnovu zákona, kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách - ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisy ze dne 15. února 1922:)

usnesení posl. sněmovny stran vládního návrhu zákona o vystěhovalectví (k tisku 1250 sen.),

osnovu zákona, jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji (k tisku 1249 sen.),

schvalovací usnesení o úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách, uzavřené v Praze dne 10. března 1921 (k tisku 1248 sen.),

osnovu zákona o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (k tisku 1247 sen.) - vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisy ze dne 16. února 1922:)

osnovu zákona, kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sb. z. a n., a dodatečný stát ní rozpočet a dodatečný rozpočet státních investic na rok 1921 - jak byly schváleny posl. sněmovnou (k tisku 1240 sen.),

schvalovací usnesení o mezinárodní úpravě stran zřízení ústředního patentní ho úřadu, podepsané v Paříži dne 15. listopadu 1920 - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1251 sen.),

osnovu zákona, jímž se povoluje úvěr až do výše 500 mil. Kč na opatření výzbroje, výstroje zásob a různého vojenského materiálu (k tisku 1252 sen.),

osnovu zákona, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (k tisku 1253 sen.),

schvalovací usnesení o úmluvě, učiněné

v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (k tisku 1254 sen.) - a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou,

(přípisy ze dne 17. února 1922:)

osnovu zákona, kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (k tisku 1256 sen.) - a to ve znění usneseném posl. sněmovnou

osnovu zákona o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku připadlých podle v mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového (k tisku 1257 sen.) - ve znění usneseném posl. sněmovnou,

osnovu zákona o vojenských požitcích otázkách, zaopatřovacích (k tisku 1271 sen.),

osnovu zákona, aby upravena byla organisace dívčích skol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (k tisku 1255 sen.),

osnovu zákona o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků vůči cizincům (k tisku 1258 sen.),

osnovu zákona, kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (k tisku 1259 sen.),

osnova zákona o mimořádné župní přirážce na Slovensku (k tisku 1260 sen),

osnovu zákona stran státní záruky výrobním a pracovním družstvům dělnickým (k tisku 1263 sen.),

osnovu zákona stran státní záruky zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní (k tisku 1264 sen.),

osnovu zákona o státní záruce svazům družstev živnostenských (k tisku 1265 sen.)

osnovu zákona, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (k tisku 1268 sen.),

osnovu zákona o válečných přirážkách k přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (k tisku 1269 sen.),

osnovu zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (k tisku 1273 sen.) - vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou,

schvalovací usnesení o mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži (k tisku 1270 sen.),

schvalovací usnesení o mezinárodní úpravě stran zřízení mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané dne 9. prosince 1907 v Římě (k tisku 1261 sen.) - obé ve znění, jak je usnesla posl. sněmovna.

Předseda (zvoní): Posl. Skalák a soudr. odvolali ve 4. zasedání svůj nerozdaný návrh na vydání zákona o továrních důvěrnících.

Dále došly tyto dotazy: Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Al. Kříže ministru vnitra o přenáhleném jednání četnictva z Chrudimi, které na anonymní udání zatýká nevinné a vážené občany, o jichž bezúhonnosti není pochyby.

Dotaz posl. dr. Matouška ministru financí o způsobu vyměřování daní.

Předseda: Dne 17. února 1922 byly poštou tiskem rozeslány tyto zprávy ze 4. zasedání: Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3409. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu posl. Schuberta a druhů (tisk 3142) ve věci pohořelých v obci Racově, okres tachovský.

Tisk 3411. Zpráva I. výboru zemědělského a II. výboru rozpočtového o návrhu posl. Šamalíka a soudr. na znárodnění a zpřístupnění Moravského Krasu (tisk 3192).

Tisk 3412. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o návrzích 1. posl. Sopky a soudr. (tisk 3180) v záležitosti požáru v obci Okurcany v župě Šaryšské; 2. posl. inž. Bottu a soudr. (tisk 3174) v záležitosti požáru v obci Pohorelá v župě Gemerské; 3. posl. Molíka a soudr. (tisk 3173) na státní výpomoc poškozených požárem v Hor. Dubňanech, okres Mor. Krumlov a ve Stupešicích, okres Hrotovice na Moravě; 4. posl. dr. Hálka a soudr. (tisk 3141) v záležitosti požáru v obci Dolnom Hričove.

Předseda: Dne 10. března 1922 bylo poštou tiskem rozesláno usnesení ze 4. zasedání. Žádám, aby bylo přečteno.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3428. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 3319) o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení (tisk sen. 1246).

Předseda: Dne 17. února 1922 byly poštou tiskem rozeslány vládní návrhy, jakož i iniciativní návrhy ze 4. zasedání. Žádám aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3416. Vládní návrh zákona o bratrských pokladnách.

Tisk 3424. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským, uzavřená výměnou not vyslanectví republiky Československé v Madridu ze dne 18. listopadu 1921 a ministerstva zahraničních věcí království Španělského ze dne 19. listopadu 1921.

Tisk 3403. Návrh posl. dr. Labaya, Hliku, Boboka, dr. Gažíka, dr. Kubiša, dr. Budaya, dr. Jurigu, Onderču, Hancku, Tománka, Vrabca, Tomika a spol. na zmenu ústavnej listiny Československej republiky zo dňa 29. februara 1920, ktorým sa samospráva Slovenska uzákonuje

Tisk 3418. Návrh posl. Hirsche, dr. Haase a druhů na změnu cís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., kterým se zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí.

Tisk 3419. Návrh posl. Laube, dr. Franke, Zeminové a spol. na zřízení specielní stolice pro sociální politiku průmyslovou na vysokých školách technických.

Tisk 3420. Návrh posl. Grünznera, Hirsche, Tauba a druhů, jímž se upravují přídavky a výpomoci obecních a okresních zaměstnanců a pensistů, jakož i jejich pozůstalých.

Tisk 3421. Návrh posl. Grünznera, Hirsche, Tauba a druhů, jímž se upravují služební poměry obecních a okresních zaměstnanců.

Předseda: Dne 10. března 1922 byly poštou tiskem rozeslány iniciativní návrhy ze 4. zasedání.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3414. Návrh posl. Kučery a soudr. na zabezpečení nároků rodinných členů v nemocenském pojištění.

Tisk 3415. Návrh posl. Wenzela, Hellera a druhů, aby se vydal zákon, jímž se zkoušeným kuršmídům zajišťuje oprávnění vykonávati zvěrolékařské činnosti.

Tisk 3417. Návrh posl. Slavíčka, Netolického, Laube, Zeminové a spol. na vydání zákona na zavedení nemocenského a starobního pojištění osob samostatně výdělkově činných.

Tisk 3422. Návrh posl. Brodeckého, Grünznera a soudr. na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákonů ze dne 17- prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných.

Tisk 3423. Návrh posl. Grünznera, Brodeckého a druhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a některých ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, jimiž upravují se poměry státních zaměstnanců a odpočivatelů, jakož i zaměstnanců a odpočivatelů v podnicích a fondech státem spravovaných.

Předseda: Dne 10 března 1922 byly poštou tiskem rozeslány interpelace ze 4. za dání.

Zástupce sněm. tajem. Nebuška (čte):

Tisk 3410. Sbírka interpelací:

I. posl. dr. E. Feyerfeila a druhů ministrovi nár. obrany o zavedení pozdravu "Na zdar" ve vojsku,

II. posl. dr. Lodgmana a druhů ministrovi vnitra, jak se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb. z. a n., o názvech obcí, ulic a míst,

III. posl. dr. Raddy a druhů min. vnitra, že úřady shledaly závadnou znojemskou místní skupinu německé národní mládeže a rozpustily ji,

IV. posl. J. Mayera a druhů ministrovi obchodu o včasném nebo zpožděném vývozu ječmene,

V. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

VI. posl. dr. Körmendy-Ékesa a súdr. min. predsedovi o svevolnej a nespravedlivej právnej praxi, prevadzovanej slovenskými úrady pri uznávaní domovského práva služiacého za základ stanovenia štátnej príslušnosti a taktiež o gravaminósnom postupu proti obecným a štátným pensistom na tomže základe,

VII. posl. J. Mayeta, J. Fischera a druhů ministrovi vnitra o zabavení časopisu "Der deutsche Landbote" v Karlových Varech,

VIII. posl. dr. Haase, Heegera a druhů ministrovi spravedlnosti o konfiskaci čís. 95 ze dne 26. listopadu 1921 periodického časopisu "Volksrecht", vycházejícího v Opavě,

IX. posl. Kostky, dr. Kafky a druhů min. předsedovi, ministrovi financí a ministrovi obchodu o pohledávkách československých věřitelů za bývalou rakousko-uherskou vojenskou správou,

X. Posl. Nagya a súdr. ministrom vnútra a zemedelstva o neprístojnostiach spozorovaných v okresných paritných komisiach,

XI. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a národní ossvěty, že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

XII. posl. Dietla, Leibla a druhů ministrovi spravedlnosti, že nebyl proveden zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům,

XIII. posl. J. Mayera a druhů ministrovi nár. obrany, aby byl zbořen barákový tábor bývalého zajateckého tábora v Něm. Jablonném a Markvarticích,

XIV. posl. Borovszkého a súdr. min. predsedovi a min. verejných prác o neodôvodnenom zavieraní priemyslových závodov, ktorým sa znemožňuje existencia robotníctva na Slovensku,

XV. posl. Toužila a soudr. vládě o konfiskaci časopisu "Rudé Právo",

XVI. posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministrovi vnitra a ministrovi s plnou mocí pro Slovensko o jazykových nepřístojnostech u státních úřadů na Slovensku,

XVII. posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů ministrovi školství a nár. osvěty o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském.

Předseda: Dne 10. března 1922 byly poštou tiskem rozeslány odpovědi ze 4. zasedání.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3425. Sbírka odpovědí:

I. vlády na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila a druhů o nezákonném postupu obecního zastupitelstva a železničního staničního úřadu v Českých Budějovicích proti německé menšině tohoto města (tisk 3105),

II. ministra nár. obrany a ministra železnic na interpelaci posl. Hillebranda, dr. Holitschera, Kaufmanna a druhů, že se odpírá snížení jízdného vojínům, jedoucím na dovolenou (tisk 1181),

III. ministra financí na interpelaci posl. Böhra, V. Marka, Scharnagla, Budiga a druhů, aby obecní přirážky k přímým daním vybíraly obce (tisk 3158/XXI).

IV. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. inž. Junga a druhů ministru spravedlnosti o zabavení periodického časopisu "Neue Zeit" v Opavě (tisk 3201/V),

V. ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů o zabavení čís. 43. periodického týdeníku "Mähr. schles. Presse" (tisk 3201/VI),

VI. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. inž. Junga a soudr. ohledně výkladu jazykového zákona obsaženého v odpovědi na dotaz o udání zemské úřednice (tisk 3181/X),

VII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Baerana, dr. Brunara a druhů o censurních poměrech na Moravě (tisk 3321/VI),

VIII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů o zabavení článku "Když Masaryk cestuje" a "Zločiny československého militarismu" v čís. 16. časopisu "Socialdemokrat" ústředního orgánu německé sociálně-demokratické strany dělnické v Československé republice (tisk 3201/VIII),

IX. vlády na interpelaci posl. Knirsche a soudr., aby bylo odzbrojeno stálé vojsko a zavedena soustava miliční (tisk 3236),

X ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů o nezákonném postupu šternberské okresní správy politické (tisk 3321/VII),

XI. ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů, že okresní politická správa ve Šternberku na Moravě žádá odstranění pomníku císaře Josefa v Unčově (tisk 3321/XXIX),

XII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. inž. Junga a druhů o zabavení periodického časopisu "Deutsche Zeitung" v Olomouci (tisk 3201/XVI),

XIII. předsedy vlády na interpelaci posl. Křepka a druhů o zvýšení obilního kontingentu (tisk 3201/XXIV),

XIV. předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Kubíčka a soudruhů o jednání státního pozemkového úřadu ve věci dlouholetých pachtýřů v Říkově, okres Česká Skalice (tisk 2142),

XV. vlády na interpelaci posl. Tausika, Svetlika a soudr. o protizákonném a korupčním jednání ministra pro Slovensko dr. Mičury (tisk 2762).

Tisk 3430. Sbírka odpovědí:

I. ministra financí a obchodu na interpelaci posl. Kostky, dr. Kafky a druhů o státním hospodaření lihem (tisk 2401),

II. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o přehmatech přednostů okresních politických správ a předsedy zemské školní rady ve věcech týkajících se německých škol (tisk 2865),

III. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů, že předseda německé okresní školní rady zneužil úřední moci (tisk 2925),

IV. ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Křepka, dr. Baerana, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a druhů, že v Moravské Ostravě mělo býti 5000 osob oloupeno o volební právo tím, že zmizely stálé voličské seznamy (tisk 2938),

V. předsedy vlády na interpelaci posl. Hakena a druhů o provádění zákona o obstavení velkostatků (tisk 3190/IV),

VI. správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Malé, Mikulíčka a druhů o zvýšení cen mléka a o stanovení jeho jakosti zákonu nevyhovující (tisk 3190/XII),

V I. ministra národní obrany na interpelaci posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. o požáru vojenských baráků v Hranicích na Moravě (tisk 3181/XVI),

VIII. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Hakena a soudr. o konfiskační praxi v Praze (tisk 3201/II),

IX. vlády na interpelaci posl. Tausika a soudr. o neodpovědném a věcně neodůvodněném dráždění dělnictva na Slovensku (tisk 1777),

X. ministra vnitra na interpelaci posl. Blažka a soudr. o konfiskační praxi (tisk 3190/I),

XI. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Roučka a soudr. o konfiskaci v krajinském časopise "Pravda" dne 16. září 1921 (tisk 3201/III),

XII. ministra sociální péče na interpelaci posl. Pelikána a spol. o překročení zákonité doby pracovní v továrně F. A. Baťa ve Zlíně, o výjimečném postavení jmenované firmy oproti úřadům a o vlivu, který poměry tyto mají na právní postavení dělníků, jakož i na existenci malovýroby (tisk 3190/XI),

XIII. ministra vnitra na interpelaci posl. Blažka a soudr. o bezohledné konfiskační praxi, zahájené poslední dobou politickými úřady naší republiky (tisk 3201/IV),

XIV. ministra nár. obrany a ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů o nedůstojném nakládání s říšsko-německými důstojníky (tisk 2943),

XV. ministra vnitra a ministra školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů, že četnictvo za vyučování vniká do školních tříd (tisk 2937),

XVI. vlády na interpelaci posl. dr. Medingera a druhů o podpoře průmyslových závodů v okolí Praděda, postižených povodní dne 1. června 1921 (tisk 3087),

XVII. ministra vnitra na interpelaci posl. Hackenberga, Čermaka, Häuslera a druhů do nevydávání cestovních pasů okresní politickou správou ve Šternberku československým státním příslušníkům německé národnosti (tisk 2905),

XVIII. vlády na interpelaci posl. Kreibicha, Hakena a druhů, že zemská správa politická a liberecká státní policie týrá lidové knihkupectví "Runge a spol." v Liberci (tisk 3102),

XIX. ministra soc. péče na interpelaci posl. Kostky, Schälzkyho a soudr. o válečných poškozencích, bydlících v cizině (tisk 3146),

XX. ministra nár. obrany na interpelaci posl. Schuberta a druhů, že v Ronšperku byl stržen a poškozen pomník císaře Josefa (tisk 3138),

XXI. ministra nár. obrany na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila, dr. Schollicha a druhů o poměrech u 8. pěšího pluku v Těšíně v Československu (tisk 3104),

XXII. předsedy vlády na interpelaci posl. inž. Kalliny a druhů o nepřípustném vlivu na rozhodování bytové komise karlovarské (tisk 2944),

XXIII. předsedy vlády na interpelaci posl. Krause a druhů o opravě jména města Boru v seznamu poštovních úřadů (tisk 3107),

XXIV. ministra vnitra na interpelaci posl. Uhla, Dietla, Čermaka a soudr., jak postupuje okresní správa politická sušická proti stávkujícímu dělnictvu (tisk 3158/X),

XXV. ministra financí na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů, že se uprázdněné tabáční trafiky zadávají jen Čechům (tisk 3181/IV),

XXVI. ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o zabavení časopisu "Neutitscheiner Volkszeitung" z 12. srpna 1921 (tisk 3181/XI),

XXVII. ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o trestech při sčítání lidu ve Lhotce v okresu bíloveckém (tisk 3106),

XXVIII. vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o přehmatech, jichž se dopustil velitel dělostřeleckého pluku č. 8 na německé menšinové škole v Hradci-Podolí (tisk 2691),

XXIX. ministra nár. obrany na interpelaci posl. dr. Schollicha, dr. E. Feyerfeila a druhů o ztýrání německého pěšáka (tisk 3158/XXIV),

XXX. ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Hanreicha a druhů, že exekuční žádosti zemského inspektorátu zemských dávek v Praze projednávají se ryze česky (tisk 2725),

XXXI. ministra vnitra na interpelaci posl. Grünznera, Schäfera, Hirsche a druhů, aby bylo vydáno prováděcí nařízení k zákonu ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n. (tisk 3181/XIV),

XXXII ministra zemědělství na interpelaci posl. Maška, Bergmana a soudr. o zvýšení remunerace za vyučovací hodiny na hospodářských školách lidových (tisk 3201/IX),

XXXIII. předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Šmerala a soudr. o národnostních štvanicích v poslední době a chování vlády (tisk 2872).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP