Středa 16. listopadu 1921

Začátek schůze v 1 hod. 40 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

248 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, inž. L. Novák, Aug. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda: Zahajuji 91. schůzi poslanecké sněmovny.

Než přikročím ke všelikým jiným sdělením presidiálním, mám za svoji přední povinnost obrátiti pozornost slavné sněmovny k velevýznamné mezinárodní události, jakou jest sejití a zahájení konference zástupců velmocí dne 12. t. m. ve Washingtoně, kterou svolal president Spojených Států Severoamerických, aby pojednala o odzbrojení. (Výkřiky komunistických poslanců. Předseda zvoní.)

Po čtyřech hrůzyplných letech válečných jest si celý svět jistě vědom, že zbrojení vede automaticky k válkám. Vytváří totiž ve společnosti silné skupiny vojenské i průmyslové které mají stále zájem na dalším zbrojení, jehož potřeba, ba nutnost, musí býti na konec odůvodněna válkou.

Celý svět však ještě dnes trpí a bude jistě ještě celou radu let trpěti následky poslední světové války. Nemůže se věnovati plnými silami plodné práci a nemůže s potřebnou rychlostí ani hojiti rány válkou způsobené, dokud velkou část svých výrobních sil stravuje opětným dalším zbrojením.

Proto celý svět očekává s napětím a touhou výsledky konference washingtonské. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Ke konferenci byly pozvány pouze velké státy, poněvadž jen ty jsou s to, aby svým rozhodnutím vykonaly vliv na rozřešení tohoto problému. Tím však není řečeno, že státy střední a státy malé nemají zájmu na výsledcích konference anebo že pro výsledek její jsou samy bez významu. Právě menší státy, zejména ve Střední Evropě, nejvíce trpí zbrojením, protože středoevropské poměry nutily k němu i ty z nich, které by jinak na zbrojení neměly zájmu, kdyby se jen nemusily obávati zbraní sousedových.

S druhé strany však právě tyto státy, nemohouce mysliti na výboj, lnou s naprostou upřímností k myšlence odzbrojení a mohou proto vytvářeti, zejména v Evropě, veřejné mínění, příznivé jednání konference a jejím konečným výsledkům.

Tak každý může přispěti hřivnou svojí k tomu, aby se lidstvo zase vzpamatovalo z válečných hrůz.

Československá republika od doby vzniku nevyvolala pochybností o tom, že všem svým sousedům přeje pokoje, jakého vyžaduje sama pro sebe. Naše politika byla politikou míru.... (Smích a výkřiky německých občanských a komunistických poslanců. - Předseda zvoní.) Opakuji: Naše politika byla politikou míru, politikou dohody národů. Taková bude i v budoucnosti. K této politice není zapotřebí zbrojení, bude-li totiž sledována i sousedy. (Výborně!) Naše republika proto s upřímnou radostí uvítá a také schválí myšlenku mezinárodního odzbrojení.

Pozdravuji jménem Československé republiky konferenci ve Washingtoně (Výkřiky posl. Kreibicha.) a přeju jí z plna srdce jsa si jist vaším jednomyslným souhlasem aby na základě výsledků jejích bylo možno říci, že washingtonská konference byla mezníkem v dějinách vývoje lidstva. (Výborně! Potlesk.)

Dovolenou do konce týdne pro neodkladné zaměstnání udílím posl. Koutnému, z důvodů rodinných posl. dr. Blahovi a posl. Jos. Fischerovi, a to od 14. t. m.

Chorobou se omlouvá posl. dr. Vanovič a posl. Sajdl, který zároveň předkládá lékařské vysvědčení; dodatečně na schůzi minulou chorobou se omlouvá posl. Adámek. Na schůzi dne 17. listopadu následkem úmrtí v rodině omlouvá se posl. Ulrich.

Sněmovna jest schopna se usnášeti.

Posl. Laube dlí od 31. října t. r. jako odborný poradce na Mezinárodním kongresu práce v Ženevě.

Navrhuji, aby mu byla udělena dovolená do skončení prací kongresu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Posl. Pastyřík žádá o udělení dovolené na dobu 8 dnů, t. j. od 18. do 26. listopadu t. r., pro neodkladné záležitosti.

Kdo souhlasí s udělením této dovolené, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Také tato dovolená jest udělena.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Klub posl. čsl. sociálně demokratické strany dělnické vysílá do výboru zemědělského posl. Koudelku za posl. Albína Chalupu; do výboru pro zálež. průmyslu, obchodu a živností posl. Al. Kříže za posl. Hummelhanse, a posl. Kovačiče za posl. Čundrlíka; do výboru iniciativního posl. Hummelhanse za posl. Alb. Chalupu; do výboru rozpočtového posl. A. Nováka za posl. Kasíka, posl. Hummelhanse za posl. Bendu, posl. Ant. Nováka za posl. Kasíka pro schůzi dne 11. listopadu a posl. Kasíka za posl. A. Nováka pro schůzi dne 12. listopadu.

Klub posl. republikánské strany čsl. venkova vysílá do výboru iniciativního posl. Molíka za posl. dr. Černého, posl. Vraného za posl. Malypetra, posl. Tůmu za posl. Mašatu a posl. dr. Medveckého; do výboru branného posl. Jančeka za posl. Udržala; do výboru kulturního posl. Oríška za posl. dr. Šrobára; do výboru rozpočtového posl. Křemena za posl. Jana Černého na schůze od 4. do 7. listopadu a od 7. listopadu opět posl. Jana Černého za posl. Křemena, posl. Křemena za posl. dr. Srdínko na schůze od 9. do 11. listopadu a od 12. listopadu opět posl. dr. Srdínko za posl. Křemena.

Klub posl. čsl. národní demokracie vysílá do výboru rozpočtového posl. dr. Lukavského za posl. Petrovického jen pro schůzi dne 5. listopadu 1921, na schůzi dne 8. a 9. listopadu posl. dr. Matouška za posl. Petrovického, na schůzi dna 10. listopadu posl. dr. Hajna za posl. dr. Matouška, na schůzi dne 10. listopadu za onemocnělého posl. dr. Hajna posl. Bergmana pro noční schůzi, na další posl. Petrovického za posl. dr. Matouška.

Klub posl. strany lidové vysílá do výboru rozpočtového na den 11. listopadu posl. Roudnického za posl. Zárubu.

Klub posl. čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské vysílá do výboru rozpočtového posl. Horáka za posl. Najmana.

Klub poslanců "Bund der Landwirte" vysílá do výboru rozpočtového posl. Schuberta za posl. Böllmanna na schůzi dne 9. listopadu a posl. Schuberta za posl. Windirsche na schůzi dne 12. listopadu od 18. hod.

Klub posl. der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei vysílá do výboru rozpočtového posl. Schweichharta za posl. Dietla na schůze od 9. do 12. listopadu a posl. Kirpalovou za posl. Schweichharta na schůzi dne 12. listopadu.

Klub posl. der deutschen Nationalpartei vysílá do výboru rozpočtového posl. dr. Lehnerta za posl. dr. Baerana na schůzi dne 9. listopadu.

Předseda: Od vlády došly tyto spisy:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Předseda vlády zaslal sem přípisem ze dne 2. listopadu 1921, č. 30.986/21 m. r., vyjádření min. financí k resoluci posl. sněmovny, týkající se vypracování předlohy zákona o reformě nejen daně činžovní, nýbrž i domovní daně třídní (tisk 1758).

Je postoupena výboru rozpočtovému.

Přípisem ze dne 7. listopadu 1921, č. 31.338/21 m. r., vyjádření min. financí k resoluci o poskytování záloh obcím na obecní přirážky vybírané berními úřady ve výši odpovídající předpisu, jez přijata byla poslaneckou sněmovnou v 82. schůzi dne 4. srpna 1921 (tisk 2784).

Postoupena výboru rozpočtovému.

Předseda: Dále došly od vlády tyto spisy:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Pan min. předseda sdělil sem dne 31. října 1921 přípisem čís. 4817 S m. r., že pan president republiky jmenoval rozhodnutím ze dne 21. října 1921 podle § 1 zákona ze dne 9. března 1920, čís. 162 Sb. z. a n. (o ústavním soudě):

z terna pro clena navrženého poslaneckou sněmovnou N. S. členem ústavního soudu dr. Bedřicha Bobka, náhradníkem dr. Emanuela Löwyho;

z terna pro člena navrženého senátem N. S. členem ústavního soudu dr. Karla Baxu, náhradníkem dr. Mořice Ecksteina;

z terna pro člena navrženého vládou na místě sněmu Podkarpatské Rusi členem ústavního soudu dr. Kolomana Volenského, náhradníkem dr. Nikolaje Mašiku.

Předsedou ústavního soudu jmenoval p. president republiky dr. Karla Baxu.

Nejvyšší správní soud vysílá do ústavního soudu dr. Václava Vlasáka, náhradníka Bedřicha Říhu; dr. Josefa Bohuslava, náhradníka Josefa Čapka.

Nejvyšší soud v Brně vyslal do ústavního soudu Antonína Bílého, náhradníka dr. Antonína Latku; dr. Frant. Vážného, náhradníka Jana Jurockého.

Předseda: Předseda vlády předložil k projednání a schválení tyto spisy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Přípisem ze dne 5. listopadu 1921, čís. 31.289/21 m. r. vládní návrh tykající se mezinárodní úpravy o zřízení ústředního patentního úřadu podepsané v Paříži dne 15. listopadu 1920,

přípisem ze dne 9. listopadu 1921, čís. 31.515/21 m. r. vládní návrh zákona, kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17. prosince 1920, č. 682 Sb. z. a nař., a dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1901.

Předseda: Dále došly tyto návrhy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. dr. Haase, Pohla a druhů, aby byla rozšířena působnost zákona ze dne 24. května 1918, č. 270 r. z., na nynější mobilisaci.

Návrh posl. Tauba, dr. Haase a druhů na zachování nemocenského pojištění členů rodiny oněch osob, pojištěných proti nemoci, které za nynější mobilisace byly povolány k vojenské službě.

Předseda: Předseda vlády odvolává přípisem ze dne 27. října 1921, č. 30.732/21 m. r. vládní návrh zákona o rádu volení do obcí, předložený senátu k projednání a schválení přípisem ze dne 1. června 1921, č. 17.554/21 m. r.

Dále došly tyto dotazy a odpovědi:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. dr. Hnídka, Chlebounové ministru vnitra a správci ministerstva pro zásobování lidu, jak nařízení presidenta Zemské správy politické v Praze ze dne 29. dubna 1921, č. 181 Sb. z. a n., provádí okresní správa politická v Ml. Boleslavi.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru nár. obrany, že vojáci rušili sjezd katolíků v Těšíně.

Dotaz posl. Kreibicha ministru soc. péče, že okresní úřad pro bezplatné zprostředkování práce ve Varnsdorfě opatroval stávkokaze.

Dotaz posl. Rýpara a druhů ministru školství a nár. osvěty, zda jest ochoten naříditi, aby na II. české reálce v Kroměříži ustanoven byl zástupce ředitele podle dosud platných zákonů a nařízení.

Dotaz posl. Schälzkyho ministru soc. péče, že prý mají býti spojeny zemské úřadovny I. a II. Všeobecných pensijních ústavů v Praze.

Dotaz posl. Kostky min. předsedovi a ministru vnitra o censuře časopisů.

Dotaz posl. dr. Schollicha a druhů ministru školství a nár. osvěty, že správám škol byly sděleny státní svátky v jazyku francouzském.

Dotaz posl. Simma, inž. Junga a druhů ministru školství a nár. osvěty o rozhodnutí slezské zemské školní rady ze dne 12. srpna 1921, č. II-3103.

Dotaz posl. Mlčocha a soudr. ministru nár. obrany o zaplacení doplatku za dodávky vojenské obuvi, provedené maloživnostnictvem.

Dotaz posl. dr. Körmendy Ékese a súdr. ministrovi školstva o zabraňovaní účinkovaniu reformátskej maďarskej školy vo Felsőcsáj.

Dotaz posl. V. Marka, Scharnagla a druhů ministru železnic o zřízení zastávky "Trebendorf" na místní dráze Tršnice-Schönbach.

Dotaz posl. inž. Junga, dr. Luschky a druhů ministru vnitra o soustavném pronásledování slezského ochranného spolku "Nordmark".

Dotaz posl. dr. Noska ministru vnitra o vydání prováděcího nařízení k zákonu proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních.

Dotaz posl. dr. Patejdla, Davida, Jáši, Oríška a soudr. ministru školství a nár. osvěty o poměrech na Státní konservatoři hudby v Praze.

Dotaz posl. dr. Lelleye ministrovi financií o výčapnej koncessi Pavla Penyáska obyvateľa v Žabokrekách, župa Nitrianská.

Dotaz posl. dr. Schollicha a druhů ministru pro věci zahraniční o postupu československého konsula ve Štyrském Hradci, který odporuje mezinárodnímu právu.

Dotaz posl. Kirpalové, dr. Holitschera, Blatné a druhů ministru vnitra a ministru zdravotnictví a tělesné výchovy o tom, jak se nakládá se státně zkoušenými sestrami německé národnosti ve všeobecné nemocnici v Praze a žačkami německé školy pro ošetřovatelky.

Dotaz. posl. Schälzkyho a dr. Luschky ministru vnitra, že byl zabaven periodicky časopis "Volksfreund" ve Frývaldově.

Dotaz posl. dr. Lelleye a soudr. ministrovi školstva o nezákonitom jednaní bratislavského referenta cirkevných vecí Karola Medveckého.

Dotaz posl. dr. Lelleye a soudr. ministrovi-plnomocníkovi pre správu Slovenska o nepravideľnom jednaní bratislavskej zemskej vyživovaciej komissie.

Dotaz posl. dr. Lelleye a soudr. ministrovi vnútra, ministrovi pravosúdia a ministrovi pre správu Slovenska o menování obecného predstavenstva vo Vágšelye a o udalostiach z toho povstalých.

Odpověď min. soc. péče na dotaz posl. Bergmana, dr. Matouška a druhů, tykající se pojištění u "Pensionsfond der Graf Waldsteinischen Angestellten des Christian Graf Waldsteinischen Realfideikomisses".

Odpověď vlády na dotaz posl. Petrovického, dr. Hajna a soudr. o urovnání vzájemných závazků mezi státní správou a obcí Josefovem.

Odpověď správce min. pro zásobování lidu na dotaz posl. Al. Kříže ohledně nedostatečného zásobování obyvatelstva v Horažďovicích a nepořádků v obilním ústavě ve Strakonicích.

Odpověď min. financí na dotaz posl. Mlčocha o provádění revise u firmy Carl Budischowsky Söhne v Borovině.

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. dr. Körmendy Ékese vo veci zadržovania štátnej podpory Rudolfu Argaymu, rimsko-katolickému učiteľovi v Rárosmulyadu, v župe novohradskej.

Předseda: Dne 15. listopadu o 12. hod. polední rozdána byla tiskem zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1922 (tisk 3168).

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3160. Zpráva I. výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živnosti, II. výboru branného o návrhu posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na utvoření monturního skladiště v Praze (tisk 353).

Tisk 3169. Zpráva výboru zdravotního o návrhu poslance dr. Holitschera a soudr. (tisk 1320) na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto vládní návrhy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3007. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění návrh na přístup republiky Československé k mezinárodní úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané dne 9. prosince 1907 v Římě.

Tisk 3086. Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění návrh na přístup Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o soustavě metrické, podepsané dne 20. května 1875 v Paříži.

Tisk 3151. Vládní návrh, jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji.

Tisk 3153. Vládní návrh, kterým se povoluje úvěr na opatření výzbroje, výstroje, zásob a různého vojenského materiálu.

Tisk 3165. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví změna finančního zákona ze dne 17. prosince 1920, č. 682 Sb. z. a n., a dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921.

Předseda: Dále tiskem rozdány tyto interpelace:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3128. Interpelace posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a druhů ministrovi vnitra o nezákonnostech při sčítání lidu v roce 1921.

Tisk 3147. Interpelace posl. Grünznera, Heegera a druhů ministrovi železnic o poměrech na košicko-bohumínské dráze.

Tisk 3158. Sbírka podaných interpelací:

I. posl. dr. Lelleyho a súdr. ministrovi obchodu v záležitosti odročenia nariadenia o odňatí slovenských uzavretých kutíšť čiže započatí s kutacími prácami,

II. posl. dr. Körmendy Ékesa a súdr. ministrovi školstva a nár. osvety v príčine donucovania detí košických rodičov maďarských ku navštevovaniu slovenských škôl,

III. posl. Böhra, Scharnagla, Budiga a druhů ministrovi železnic, aby se také profesorům zemských středních škol a zemských odborných škol poskytly slevy jízdného na dráze, jaké mají státní úředníci a státní profesoři,

IV. posl. Böhra a druhů vládě o naléhavých přáních státních zaměstnanců, aby jim byly znovu dány lístky na chléb a mouku, dále aby byly jejich platy stabilisovány, aby se jim dodávalo uhlí lepší jakosti pokud možno ze státních dolů za mírné ceny a aby byly odloženy splátky za předměty spotřeby,

V. posl. dr. Kafky, Kostky, Křepka, dr. Baerana, Böhra, inž. Junga a druhů předsedovi vlády jako ministrovi věcí zahraničních o zprávách, že československé ministerstvo věcí zahraničních zasáhlo do mezinárodních jednání o Horní Slezsko,

VI. posl. Böhra a druhů ministrovi financí, aby ponechal město Varnsdorf v I. třídě místních přídavků,

VII. posl. Heegera, Hackenberga, Häuslera a druhů ministrovi financí o přijímání dělníků do novojičínské tabákové továrny,

VIII. posl. dr. Luschky a druhů ministrovi vnitra, že v Osoblaze bylo dvakráte porušeno domovní právo,

IX. posl. dr. Luschky a druhů ministrovi vnitra, že četnictvo vylučuje místní policii z bezpečnostní služby v obcích,

X. posl. Uhla, Dietla, Čermaka a druhů ministrovi vnitra, jak postupuje okresní politická správa sušická proti stávkujícímu dělnictvu,

XI. posl. Hakena, Mikulíčka, Tausika a soudr. ministrům zemědělství, soc. péče a ministru s plnou mocí pro Slovensko o hromadném propouštění zemědělského dělnictva z práce,

XII. posl. Hakena, Koutného a soudruhů ministru zemědělství a zásobování lidu o poměrech zemědělského dělnictva na Moravě,

XIII. posl. Svetlika, Daruly a soudruhů ministrům soc. péče a s plnou mocí pro Slovensko o zdržování zjišťování nemajetnosti při výplatě podpor v nezaměstnanosti,

XIV. posl. Svetlika, Tausika a súdr. min. předsedovi a ministrovi zemedelstva o násilnom zakročovaní úradov čsl. v Podkarpatskej Rusi oprotiv kmeťum, poddaným tamojšim velkostatkárom,

XV. posl. Svetlika, Krejčího a súdruhov min. predsedovi, ministru vnútra a ministru s plnou mocou pre správu Slovenska, ohľadom suspendovania spolčovacich zákonov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi,

XVI. posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů ministrovi vnitra o postupu okresní politické správy ve Fryštátě ve Slezsku,

XVII. posl. Nagya a súdruhov ministrovi zahraničia, ministrovi vnútra a ministrovi zemedelstva v záležitosti obyvateľstva pohraničného,

XVIII. posl. dr. Hanreicha, dr. Schollicha, Schälzkyho, inž. Junga, dr. Kafky a druhů ministrovi nár. obrany o nezákonném chování správy vojenského zásobovacího skladiště v Dejvicích,

XIX. posl. dr. Luschky, Schälzkyho a druhů předsedovi vlády o starých korunových pohledávkách československých státních příslušníků za polskými dlužníky,

XX. posl. Budiga, Schälzkyho, dr. Luschky, Scharnagla, Böhra a druhů ministrovi školství a nár. osvěty, aby se ustavila německá okresní školní rada ve Znojmě,

XXI. posl. Böhra, V. Marka, Scharnagla, Budiga a druhů ministrovi financí, aby obecní přirážky k přímým daním vybíraly obce,

XXII. posl. dr. E. Feyerfeila, inž. Kalliny a druhů ministrovi železnic, že stanice Horní Dvořiště-Český Heršlak jest jednojazyčně česky označena,

XXIII. posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů ministrovi školství a nár. osvěty, aby byla dosazena pro Slezsko zemská školní rada,

XXIV. posl. dr. Schollicha, dr. E. Feyerfeila a druhů ministrovi nár. obrany o ztýrání německého pěšáka,

XXV. posl. dr. E. Feyerfeila a druhů ministrovi spravedlnosti o jazykových protizákonnostech u krajského soudu v Budějovicích,

XXVI. posl. dr. Keibla a druhů ministrovi financí, jakým způsobem postupují t. zv. revisní komise v průmyslových závodech děčínského politického okresu,

XXVII. posl. dr. Kafky a druhů ministrovi vnitra o událostech v městě Lipníku na Moravě.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto odpovědi:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3150. Odpověď ministra financí, pošt a telegrafů a železnic na interpelaci posl. Kostky, dr. Kafky a druhů o provádění vládního nařízení ze dne 14. dubna 1921, čís. 167 Sb. z. a n., k zákonu o státní investiční půjčce dopravní (tisk 2403).

Tisk 3159. Sbírka podaných odpovědí:

I. min. veř. prací, vnitra, obchodu a financí na interpelaci posl. Sajdla, Slavíčka a spol. o konečném donucení říšskoněmecké firmy Tudor k náhradám škod neoprávněně českým podnikům způsobených (tisk 2621),

II. min. zahraničních věcí na interpelaci posl. Langra a spol. stran neoprávněného věznění a týrání Vojtěcha Fraňka, zřízence vojenského velitelství v Bratislavě, soudními úřady v Maďarsku (tisk 2756),

III. min. spravedlnosti a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Toužila, Bubníka, Skaláka a soudr. o neuvěřitelném způsobu aprovisačního hospodářství vršovického ve válečných letech (tisk 2219),

IV. min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. Rýpara a druhů o urychleném zřízení menšinové školy občanské v Bílovci ve Slezsku (tisk 2889),

V. předsedy vlády a ministra školství a nár. osvěty na interpelaci posl. Hakena a soudr. o persekuci řídícího učitele Jana Hostáně v Brzicích (okres Náchod) pro vědeckou práci (tisk 2604),

VI. min. vnitra a min. spravedlnosti na interpelaci posl. Roudnického a druhů o pronásledování Aloise Janeše, bývalého faráře v Chotovinách, příslušníka církve československé (tisk 2512),

VII. min. zemědělství na interpelaci posl. Hakena a soudr. o stávce zemědělských dělníků na bývalých císařských statcích (tisk 2711),

VIII. min. financí na interpelaci posl. Petrovického a soudr. o nelegálním postupu některých revisních orgánů ministerstva financí (tisk 2169),


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP