Pondělí 19. prosince 1921

Začátek schůze v 9 hodin 5 minut večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Záruba.

190 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministr dr. Dérer, Habrman, Staněk, Tučný, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 113. schůzi poslanecké sněmovny. Sněmovna je schopna usnášeti se.

Navrhuji, aby výboru sociálně-politickému, kterému současně se přikazuje vládní návrh zákona o ochraně nájemníků (tisk 3307), stanovena byla ku podání zprávy výborové lhůta do zítřka, to jest do 20. prosince 1921 do 12. hod. polední.

Kdo s návrhem lhůty souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je schválena.

Přistoupíme k dennímu poradu. Tím jest

druhé čtení osnovy zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti (tisk 3272).

Zpravodajem je pan posl. Klein. Má snad nějakou korekturu?

Zpravodaj posl. Klein: V titulu zákona v druhé rádce na konci ve slově "případech" jest tisková chyba, neboť je vytištěno "případecb" a nutno tedy opraviti písmeno "b" na "h".

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí tedy s osnovou zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti tak, jak byl přijat v prvém čtení, s korekturou právě uvedenou - je to změna jednoho písmene, kterou uvedl právě pan zpravodaj - prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je zákon schválen ve druhém čtení a tím je vyřízen denní pořad dnešní schůze.

Před ukončením schůze sděluji, že posl. Skaunicová omlouvá nemocí nepřítomnost svou v dnešních dvou schůzích. Dovolenou udělil jsem posl. Tausikovi na dnešní schůze pro neodkladnou záležitost.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v úterý dne 20. prosince 1921 o 14. hodině, t. j. o 2. hodině odpolední s tímto

pořadem:

1. Zpráva výboru I. sociálně-politického a výboru II. rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3265), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců (tisk 3291).

2. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o usnesení senátu (tisk 3016), jímž zřizuje se Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě (tisk 3294).

3. Zpráva výboru ústavně-právního a výboru pro dopravu a veřejné práce o vládním návrhu zákona (tisk 219), kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, č. 30 r. z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech) (tisk 3296).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 3284) o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922 (tisk 3310).

5. Zpráva výboru sociálně-politického o návrhu posl. Tayerle, Roschera a soudr. (tisk 3154) na doplnění a změnu zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných (tisk 3309).

6. Zpráva výboru sociálně-politického o vládním návrhu zákona (tisk 3217), jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře ne zaměstnaných (tisk 3286).

7. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3266), kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního po jištění (tisk 3305).

8. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati věci movité pro státy oprávněné k jich požadování (tisk 3277).

9. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (tisk 3278).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave za vydanie k trestnému stíhaniu posl. Jána Bečku pre zločin podľa § 227 tr. z. (tisk 3298).

K námitce se přihlásil p. posl. Dubický.

Posl. Dubický: Činím návrh, aby na pořad zítřejší schůze byla dána také zpráva soc.-politického a rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se prozatímně upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva (tisk 3297).

Předseda: Proti návrhu mému jinak námitek činěno nebylo, pokládám jej za přijatý.

Poněvadž nemohu okamžitě zjistiti, kdy tato zpráva byla rozdána, je-li možno, aby byla dána na denní pořad, dám o ní hlasovati jen eventuelně. (Posl. Toužil: Rozpočtový výbor není hotov!)

Pane kolego Dubický, právě je mi sdělováno, že věcí tou se má zabývati ještě rozpočtový výbor, že s tím není hotov. Proto není možno, abych o této věci dal hlasovati. (Posl. Dubický: Souhlasím.)

Tedy návrh můj je přijat. Sděluji, že ihned po plenární schůzi koná se ještě schůze sociálně-politického výboru.

Končím schůzi.

Konec schůze v 9 hod. 10 min. večer.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP