Čtvrtek 15. prosince 1921

Začátek schůze v 1 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

180 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Habrman, Aug. Novák, Staněk, Udržal.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 107. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně udělil jsem dovolenou posl. Krausovi z rodinných důvodů na schůzi dne 9. t. m., dodatečně nemocí omluven posl. Vacula na touž schůzi.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Pastyříkovi pro neodkladné záležitosti, na týden posl. Chalupníkovi pro neodkladné záležitosti, posl. dr. Jabloniczkému z rodinných důvodů.

Nemocí na dnešní a další schůze omlouvá se posl. dr. Körmendy-Ékes.

Byly provedeny některé změny ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců der deutsch. christ.-soz. Volkspartei vyslal do výboru sociálně-politického na schůzi dne 9. prosince t. r. posl. Schälzkyho za posl. Böhra.

Klub posl. republikánské strany čsl. venkova vyslal do výboru ústavně-právního na schůzi dne 13. prosince t. r. posl. Vraného za posl. dr. Kubíčka.

Klub posl. čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské vyslal do výboru zahraničního na schůzi dne 14. prosince t. r. posl. Najmana za posl. Pastyříka, do výboru ústavně-právního posl. Horáka za posl. Mlčocha.

Klub poslanců Bund der Landwirte vyslal do výboru zahraničního na schůzi dne 14. t. m. posl. J. Mayera za posl. dr. Spinu.

Klub posl. čsl. národní demokracie vyslal do výboru rozpočtového posl. Bergmana za posl. Špačka, do výboru zahraničního posl. dr. Matouška za posl. dr. Kramáře po dobu jeho nemoci.

Předseda: Došly některé nové vládní návrhy, některé staré byly odvolány. Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Min. předseda zaslal přípisem ze dne 18. listopadu 1921, čís. 32.286/21 m. r., vládní návrh zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23,

přípisem čís. 32.288/21 vládní návrh zákona, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních,

přípisem čís. 32.287/21 vládní návrh zákona o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus,

přípisem ze dne 9. prosince 1921, čís. 34.404/21 m. r., vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců,

přípisem ze dne 11. prosince 1921, čís. 34.532/21 m. r., vládní návrh zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922,

přípisem ze dne 12. prosince 1921, čís. 34.722/21 m. r., vládní návrh zákona, kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům starobního a invalidního pojištění.

Dále sdělil přípisem ze dne 10. prosince 1921, č. j. 34.520/21 m. r., že vláda odvolává vládní návrh zákona o zabezpečení výživy a zemědělské výroby (tisk 1547),

přípisem ze dne 12. prosince 1921, čís. 34.725/21 m. r., že vláda odvolává vládní návrh zákona o tisku (tisk 2042),

přípisem ze dne 12. prosince 1921, čís. 34.746/21 m. r., že vláda odvolává vládní návrh zákona o konjunkturní dani z vývozních zisků roku 1920,

přípisem ze dne 13. prosince 1921, čís. 34.747/21 m. r., že vláda odvolává vládní návrh zákona o zemědělských inspektorech v republice Československé.

Předseda: Podány byly dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Kreibicha ministru financí a ministru vnitra o soustavném podporování finančního úpadku okresů a obcí.

Dotaz posl. Budiga ministru obchodu, zda jest pravda, že při obchodní smlouvě mezi Československem a Rakouskem byl dovolen dovoz postříbřeného stolního nářadí a příborů za 15,000.000 Kč.

Dotaz posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministru vnitra, že akciové společnosti jsou povinny opatřiti akcie českým zněním.

Dotaz posl. dr. Lelleye ministrovi nár. obrany v záležitosti odškodnenia Desidera Óváryho.

Dotaz posl. dr. Lelleye ministrovi pošt a telegrafov v záležitosti odškodnenia Desidera Óváryho, poštovného povozníka v Štiavnici.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru zemědělství, že se v Kobeřicích na Hlučínsku zabíjeli psi podezřelí vzteklinou.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru pošt a telegrafů o vystavování poštovních složenek.

Dotaz posl. dr. Hanreicha a druhů min. předsedovi o jazykových přehmatech Státního pozemkového úřadu.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru nár. obrany o jazykové úpravě vojenských listin.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru železnic o vydávání českých návěstí.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru pošt a telegrafů, že se na doručenkách užívá výhradně českého označení místa.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru vnitra o vzorných stanovách pro obecní a okresní spořitelny.

Dotaz posl. dr. Hanreicha ministru pošt a telegrafů, že bratislavská poštovní správa porušuje jazykový zákon.

Dotaz posl. Schuberta ministru vnitra o neudržitelných poměrech v třemošenském obecním zastupitelstvu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3253. Zpráva soc.-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 3170), kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění se některá jeho ustanovení.

Tisk 3254. Zpráva výboru právního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3108), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů 5 % české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Tisk 3255. Zpráva právního a rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1780), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, čís. 27 Sb. z. a n.

Tisk 3256. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 3215) o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění.

Tisk 3257. Zpráva sociálně-politického a rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 3216) o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku.

Tisk 3258. Zpráva branného a rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 3219), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob, vykonávajících činnou službu vojenskou.

Tisk 3270. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3183), kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu Státního pozemkového úřadu na rok 1922.

Tisk 3271. Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 390), kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění.

Tisk 3268. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2429), kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích.

Tisk 3269. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 3218), kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3261. Vládní návrh zákona o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23.

Tisk 3262. Vládní návrh zákona, jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních.

Tisk 3263. Vládní návrh zákona o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Tisk 3264. Vládní návrh zákona, kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922.

Tisk 3265. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců.

Tisk 3266. Vládní návrh zákona, kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům starobního a invalidního pojištění.

Tisk 3274. Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, a ruší zákon z 12. srpna 1921, č. 289 Sb. z. a n.

Tisk 3275. Vládní návrh zákona, kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce snem. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3201. Sbírka interpelací:

I. posl. Kučery a soudr. ministru vnitra o konfiskační praxi,

II. posl. Hakena a soudr. ministru vnitra o konfiskační praxi v Praze,

III. posl. Roučka a soudr. ministru spravedlnosti o konfiskaci v krajinském časopise "Pravda" dne 16. září 1921,

IV. posl. Blažka a soudr. ministru vnitra o bezohledné konfiskační praxi, zahájené poslední dobou politickými úřady naší republiky,

V. posl. inž. Junga a druhů ministru spravedlnosti o zabavení periodického časopisu "Neue Zeit" v Opavě,

VI. posl. dr. Brunara a druhů ministru vnitra o zabavení čísla 43 periodického týdeníku "Mährisch-Schles. Presse",

VII. posl. dr. Lodgmana a druhů ministru nár. obrany o poměrech v československém vojsku,

VIII. posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů ministru spravedlnosti o zabavení článků: "Když Masaryk cestuje" a "Zločiny českoslov. militarismu" v čísle 16 časopisu "Sozialdemokrat", ústředního orgánu německé sociálně - demokratické strany dělnické v Československé republice,

IX. posl. Maška, Bergmana a soudr. ministru zemědělství o zvýšení remunerace za vyučovací hodiny na hospodářských školách lidových,

X. posl. Hakena a soudr. ministru nár. obrany o ztýrání mobilisovaného vojína Vojtěcha Ježka legionářským nadporučíkem Chvalovským u 22. pěš. pluku v Jičíně.

XI. posl. Hakena a soudr. ministru pro zásobování lidu o zajištění zásobování zemědělského dělnictva,

XII. posl. Myslivce a soudr. ministru nár. obrany o úpravě požitků vojenských staropensistů,

XIII. posl. Kučery a soudr. ministru soc. péče o sociálních opatřeních na ochranu zemědělského dělnictva,

XIV. posl. dr. Šmerala a soudr. min. předsedovi a ministru obchodu o zvyšování celních sazeb,

XV. posl. Beutela, Grünznera, Kirpalové a druhů ministru spravedlnosti o zabavení časopisu "Volksrecht", čís. 134 ze dne 15. června 1921, periodicky vycházejícího v Ústí n. L.,

XVI. posl. inž. Junga a druhů ministru spravedlnosti o zabavení periodického časopisu "Deutsche Zeitung" v Olomouci,

XVII. posl. Nagyho, Tausika a soudr. ministru vnitra a ministru pro správu Slovenska v záležitosti dělnice Alady Marie, která je devátý měsíc nezákonně vězněna,

XVIII. posl. Maška, Bergmana a soudr. ministru nár. obrany o nedostatečné výživě mobilisovaných vojínů a o nedostatku bytů pro aktivní důstojníky v exponovaných posádkách,

XIX. posl. Kaderky a soudr. ministru zásobování o veřejném zásobování drobného venkovského lidu,

XX. posl. dr. Luschky a druhů ministru vnitra o státním občanství ve Východním Slezsku,

XXI. posl. dr. Brunara, dr. Schollicha, Matznera a druhů ministru vnitra o zákazu politických schůzí,

XXII. posl. dr. Baerana a druhů ministru spravedlnosti o neodůvodněném zabavení časopisu "Schönhengster Zeitung",

XXIII. posl. Jokla, Heegera a soudr. ministru nár. obrany, že představení důstojníci nedbají práv vojáků,

XXIV. posl. Křepka a druhů min. předsedovi o zvýšení obilního kontingentu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána publikace Národního shromáždění republiky Československé "Z cizích parlamentů", ročník II., čís. 10 až 12.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 3232. Návrh posl. Schuberta a druhů o pohořelých v obci Hiršavě, politického okresu domažlického.

Tisk 3233. Návrh posl. dr. Keibla a druhů na doplnění zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění některá ustanovení o nárocích na odpočivné a o přestupu státních zaměstnanců do výslužby.

Tisk 3241. Návrh posl. Hausmanna, Schustera, dr. Haase a druhů, aby byla doplněna ustanovení druhé hlavy zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.

Tisk 3245. Návrh posl. Kirpalové, Deutschové, Blatné a druhů o úpravě platů a právních poměrů pěstounek na mateřských školách.

Tisk 3250. Návrh posl. Pohla, dr. Haase, Brožíka, Draxla a druhů, aby byl vydán zákon, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání v báňských podnicích.

Tisk 3251. Návrh posl. dr. Keibla, inž. Kalliny a druhů, aby byla propočítána služební doba státním zaměstnancům a učitelům přeloženým do výslužby před 1. zářím 1919.

Tisk 3260. Návrh posl. Zierhuta a druhů, aby přední list Státního pozemkového úřadu byl vydáván také v jazyku německém.

Předseda: Min. předseda zaslal sem přípisem ze dne 9. prosince 1921, č. 34.421/21 m. r., nařízení vlády republiky Československé ze dne 1. prosince 1921, č. 432 Sb. z. a n., o zrušení nejvyšších cen piva.

Přikazuji výboru zásobovacímu.

Dále přípisem ze dne 10. prosince 1921, č. 34.470/21 m. r., nařízení vlády republiky Československé ze dne 1. prosince 1921, č. 435 Sb. z. a n., o zrušení ustanovení o placení kolkových poplatků hotovými penězi.

Přikazuji výboru rozpočtovému.

Ve věcech imunitních došlo:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Zemský trestní soud v Praze, odděl. XIV., přípisem ze dne 8. listopadu 1921, čís. Pr XIV 220/21, žádá za souhlas k trest. stíhání posl. Jos. Kříže pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem, k návrhu sen. Karla Berana a redaktora Viléma Brodeckého.

Předseda: Přikazuji výboru imunitnímu.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Krajský soud v Čes. Budějovicích, odděl. IX., odvolává přípisem ze dne 12. prosince t. r., č. Vr 1665/20, žádost za vydání k trestnímu stíhání posl. dr. E. Feyerfeila a dr. Petersilky pro přečin podle § 302 tr. z., podanou pod čís. Vr. 1665 dne 17. června 1921.

Předseda: Přikazuji rovněž výboru imunitnímu.

Jednací zápisy o 91., 93., 96., 99. a 100. schůzi byly ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyloženy, a poněvadž nebyly proti nim podány písemné námitky, jsou schváleny podle §u 73 jedn. řádu a budou podle téhož paragrafu vytištěny.

Přistupuji k pořadu schůze, k prvému odstavci, jímž jest

1. zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností o vládním návrhu (tisk 3008), kterým se předkládá ke schválení "Mezinárodní úmluva o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem", uzavřená dne 10. září 1919 v Saint-Germain en Laye (tisk 3248).

Zpravodajem za výbor zahraniční je pan posl. dr. Hnídek, za výbor pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností pan posl. Veverka.

Uděluji slovo prvému panu zpravodaji posl. dr. Hnídkovi.

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Slavná sněmovno! Předložený právě vládní návrh o mezinárodní úmluvě o dozoru na obchod zbraněmi a střelivem, uzavřené dne 10. září 1919 v Sant-Germain en Laye, je vlastně doplňkem mírových smluv. Tato smlouva, ke kteréžto přistoupili naši delegáti na mírové konferenci v Paříži, byla podepsána týž den, kdy byla podepsána také smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými a naší republikou. Tato úmluva, jak jsem již řekl, není vlastně ničím jiným, než doplněním mírových smluv, ale má zvláštní účel. Jako všechny mírové smlouvy mají za účel zameziti ozbrojování a zabezpečiti mír v Evropě a v celém světě, tak tato úmluva o dozoru na obchod zbraněmi má zameziti co možná zase rozvážení a rozptýlení zbraní válečných, které byly nashromážděny na určitých místech za války. Za druhé má za účel prováděti dozor se strany mocností nad prodejem zbraní a nad dovozem zbraní do určitých míst, do těch míst, která jsou obývána národy méně kulturními, kam by bylo nebezpečno v zájmu zachování míru a pokoje tyto zbraně dovážeti. Aby docílily tohoto svého cíle, dohodly se zúčastněné strany smluvní - je to celá řada států: Unie Severoamerická, Belgie, Bolivie, říše Britská, Čína, Kuba, Equator, Francie, Řecko, Guatemala, Haiti, Hedžas, Italie, Japonsko, Nicaragua, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, stát Srbo-Chorvatsko-Slovinsky, Siam a stát náš. Všechny tyto státy dohodly se na závazku, zakázati vývoz válečných zbraní. Tyto válečné zbraně jsou v článku 1 výslovně vyjmenovány a jsou to především děla jakéhokoli druhu, vrhače výbušných neb otravné plyny vyvíjejících nábojů jakéhokoli druhu, chrliče plamenů, pum, granátů, kulomety a zbraně malé ráže ze zadu nabíjené všelikých modelů, jakož i vývoz střeliva pro tyto různé druhy zbraní.

Zákaz vývozu platí o těchto zbraních, ať jsou sestaveny nebo v části rozloženy. Ovšem to jest všeobecný zákaz. Jako z každého zákazu jsou výjimky, tak také tato smlouva pamatuje na výjimky, které se mohou dávati za určitých podmínek pro vývoz zbraní ze zemí zde zastoupených. Ale hlavní podmínkou jest, že smějí se vyvážeti zbraně jen pro potřeby vlád těch území anebo některé z těchto vlád. Zde jest tedy vysloven bezpodmínečný zákaz vývozu zbraní do území, která této smlouvy účastna nejsou. Ovšem jde-li o střelné zbraně a střelivo způsobilé, aby sloužilo válce a jiným účelům, tedy zbraně, na př. pušky, které by mohly nějakou rychlou změnou býti změněny na válečné zbraně, vyhrazují si všechny smluvní mocnosti právo kontrolovati, za jakých okolností byly vyvezeny, ale nejen to, nýbrž také mají právo kontrolovati, k čemu těchto zbraní, které jsou vyváženy, má býti použito.

Důležitý ovšem jest čl. 2, který zakazuje vůbec vývoz zbraní a vývoz střeliva, ať složených, ať v části rozložených, které jsou určeny do Afriky, mimo Libyi, potom Alžír a Jihoafrickou Unii, potom do celé přední Asie, tedy do zemí, které jsou obývány ještě národy kulturně nízko stojícími. Do tohoto pásma, do něhož jest zakázán dovoz zbraní a střeliva, ovšem také patří některé ostrovy přilehlé k Africe a přední Asii, a to do vzdálenosti sto mořských mil. Potom jsou zde vyjmenovány ještě ostrovy, které jsou vzdálené méně než 100 mořských mil, ale jsou zde také pojaty do ustanovení, že do takových jest zakázán vývoz zbraní. Jsou to ostrovy Princovy, Saint-Thomé, Annobon a Sokotora. To jsou ostrovy při francouzském Kongu. Všeobecně jest do tohoto pásma zakázáno zbraně vyvážeti. Ale jako dříve, jest také za určitých podmínek dovoleno zbraně dovážeti. Zde jest také pamatováno na možnost, že může se dávati dovolení do těchto pásem také zbraně vyvážeti, ovšem, jak později se zmíním, jsou o tom pevné předpisy, proti kterým se jednati nesmí.

Co se týče potom pásem, do kterých jest naprosto zakázán dovoz zbraní a střeliva, tu jest v kapitole III. a v dalších kapitolách přesně stanoven dozor nad vývozem těch zbraní. Tedy jest zde uveden dozor na souši i dohled na moři. Jsou zde dopodrobna vyjmenovány všechny způsoby kontroly, která má za účel překaziti snad podloudnou dopravu zbraní do těchto pásem. Zde běží hlavně o pravidla, kterými jest dovoz určován, kam mají býti vyváženy a přes které ostrovy a přístavy zbraně, které jsou dovoleny, dále také, jak má býti uzpůsoben obchod těmito zbraněmi. Dále jest ustanovení o výrobě všech těch zbraní a o průvozu, tedy zkrátka všechna přesná opatření, která se mají státi, aby účelu zákazu dovozu zbraní do těchto pásem bylo dosaženo.

Vedle toho jsou ustanovení všeobecná, která ostatně jsou při každé smlouvě, která stanoví, kdy smlouva nabývá platnosti, kdy se má k ní přistoupiti, komu se má oznámiti atd.

Poněvadž tato smlouva jest velice důležitá a tvoří důležitý doplněk mírových smluv, navrhuje zahraniční výbor, aby slavná sněmovna dala svolení k ratifikaci této mezinárodní úmluvy. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodaji, a to zpravodaji výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností p. posl. Veverkovi.

Zpravodaj posl. Veverka: Slavná sněmovno! Smlouva, o níž právě pojednal pan referent zahraničního výboru, dotýká se jistou svou částí také záležitostí obchodu. Byla také odevzdána příslušnému výboru, který o ní ustanovil referenta a po jeho zprávě o ní pojednal. Smlouva sama dotýká se obchodu jen něco málo, její podstata týká se hlavně zahraničních záležitostí, poněvadž valnou část rozptýlených zbraní bylo potřebí nějakým způsobem soustřediti, resp. vésti nad ní kontrolu. Referent v této záležitosti vešel ve styk se zúčastněnými interesenty, projednal s nimi záležitosti, které se týkají obchodu, a došel k přesvědčení, že je možno dotyčnou smlouvu slavné sněmovně doporučiti.

Mně nezbývá než připojiti se k veleváženému kolegovi, který podal zprávu za zahraniční výbor. (Výborně!)

Předseda: Přikročíme k rozpravě.

Než udělím slovo zapsaným řečníkům, navrhuji, aby byla řečnická lhůta stanovena na 15 minut. Není proti tomu námitek? (Nebyly.)

Námitek není. Lhůta tato je přijata.

K slovu jest přihlášen p. posl. Burian. Uděluji mu slovo.

Posl. Burian: Páni a paní! Účelem smlouvy, kterou nám vláda předkládá k odhlasování, jest dozor nad obchodem zbraněmi a střelivem s některými zeměmi, o kterých se v důvodové zprávě mluví, že by tam s ohledem na nízký stupeň vzdělanosti obyvatelstva byl volný obchod zbraněmi, a to i jinými než zbraněmi válečnými, nebezpečenstvím pro vzdělanost a veřejný pokoj. Dále se o obyvatelstvu těchto zemí v důvodové zprávě praví, že obyvatelstvo stojí na takové stupni kultury, že by ozbrojení jeho mohlo míti v zápětí nové ohrožení civilisace a veřejného pokoje.

Čta to, každý naivní člověk jistě si bude mysliti, že tato smlouva sleduje čistě humánní a kulturní cíle. Jen že již pouhá úvaha o průběhu světové války nám dokazuje, že naopak právě v zemích, jichž vlády tuto smlouvu podepsaly, užívání zbraní se ukázalo velikým nebezpečenstvím pro vzdělanost a veřejný pokoj. Kdo zažil všechny ty strašné zjevy světové války, musí si klásti otázku, jakým právem tyto vlády, které takovým v celých světových dějinách neslýchaným krveprolitím ohrožovaly kulturu a civilisaci celého lidstva, mohou si hráti na protektory civilisace a kultury?

Leč podívejme se, jaké země a s jakým obyvatelstvem to jsou, kde vlády, hlavně kapitalistických států, chtějí chrániti vzdělanost a civilisaci. Dovoz zbraní a střeliva má býti zakázán podle článku 6 do celé pevniny africké vyjímajíc území Alžíru, Libye a Jihoafrické Unie; do Zakavkazska, Persie, Gwadaru, na poloostrov arabský a do území asijské pevniny, která dne 1. srpna 1914 příslušela k říši ottomanské; do mořského pásma obsahujícího Rudé moře, záliv adenský, záliv perský, jakož i moře Omanské a ohraničeného čarou, jež vychází od mysu Guardafui, jde podél rovnoběžky tohoto mysu až tam, kde tato se stýká s poledníkem 57° východní délky dle Greenwichu, a odtud dostihuje přímo východní hranice perské v zálivu Omanském.

Jsou to tedy veškeré země africké a asijské, které kapitalistické státy, hlavně Anglie a Francie, nemají dosti pevně v rukou a ve kterých nadvláda těchto států velmocenských je otřesena anebo ohrožena. Tím jest účel celé úmluvy dosti vyjasněn. Obyvatelstvo těchto území nemá dostati do rukou zbraní, jelikož hrozí nebezpečí, že by jich užívalo k svému osvobození z jejich kapitalistického vysávání a národního utlačování. Úmluva tato jest mířena proti sebeurčení národů, proti osvobození potlačovaných národů a jest velmi příznačno, že vláda Československé republiky již tři roky po národním osvobození našla tak vhodné místo po boku velmocí, provádějících potlačování národů v rozsahu světovém.

Úmluva tato však nemá docíliti úplného odzbrojení všeho obyvatelstva v označených zemí, nejrozsáhlejší a nejhroznější užívání zbraní ve válce nemá býti znemožněho. Poslední odstavec 1 článku zní: "Jde-li o střelné zbraně a střelivo působilé, aby sloužily válce a jiným účelům, vyhrazují si Vysoké Smluvní Strany právo zjistiti podle důležitostí určení a jiných okolností každé zásilky, k čemu jí má býti použito, a v každém případě právo rozhodnouti, platí-li o ní ustanovení tohoto článku."

Válčiti se tedy může a bude i na dále, to jest první zásada vlád chránících civilisaci a vzdělanost. A zbraně mohou býti dodávány i části obyvatelstva oněch území. Jest to stanoveno v článku 7, že "obyvatelé mohou chovati, pod dohledem a za odpovědnosti místních úřadů, zbraně za účelem obrany proti lupičům neb vzbouřencům; jsou-li určeny na místa, která nadřízený úřad určí za skladiště, nad nimiž konají dozor a za něž zodpovídají úřady místní; jsou-li určeny pro soukromé osoby, které prokáží, že jich potřebují k svým osobním dovoleným účelům." Proti povstalcům, vzbouřencům, proti těm, kteří se snaží osvoboditi svůj národ, smějí zbraně býti užívány a dodávány. Budou dodávány i těm, kteří zradí svůj národ a svoji vlast, bojujíce na straně vykořisťovatelů a utlačovatelů svého národa. K této zásadě nutno vládě před třemi lety osvobozeného československého národa upřímně blahopřáti.

Ze všeho toho vyplývá, že my komunisté jako přívrženci komunistické internacionály, která hlásá osvobození všech potlačených národů na celém světě, nemůžeme hlasovati pro tuto předlohu. Protestujeme proti ní a vyslovujeme přání: Nechť potlačovaní národové oněch zemí chopí se všech zbraní, aby dosáhli svého osvobození. (Výborně!)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP