Středa 19. října 1921

Začátek schůze v 11 hod. 30 min. dopol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, dr. Spina.

242 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda dr. Beneš; ministři Černý, dr. Dérer, dr. Dolanský, Habrman, dr. Mičura, Aug. Novák, inž. L. Novák, Srba, Staněk, Šrámek, dr. Šrobár, Tučný, Udržal, dr. Vrbenský.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 87. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně omlouvá se pro včerejší schůzi posl. Brožík soudním řízením.

Na včerejší a dnešní schůzi omlouvá se posl. dr. Kmeťko úředním zaměstnáním.

Pro dnešní schůzi churavostí se omlouvá posl. Pelikán, na 3 týdny chorobou posl. Hillebrand.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Bergmanovi pro neodkladné zaměstnání, na dnešní, zítřejší a páteční schůzi dovolenou uděluji posl. Kovačičovi pro neodkladné zaměstnání, na týden posl. Janu Bečkovi rovněž pro neodkladné zaměstnání.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců čsl. strany lidové vysílá do výboru rozpočtového posl. Rýpara za posl. Šamalíka.

Klub poslanců čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské vysílá do výboru rozpočtového posl. Najmana za posl. Pastyříka, do výboru socialisačního posl. Drobného za posl. Anděla, do výboru zdravotního posl. Drobného za posl. Vávru.

Předseda: Přípisem ze dne 17. října t. r., č. 29.996/21 m. r., předložen byl vládou vládní návrh zákona, jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod.

Byl podán návrh.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. Roudnického a soudr. na pomoc poškozeným živelní pohromou v obci Kozlí a Žárovně v okresu prachatickém.

Předseda: Předseda vlády odvolává přípisem ze dne 17. října 1921, č. 29.993/21 m. r., vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1920, č. 418 Sb. z. a n., o Úřadu pro zahraniční obchod (tisk 2893).

Došly některé dotazy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. ministru spravedlnosti o dlouhodobých pachtech na Boskovsku.

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. ministru zemědělství stran opatrování lesního steliva a jeho cen.

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. ministru zemědělství a ministru financí o zařazení půdy do bonitních tříd.

Dotaz posl. Ant. Nováka a soudr. ministru národní obrany o požáru hangáru při ekvitační škole v Hranicích na Moravě.

Dotaz posl. Adamovského a spol. o poskytnutí pomoci vyhořelým v obci Vracovice, okres Vlašim.

Dotaz posl. dr. Noska a druhů předsedovi vlády o praktikování § 22, odst. 2. ústavní listiny republiky Československé.

Dotaz posl. dr. Noska a druhů ministru vnitra o vrácení katolických kostelů zabraných loupežně sektou československou.

Dotaz posl. dr. Noska a druhů ministru vnitra o nemožnosti užívati biografické licence udělené Jednotě katolických tovaryšů v Praze.

Předseda: Došly některé odpovědi.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Odpověď vlády čsl. na dotaz posl. Szentiványiho o repatriaci důstojnických zajatců maďarské národnosti v Rusku zadržených.

Odpověď vlády čsl. na interpelaci posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů o provádění zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n. (tisk 2531).

Odpověď vlády čsl. na interpelaci posl. Laube a spol. o neodkladném vyšetření škod a finanční pomoci obyvatelstvu 17 obcí na Mělnicku, postižených krupobitím (tisk 2640).

Odpověď min. předsedy a min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. dr. Schollicha a spol. o vyvlastnění lázní ve Štramberku (tisk 2860).

Odpověď min. financí na interpelaci posl. Schälzkyho, dr. Brunara a druhů o zřejmém zkrácení německých obětí války při pronájmu hlavního skladu tabáku v Prachaticích (tisk 2863).

Odpověď min. s plnou mocou pre správu Slovenska na interpeláciu posl. dr. Dérera a súdr. ohľadne zákazu oslavy dňa narodzenín presidenta republiky vo Vyšnom Čabyne (tisk 2576).

Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Windirsche a druhů, že četnictvo v Rychnově u Jablonce n. N. stanovilo maximální ceny mléka (tisk 2718).

Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. inž. Junga a druhů pro neoprávněné trestání osob při sčítání lidu (tisk 2685).

Odpověď min. zahraničních věcí na dotaz posl. Petrovického o věznění leteckého nadporučíka V. Vlčka a pilota Horácka v Budapešti.

Odpověď vlády na interpelaci posl. Skaunicové, Mikulíčka, Malé a soudr. o snížení moučné dávky, zvýšení cen mouky a o zásobovacím plánu pro rok 1921-1922 (tisk 2558).

Předseda: Ve věcech imunitních došly tyto spisy:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave přípisem ze dne 18. října 1921, čís. 9565/1921 hl. št. z., předkládá žádost bratislavskej sedrie ze dne 1. srpna 1921, č. B 6514/1920, za souhlas k stíhání posl. dr. Jurigy pro přečin pomluvy, spáchaný tiskem podle §§ 1 a 3, odst. 2, bod 1. zák. čl. LXI z r. 1914.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave přípisem ze dne 14. října 1921, čís. 11.587/1921 hl. št. z., předkládá žádost bratislavskej sedrie ze dne 18. srpna 1921, č. B 1161/1921, za souhlas k stíhání posl. Tomíka pro zločin podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z. a § 19 zák. čl. LXIII ai 1912.

Hlavné štátne zastupitelstvo v Bratislave přípisem ze dne 14. října 1911, čís. 11.587/1921 hl. št. z., předkládá žádost bratislavskej sedrie ze dne 18. srpna 1921, č. B 1161/1921, za souhlas k stíhání posl. Tománka pro zločiny podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z. a § 19 zák. čl. LXIII z r. 1912.

Předseda: Žádosti ty přikázal jsem výboru imunitnímu.

Mezi včerejší schůzí byly tiskem rozdány odpovědi:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 3003. Odpověď min. zemědělství a veř. prací na interpelaci posl. Windirsche, Zierhuta a druhů o nuceném dodávání palivového dříví ze selských lesů (tisk 1945).

Tisk 3004. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Najmana, Mlčocha, Udržala a soudr. o nezákonném postupu některých okresních správ politických při rozdělování cukru a jiných předmětů (tisk 2168).

Tisk 3005. Odpověď min. zemědělství na interpelaci posl. Petrovického a soudr. o odpírání prodeje užitkového dříví lesními úřady panství v Brandýse n. L., Poděbradech a všeobecně všude živnostníkům je zpracujícím (tisk 1483).

Tisk 3006. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. v příčině ochrany a zabezpečení svobody politického přesvědčení českého kněžstva proti chikánám se strany biskupů, jejich konsistoří a generálních vikářů (tisk 43).

Tisk 3009. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Kafky, dr. Schollicha a druhů o umístění německých státních středních škol ve Velké Praze (tisk 2301).

Tisk 3010. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a soudr., aby konečně provedly se volby do obecních zastupitelstev v hlučínském území a ve východním Slezsku (tisk 2269).

Tisk 3011. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Čermaka, Schäfera, Hackenberga a druhů o obtěžování redaktora dr. Zikmunda Kunffiho četníky v Králíkách (tisk 2717).

Tisk 3012. Odpověď min. věcí zahraničních a min. obchodu na interpelaci posl. dr. Medingera a soudr. o rychlém uzavření obchodní smlouvy s Rakouskem (tisk 1956).

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 3013. Odpověď min. financí na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o nevysvětlitelných prohlídkách, které finanční úřady provedly v drogeriích a voňavkářských obchodech v Teplicích-Šanově (tisk 2212).

Tisk 3014. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o nezákonném postupu řadů při propůjčování státního občanství (tisk 2482).

Tisk 3021. Odpověď min. zahraničních věcí na interpelaci posl. Koutného a soudr. o pronásledování československých státních příslušníků v Jugoslavii (tisk 2796).

Tisk 3022. Odpověď min. soc. péče na interpelaci posl. Horáka a druhů o uspíšení prací pro vládní návrh zákona o starobním a invalidním pojištění dělnictva, maloživnostnictva i malorolnictva (tisk 2575).

Tisk 3027. Odpověď min. zahraničních věcí na interpelaci posl. Skaláka a soudr. o Petljurovské diplomatické missi v Československé republice (tisk 2617).

Tisk 3030. Odpověď vlády na interpelaci posl. Vaculy a soudr. o živelní pohromě v soudních okresích Vyškov a Bučovice na Moravě (tisk 2732).

Tisk 3033. Odpověď min. nár. obrany, fin. a obchodu na interpelaci posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. o náhradě za rekvirované kovy živnostnictvu a obchodnictvu (tisk 86).

Tisk 3034. Odpověď min. nár. obrany na interpelaci posl. dr. Medveckého a spol. o vybudování vojenských kasáren ve Zvoleni (tisk 2572).

Tisk 3035. Odpověď min. nár. obrany na interpelaci posl. Davida, dr. Patejdla, Jáši a soudr. o důvěrném rozkazu velitele čs. 10. pěší divise (tisk 2625).

Tisk 3036. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Johanise, Jar. Marka, Pociska a soudr. o lichvě masem, obilím, moukou a jinými předměty životní potřeby (tisk 2795).

Tisk 30 42. Odpověď min. financí k interpelaci posl. dr. Hanreicha, Pittingera a druhů o nedostatečné odpovědi správce ministerstva financí (tisk 1832) na interpelaci shora uvedených poslanců (tisk 1344), aby byl přikázán cukr na výrobu vína z matolin (tisk 2270).

Tisk 3043. Odpověď min. financí na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů, aby se započaly vypláceti úroky z předválečných dluhů (tisk 2395).

Tisk 3044. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a druhů o dalších svévolnostech, jež se udály při sčítání lidu v obvodu zemské slezské vlády (tisk 2345).

Tisk 3045. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha, Matznera a druhů o holdovací deputaci občanů z Hlučínska a Východního Slezska v Praze (tisk 1957).

Tisk 3046. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o zprávách v novinách, že prý dozorce vězňů u okresního soudu v Třeboni znásilnil Annu Rieneslovou (tisk 2398).

Tisk 3047. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o nepravdivém podávání zpráv čs. tiskovou kanceláří (tisk 950).

Tisk 3049. Odpověď min. zahraničních věcí na interpelaci posl. J. Mayera a druhů o uveřejněné listině francouzských válečných zločinců (tisk 2658).

Tisk 3050. Odpověď min. veř. prací k interpelaci posl. Tayerle, Tučného a soudr. o výluce stavebního dělnictva (tisk 1670).

Tisk 3051. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. Staňka, Berana a soudr. o poměrech v ministerstvu spravedlnosti (tisk 2105).

Tisk 3052. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů, že zemský správní výbor v Čechách samovolně upravuje jazykové právo samosprávných úřadů (tisk 2438).

Tisk 3059. Odpověď min. financí na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o zvýšení a další výplatě podpor válečným vdovám a sirotkům (tisk 1494).

Tisk 3060. Odpověď vlády na interpelaci posl. Jar. Hálka a soudr. o nesmírném zatížení horských pošumavských okresů berními přirážkami (tisk 2622).

Tisk 3061. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o nezákonném a samovolném postupu předsedy zemské školní rady při zřizování okresních školních výborů podle nařízení vlády ze dne 6. listopadu 1920. čís. 608 Sb. z. a n. (tisk 2683).

Tisk 3062. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. o provedení zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., jímž se vydávají předpisy o poskytování vyživovacích příspěvků rodinám osob, konajících činnou službu vojenskou (tisk 2723).

Tisk 3063. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů, že odnímá se čistý výtěžek podnikům ve prospěch Čsl. Červeného Kříže (tisk 2276).

Tisk 3066. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Luschky, dr. Schollicha a druhů, že u okresního soudu v Hlučíně neuznává se dvojjazyčnost (tisk 2231).

Tisk 3065. Odpověď min. zemědělství na interpelaci posl. dr. Labaya a spol. v záležitosti údajného nesprávného manipulování při hlavním lesním ředitelství v Žarnovicích (tisk 2573).

Tisk 3066. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Lukavského a druhů, proč nebyly všecky menšinové školy převzaty do správy státní (tisk 2580).

Tisk 3067. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Roučka a soudr., že se nedodržuje zákon o sestavování stálých voličských seznamů v Mor. Ostravě (tisk 2616).

Tisk 3068. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Lukavského a soudr. o vyjmenování zrušených předpisů školských a stylisaci školských zákonů a nařízení (tisk 2579).

Tisk 3069. Odpověď min. financí na interpelaci posl. Kučery a soudr. o drakonickém trestání venkovanů pro formální nedostatky při povinném hlášení porážek vepřového dobytka (tisk 2456).

Tisk 3071. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Zeminové, Tučného, Trnobranského a spol. o předražování ovoce a zeleniny při dražbách i v detailním prodeji (tisk 2516).

Tisk 3084. Odpověď mim. vnitra na interpelaci posl. dr. Lelleye a soudr. pro nezákonné postupování báňsko-bystrického župana ve věci zákazu užívání maďarského jazyka (tisk 2488).

Tisk 3085. Odpověď min. financí a min. vnitra na interpelaci posl. inž. Junga, dr. Baerana, Křepka, Böhra, dr. Kafky a soudruhů, že moravský zemský výbor vykonává nátlak na obce, aby upisovaly IV. státní půjčku (tisk 2273).

Tisk 3091. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha, Pittingera a druhů o zlomyslných průtazích při vyřizování žádostí o souhlas se zřízením německých soukromých škol (tisk 2682).

Tisk 3092. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Čermaka, Hillebranda, Schäfera, Hirsche a druhů o zaopatření pozůstalých po padlých v březnu (tisk 2672) a na interpelaci posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a druhů stejného znění (tisk 2819).

Tisk 3093. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o obsazení okresní správní komise v Duchcově (tisk 1671).

Tisk 3094. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Hackenberga, Dietla, Čermaka a druhů, že bylo omezeno vydávání chlebenek a zkrácena moučná dávka nedostatečnými dodávkami mnoha okresům (tisk 2236).

Tisk 3095. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o protizákonném postupu ministerstva školství a národní osvěty proti německé obecné škole na Zdeslavi (tisk 2689).

Tisk 3096. Odpověď min. vnitra a min. školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Spiny, dr. Hanreicha, J. Mayera a druhů o nesnesitelných zlořádech v okresu rokytnickém (tisk 1915).

Tisk 3025. Odpověď min. soc. péče a min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. Johanise, Tayerle a soudr. o poměrech lázeňských zřízenců v republice Československé (tisk 2214).

Tisk 3026. Odpověď min. financí na interpelaci posl. Záruby, Adámka, Adamovského a spol. v záležitosti ukládání daní z obratu zemědělcům (tisk 2510).

Tisk 3028. Odpověď min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy a min. obchodu na interpelaci posl. Mikulíčka, Roučka a soudr. o otravování řeky Dřevnice koželužskými továrnami (tisk 2514).

Tisk 3032. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. Macha, Mašaty a soudr., jak vlekle se provádí zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 2765).

Tisk 3037. Odpověď min. financí na interpelaci posl. Malíka a soudr. o vybírání všeobecné daně nápojové z vína pro vlastní spotřebu určeného a dani nepodléhajícího (tisk 2643).

Tisk 3038. Odpověď min. obchodu na interpelaci posl. Najmana, Horáka a druhů o nesprávném postupu některých politických správ, které zakazují obchodníkům, hostinským, vyčepníkům lihovin výrobu lihovin pro vlastní prodej (tisk 2492), a na interpelaci posl. Votruby, Petrovického, Veverky a druhů v záležitosti přídělu lihu a výroby lihovin studenou cestou obchodníky smíšeným zbožím a hostinskými (tisk 2638).

Tisk 3040. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o udělování vis na pasy jen v čsl. jazyku (tisk 2668).

Tisk 3053. Odpověď min. soc. péče na interpelaci posl. Laube, Tučného, Zeminové a spol. o hrozící stávce úředníků a zřízenců velkostatkářských z toho důvodu, že zaměstnavatelé zrušili dne 17. února 1921 kolektivní smlouvu, ujednanou s nimi dne 19. května 1920 (tisk 1774).

Tisk 3054. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministrem zemědělství na interpelaci posl. Svetlika, Kunsta a soudr. o rušení kolektivní smlouvy zemědělského dělnictva na Slovensku (tisk 1254).

Tisk 3055. Odpověď min. nár. obrany na interpelaci posl. Hakena a soudr. (tisk 1671) a na interpelaci posl. A. Nováka, Pika, Remeše, Hummelhanse a soudr. o zastřelení vojína Ludvíka Hermana v Trhanově u Domažlic (tisk 1673).

Tisk 3056. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Čuříka a spol. o stále se opakujících případech teroru na čsl. dělnictvu křesťansko-sociálním (tisk 1233).

Tisk 3057. Odpověď min. soc. péče na interpelaci posl. Bubníka, Toužila a soudr. o zadržování a libovolném vyměřování podpory v nezaměstnanosti (tisk 2161).

Tisk 3058. Odpověď vlády na interpelaci posl. Roučka a soudr. o katastrofě na dole "Kukla" v Oslavanech (tisk 2167).

Tisk 3070. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. Housera, Warmbrunna, Hakena a soudr., že nebyl potvrzen návrh sboru filosofické fakulty v Brně, aby PhDr. Otakar Chlup byl jmenován pro její stolici pedagogiky (tisk 2490).

Tisk 3072. Odpověď min. vnitra a min. nár. obrany na interpelaci posl. Svetlíka, Krejčího a soudr. o internovaných ukrajinských vojínech v Podkarpatské Rusi (tisk 2459).

Tisk 3078. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Dubického a spol. o žhářství v okresích Bělá a Ml. Boleslav (tisk 2300).

Tisk 33079. Odpověď vlády na interpelaci posl. Zeminové a spol. o útocích proti presidentu republiky a čelným představitelům státu (tisk 1455).

Tisk 3101. Odpověď min. veř. prací na interpelaci posl. Svobody a soudr. o důlní katastrofě v Oslavanech (tisk 1975).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána odpověď.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Tisk 3114. Odpověď min. věcí zahraničních na interpelaci posl. Němce a soudr. o pomoci ruské emigraci (tisk 2498).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán a současně výboru iniciativnímu přikázán návrh:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte): Tisk 0115. Návrh posl. Kostky, dr. Kafky, dr. Medingera a druhů na změnu ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., o zdanění společností s ručením obmezeným.

Předseda: Výboru zemědělskému přikazuji nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. října 1921, č. 362 Sb. z. a n., kterým se prodlužují lhůty stanovené článkem VII. nařízení vládního ze dne 21. července 1921, č. 240 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Podkarpatské Rusi.

Dále přikazuji tyto vládní návrhy jednotlivým výborům:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 3001. Vládní návrh zákona o vystěhovalectví (současně přikázán též výboru sociálně-politickému).

Tisk 3108. Vládní návrh, jímž se povoluje užíti dílcích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15 mil. Kč k ukládání nadačních, sirotcích a pod. kapitálů (současně přikázán též výboru právnímu).

Výboru živnostenskému:

Tisk 3002. Vládní návrh zákona, jímž se mění § 21 g) živn. rádu zákon ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z.) (současně přikázán též výboru zdravotnímu).

Předseda: Přikazuji tato usnesení výborům:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Výboru dopravnímu:

Tisk 3016. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny o vládním návrhu zákona, jímž se zřizuje Ředitelství čsl. státní dunajské plavby v Bratislavě.

Výboru kulturnímu:

Tisk 3017. Usnesení senátu o návrhu sen. dr. Krejčího a druhů ve příčině pohřbívání ohněm.

Výboru právnímu:

Tisk 3018. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona, tykajícím se povolení zcizení několika pozemků města Frýdku.

Výboru živnostenskému:

Tisk 3020. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr.

Předseda: Zápis o 85. schůzi posl. sněmovny byl ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyložen, a poněvadž nebyly proti němu podány písemné námitky, jest schválen podle § 73 jednacího řádu a bude podle téhož paragrafu vytištěn.

Navrhuji, aby výboru rozpočtovému, kterému tento vládní návrh se současně přikazuje, pro vládní návrh finančního zákona republiky Československé pro rok 1922 (tisk 3127) stanovena byla ku podání zprávy lhůta do 15. listopadu 1921.

Navrhuji, aby výboru zahraničnímu, kterému tento vládní návrh se současně přikazuje, pro vládní návrh, kterým se předkládají ke schválení Národnímu shromáždění: 1. smlouva obchodní a plavební, 2. závěrečný protokol k obchodní a plavení smlouvě s přílohami, 3. dohoda o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu, 4. úmluva právně-finanční, 5. protokol o stanovení úvěru Italie na účet vlády československé za dodávky válečného materiálu a živin, 6. obchodní úmluva s protokolem, uzavřená dne 23. března 1921 v Římě mezi republikou Československou a královstvím Italským (tisk 2894), současně přikázaný též výboru živnostenskému, stanovila se ku podání zprávy lhůta 3 dnů.

Sněmovna jest schopna se usnášeti.

Nebude-li proti tomu námitek, dám o obou těchto lhůtách hlasovati najednou. (Námitky nebyly.) Námitek není.

Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Obě lhůty jsou povoleny.

Přistoupíme k dennímu poradu, a to nejprve, jak bylo usneseno ve včerejší schůzi, k


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP