Středa 25. ledna 1922

Začátek schůze v 8 hod. 20 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

222 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, Aug. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Tučný, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha.

Místopředseda Buříval (zvoní): Zahajuji 126. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně udělil jsem dovolenou na minulé schůze v tomto týdnu, jakož i na další posl. Hanckovi pro neodkladné záležitosti.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Roscher.

Staly se některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub čsl. socialistů vyslal do výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností posl. Práška za posl. Hrizbyla, do výboru sociálně-politického na zítřejší schůzi posl. Langra za posl. Pechmanovou.

Klub poslanců der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei vyslal do výboru kulturního posl. Kirpalovou za posl. Hillebranda.

Klub posl. republikánské strany čsl. venkova vyslal do výboru kulturního posl. dr. Hálka za posl. Oříška a do výboru rozpočtového posl. Macha za posl. Křemena.

Místopředseda Buříval:

Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny NSRČ k návrhu posl. Biňovce a druhů na vydání zákona o stavebním ruchu (tisk 3394) přikazuji výboru sociálně-politickému. Původně zabýval se v posl. sněmovně touto předlohou též výbor rozpočtový a dopravně-technický. V zájmu urychleného a jednoduššího projednání přikazuji věc pouze výboru sociálně-politickému, poněvadž změny, které na původním usnesení posl. sněmovny senát předsevzal, staly se na podnět sociálně-politického výboru senátu, jsou pouze povahy formální (redakční) a, pokud jsou věcné, nedotýkají se ani finanční, ani technické stránky osnovy.

Zároveň navrhuji, aby výboru sociálně-politickému byla stanovena k podání zprávy lhůta do zítřka do 11. hod. dopoledne.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, ať zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj jest schválen.

Předseda senátu NSRČ. sdělil sem přípisy ze dne 19. a 25. ledna 1922, že senát přijal některé předlohy. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Předseda senátu sdělil přípisem z 19. ledna, že senát přijal.

ve své 94. schůzi dne 19. ledna 1922 resoluci k vládní osnově zákona, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (k tisku 1126 a) sen.)

ve své 93. a 94. schůzi dne 17. a 19. ledna 1922 osnovu zákona o zápisu elektrických vedení všeužitečných podniků do pozemkových knih (k tisku 1148 sen.)

v týchž schůzích osnovu zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z. a n. - ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1168 sen.)

ve své 94. schůzi dne 19. ledna 1922 osnovu zákona, týkající se zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr

- ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1177 sen.)

v téže schůzi osnovu zákona, kterým se zrušuje úřad pro zahraniční obchod, ve znění usneseném posl. sněmovnou (k tisku 1179 sen.)

přípisem ze dne 25. ledna 1922 osnovu zákona o stavebním ruchu ve své 96. schůzi dne 25. ledna 1922, a to ve znění odchylném od usnesení posl. sněmovny (k tisku 1201 sen.).

Přípisem ze dne 25. ledna 1922 (k tisku 1164 sen.) sdělil sem předseda senátu, že senát usnesl se ve své 96. schůzi dne 25. ledna 1922 navrhnouti podle § 77 jedn. ř. posl. sněmovně prodloužení lhůty podle § 43 ústavní listiny k projednání usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1164) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, čís. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech), (tisk 3296) o 3 měsíce.

Místopředseda Buříval: Došly dotazy.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Rýpara a spol. ministru nár. obrany o návštěvě katolické bohoslužby vojínů v Krnově v neděli a zasvěcené svátky.

Dotaz posl. Bergmana, Maška, Zavřela, dr. Matouška a druhů vládě stran sociální ho zabezpečení zaměstnanců velkého majetku pozemkového.

Dotaz posl. Rýpara, Sedláčka a Kopřivy ministru školství a nár. osvěty o vypsání místa učitele katolického náboženství v Uh. Brodě na Moravě.

Pilný dotaz posl. Wenzela a druhů ministru obchodu, že okresní správa politická v Děčíně nezákonně vydala konfekcionáři Jakubu Hellmannovi v Podmoklech č. 813 živnostenský list pro průmysl oděvnický.

Dotaz posl. Schälzkyho ministru soc. péče o nepřístojnostech ve šternberském ústavu pro léčení plicních chorob.

Místopředseda Buříval: Nepřistoupím k projednávání pořadu této schůze, nýbrž přikročím k jejímu ukončení. (Souhlas.)

Navrhuji podle usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala zítra ve čtvrtek dne 26. ledna 1922 ve 12 hodin v poledne s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru branného a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3153), jímž se povoluje úvěr až do výše 500,000.000 Kč na opatření výzbroje, výstroje, zásob a různého vojenského materiálu (tisk 3370).

2. Zpráva výboru ústavně - právního k usnesení senátu (tisk 3239) o vládním návrhu zákona (tisk 865 sen.) o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy (tisk 3386).

3. Zpráva výboru ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 3365), kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou (tisk 3388).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o návrhu posl. dr. Franke, dr. Mazance, dr. Meissnera, dr. Lukavského, Sonntága a soudr. (tisk 3311) na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny (tisk 3391).

5. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 3001) o vystěhovalectví (tisk 3389).

6. Zpráva výboru rozpočtového a ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 3330) k vládnímu návrhu zákona (tisk 888 sen.) o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 3392).

7. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění finanční zákon republiky Československé pro rok 1921 ze dne 17. prosince 1920, č. 682 Sb. z. a n., a stanoví se dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921 (tisk 3373).

8. Druhé čtení osnovy zákona o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení (tisk 3379).

9. Druhé čtení osnovy zákona o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku připadlých podle mírových smluv Československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového (tisk 3381).

10. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních (tisk 3378).

11. Druhé čtení osnovy zákona o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 3377).

12. Druhé čtení osnovy zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (tisk 3383).

13. Druhé čtení osnovy zákona, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (tisk 3374).

14. Druhé čtení usnesení, kterým se schvaluje, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži

(tisk 3376).

15. Zpráva výboru ústavně - právního k usnesení senátu (tisk 3238) o právu původském (autorském) (tisk 3390).

16. Návrh senátu, aby prodloužena byla podle § 78 jedn. řádu lhůta senátu k projednání usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona o patentech (tisk 1164 sen.)

Jest snad proti tomuto mému návrhu námitka? (Nebyla.)

Námitek není. Návrh můj je schválen.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 8 hod. 30 min. večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP