Čtvrtek 4. srpna 1921

Začátek schůze v 6 hod. 20 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

161 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Beneš, dr. Burger, dr. Gruber, dr. Hotowetz, dr. Kovařík; za ministerstvo financí odborový přednosta dr. Vlasák; president finanční prokuratury odborový přednosta Lepař.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 81. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Hrušovskému z rodinných důvodů.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců čsl. strany socialistické vysílá do výboru kulturního za posl. Landovou-Štychovou posl. Hrizbyla.

Klub posl. republikánské strany čsl. venkova vysílá do výboru právního na dnešní schůzi za posl. dr. Vanoviče posl. Macha; do výboru zásobovacího na schůzi dne 5. t. m. za posl. Sonntága posl. Štolbu.

Předseda: Došly tyto návrhy:

Zástupce sněm. tajem. Nebuška (čte):

Návrh poslanců Šamalíka, Sedláčka, Adámka, Rýpara, Tomíka a spol. na zrušení všech přímých a spotřebních daní a zavedení jednotné daně z příjmu.

Předseda: Došly tyto dotazy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Bezděka, Šamalíka a soudr. o protizákonném a nepřípustném jednání učitele Karla Gottvalda v Ruprechtově.

Dotaz posl. Šrámka, Sedláčka, Kopřivy a soudr. ministru spravedlnosti a ministru vnitra o posměšném průvodu v Břeclavě.

Dotaz posl. Blažka ministru veřejných prací o zastavení dolování na hnědouhelném dole "Jaroslav" v Bitozevsi u Postoloprt.

Dotaz posl. Pelikána, Laube a spol. ministru zemedělství o odstrkování drobných uchazečů o příděl půdy na Rosicku u Brna.

Předseda: Posl. Pelikán a spol. odvolávají dotaz, podaný předsedovi poslanecké sněmovny NSRČ. stran bez odkladného projednání návrhu zákona (tisk 2368) o prodloužení zákona o zabírání bytů obcemi. Počátkem dnešní schůze byly rozdány tiskem zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Tisk 2794. Zpráva sociálně-politického výboru o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům. Tisk 2797. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona, jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmu (dôchodkové).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2811. Vládní návrh zákona o státní výpůjčce na úhradu schodku moučného hospodářství. Tisk 2778. Vládní návrh zákona o zvelebení chovu hovězího a vepřového dobytka a ovcí.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Tisk 2764. Interpelace posl. Udržala a soudr. vládě o doplnění zahraniční služby zpravodajské se zřetelem na poměry zahraničních trhů se zemědělskými produkty.

Tisk 2765. Interpelace posl. Macha, Mašaty a soudr. ministru spravedlnosti, jak vlekle se provádí zákon ze 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 2766. Interpellácia posl. Bečku, Ertla, Kubála a spol. ministru vnútra a ministru s plnou mocou pre správu Slovenska ohľadom zrušenia povinnej kaucie pre vydavateľov novín na Slovensku, ohľadom predbežnej cenzúry a obmedzovania shromažďovacieho a spolčovacieho práva na Slovensku.

Tisk 2771. Interpellácia posl. dr. Körmendy Ékesa a súdr. vláde o všeobecnom aplikovaní zákona čís. 2 z r. 1919, potažne o rozšírení platnosti § 7 zákona zo dňa 17. decembra 1919, čís. 3 na všetkých slovenských staropensistov.

Tisk 2772. Interpellácia posl. dr. Körmendy Ékese a súdruhovia zplnomocnenému ministru pre Slovensko v záležitosti zápovede agitácie, prevádzanej v prospech slovenskej autonomie.

Tisk 2773. Interpellácia posl. dr. Körmendy Ékese a súdruhov ministrovi verejnej výživy v záležitosti nedostatočného zásobovania Bodrogského medziriečia múkou.

Tisk 2774. Interpellácia posl. dr. Körmendy Ékese a súdruhov ministrovi zemedelstva v záležitosti ťažkej hospodárskej polohy obyvateľov obcí, ktoré hraničia s Maďarskom.

Tisk 2787. Interpelace posl. Švehly, Prokůpka, Udržala, Staňka, Bráneckého a společníků vládě o kritických poměrech v chovu a zpeněžování hospodářského zvířectva, o zabezpečení krmiv a ochraně zemědělské výroby proti jejím škůdcům.

Tisk 2788. Interpelace posl. dr. Uhlíře, Trnobranského a společníků ministerskému předsedovi o velkoněmecké propagační manifestaci v Broumově.

Předseda: Iniciativní výbor usnesl se ve své schůzi dne 4. srpna 1921 přikázati následující návrhy k řádnému projednání výborům:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 2549. Návrh posl. Molíka a soudr. ohledně živelní pohromy v okrese tisahatském v Cerešské župě v Podkarpatské Rusi (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2556. Návrh posl. dr. Hálka a spol. v záležitosti požiaru v obci Bánovej na Slovensku (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2631. Návrh posl. Roudnického a soudr. v záležitosti živelní pohromy v obci Jelenka, politický okres prachatický (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2633. Návrh posl. Drobného, Vávry a spol. na zmírnění následků živelní pohromy v okresu mělnickém (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2679. Návrh posl. inž. L. Nováka, inž. Bečky a soudr. na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory.

Tisk 2708. Návrh posl. Sladkého, Langra, Davida a druhů ohledně živelní pohromy na Brunšpersku (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2709. Návrh posl. Maška, Bergmana, Purkyňové a soudr. v záležitosti živelní pohromy, kterou byla obec Střemy okres Mělník postižena (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2712. Návrh posl. Vaculy, Staňka, Sonntága a soudr. na vydání zákona o poskytnutí finančních prostředků ke zničení zaviječe pelyňkového (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2698. Návrh posl. Dietla, dr. Wintera a druhů na změnu §§ 85 a 100 hlavy I. zákona ze dne 13. ledna 1913, č. 13 ř. z., o dani z výdělku (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2749. Návrh posl. Koška, dr. Noska a soudr. na zmírnění následků živelní pohromy v okresu mělnickém (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2752. Návrh posl. Drobného a spol. na premiové podporování osevů strnisek pícními rostlinami (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2754. Návrh posl. Bendy, dr. Dérera, Lehockého, dr. Markoviče a spol. v otázke živelnej pohromy v okolí stupavskom a pezinskom v Bratislavskej zupe (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Výboru kulturnímu:

Tisk 2583. Návrh posl. dr. Srdínka a spol na reformu Státní školy knihovnické v Praze.

Tisk 2557. Návrh posl. Malíka a soudr. na postátnění městské mlynářské školy v Břeclavě (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 2645. Návrh posl. Prokeše, Chalupníka, Jana Černého a soudr. na sestátnění české zemské vyšší reálky v Moravské Ostravě (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 2759. Návrh posl. Hrizbyla a spol. na zřízení vyšší krejčovské školy v hlavním městě Praze (současně přikázán též výboru rozpočtovému a živnostenskému).

Výboru právnímu:

Tisk 2555. Návrh posl. Purkyňové a druhů na doplnění zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech manželské smlouvy a rozluce manželské.

Tisk 2629. Návrh posl. Geršla a soudruhů, aby ministerstvo spravedlnosti ve shodě s ministerstvem vnitra, obchodu a financí vydalo nařízení o zřízení živnostenského soudu ve Velké Olomouci (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 2632. Návrh posl. Purkyňové a soudr. na vydání zákona, jímž se upravují nároky rozloučených manželek na zaopatřovací požitky (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 2748. Návrh posl. Koudelky a soudr., aby v Kolíně zřízen byl živnostenský soud (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 2592. Návrh posl. Johanise, Marka, Bendy a soudr., jímž se zřizuje povinná lékárnická platebna pro republiku Československou (se sídlem v Praze).

Výboru ústavnímu:

Tisk 2593. Návrh posl. Špačka, dr. Lukavského, dr. Hajna, dr. Matouška, Dyka a druhů na vydání zákona, jímž se upravuje užívání státního jazyka na veřejných nápisech v léčebných a turisticky významných místech R. Č.

Tisk 2673. Návrh posl. Pelikána, Zeminové, Tučného, Laube, Davida a spol., aby výroční den upálení Mistra Jana Husa 6. července prohlášen byl za svátek státní.

Výboru živnostenskému:

Tisk 2630. Návrh posl. Berana, Jar. Hálka, Tůmy a soudr. na vydání zákona, kterým se mění živnostenský řád ohledně udílení koncese živnosti kominické.

Výboru dopravnímu:

Tisk 2644. Návrh posl. Draxla, dr. Vrbenského a soudr. na výstavbu nutných bytů pro horníky zaměstnané na státních dolech na Chomutovsku, Mostecku a Duchcovsku (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 2674. Návrh posl. Sladkého, Draxla, dr. Bartoška, dr. Vrbenského, Davida a spol. na vydání novely k hornímu zákonu na ochranu povrchu proti škodám způsobeným dolováním uhlí (současně přikázán též výboru právnímu a rozpočtovému).

Výboru zásobovacímu:

Tisk 2751. Návrh posl. Drobného, Vávry a spol. na výhradní dovoz obilí na místě mouky z ciziny (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Tisk 2753. Návrh posl. Drobného a spol. na okamžité zastavení vývozu sena a slámy z Československé republiky (současně přikázán též výboru zemědělskému).

Předseda: Počátkem dnešní schůze rozdány tiskem a současně přikázány výboru iniciativnímu k podání zprávy podle § 66 jedn. řádu se lhůtou 8denní tyto návrhy na vyslovení nedůvěry vládě:

tisk 2634 návrh posl. Skaláka, Roučka, Daruly a soudr.,

tisk 2635 návrh posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů,

tisk 2636 návrh posl. Křepka, dr. Baerana, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a soudr.

Dále byly počátkem dnešní schůze rozdány a současně iniciativnímu výboru přikázány návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2807. Návrh posl. Bechyně, dr. Franke, dr. Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na změnu zákona z 20. prosince 1918, čís. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky.

Tisk 2789. Návrh posl. Johanise, Biňovce, Svobody, Bendy a soudr., aby se stanovila náhrada za obilí nedodané státu ze sklizně roku 1920.

Předseda (zvoní): Došel mne dotaz pp. posl. inž. Kalliny a dr. Lehnerta podle § 70 jedn. řádu, jenž cituje nedávno uveřejněnou zprávu novinářskou o projevu předsednictva Družiny čsl. legionářů ve věci poslance dr. Baerana a táže se mne:

1. zdali jsem k deputaci legionářů se vyslovil, že poslanec dr. Baeran nebude do schůzí připuštěn dříve, dokud neodvolá urážky legionářů, a dále

2. zda jsem toho mínění, že posl. Sajdl může dále konati služby pořadatelské ve sněmovně, když se hrubě provinil proti cti jiného poslance a za tento čin mu odepřel dostiučinění.

K dotazu prvému odpovídám, že výroku svrchu zmíněného jsem neučinil a učiniti nemohl, ježto prohlášení toto neodpovídalo by ustanovením jednacího řádu poslanecké sněmovny.

Pokud jde o dotaz další, upozorňuji, že předmětem dotazu k předsedům podle § 70 jedn. řádu mohou býti toliko jejich opatření. pp. poslanci dotazují se však po mém mínění, což nemůže býti předmětem dotazu. Jestliže však pp. dotazovatelé i tímto zněním chtěli se dotazovati po mých opatřeních, pak poukazuji na své prohlášení o tomto případu, učiněné v 73. schůzi dne 15. července t. r. Vedle toho však upozorňuji na § 5 jedn. řádu. Paragraf tento stanoví, komu přísluší voliti pořadatele - a jest to jedině sněmovna - dále stanoví, jaká jest doba funkce, jakož i kdo a kdy může právoplatně žádati volbu novou. Předsedovi ne ní při tom vyhražena nijaká kompetence, nýbrž toliko činitelům v § 5 jedn. řádu jmenovaným.

Přikročíme k dennímu pořadu, a to nejprve ke

1. zprávě výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1203) ohledně změny některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu (tisk 2741).

Rozprava byla skončena. Žádám, aby byly přečteny návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Bubníka a soudr. k § 155 odst. 1.

Minimum prosté daně z příjmu budiž stanoveno pro svobodné 12.000 Kč, pro ženaté s jedním děckem 15.000 Kč, pro ženaté s 2 dětmi 20.000 Kč, pro ženaté s 3 dětmi 25.000 Kč a pro ženaté se 4 a více dětmi 30.000 Kč.

2. Pozměňovací návrhy posl. Patzela a soudr. k § 1:

V § 155 odst. 1 budiž číslice 6000 Kč nahrazena číslicí 8400 Kč.

Bude-li tento návrh zamítnut: 7200 Kč.

Jako nový odstavec budiž před změnu § 173 vsunuto: "V § 172a zákona o osobních daních ze dne 25. ledna 1914 odpadá 10%ní přirážka u těch poplatníků, k jichž domácnosti nenáleží více než jedna z osob, jmenovaných v § 157.

3. Pozměňovací návrh posl. dr. Czecha a druhů:

V § 125 čís. 7 budiž částka 4800 Kč nahrazena částkou 10.000 Kč.

4. Pozměňovací návrh posl. Deutschové a druhů:

V § 155 odst. 1 budiž částka 4800 Kč nahrazena částkou 10.000 Kč.

5. Pozměňovací návrh posl. Häuslera a druhů:

V § 157 odstavec 2 budiž částka 8400 Kč nahrazena částkou 20.000 Kč.

6. Doplňovací návrh posl. Palme a druhů:

Jako § 157a) budiž připojen tento odstavec:

"Příjem příslušníků domácnosti, z něhož zaměstnavatel podle § 234 sráží daň, nepřičítá se k příjmu přednosty domácnosti."

7. Pozměňovací návrh posl. Hillebranda a druhů:

§ 159 poslední odstavec nechť zní:

"Zisky ze zcizení majetkových předmětů započítávají se do příjmů, výjimku tvoří jen taková zcizení, která se stala prokazatelně k uhrazení živobytí, pokud tato zcizení se neprovozují po živnostensku."

8. Pozměňovací návrh posl. Hirsche a druhů:

V § 160 číslo 3 buďtež v 1. odstavci změněna čísla "300" ve "2000" a v 2. odstavci číslo "600" ve "4000".

9. Pozměňovací návrh posl. Tauba a druhů:

V § 173 odstavec 1 buďtež škrtnuta slova: "nepřihlížejíc k druhému manželu".

V odstavci a) budiž číslo "26.000 Kč" nahrazeno číslem "32.000 Kč".

V odstavci b) budiž číslo "26.000 Kč" nahrazeno číslem "32.000 Kč".

Poslední věta budiž škrtnuta.

10. Pozměňovací návrh posl. Kaufmanna a druhů:

§ 172, odst. 4.

"Pokud podle ustanovení § 155 odstavec 2 dlužno zdaniti příjem 10.000 Kč nebo menší, činí daň 1% z příjmu".

11. Pozměňovací návrh posl. Pohla a druhů:

"O orgánech berní správy, § 177. Aby provedeny byly práce spojené s ukládáním daně z příjmů, zřizují se tyto komise:

a) komise odhadní, a to komise okresní pro obvod soudního okresu a místní komise pro města a průmyslová místa s více než 10.000 obyvatelů,

b) komise odvolací zpravidla pro obvod jednoho finančního ředitelství.

Pro rozsáhlé obvody, třeba-li toho, může býti zřízeno několik odvolacích komisí."

12. Pozměňovací návrh posl. Blatné a druhů:

"Jak komise odhadní jsou sestaveny:

§ 179. Počet členů odhadní komise stanoví se prováděcím nařízením podle velikosti a příjmových poměrů odhadního okresu. Směrnicí budiž, že na 100 poplatníků má připadnouti jeden člen odhadní komise.

Členové odhadní komise volí se na základě poměrného zastoupení. Platí zde analogicky ustanovení volebního řádu do obcí."

13. Doplňovací návrh posl. Kirpalové a druhů:

§ 179 a. K volbě oprávněni jsou všichni daní povinní členové příslušného odhadního okresu.

14. Pozměňovací návrh posl. Leibla a druhů k § 180:

Polovice zvolených budiž v pořadí, v němž byli zvoleni, pokládána za členy, druhá polovice za náhradníky odhadních komisí.

15. Pozměňovací návrh posl. Roschera a druhů:

"§ 180a. Po provedené volbě povolá příslušný správce okresní politické správy členy odhadních komisí ve lhůtě stanovené prováděcím nařízením.

Odhadní komise zvolí ze svého středu předsedu a dva zástupce předsedovy podle ustanovení stanovených ve volebním řádu do obcí pro ustavení obecní rady."

16. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a druhů:

"§ 181 budiž vynechán."

17. Doplňovací návrh posl. Schweichharta a druhů:

"Sestavení odvolacích komisí podle § 182:

Členové odvolacích komisí volí se na základě poměrného práva volebního, při čemž nutno užíti ustanovení volebního řádu do obcí, pokud smysl to připouští. Volební právo mají všichni zvolení členové a náhradníci odhadních komisí. Členové zvolení do odvolací komise ztrácejí svůj mandát jako členové odhadní komise.

Každá odvolací komise má se skládati ze 12 členů a z téhož počtu náhradníků."

18. Pozměňovací návrh posl. Beutela a druhů:

"§ 183. Volby do komisí odhadních konají se v sídle a za řízení politického úřadu 1. stolice. Prováděcí nařízení může stanoviti více volebních míst v jednom odhadním okrese."

19. Pozměňovací návrh posl. dr. Holitschera a. druhů: "§ 184. Co se týče volebního řízení, mají platnost příslušná ustanovení volebního řádu do obcí s touto odchylkou:

Pro každou skupinu povolání budiž v každém odhadním okrese založen vlastní volební seznam a volba členů odhadní komise má se konati odděleně podle skupin povolání.

Seznam zvolených členů a náhradníků odhadní komise budiž sestaven pro každou skupinu povolání zvlášť a jest současně volební listinou."

20. Pozměňovací návrh posl. R. Fischera a druhů:

"§ 186. Nemůže-li člen odhadní komise k zasedání se dostaviti, může jeho zástupce súčastniti se zasedání jako plnoprávný člen."

21. Pozměňovací návrh posl. Schustera a druhů:

§ 188 budiž škrtnut.

22. Pozměňovací návrh posl. Hackenberga a druhů:

"§ 189. Členové komise a jejich zástupci volí se na dobu tří let."

23. Pozměňovací návrh posl. Hausmanna a druhů:

§ 190 budiž škrtnut.

24. Pozměňovací návrh posl. Uhla a druhů:

"§ 199, odstavec 2.

Politické strany mají oznámiti svého důvěrníka politickému úřadu ve lhůtě, kterou určí prováděcí nařízení. Politický úřad jest vázán tímto oznámením jména. Počet důvěrníků v každém odhadním okrese určuje se na 8."

25. Doplňovací návrh posl. Tauba a druhů:

K § 4 výborové zprávy tisk 2741 dodává se druhý odstavec:

"Daň z příjmu činí ročně:

Obnosy daně až do 13.000 snižují se o 20%
Obnosy daně od 13.000 do 17.000 snižují se o 15%
Obnosy daně od 17.000 do 24.000 snižují se o 10%
Obnosy daně od 24.000 do 30.000 snižují se o 5%
Obnosy daně od 76.000 do 110.000 zvyšují se o 5%
Obnosy daně od 110.000 do 170.000 zvyšují se o 10%
Obnosy daně od 170.000 do 230.000 zvyšují se o 15%
Obnosy daně od 230.000 do 960.000 zvyšují se o 20%
Obnosy daně od 960.000 do 1,700.000 zvyšují se o 25%
Obnosy daně od 1,700.000 do 2,400.000 zvyšují se o 30%
Obnosy daně od 2,400.000 do 3,800.000 zvyšují se o 35%
Obnosy daně od 3,800.000 do 6,300.000 zvyšují se o 40%

všechny další obnosy daně zvyšují se o 50%."

26. Doplňovací návrh posl. Čermaka a druhů:

K § 4 výborové zprávy tisk 2741 budiž dodán třetí odstavec:

"Oněm osobám, jejichž příjem činí ročně nejméně 200.000 Kč a které neplatí daně z výdělku, buďtež předpisovány zvýšené obnosy daně, a to:

nad normální obnos daně
při příjmu od 200.000 do 250.000 15%
při příjmu od 250.000 do 350.000 20%
při příjmu od 350.000 do 500.000 30%
při příjmu od 500.000 do 1,000.000 40%
při příjmu od 1,000.000 50%

27. Resoluční návrh posl. Patzela a soudr.:

"Co do ukládacího řízení, vyzývá se vláda," aby hospodářské sbory, a to na př. obchodní a průmyslové komory, zemské rady zemědělské, svazy průmyslové, živnostenská společenstva a obchodní gremia vybídla nejprve, aby podaly všeobecná dobrozdání o stavu povolání, která zastupují, potom však také, aby jmenovaly vhodné znalce a osoby přezvědné, jichž berní správy mají používati při ukládacím řízení.

Vláda se vyzývá, aby rozkázala berním správám, aby bezpodmínečně zachovávaly ustanovení § 210 zákona o osobních daních. Odchylky od údajů poplatníkových nesmějí býti libovolné, nýbrž vytýkací dekret musí obsahovati určité, číslicemi doložené skutečnosti a musí se poplatníku doručiti před uložením daně."

28. Resoluční návrh posl. Bubníka a soudr.:

"Příjmy, přesahující obnos 100.000 Kč, buďtež zabaveny státem k úhradě jeho produktivních, sociálně-politických a kulturních potřeb."


Souvisejici odkazy