Čtvrtek 26. ledna 1922

Předseda (zvoní): Slovo má dále pan posl. dr. Radda.

Posl. dr. Radda (německy): Dámy a pánové! Musím opravdu říci, že se vlastně v tomto parlamentu již řádně nevyznám. Dosud jsem se především domníval, že "pětka" je skutečně něco nedotknutelného. Co doposud řekla, dělalo se všeobecně tak, jak to řekla. Dnes se stalo po prvé - aspoň pokud se pamatuji - že vážný člen "pětky" byl panem předsedou volán k pořádku. Zmiňuji se o tom jen proto, poněvadž se obávám, že by to mohlo panu předsedovi trochu škoditi. (Výkřiky.) Avšak také z jiného důvodu se nevyznám. Dnes jsme slyšeli - aspoň prozatím - jen řečníky proti, a to řečníky, kteří se velmi důrazně postavili proti zákonu, aby na konec prohlásili, že budou hlasovati pro něj. Tomu opravdu nerozumím. Neboť mohu si představiti, že řečník označí něco jako demagogické, a mohu si představiti, že z toho vyvodí důsledky, aby s takovým demagogickým návrhem náležitě naložil, to jest hlasoval proti němu. Avšak nemohu si představiti, že řečník označí něco za demagogické, aby pak - odpusťte to tvrdé slovo - upadl do demagogie, aby pro tento návrh hlasoval. Musím opravdu říci, že mne toto chování uvádí poněkud v podiv, že řečník proti mluví vlastně pro.

Nuže, pánové, také se proslýchá, že denní pořad bylo dnes nutno trochu přesunouti, poněvadž někteří pánové z koaličních stran museli jíti tancovati. Zpravodaj musil se dostati trochu dříve k slovu, myslím, že to byl bod 6, a proto bylo nutno ten bod posunouti ku předu, aby onen pán mohl jíti tancovat. Snad má někdo potřebu tance. Je také možno, že se tato potřeba pociťuje u koaličních stran trochu živěji. Avšak přece myslím, že to v parlamentu nemůže platiti za důvod ku změně denního pořadu, má-li ten či onen pán potřebu jíti na ples.

Nyní chtěl bych promluviti několik slov k předloze samé. Bylo o ní již mluveno tolik, že jsem si to mohl vlastně odpustiti. Avšak myslím, že nutno přece ještě zvláště podtrhnouti demagogii, která je v návrhu obsažena. Myslím, že se tak stane nejlépe tím, že se pánům připomene, že při prvním bodu denního pořadu povolili půl miliardy úvěru, tedy naprosto nemyslili na šetření, ačkoli právě zde by byli mohli vhodně ušetřiti, že však na druhé straně chtějí docíliti úspory při jízdních legitimacích poslaneckých, která může dělati, počítáno v nejlepším případě 900.000 korun a ani haléř více. V ústavním výboru se nám vyprávělo, že se chce trochu omeziti nešvar s volnými lístky a proto že prý nutno jako poslanec, jako parlament, předcházeti přece dobrým příkladem. Prosím, podle mého mínění měli by také poslanci koaličních stran všechny důvody k tomu, aby dávali dobrý příklad. Pochybuji však silně, že je to na místě právě zde. Podle mého náhledu jest správné jen jedno: My máme dávati dobrý příklad, to jest, my máme raziti cestu k finančním opatřením, jaká budou později učiněna. Není naprosto pochyby, že se začne u poslanců, aby se později podle finančního plánu Rašínova provedlo všude zkrácení mezd dělnických; a myslím, že již to možno označiti za demagogii.

Velectění! Je směšno, předpisujete-li poslancům za rok 2000 korun za legitimaci k jízdě, poněvadž to při výšce diet přece zcela samozřejmě nemůže ani přijíti v úvahu jako nějaká srážka. Jsem přesvědčen, že nebude poslance v tomto parlamentu, který by tuto srážku na dietách nebo toto zaplacení volného lístku pociťoval jako něco zvláště tísnivého. Nemůže se nám tedy vytýkati, že bychom tu mluvili proto, abychom těchto 2000 korun ušetřili, nýbrž prohlašuji zde zcela výslovně, že s tímto demagogickým návrhem naprosto nesouhlasíme a že z toho také vyvodíme důsledky a budeme hlasovati proti tomuto návrhu.

Tato předloha, o níž se radíme nyní, jest prvním prolomením jednacího řádu. (Německý výkřik: Policejního řádu!) Bylo řečeno, policejního řádu. Přáli bychom si, aby se ten policejní řád, jímž se ukazuje býti řád jednací, také změnil, a domnívali bychom se již, že by bylo důležitější, aby také koaliční strany poněkud uvažovaly právě o těch bodech, které jsou označeny v iniciativním návrhu, který byl s naší strany podán, aby také v tom směru byl jednací řád prolomen. V této důvodové zprávě mluví se o tom, že těch 2000 korun se od poslanců požaduje jen proto, poněvadž nelze kontrolovati, zda poslanci nepoužívají železničních legitimací také k jízdám soukromým. Pánové! Mohu vás ubezpečiti, že jich k soukromým jízdám nepoužíváme, poněvadž máme úplně dost na tom, musíme-li jeti sem a zase domů. Snad koaliční strany znají své kolegy z koalice lépe a vědí, že používají svých legitimací také k jízdám soukromým. Ostatně myslím, máme-li již platiti 2000 Kč za cestovní legitimace, že můžeme zajisté také žádati, aby byly vagony udržány v náležité čistotě, v nichž jsme nuceni jezditi, aby byly osvětlovány a vytápěny. Neboť, pánové, žádá se jistě snad mnoho, abychom jezdili v nevytopených a neosvětlených vozech, v nichž pokud možná scházejí ještě okna, a abychom za to museli platiti 2000 Kč. Myslím, že železniční správa bude musiti k tomu přihlížeti, aby za těchto 2000 Kč - pro celý parlament to dělá skoro jeden milion byly dány k disposici náležité vagony, které: nám umožní, abychom jeli do sídla zastupitelského sboru jako lidé.

Myslím, pánové, že o tomto předmětu bylo mluveno dost. Domnívám se proto, že svoji řeč mohu zde zajisté skončiti, konstatuje za prvé výslovně ještě jednou, že budeme hlasovati proti tomuto návrhu, poněvadž jej označujeme za demagogický, a za druhé žádaje koaliční strany, aby tento příklad prolomení jednacího řádu napodobily také vzhledem k našemu iniciativní návrhu, o němž se již zmínil posl. Patzel. Potom snad poskytneme možnosti a pomůžeme vám také šetřiti. Dosud nám to není bohužel možno, poněvadž již vzhledem k tomu, jak se s námi jedná ve výborech a zde ve sněmovně, jsme bohužel nuceni jednání vždy trochu protahovati. To ovšem s jí také peníze, a my rádi budeme ochotni a pomůžeme vám šetřiti také v tomto směru. (Souhlas na levici.)

Předseda: Žádám, aby byly přečteny podané návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška čte):

Návrh posl. Patzela, dr. Luschky druhů na vrácení výboru.

Podepsaní navrhují:

Zpráva tisk 3391 vrací se ústavně-právnímu výboru a ukládá se mu, aby

1. ji doplnil zprávou o návrhu tisk 2257 na změnu jednacího řádu a

2. aby, než znovu podá zprávu poslanecké sněmovně, vyžádal si pole §u 24 jednacího řádu zprávu výboru rozpočtového.

Resoluční návrhy posl. Koutného a soudr.:

1. Vláda se vyzývá, aby do tří měsíců předložila osnovy zákonů, kterými budou provedena tato opatření: a) ministři platí za používání automobilů náhradou obnos 20.000 Kč ročně, b) ministři, kteří opouštějí státní službu, aby vstoupili do správních rad, anebo služeb bank, akciových společností, anebo jiných soukromokapitalistických podniků, nejsou-li invalidní, nemají dostávati pense z pokladny státní.

2. Vláda se vyzývá, aby do tří měsíců předložila osnovu zákona, kterou se provede snížení platů presidenta republiky ze tří milionů na 1 mil. Kč ročně.

3. Vláda se vyzývá, aby provedla přísnou revisi všech jízdních lístků železničních a stornovala platnost volných jízdenek osob protekčních a zejména členů různých zahraničních organisací jako Armády Spásy, YMCY a YWCY. Toto opatření však nesmí býti záminkou pro odnětí jízdních výhod a pro omezení jízdních lístků železničních zřízenců, u kterých tyto výhody tvoří součást mzdy.

Předseda (zvoní): Tyto návrhy mají dostatečný počet podpisů a jsou předmětem jednání.

Uděluji závěrečné slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj posl. dr. Patejdl: Všichni řečníci se strany protivné, kteří mluvili proti této osnově, nemluvili vlastně proti jejímu obsahu, nýbrž používali této příležitosti k jiným věcem, kde se snažili poukazovati na rozmanité záležitosti, které s předmětem předlohy mají málo co společného.

Především bych chtěl říci, že, poukazuje-li se se strany těchto řečníků na demagogii, kvalifikuje to jenom, řekl bych, mělkost celého nazírání, zejména pokud poukazovali na státní zaměstnance. Pánové, můžeme věřiti, že páni s německé strany myslí to kromě snad těch německých státních zaměstnanců s těmi zaměstnanci upřímně? (Odpor německých poslanců.) Myslím, že jistě sami na to odpověď nedají. Jejich dnešní chování jenom znovu potvrdilo - zejména výkřiky pana dr. Baerana - že to nejen nemyslí ani s tímto státem upřímně, nýbrž že postrádají často nutného politického taktu. (Odpor a různé výkřiky na levici.)

Předseda: Prosím, aby řečník nebyl vyrušován. (Různé výkřiky na levici.)

Zpravodaj posl. dr. Patejdl (pokračuje): Pánové se odkazovali na to, že je tato předloha začátkem, aby byly zrušeny všechny volné lístky státním zaměstnancům železničním. Konstatuji, že o této věci nebylo v ústavně-právním výboru ani jinde mluveno. Co tedy chtějí pánové tvrzením zde pronášeným veřejně, že chceme státní zaměstnance zkrátit, dokázati?

Poukazovalo se zde se strany oposice na odhlasovanou dnes předlohu, kterou byl povolen úvěr na opatření výzbroje a výstroje, zásob a různého vojenského materiálu 500 mil. K.

Pánové, zejména pokud jsou členy branného výboru, jistě dobře vědí, že zde nejde o odhlasování nových výdajů, tož prosím, co to znamená, uvádět zde tuto předlohu jakožto důvod pro nutnost šetření, mluvit zde o militarismu?

Pánové, vývody řečníků proti nebyly s to, aby vyvrátily, co bylo řečeno o důvodnosti této předlohy, a já znovu jménem ústavně-právního výboru doporučuji tuto předlohu ke schválení. (Výborně! Potlesk.)

Předseda (zvoní): Budeme hlasovat. Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Míním dát hlasovat tímto způsobem: Nejprve bychom hlasovali o formálním návrhu pan posl. Patzela, dr. Luschky a soudr. na vrácení zprávy výboru ústavněprávnímu a na přikázání ještě výboru rozpočtovému.

Bude-li návrh tento zamítnut, budeme meritorně hlasovati o zákoně. Zákon sám má pouze 2 paragrafy, nadpis a úvodní formuli. Pozměňovací návrh učiněn nebyl, dal bych tedy o něm hlasovati najednou. Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.)

Námitek není, budeme hlasovat, jak jsem právě uvedl.

Pan posl. Patzel, dr. Luschka a soudr. navrhují, aby věc vrácena byla výboru ústavně-právnímu a přikázána vedle toho ještě výboru rozpočtovému.

Kdo souhlasí s tímto návrhem p. posl. Patzela, dr. Luschky a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest menšina, návrh p. posl. Patzela, dr. Luschky a soudr. je zamítnut.

Teď budeme hlasovati meritorně o zákoně samém.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, to jest s jejími dvěma paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, jak je obsažena ve zprávě výborové, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina, osnova zákona jest schválena ve čtení prvém.

Druhé čtení dám na denní pořad zítřejší schůze.

Zbývá rozhodnouti ještě o resolučním návrhu pana posl. Koutného. Byl jsem požádán, abych dal o něm hlasovat odděleně. Žádám, aby byl přečten. (Po přestávce:)

Resoluční návrh je ve stenografické kanceláři, dám jej přinést a přečísti. (Po přestávce:)

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

1. Vláda se vyzývá, aby do tří měsíců předložila osnovy zákonů, kterými budou provedena tato opatření: a) ministři platí za používání automobilů náhradou obnos 20.000 Kč ročně, b) ministři, kteří opouštějí státní službu, aby vstoupili do správních rad, anebo služeb bank, akciových společností, anebo jiných soukromokapitalistických podniků, nejsou-li invalidní, nemají dostávati pense z pokladny státní."

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto resolučním návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se. - Hluk. - Předseda zvoní.) Prosím o klid.

Žádám pana zapisovatele Špatného aby sečetl hlasy v pravé polovici, dále žádám p. zapisovatele posl. J. Marka, aby sečetl hlasy v levé polovici.

(Po sečtení hlasujících:)

Pro resoluční návrh hlasovalo 61, proti němu 88 poslanců. Odevzdána tedy byla proň menšina hlasů, a je tudíž zamítnut.

Žádám o přečtení dalšího resolučního návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

"2. Vláda se vyzývá, aby do měsíců předložila osnovu zákona, kterou se provede snížení platu presidenta republiky ze třech milionů na 1 milion Kč ročně."

Předseda: Kdo souhlasí s tímto přečteným právě resolučním návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh tento je zamítnut.

Dále.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

"3. Vláda se vyzývá, aby provedla přísnou revisi všech jízdních lístků železničních a stornovala platnost volných jízdenek osob protekčních a zejména členů různých zahraničních organisací jako Armády Spásy, YMCY a YWCY. Toto opatření však nesmí býti záminkou pro odnětí jízdních výhod a pro omezení jízdních lístků železničních zřízenců, u kterých tyto výhody tvoří součást mzdy."

Předseda: Kdo s tímto přečteným resolučním návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh tento je zamítnut.

Tím je vyřízen tento odstavec pořadu a přikročíme k 12. odstavci, jímž je

12. druhé čtení osnovy zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 3383).

Zpravodajem je p. posl. dr. Medvecký.

Má snad p. zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. dr. Medvecký: Nemám.

Předseda: Není tomu tak. Budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí ve druhém čtení s osnovou zákona tohoto tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se. - Posl. dr. Schollich [německy]: Hrajte si tuto komedii sami!)

Volám p. posl. dr. Schollicha za tento výrok k pořádku.

To je většina. Tento zákon jest schválen ve čtení druhém. Tím je vyřízen odstavec 12 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke 13. odstavci, jímž jest

13. druhé čtení osnovy zákona, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání (tisk 3374).

Zpravodajem je pan posl. Brožík. Má pan zpravodaj nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Brožík: Nemám.

Předseda: Není tomu tak, budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí ve druhém čtení s osnovou tohoto zákona tak, jak ji sněmovna poslanecká přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je osnova tohoto zákona schválena ve čtení druhém a tím je vyřízen 13. odst. denního pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke 14. odstavci, ke

14. druhému čtení usnesení, kterým se schvaluje, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži (tisk 3376).

Zpravodaji jsou pan posl. J. Marek a pan posl. Jan Černý ze strany republikánské. Mají pánové snad nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. J. Marek: Prosím, aby třetí odstavec usnesení se změnil tak, aby místo "ukládá se" stálo "se ukládá".

Zpravodaj posl. Jan Černý (rep.): Nemám korektury.

Předseda: Kdo souhlasí ve druhém čtení se schvalovacím usnesením i s korekturou, kterou právě uvedl pan zpravodaj posl. Marek, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je toto schvalovací usnesení přijato také ve druhém čtení a vyřízen je odst. 14 pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k odstavci 15, jímž jest

15. zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 3238) o právu původském (autorském) (tisk 3390).

Zpravodajem je pan posl. dr. Nosek. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Nosek: Slavná sněmovno! Senát našeho Národního shromáždění zabýval se v jedné ze svých schůzí podrobně vládní osnovou o nové úpravě práva původského nebo autorského. Osnova tato dostala se také potom sněmovně poslanecké, kterou má býti projednána takovým způsobem, aby se mohla také z usnesení poslanecké sněmovny státi zákonem.

Jsou jisté případy kdy s jistým chvatem musí se sdělávati některé zákony. Lze to ne zrovna omluviti, ale aspoň vysvětliti tím, že bývají konstelace takové, že se k této věci sáhne. Zde pokud se týče práva autorského je nezbytno, aby záležitosti té byla věnována jistá péče, poněvadž v první řadě nutno uvážiti, že jde o úpravu důležité materie i na poli mezinárodním, o úpravu práva, která jistě bude sledována s jistým interesem také v zahraničí, a nebylo by dobře, aby došlo k povrchnímu projednání této věci také proto, aby nepřišlo k protestu na mezinárodní konvenci o právu autorském. Poněvadž však se blíží sněmovní prázdniny pro sněmovnu poslaneckou, došli bychom k tomu, že by se osnova stala zákonem automaticky po projítí tříměsíční lhůty bez účasti sněmovny poslanecké, což při materii tak vážné přece nebylo by žádoucím, a z těchto důvodů usnesl se výbor ústavněprávní doporučiti sněmovně, aby ve smyslu §§ 43 úst. listiny a 78 jedn. řádu bylo senátu navrženo, aby vzájemnou dohodou byla lhůta k projednání této zákonné osnovy prodloužena o další tři měsíce, takže by bylo umožněno, aby s náležitou důkladností ještě v jarním zasedání se sněmovna poslanecká touto osnovou zákona zabývala.

Doporučuji, aby tato zpráva výboru rozpočtového byla přijata. (Výborně!)

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá. Budeme tedy hlasovati.

Kdo tedy souhlasí s návrhem výboru, aby poslanecká sněmovna podle § 43 ústavní listiny a § 78 našeho jednacího řádu učinila návrh na prodloužení lhůty stanovené §§ 34 úst. listiny a 78 jedn. řádu o další tři měsíce, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, tím jest tento návrh výboru ústavně-právního schválen. Tím je vyřízen 15. odstavec pořadu schůze.

Přikročíme k poslednímu odstavci, k

16. návrhu senátu, aby prodloužena byla podle § 78 jedn. řádu lhůta senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona o patentech (tisk 1164 sen.).

Žádám pana tajemníka, aby přečetl návrh senátu na prodloužení lhůty.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Senát Národního shromáždění republiky Československé usnesl se v 96. schůzi dne 25. ledna 1922 k ústnímu návrhu výborů ústavně-právního a technicko-dopravního na tom, navrhnouti podle § 77 jednacího řádu sen. poslanecké sněmovně prodloužení lhůty podle § 43 ústavní listiny k projednání usnesení posl. sněmovny tisk 1164 o vládním návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech), (tisk 3296) o 3 měsíce.

Předseda (zvoní): Podle § 78, odst. 2 jedn. řádu usnáší se sněmovna o takovém návrhu po rozpravě prostým hlasováním. Sněmovna se může také usnésti, že hlasování odkládá, nebo že takový návrh přikazuje výboru. Takový návrh nebyl učiněn, k rozpravě není nikdo přihlášen, debata tudíž odpadá a budeme hlasovati.

Kdo souhlasí tedy s návrhem senátu, aby o další 3 měsíce prodloužila se lhůta, stanovená § 43 úst. listiny pro senát k projednání usnesení sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím návrh senátu na prodloužení této lhůty jest schválen a vyřízen je celý pořad dnešní schůze.

Než ukončím schůzi, žádám, aby byly sděleny ještě některé změny ve výborech.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Do výboru kulturního vyslal:

Klub čsl. socialistů posl. Landovou-Štychovou za posl. dr. Uhlíře, a klub der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei posl. Hillebranda za posl. Kirpalovou.

Klub posl. čsl. strany lidové vyslal do výboru sociálně-politického posl. Bezděka za posl. Adámka, a posl. Čuříka za posl. Rozsypalovou.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány některé zprávy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3405. Zpráva I. výboru dopravního II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona, jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské (tisk 3337).

Tisk 3406. Zpráva výboru ústavno-právneho a výboru rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

Tisk 3407. Zpráva immunitného výboru o žiadosti županského úradu v Liptovskom Sv. Mikuláši za súhlas k trestnému stihaniu posl. Szentiványiho, že nepodal súpis svojich veľkostatkov do predpísanej lehoty.

Tisk 3396. Zpráva I. výboru zahraničného, II. výboru pro obchod, průmysl a živnosti o vládnom návrhu (tlač 3338), ktorým sa predkladá k schváleniu Národnému shromaždeniu obchodná úmluva, uzavrená dňa 20. ríjna 1921 vo Varšave medzi republikou Československou a Polskom.

Tisk 3399. Zpráva výboru kulturního o návrhu posl. Laube, dr. Bartoška, Pelikána a spol. na zřízení stolice dělnického práva na právnických fakultách československých universit (tisk 3267).

Tisk 3401. Zpráva sociálně-politického výboru a výboru branného o vládním návrhu zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 2424).

Tisk 3393. Zpráva výboru rozpočtového, výboru pro průmysl, obchod a živnosti a výboru dopravního o zprávě posl. dr. Hodži a dr. Noska o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně.

Tisk 3404. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 3366), jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi.

Předseda: Jednací zápis o 119. schůzi byl ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyložen, a poněvadž nebyly proti němu podány písemné námitky, jest schválen podle § 73 jednacího řádu a bude podle téhož paragrafu vytištěn.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze, jež bude pravděpodobně poslední, konala zítra v pátek, dne 27. ledna 1922, v 11 hodin dopoledne, s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru sociálně-politického a branného k vládnímu návrhu zákona (tisk 2424) o vojenských požitcích zaopatřovacích (tisk 3401).

2. Zpráva výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 969), jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě (tisk 3400).

3. Zpráva výboru kulturního a rozpočtového k návrhu posl. Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol. (tisk 1476), aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé (tisk 3395).

4. Zpráva výboru sociálně-politického k vládnímu návrhu zákona (tisk 3366), jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi (tisk 3404).

5. Zpráva výboru dopravního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3337), jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405).

6. Zpráva výboru ústavně-právního a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3364) o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406).

7. Zpráva výboru sociálně-politického k usnesení senátu o usnesení poslanecké sněmovny N. S. R. Č. (tisk 3394) k návrhu posl. Biňovce, inž. Bečky, Dubického, Bezděka, Langra a soudr. na vydání zákona o stavebním ruchu.

8. Zpráva výboru rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3387) o soupisu a úpravě předválečných právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům.

9. Zpráva výboru zemědělského a ústavně-právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3369), kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového (tisk 3408).

10. Zpráva výboru zahraničního a ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 2804), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění úmluva uzavřená v Paříži dne 18. ledna 1921 mezi republikou Francouzskou a republikou Československou o statcích, právech a zájmech soukromých (tisk 3283).

11. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se povoluje úvěr na opatření výzbroje, výstroje, zásob a různého vojenského materiálu (tisk 3370).

12. Druhé čtení osnovy zákona o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy (tisk 3386).

13. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 3388).

14. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění jednací řád pro poslaneckou sněmovnu (tisk 3391).

15. Druhé čtení osnovy zákona o vystěhovalectví (tisk 3389).

16. Druhé čtení osnovy zákona o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3392).

17. Hlasování o návrhu, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu byly vyřízeny předlohy sub. 1.-10. tohoto pořadu.

18. Druhé čtení předloh, uvedených v odstavci 1.-10. pořadu této schůze, pokud byly přijaty ve čtení prvém.

19. Zpráva výboru imunitního o žádosti Zemského trestního soudu v Praze za vydání posl. Josefa Kříže k trestnímu stíhání (tisk 3397).

20. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně, aby poslanecká sněmovna dala souhlas k trestnímu stíhání posl. Hakena (tisk 3398).

21. Zpráva výboru rozpočtového, výboru pro obchod, průmysl a živnosti a výboru dopravního ke zprávě posl. dr. Hodži a dr. Noska o VII. mezinárodní parlamentární konferenci obchodní v Lisaboně (tisk 3393).

Jest snad nějaká námitka proti tomuto mému návrhu? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 9 hod. 30 min. večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP