Úterý 17. ledna 1922

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

205 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři dr. Dolanský, Staněk, dr. Šrobár, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 121. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně na 120. schůzi udělil jsem dovolenou p. posl. dr. Winterovi pro neodkladné záležitosti. Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. dr. Hnídkovi, Zavřelovi, Rudolfu Beranovi, Hamplovi a Pechmanové, vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omlouvá se posl. Sonntág, Zeminová a dr. Lehnert.

Lékařské vysvědčení předložili posl. dr. Engliš a Ertl.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany čsl. venkova vyslal do výboru rozpočtového posl. dr. Srdínko za posl. Jana Černého do odvolání, a posl. Jana Černého za onemocnělého posl. Sonntága.

Klub poslanců čsl. socialistů vyslal do výboru rozpočtového posl. Sajdla za posl. Zeminovou.

Předseda: Došly tyto návrhy, interpelace a dotazy. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Bubníka a soudr. na příplatky k úrazovým důchodům, vyměřeným příslušníkům republiky Československé, za následky zranění v podnicích mimo obvod státní dle zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. ex 1888.

Návrh posl. Bubníka a soudr. na výplatu důchodů úrazových, přiznaných říšskoněmeckými ústavy pojišťovacími státním příslušníkům republiky Československé.

Předseda vlády zaslal sem:

Přípisem ze dne 14. ledna 1922, č. j. 1078/22 m. r., vládní návrh zákona o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

Přípisem ze dne 14. ledna 1922, č. j. 1093/22 m. r., vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou.

Přípisem ze dne 14. ledna 1922, č. j. 517 S. m. r., vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců na Podkarpatské Rusi.

Přípisem ze dne 16. ledna 1922, č. j. 1173/22 m. r., vládní návrh zákona, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 25. ledna 1920, č. 64 Sb. z. a n. (§ 69 služ. pragm.).

Přípisem ze dne 16. ledna 1922, č. j. 1238/22 m. r., vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.

Přípisem ze dne 16. ledna 1922, č. j. 377/22 m. r., vládní návrh zákona, kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.

(zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového.

Naléhavá interpelace posl. Simma, Budiga, dr. Ed. Feyerfeila, Knirsche, Mayera a druhů ministru nár. obrany o drakonických rozsudcích nad vojáky, kteří neuposlechli mobilisačního rozkazu nebo příliš pozdě.

Dotazy.

Dotaz posl. Adámka, Kaderky a spol. min. předsedovi o přidělení rozptýlené půdy okresnímu poradci Pozemkového úřadu prof. Košinovi v Chrudimi.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru financí o výpomoci požárem postiženému rolníku Václavu Kašparovi v Dražkově u Pardubic.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru financí o včasném placení úroků ze státních půjček.

Dotaz posl. Adámka ministru zemědělství o kácení a hubení lesů lesní správou Frant. Jos. Auersperka ve Slatiňanech.

Dotaz posl. Fr. Navrátila, Kaderky a soudr. ministru školství a nár. osvěty o neutěšených poměrech na obecné škole v Bohuslavicích u Konice.

Dotaz posl. Sedláčka, Kopřivy a soudr. ministru školství a nár. osvěty o působení učitelky Bartoníkové v Kunovicích.

Dotaz posl. Fr. Navrátila a soudr. ministru školství a nár. osvěty o urážlivém protináboženském chování učitele Františka Velcla v Bohuslavicích u Záhřeba.

Dotaz posl. Šamalíka ministru nár. obrany o velkém poškození rolnice-vdovy Marie Knappové z Drysic, okres Vyškov na Moravě, při demobilisaci evid. koní čsl. evidencí koní v Brně.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministrovi železnic o propuštění ženských zaměstnanců na stanici Ústí nad Labem.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministrovi vnitra, že okresní politická správa frývaldovská uložila neslýchané tresty.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru financí o vyživovacích požitcích Hedviky Kirchmaierové v Chomutově.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru vnitra o opční žádosti inž. Alfonse Bära v Ústí nad Labem.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi nár. obrany v záležitosti odškodnenia Františka Buchonya, ktorý bol vpádom bolševikov poškodený.

Dotaz posl. dr. Lelleyho ministrovi nár. obrany v záležitosti výplaty nákupnej ceny koní, zakúpených pri mobilisácii.

Odpovědi.

Odpověď min. soc. péče a ministra vnitra na dotaz posl. dr. Baerana a soudr. ohledně poměrů u bytového úřadu v Brně.

Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na dotaz posl. Štolby a Rud. Berana stran zatčení a uvalení vazby na Antonína Kadlece, Josefa Šmejkala, Františka Kalíška, Jana Štípka, Jiřího Kresila, Josefa Černého, Františka Kadlece, Václava Husníka, Matěje Strádala, Josefa Jandu, Antonína Šleise a Václava Sedlbauera z Hluboké, soudní okres Nová Kdýně, polit. okres Domažlice.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa ve věci podpor vdov a sirotků.

Odpověď ministra školstva a nár. osvety na dotaz posl. dr. Körmendy-Ékesa vo veci anomálneho stavu šestitriednej elementárnej školy veľkoobce Szepsi, v župe abauj-turňanskej.

Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na dotaz posl. Šamalíka, Hlinky, Adamovského a soudr. o proticírkevní agitaci městského zastupitelstva ve Vlašimi.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Kafky o odepření udělení československého státního občanství R. O. Reimerovi, rukavičkáři v Bratislavě.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Ulricha, Al. Kříže a soudr. o pojmenování stanice Nakří-Netolice.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Schollicha o sokolském sletu v Novém Jičíně.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Šamalíka a soudr. o žádosti Adolfa Dvořáka v Krnčicích za vyvlastnění pozemků k účelům stavebním.

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. Sladkého a spol., aby doplněna byla železniční síť župy slezskoostravské (tisk 780).

Odpověď ministra školství a nár. osvěty, ministra nár. obrany a zemědělství na interpelaci posl. dr. Kmeťka o vyklizení kněžského semináře, který jest nyní úřady zabrán (tisk 2559).

Předseda (zvoní): Předseda vlády zaslal sem

přípisem ze dne 12. ledna 1922, č. j. 856/22 m. r., vyjádření ministerstva zemědělství k resoluci, týkající se zavedení povinného očkování vepřového bravu proti července, jež přijata byla v 72. schůzi poslanecké sněmovny dne 14. července 1921 (k tisku 2179).

Přikazuji výboru zemědělskému a rozpočtovému.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3364. Vládní návrh zákona o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

Tisk 3365. Vládní návrh zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán zápis o 97. schůzi poslanecké sněmovny.

Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána těsnopisecká zpráva o 98. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

Počátkem schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3352. Návrh posl. dr. Uhlíře, Trnobranského a spol. na podporu staveb veřejných nemocnic.

Tisk 3359. Návrh posl. Bubníka a soudr. na výplatu důchodů úrazových, přiznaných říšsko-německými ústavy pojišťovacími státním příslušníkům republiky Československé.

Tisk 3357. Návrh posl. dr. Srdínka a druhů na zavedení studia sociologie do osnov středních, odborných a vysokých škol.

Tisk 3358. Návrh posl. Bubníka a soudr. na příplatky k úrazovým důchodům, vyměřeným příslušníkům republiky Československé za následky zranění v podnicích mimo obvod státní dle zákona ze dne 28. prosince 1887, č. 1 ř. z. z r. 1888.

Tisk 3344. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů, aby se zřídila báňská fakulta (odborná škola pro hornictví a hutnictví) na pražské německé vysoké škole technické.

Tisk 3345. Návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. Petersilky, Simma, dr. Kafky a druhů, aby byl vydán zákon o zřízení německé vysoké školy lesnické.

Tisk 3360. Návrh posl. Horáka, Najmana, Anděla a druhů, aby byl vydán nový volební řád pro obchodní a živnostenské komory.

Tisk 3362. Návrh posl. Bergmana, Šamalíka, Kaderky, Maška, Zavřela a soudr. na úpravu pachtovného ze zemědělských pozemků.

Předseda: Přikazuji:

Tisk 3337. Vládní návrh zákona, jímž s upravuje poměr československé státní správy ku československým plavebním společnostem Labské a Dunajské

výboru dopravnímu (současně přikázán výboru rozpočtovému), dále

Tisk 3338. Vládní návrh, kterým předkládá se ke schválení Národnímu shromáždění obchodní úmluva, uzavřená dne 20. října 1921 ve Varšavě mezi republikou Československou a Polskem,

výboru zahraničnímu (současně přikázán výboru živnostenskému)

a navrhuji, aby ku podání zprávy výborové stanovena byla lhůta 8 dní.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo s tím souhlasí, nechť zvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Lhůta je schválena.

Dále navrhuji, aby výboru zdravotnímu ku podání zprávy výborové pro

usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 1061) o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické (tisk sen. 1124), současně přikázané též výboru sociálně-politickému (tisk 3328), dále

usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 3199), kterým se lhůta, stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, čís. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1922 (tisk 3225) (tisk 3329), a pro

usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 888) o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (tisk 1128 sen.), současně přikázané výboru rozpočtovému (tisk 3330),

stanovena byla lhůta 8 dní.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, nechť zvedne ruku. Prosím o hlasování. (Děje se.)

To je většina. Lhůta jest schválena.

Přikročíme k pořadu schůze. Nejprve jest

1. zpráva výboru zdravotního o návrhu posl. dr. Holitschera a soudr. (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (tisk 3169).

V předešlé schůzi promluvil pan zpravodaj, dnes přikročíme k debatě. Zapsáni jsou na straně "proti" pan posl. Anděl, na straně "pro" pp. posl. dr. Ivan Hálek, Malá, Sychravová, Landová-Štychová, Rozsypalová, Bobok, Böhr, inž. Kallina, Petrovický, dr. Holitscher.

Než udělím slovo prvému řečníku navrhuji, aby stanovena byla řečnická lhůta 20 minut.

Jest snad nějaká námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj jest přijat.

Uděluji prvému řečníku "proti" p. posl. Andělovi slovo.

Posl. Anděl: Vážená sněmovno! Přiznávám se, že mluviti dnes proti návrhu posl. dr. Holitschera a soudr. jest nepopulární vlivem velké agitace, kterou čilé a houževnaté abstinentské organisace v naší zemi provedly.

Dámy a pánové, kteří budou dnes po mně mluviti, nebudou míti dosti silných slov a černých barev, aby vylíčili zhoubnost alkoholu, nebezpečí jeho, zejména pro mládež, potřebu záchrany mládeže a jak zní všechna ta pěkná slova, se kterými každý přítel lidu a každý přítel mládeže souhlasiti musí.

Vážení! Musíme při tomto návrhu rozeznávati jednak ušlechtilou tendenci, která se jeví v tom, uchrániti mládež pohromy alkoholové, ale vedle toho i jinou stránku, především způsob, jakým se to má provésti důsledky, jaké z toho vzejdou v praktickém životě a pro některá odvětví živnostenská. Je pak tu ještě jedna věc, které si širší veřejnost nepovšimla, ale které musíme věnovati pozornost my, a to jest ta částka v důvodové zprávě, kde se praví: "Zdravotnický výbor sám je přesvědčen, že by mělo býti zákonem zakázáno pití jakýchkoliv alkoholových nápojů."

Slavný zdravotnický výbor vystupuje zde v úloze propagátora zákonů prohibičních, jaké byly zavedeny v Americe, a to jest věc, které musíme věnovati svou pozornost. "Nepokrytě a otevřeně praví tímto návrhem zdravotnický výbor, že jím zahájen jest boj protialkoholový." Nuže, dovolte, abych o těchto věcech ve 20minutové lhůtě stručně promluvil.

Především souhlasím s tím, že mládež musí býti chráněna proti alkoholu. Ale jestliže tento návrh jest tím spolehlivým a účinným prostředkem, to jest, vážení pánové a dámy, jiná otázka. Myslíte, že zákazem a zejména v té formě, jaká se navrhuje, znemožníte, aby mládež pila? Alkohol je jed, jestliže se ho užívá v nepřiměřené míře a v mladistvém věku. Ale právě takovým jedem jest i nikotin, právě takovým jedem může býti černá káva a se zdravotnického stanoviska může býti - a po té stránce mají vegetariáni pravdu - nemírné požívání masa, zejména u některých churavých osob. Dámy a pánové! Viděti mládež pijící, viděti mládež opilou, patří k neobyčejně řídkým zjevům. Jest sice pravda, že jsou případy, a to jen v některých krajích, kde mládež propadá alkoholu vlivem svých rodičů a vlivem svého okolí, to však má hlubší kořeny sociální, které se tím sociálním příštipkářstvím nedají léčiti. Kdyby se mne někdo otázal, kde jest větší závada, řeknu: Mládež, která kouří, mládež, která se všude potlouká s cigaretami, která se potlouká po biografech, mládež, která v jiném ovzduší žije, tam jest daleko větší nebezpečí! Zdravotní nebezpečí je zde, morální nebezpečí je zde, ale to je také v těchto jiných případech. Kdyby se mne někdo tázal, jaký prostředek tedy považuji za účinnější, řekl bych: Hleďte mládeži dáti interes o ušlechtilejší věci a pečujte o její tělesnou výchovu. Dejte mládež do sokolských jednot, a komu se nezdá býti Sokolstvo institucí všenárodní, máte Orelské jednoty, máte Dělnické tělocvičné jednoty, máte skauting, který je pomíjen u nás. To jsou věci, kdy mládež, která pochopí cenu tělesného výcviku, tělesné zdatnosti, sama sebou se bude odvraceti od alkoholu, bude pečovati o své zdraví, bude míti ušlechtilejší interesy. Mládež přikloniti k tělocviku, ušlechtilejším zájmům, to považuji za daleko účinnější prostředek, nežli policejní zákaz, zejména v této formě, jak se navrhuje.

Dovolte tedy především: Návrh sám, kdyby měl sebe ušlechtilejší tendence, není dostatečným, aby zlo zamezil. Myslíte, že mládež, která již alkoholu propadla, po uzákonění návrhu posl. dr. Holitschera přestane píti? Nebude míti možnosti zaopatřiti si alkohol jinou cestou? Dovolte, ta mládež má možnost opatřiti si ji v obchodech lihovinami v uzavřených nádobách. (Tak jest!) A snad nemyslíte, že nebude hromadně pít?

Pokoutní výčep ohrožuje mravně mládež, ne hostinští! Velectění, ten návrh, jak jej podáváte, bude míti jenom ten jednostranný výsledek: Šikanování důležité části poplatnictva, jakou jsou hostinští. Vím, velmi často se říká, že tyto důležité motivy zdravotnické a morální nesmějí býti zdržovány ohledem na některou sebe důležitější a početnější živnost a některou sebe důležitější vrstvu poplatnictva. Ale, velectění, v tomto případě jsme slyšeli již věty, které prozrazovaly velikou zaujatost vůči stavu hostinskému.

Pánové se strany socialistické! Máte celou řadu malých hostinských, svých obětavých příslušníků. Tito lidé, právě ti malí hostinští z předměstí, ti hostinští na venkově budou šikanováni, jakmile vejde v platnost návrh dr. Holitschera, vámi podaný a hájený, zejména jestliže se uplatní ta poslední motivace z jeho důvodové zprávy. Výbor totiž doporučuje, aby kontrolou nad prováděním zákona pověřilo min. zdravotnictví mimo orgány policejní též důvěryhodné osoby z občanstva, které by se postaraly o to, aby se nestalo ustanovení zákona bezpředmětným. A, vážení pánové, my již máme zkušeností dosti s těmito kontrolními orgány, máme jich dosti s těmito orgány lichevními a jinými, je pravdou, že tyto všecky orgány nepotlačovaly lichvu, poněvadž šikanovaly malé a netroufaly si na veliké. Ale jedno je: tyto zdravotní orgány, ti noví kontroloři, kteří zajisté budou museti také býti placeni, budou státi hodně a budou hleděti, aby svoji existenci uhájili tím, že podají určitý počet oznámení. Tedy šikanování hostinských - to bude zcela určitým výsledkem tohoto návrhu, ale nikoliv odpomoci alkoholu. (Výborně!)

Podle § 2 má býti hostinský odpověden za to, aby se dbalo zákazu vysloveného v § 1. Tam se také zakazuje, aby dorostlí, ve veřejných místnostech, na výletištích, poutích atd. dávali alkoholní nápoje mladistvým osobám. Je nespravedlivé a přímo nesmyslné, aby hostinský byl odpověden a trestán za to, dá-li otec svému synkovi napíti piva, nebo matka dcerušce usrknouti vína.

A jestliže chcete zavésti nové legitimace, kterými se musí každý prokázati, pak ten, kdo má 16 let, smí píti pivo a víno, ale čaj s rumem bude směti vypíti jen ten, kdo má 18 let, poněvadž to je jiný alkoholový nápoj. Nezdá se vám, pánové, že je trochu malicherné to odstupňování? Neračte, pánové, tuto věc, jak naše veřejnost to činí, pojímati s jistou dávkou humoru. Myslíte, že zde jde o alkohol, o záchranu mladých a slabých duší? Odpusťte, pánové, a nemějte mi to za zlé, ale i velká část toho zdravotního výboru má za to, a můžeme říci, aby se sice zakázalo pití alkoholních nápojů, ale do té doby skleničku piva a čtvrtku vína si můžeme vypíti.

Já, pánové, myslím, že celá ta stylisace a motivace svědčí jen o tom, že by se rádo něco udělalo, aby ten návrh, který původně jinak zněl, přece jen nějakým způsobem přišel k platnosti a aby aspoň trosky z něho se zachovaly, s kterými zajisté sám pan navrhovatel valně spokojen není. Ale pro nás to má jiný význam, a to je, vážení přátelé, právě důvod, proč abstinentské organisace všecky s takovým interesem se dívají na dnešní jednání a proč také taková agitace pro návrh Holitscherův se dělala. To je proto, aby pod tímto pěkným pláštíkem, pod touto humánně znějící, všeobecně oblíbenou formou záchrany mládeže propašovaly se k nám zákony prohibiční, jaké jsou v Americe. A tu mně, velectění pánové, dovolte říci: poněvadž zdravotní výbor otevřeně praví, že to jest počátek protialkoholních zákonů, praví také nepokrytě a otevřeně, že podle názoru zdravotního výboru má býti vůbec zakázáno pití alkoholových nápojů.

Nemějte mně za zlé, páni kolegové ze zdravotního výboru, znám vás valnou část, vím, že nejste abstinenty. (Výborně!) Jestliže tedy, velectění přátelé, zdravotnický výbor je sám přesvědčen, že by mělo být zákonem zakázáno pití jakýchkoliv alkoholových nápojů, nic vám nestojí v cestě, abyste si to nezakázali sami a nečekali, až vám to zakáže stát. (Veselost. Výborně!) Já mohu být proti alkoholu jakkoliv zaujat, ale proto si nebudu osobovati práva, abych všechny ostatní nutil, aby si odepřeli skleničku plzeňského a čtvrtku dobrého vína.

Já jsem poukázal na to, že nikotin jest nebezpečnějším pro mládež, protože jest častější než alkohol. Má proto býti zakázáno prodávání cigaret mladistvým? Nemělo by to valného účinku, poněvadž, kdo si to chce zaopatřiti, ten si to zaopatří, najde si vždycky cestičku, jestliže já v té mladé duši nevzbudím přesvědčení, že všechny ty zlořády brzdí jeho tělesný vývoj. To je Sokol, to jsou jiné tělocvičné, skautské a sportovní spolky, které nečiní sice naprosto abstinenty ze svých chovanců, ale dojista brání nemírnému pití alkoholu a činí z nich lidi střídmější, interesované o vyšší zájmy a ušlechtilejší. To jest po mém jediná správná cesta a přechod k ostřízlivění národa. My, když to má býti počátkem prohibičních zákonů, všimněme si zkušeností, jaké v Americe učinili. Nedávno byla v Americe výprava sokolská. A co viděli? Že v Americe se pije tak dobře, jako se pilo dříve, jen s jedním rozdílem. Místo slabých, lehkých, stolních vín, viděli těžká, t. zv. medicinální vína, místo slabých likérů, viděli silné brandy, whisky a j. Pije se zase, ale rozdíl je ten, že místo vyzkoušených, zdravých nápojů a lehkých alkoholových nápojů pijí se těžké, doma a pokoutně vyrobené lektvary. (Výborně!)

Chicagský časopis "Hlas" z posledního měsíce přináší zajímavou zprávu, co je možné za prohibice. "Homestake Mining Co. v Lead, S. D. vyvěsila ve svých dolech vyhlášku, že každý horník, který do práce přijde v podnapilém stavu, bude odložen na měsíc, to jest vyloučen. Opilství mezi zdejším lidem rozmohlo se zvláště poslední dobou, když v okolí několik tajných lihovarů se objevilo. Majitelé dolů přiznávají, že poměry za t. zv. prohibice jsou daleko horší, než byly před národní zápovědností. Podobné poměry vyskytují se i v jiných revírech v Dakotách." (Slyšte!)

Pánové, nechci generalisovati, ale nemáme ještě přesného obrazu statistického o účincích prohibice v Americe, která jest ještě mladá. Ale to, co objektivní pozorovatelé pozorovali, to nám potvrzuje zkušenosti odjinud.

Zákazem nedocílí se toho, co chceme, jen alkohol v mírnější formě, ten se nahradí alkoholem pokoutně, bez zdravotních opatření vyrobeným, dražším, rozdíl jest ten, že dříve si někdo koupil lehčí pivo, víno, ale nyní si zaopatří těžké alkoholní nápoje v kondensované formě, a dovolte i tenkráte, kdyby se podařilo co nejvíce omeziti alkohol, lidé, kteří jsou požitkářství navykli, budou se chápati jiných omamovadel.

Velectění, dovolte, vždyť máme příklady, co se týče Ameriky, dnes veřejně se pije káva černá i bílá. Nemyslí pan kol. dr. Holitscher, že kávu lze tak nemírně požívati, že kofein a silná káva není také jedem ničícím zdraví, že se toho nedá také zneužívati? Ovšem, my máme abstinenty, kteří myslí, že jediným na světě zlem je alkohol.

Myslelo by se, že na příklad i vegetariáni jsou důslední abstinenti. Kol. Votruba může mně dosvědčiti, když jsme byli v Banjaluce na své cestě v Bosně, že navštívili jsme tam klášter trapistů. Jest to přísný a úctyhodný řád, to jsou mniši, kteří pracují celý den, nepožívají masa, ale když jsme tam přišli, viděli jsme, že pijí k svačině pivo z vlastního pivovaru. Abstinenti řeknou, že jim jest také pivo nezdravé, že jest to neřest. (Veselost.)

Jedno bych vytkl celému abstinentskému hnutí, a to, že jest příliš jednostranné a že nanáší, poněvadž vidí jed jen v alkoholu, zbytečně silné barvy. Mezi nejsilnějšími důvody, jaké se ve prospěch abstinentství uvádějí, jest, že na příklad ve sportu jest alkohol naprosto jedem, a snaží se vzbuditi přesvědčení, jako by praktický sportovník vůbec nepil, poněvadž by nemohl prováděti silné výkony. Náhodou jsem si přečetl, že nejnamáhavějším sportem, který činí nejvyšší nároky na rychlost, sílu, vytrvalost a odříkání, jest rohování, box, ať už se o jeho mravní stránce mluví jakkoliv, ten sport činit nárok na fysickou sílu - a tu necituji theoretiky, ale praktika - praví přeborník českého sportu Jahelka ve svém návodu pro training, že pivo při jídle v mírných dávkách požívané neškodí, ale spíše prospěje, (Výborně!) totiž pokud se týče sil.

Velectění, pokud běží o zápas, vezměte si nejznamenitější zápasníky - mluvím jen o českých z vlastního názoru - ti pijí jeden i druhý alkoholové nápoje, ale v mírných dávkách. (Hlas: A což Frištenský?) Pane kolego, Frištenský alkohol přestal píti, ale zase se k pivu vrátil, já to dobře vím. A František Gotsch a jiní pijí také v mírných dávkách.

Problém prohibice, problém škodlivosti alkoholových nápojů nedá se tak lehce rozřešiti, zůstane proto vždycky v platnosti ona stará zásada: všeho s mírou, tedy i alkoholu s mírou. Chybou hnutí abstinentního jest to, že vidí zlo jen v alkoholu a že na každého, který pije v mírných dávkách, dívá se jako na člověka nemravného. (Posl. dr. Holitscher: To není pravda!) Dovolte, vážení přátelé, tomu nasvědčuje i ten titul, jaký si dal orgán svazu abstinentů. Oficielní orgán československého abstinentního svazu má honosný název: "Vyšší národ", tedy ti ostatní, co pijí sebeméně, to jest nižší národ. Myslím, že to jest velmi primitivní hledisko, ze kterého organisace abstinentů i se svým předsedou posuzuje výši národa. Velectění, já posud myslel, že vyšší národ, ušlechtilejší národ je podle toho, jak smýšlí a jedná. A teď se dovídám, že podle toho, jak pije. Já myslel, že ta ušlechtilost spočívá v mozku a srdci, a teď se dovídám, že spočívá v žaludku. Dovolte mi, je nižší národ ten, který sem tam si vypije skleničku piva? Jsme toho názoru, že je to příliš sebevědomé, příliš náročivé. (Projevy souhlasu i odporu.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP