Sobota 26. listopadu 1921

Předseda (zvoní): Tím je řečnická listina vyčerpána.

K věcné poznámce podle §u 44 našeho jedn. řádu přihlásil se ještě pan posl. inž. Bečka. Uděluji mu slovo.

Posl. inž. Bečka: Slavná sněmovno! V rozpočtové debatě předchozí dotkl se pan posl. Marcha s velkým důrazem obchodování Živnostenské banky s Obilním ústavem. Vyžádal jsem si ovšem okamžitě vzhledem k jeho uvedeným datům příslušná data a seznávám, že záležitost tato tyká se celé řady let. Nemohl jsem si ovšem tento velký elaborát do této doby opatřiti, abych mohl přesně a jasně odůvodniti, že fakta jím uvedená jsou nesprávná. Jakmile se mi ho dostane, dovolím si, vážená sněmovno, příslušná fakta na míru správnou uvésti.

Prozatím konstatuji jen, že fakta, která on uvedl, jsou nesprávná, a mohu to již tím jediným faktem dokázati, že netykala se Živnostenské banky, nýbrž patrně konsorcia bank, v němž byly zúčastněny také jisté kruhy, blízké panu řečníku.

Tím račte laskavě vzíti prozatím na vědomí, že tuto záležitost přivedu ještě jednou na pořad.

Předseda (zvoní): Než udělím slovo panu referentovi, dám předem přečísti všechny pozměňovací a resoluční návrhy. Je jich pěkná řádka, asi na 200. Vyžádají si značného času.

Upozorňuji pány a paní poslance, že hlasování samotné zahájím přesně v 1 hod. odpol. Páni poslanci mohou podle toho zaříditi své disposice.

Žádám, aby byly přečteny pozměňovací a resoluční návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

A. Návrhy pozměňovací a doplňovací.

a) Státní vydání.

Ke kap. I:

1. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. I, tit. 1:

Navrhujeme k tit. 1, aby bylo zařazeno pouze 750.000 Kč místo 1,000.000 Kč.

Zvýšení o 50% proti rozpočtu v roce 1921 zdá se dostatečné.

2. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. I, tit. 1:

K tit. 2 navrhujeme, aby bylo zařazeno pouze 750.000 Kč místo 2,000.000. Kč.

Zvýšení o 50% proti rozpočtu v roce 1921 zdá se dostatečné.

Ke kap. II:

3. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. II, tit. 1:

Ke kap. II, tit. 1 státního rozpočtu na rok 1922 navrhujeme, aby byla zařazena místo 4,248.000 Kč částka 3,000.000 Kč.

4. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. II, tit. 2:

Ke kap. II, tit. 2 státního rozpočtu na rok 1922 navrhujeme, aby byla zařazena místo 448.000 Kč částka 280.000 Kč.

5. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. II, tit. 3:

Ke kap. II, tit. 3 státního rozpočtu na rok 1922 navrhujeme, aby byla zařazena místo 4,617.225 Kč částka 3,845.000 Kč.

Ke kap. VIII a VIII A:

6. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů:

Podepsaní navrhují:

V kap. VIII pensijní a zaopatřovací platy v tit. 1, bodu 6, náklad na převzetí a zvýšení výslužného cizozemských pensistů dosud nepřevzatých:

Aby určená částka 15,000.000 Kč byla zvýšena na 300,000.000 Kč.

Ke kap. X:

7. Pozměňovací návrh posl. dr. Brunara a druhů ke kap. X, tit. 1, pol. 1:

"Jiné platy" ministra věcí zahraničních v částce 50.000 Kč buďtež škrtnuty.

Položka 1 činí tedy místo 3,603.302 Kč pouze 3,553.302 Kč.

8. Pozměňovací návrh posl. dr. Brunara a druhů ke kap. X, tit. 1, pol. 7:

Položka 7,670.000 Kč a 930.000 Kč, t. j. 1,600.000 Kč snižuje se na 600.000 Kč.

Důvody: Ministr věcí zahraničních jest zároveň a především ministerským předsedou a jako ministerský předseda jest povinen bydleti v zemi. Poněvadž podle důvodové zprávy tato položka 7 slouží především ke hrazení cestovních výloh ministra zahraničí, jest škrtnutí již z tohoto hlediska ospravedlněno.

9. Pozměňovací návrh posl. dr. Brunara a druhů ke kap. X, tit. 1, pol. 7:

Položka 280.000 Kč budiž snížena na 100.000 Kč.

Důvody: Tolik časopisů, jež možno za 280.000 Kč odbírati, úředně se nepotřebuje. Postačí, zřídí-li všechna ministerstva dohromady ústřední úřad pro noviny, pro nějž každé zúčastněné ministerstvo určí ze svého rozpočtu 100.000 Kč.

10. Pozměňovací návrh posl. dr. Brunara a druhů ke kap. X, tit. 1, pol. 14:

Částka 7,000.000 Kč budiž škrtnuta.

Důvody: Nejlepší propaganda jest spokojenost národů, která jest potom známa v cizině sama od sebe. Jiná propaganda jest nesmysl.

11. Pozměňovací návrh posl. dr. Brunara a druhů ke kap. X, pol. 34, tit. 1:

Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti: Vláda se vyzývá, aby položku "další náklad na zařízení úřadoven, archivu a knihovny" 1,200.000 Kč snížila na 500.000 Kč.

Důvody: Poněvadž státní finance naléhavě zakazují jakýkoliv zbytečný výdaj, budiž zabráněno zvýšení úřednictva; toto má v dosavadních kancelářích místa dosti. Na archiv a knihovnu jest již pod položkou 12 povoleno 200.000 Kč, pročež úplně stačí 500.000 Kč. Mimo to byl by pro knihovnu hospodářsky správný postup takový, že vláda zřídí jednu knihovnu pro všechna ministerstva, na niž každé ministerstvo připlácí paušálně.

Ke kap. XIII a XIII A:

12. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů ke kap. XIII, tit. 3, § 1:

Tit. 3, § 1: Německá universita v Praze, mimořádné výdaje:

Na zřízení zvěrolékařského oddělení 250.000 Kč.

13. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů ke kap. XIII, tit. 3, § 6:

Tit. 3, § 6: Německá technika v Praze, mimořádné výdaje:

Na zřízení německé vysoké obchodní a hospodářské školy v Ústí nad Labem jako oddělení německé techniky v Praze 500.000 Kč.

14. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů ke kap. XIII, tit. 5, § 1:

Tit. 5, § 1: Německá obchodní akademie v Karlových Varech:

Subvence 16.000 Kč se zvyšuje na 24.000 Kč.

15. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 5, §u 1:

250.000 Kč zařazených pod položkou 92 tohoto titulu jako subvence pro mimořádné potřeby nestátním školám obchodním budiž zvýšeno na 500.000 Kč a německé ústavy buďtež z toho přiměřeně poděleny.

16. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 5, §u 1:

1,230.000 Kč zařazených pod položkou 93 tohoto titulu jako subvence pro kupecké školy pokračovací budiž zvýšeno na 2,000.000 Kč a z toho buďtež německé kupecké pokračovací školy vhodně poděleny.

17. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 5, §u 1:

6000 Kč zařazených pod položkou 96 tohoto titulu na žákovské podpory budiž zvýšeno na 20.000 Kč a z toho buďtež žáci obchodních škol přiměřeně poděleni.

18. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 5, §u 1:

Pod položkou 105 tohoto titulu budiž zařazen paušál 300.000 Kč na založení německých obchodních menšinových škol.

19. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 1:

Pod položkou 6 tohoto titulu budiž zařazeno 120.000 Kč na založení ústavů pro vzdělání učitelek na průmyslových školách.

20. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 1:

51.450 Kč zařazených pod položkou 7 tohoto titulu na žákovské exkurse budiž zvýšeno na 150.000 Kč, poněvadž se pro nynější drahotní poměry za vykázané částky nemohou uspořádati ani nezbytně nutné exkurse.

21. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 1:

Pod bod 7 tohoto titulu budiž zařazeno 1,000.000 Kč na zřízení německého státního ústavu pro domácí průmysl.

22. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 1:

588.775 Kč zařazených pod položkou 8 na stipendia a žákovské podpory budiž zvýšeno na 1,200.000 Kč.

23. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 1:

3,792.006 Kč zařazených pod položkou 10 tohoto titulu na učebné pomůcky a režijní výlohy budiž zvýšeno na 6,000.000 Kč z toho důvodu, poněvadž preliminované částky budou utraceny a vynaloženy hlavně za topení a na učebné pomůcky nezbude takřka nic.

24. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 1:

1,023.100 Kč zařazených pod položkou 14 tohoto titulu na paušální potřeby pro zařizování a rozšiřování škol budiž zvýšeno nejméně na 2,000.000 Kč, aby se mohlo vyhověti žádostem ústavů o opatření nebo opravení zničených aparátů.

25. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 2 (str. 294):

362.500 Kč zařazených pod položkou 8 I C b) jako subvence pro živnostenské školy a dívčí školy rodinné a živnostenské budiž zvýšeno na 500.000 Kč a zvýšenou částkou buďtež především poděleny německé dívčí rodinné a živnostenské školy.

26. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 6, §u 2 (str. 295):

20.000 Kč zařazených pod položkou 14 I D tohoto titulu na stipendia a žákovské podpory budiž zvýšeno na 50.000 Kč.

27. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 7, §u 1 (str. 301):

265.000 Kč zařazených pod položkou 2 tohoto titulu budiž zvýšeno na 800.000 Kč, poněvadž zařazené subvence pro děti slabomyslné, hluchoněmé, slepé a duševně úchylné ani dost málo nepostačují na vyučování těchto nejubožejších z ubohých.

28. Pozměňovací návrh posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ke kap. XIII, tit. 7, § 3:

Pod položku 13 tohoto titulu budiž zařazeno 4,000.000 Kč jako státní příspěvky na osobní požitky pro pěstounky mateřských škol zaměstnané v soukromých mateřských školách a jako subvence na věcný náklad mateřských škol.

29. Pozměňovací návrh posl. dr. Spiny a druhů ke kap. XIII, tit. 10, aby subvence 100.000 Kč udělené Společnosti k pěstování německé vědy, umění a písemnictví v Čechách byla zvýšena na 250.000 Kč:

Česká akademie věd a umění obdrží v roce 1922 státní subvenci 1,000.000 Kč. Společnost k pěstování německé vědy, umění a písemnictví, která má tytéž funkce a povinnosti jako vědecký a umělecký ústav, obdrží však jen 100.000 Kč, jimiž za nynějších poměrů není s to, aby vyplnila své úkoly, jako nejvyšší osvětový německý ústav v Československu. Nepoměr mezi podporováním českého ústředního osvětového ústavu a ústavu německého jest tak příkrý a jest tak na škodu německé osvěty v Československu, že podepsaní navrhují, aby subvence společnosti k pěstování německé vědy, umění a písemnictví v Čechách na rok 1922 byla zvýšena na 250.000 Kč tím spíše, když pro vědecké účely českého národa jest kromě jednoho milionu Kč pro českou akademii věd a umění vyměřeno ještě dalších 235.000 Kč.

30. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a druhů:

Položka v titulu 11, § 2, kap. XIII, budiž z 300.000 Kč zvýšena na 1,500.000 Kč.

31. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů ke kap. XIII, tit. 11, §u 3:

Položka 3 subvence pro hudební školy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 200.000 Kč budiž zvýšena o 140.000 Kč a z této zvýšené částky budiž vyplaceno 60.000 Kč jako subvence kuratoriu hudební školy v Bečově a 80.000 Kč městské hudební škole v Přísečnici.

32. Pozměňovací návrh posl. dr. Spiny a druhů ke kap. XIII, tit. 11, §u 4 na zařazení 30.000 Kč na soutěž pro německé architekty a umělce:

Vláda se vyzývá, aby se zřetelem na to, že se 60 000 Kč stanovených minulého roku v tit. 11, §u 4, II a) pro umělecké soutěže pro státní a školní ústavy užilo zcela pro české architekty a do posuzovací komise nebyl povolán ani jediný německý architekt nebo umělec, zařadila 30.000 Kč pro soutěž na německé státní a školní budovy a aby sestavila komisi k posuzování soutěže z německých architektů a umělců. Při tom žádáme, aby do všech státních soutěží, kde může konkurovati každý Čechoslovák, byli přibíráni i Němci jako posuzovatelé, a k tomuto účelu navrhujeme "Deutsche Gemeinschaft der Architekten" v Praze VII., č. 310, jako organisaci, která má podávati návrhy.

Ke kap. XVIII a XVIII A:

33. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů ke kap. XVIII, tit. 3:

Ústřednímu sboru zemědělské rady pro Čechy povolený státní příspěvek na podporování nejmenších meliorací zvyšuje se na 300.000 Kč ročně a pro týž účel povoluje se německému oddělení zemědělské rady na rok 1922 k disposici pro Rudohoří 100.000 Kč a pro Orlické hory 50.000 Kč.

34. Pozměňovací návrh posl. Matznera, dr. E. Feyerfeila a druhů:

Navrhujeme: Poslanecká sněmovno, račiž se usnésti: Vláda se vyzývá, aby zařazením 10,000.000 Kč zvýšila meliorační fond pro podporu zemědělských odvodňovacích zařízení a náklad aby získala škrty v kapitole XIV.

35. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů ke kap. XVIII, tit. 3, §u 1:

Položka 1 "zemědělští inspektoři" budiž škrtnuta.

36. Pozměňovací návrh posl. Windirsche a druhů ke kap. XVIII, tit. 2:

Budiž usneseno zvýšiti roční státní příspěvek pro zimní hospodářské školy na 8000 Kč, pro rolnické školy na 18.000 Kč.

37. Pozměňovací návrh posl. Matznera, dr. E. Feyerfeila a druhů:

Našemu mladistvému venkovskému dorostu, když opustí obecnou školu, nedostává se nižádného dalšího pokračovacího vzdělání. Proto navrhujeme, aby na zřízení a podporování pokračovacích kursů pro venkovskou mládež bylo zařazeno ve státním rozpočtu 10,000.000 Kč.

Tento náklad budiž zjednán škrty v kapitole XIV.

Ke kap. XIX a XIX A:

38. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů:

Podepsaní navrhují:

V kap. XIX ministerstvo spravedlnosti,

tit. 3, § 2, bod 2: Soudní péče o mládež i

Stanovená částka 1,500.000 Kč budiž zvýšena na 3,000.000 Kč.

39. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů k tit. 1, § 1, bod 1:

Podepsaní navrhují:

V kap. XIX ministerstvo spravedlnosti, tit, 1, § 1, bod 1: Subvence spolkům pro péči o trestance:

Stanovená částka 20.000 Kč budiž zvýšena na 50.000 Kč.

40. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů ke kap. XIX A ministerstvo spravedlnosti, Podkarpatská Rus:

Podepsaní navrhují v kap. XIX A ministerstvo spravedlnosti, Podkarpatská Rus, v tit. 3, § 2, bod 2, soudní péče o mládež, zvýšiti stanovenou částku 10.000 Kč na 20.000 Kč.

Ke kap. XX a XX A:

41. Doplňovací návrh posl. Pohla a druhů ke kap. XX, tit. "Ústřední správa", §u 9:

K titulu "Ústřední správa" budiž dodáno:

§ 9 pro hornickou inspekci řádné výdaje 2,000.000 Kč.

42. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů ke kap. XX, tit. 8:

Výdaje na horní úřady v částce 4,296.000 Kč buďtež zvýšeny na 6,000.000 Kč.

Ke kap. XXI a XXI A:

43. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů:

Podepsaní navrhují:

V kap. XXI, ministerstvo sociální péče, tit. 1, § 3, bod 1: Podpora stavebních sdružení a odborových organisací:

Částka stanovená 100.000 Kč budiž zvýšena na 500.000 Kč.

44. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů:

Podepsaní navrhují:

V kap. XXI, ministerstvo sociální péče, tit. 1, § 4, bod 2: Podpora dětí v cizí péči a dětí nemanželských:

Částka stanovená 1,000.000 Kč budiž zvýšena na 2,000.000 Kč.

45. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů ke kap. XXI, tit. 1, §u 4, pol. 3:

V kap. XXI státního rozpočtu na rok 1922, ministerstvo sociální péče, budiž zvýšena podpora na sociální zařízení pro péči o mládež, uvedená pod titulem 1, § 4, pol. 3, z 10,525.000 Kč na 21,050.000 Kč.

46. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a druhů ke kap. XXI, tit. 3:

Pro živnostenskou inspekci buďtež kromě 3,429.300 Kč, které jsou již vykázány ve státním rozpočtu, zařazeny ještě další 2,000.000 Kč k rozmnožení živnostenských inspektorátů a k vybudování nynějších.

47. Pozměňovací návrh posl. dr. Keibla a druhů ke kap. XXI A, ministerstvo sociální péče, Podkarpatská Rus:

Podepsaní navrhují:

V kap. XXI A, ministerstvo sociální péče, Podkarpatská Rus, v tit. 1, bodu 3, §u 4: Podpory pro děti v cizí péči a děti nemanželské: Stanovená částka 60.000 Kč budiž zvýšena na 100.000 Kč.

48. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů na zvýšení částek stanovených rozpočtem na rok 1922 na léčení válečných poškozenců (ke kap. XXI, tit. 4):

V kap. XXI, tit. 4, § 2, položka 3 jest stanovena na léčení válečných poškozenců částka 19,500.000 Kč. Tato částka úplně nedostačuje, s ní nebude ani možno zachrániti malé procento chorých na souchotiny nebo zlepšiti jejich stav. Péče o tuberkulosní jest však jen částí léčebného ošetřování válečných poškozenců.

Podepsaní navrhují, aby pod kap. XXI, tit. 4, § 2, pol. 3 státního rozpočtu na rok 1922 stanovená částka 19,500.000 Kč byla zvýšena na 30,000.000 Kč, a úhrada aby se získala škrty v kap. XI (ministerstvo národní obrany).

Ke kap. XXIII a XXIII A:

49. Doplňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. XXIII, tit. 1, § 2, d, c:

V území osazeném Němci budiž zřízen ústav pro péči a léčení dětí (podobně jako Šrobárův ústav v Dolním Smokovci); první roční splátka nechť činí 10,000.000 Kč.

50. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. XXIII, tit. 1, § 5 C 11:

Dotace pro pensijní pojištění lékařů budiž jako v roce 1921 zařazena na rok 1922 150.000 Kč.

51. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta, Matznera a druhů ke kap. XXIII, § 5, C 12:

Pro pokračovací kursy pro tak zvané válečné doktory lékařství budiž zařazeno 100.000 Kč pro německé a české účastníky války.

52. Pozměňovací návrh posl. dr. Lehnerta a druhů ke kap. XXIII, tit. 1, § 2 D c, str. 39:

Podepsaní navrhují:

Aby na předběžné práce a zakoupení pozemků pro babickou školu v Liberci byla zařazena jako první roční splátka 10,000.000 Kč.

Ke kap. XXVI:

53. Pozměňovací návrh posl. Kostky, dr. Kafky a druhů ke kap. XXVI: Aby byly v rozpočtu škrtnuty částky stanovené na zařízení a knihovnu.

Poněvadž se pomýšlí v nejkratší době zrušiti ministerstvo pro zahraniční obchod, nelze sloučiti s pojmy spořivosti, zařazuje-li se pro takový obor do státního rozpočtu položka na zařízení a knihovnu.

Podepsaní proto navrhují:

Obě položky na zařízení 600.000 Kč a pro účely knihovní 350.000 Kč buďtež z důvodů svrchu uvedených při tomto titulu škrtnuty.

b) Státní příjmy.

Ke kap. XIV a XIV A:

54. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů ke kap. XIV, tit. 2, § 3, pol. 9:

Na místo 1.450,000.000 Kč budiž jako výnos uhelné daně zařazeno 725,000.000 Kč.

Ke kap. XX a XX A:

55. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů ke kap. XX, tit. 1, §u 3:

Ke kap. XX, tit. 1, §u 3 o uhelném hospodářství:

Stanovená tam částka 55,000.000 Kč budiž snížena na 15,000.000 Kč.

c) Rozpočet státních investic.

56. Doplňovací návrh posl. Patzela a druhů:

K D bI budiž připojeno toto ustanovení:

Na předběžné práce na stavbu trati Suniperk-Přísečnice-Chrištofovy Hamry 2,000.000 Kč.

d) Finanční zákon.

57. Pozměňovací návrh posl. Patzela a druhů na změnu článku III finančního zákona na rok 1922:

Podepsaní navrhují, aby článek III finančního zákona na rok 1922 byl takto změněn:

Nedostačuje-li úvěr státním rozpočtem povolený, je-li však možnost úhrady úsporami v rámci rozpočtu kapitoly, dále není-li úhrady takové pro nutný výdej, konečně nastane-li ve správním roce nutná potřeba poukázati výdaje státním rozpočtem neopatřené, které mají býti hrazeny z úvěru k jinému účelu povoleného, jest k takovému poukazu zapotřebí souhlasu ministerstva financí a nejvyššího kontrolního úřadu nebo ministerské rady ve smyslu §u 7 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n. Tento poukaz budiž dodatečně před Národním shromážděním ospravedlněn.

Úvěrů povolených pro drahotní přídavky, mimořádné výpomoci a srážky státem převzaté zaměstnanců státních, státní železniční správy a vojska nesmí býti použito ke hrazení nedostatků jiných úvěrových položek.

K poukázání výdajů státním rozpočtem neopatřených, dále takových výdajů, jimiž se povolený úvěr překročí a které nemohou z jiných rozpočtových položek (virementem) býti hrazeny, jest zapotřebí svolení Národního shromáždění. Nezasedá-li toto, a nejde-li o trvalé zatížení státních financí, může toto svolení uděliti Stálý výbor Národního shromáždění republiky Československé podle §u 54 ústavní listiny.

58. Pozměňovací návrh posl. Zierhuta a druhů k čl. VIII finančního zákona pro rok 1922:

Článek VIII finančního zákona pro rok 1922 budiž škrtnut.

Odůvodnění: Článek VIII se odchyluje od pravidla, že se k zcizení nemovitého státního majetku má vyžádati souhlasu Národního shromáždění, tak nezvykle, že nemůže býti schválen.

59. Pozměňovací návrh posl. Zierhuta a druhů k čl. IX finančního zákona pro rok 1922.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP