Úterý 19. července 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špaček, Špatný.

208 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Fatka, dr. Gruber, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka, dr. Šusta; za min. financí odb. přednosta dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 74. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na dnešní schůzi z rodinných důvodů udělil jsem posl. Mlčochovi, na tento týden posl. Němcovi pro cestu do ciziny.

Nemocí se omlouvají: poslanec Jan Černý (soc. dem.) na 14. a 15. a pro tento týden, posl. Anděl zápalem v krku a posl. Čundrlík pro tento týden, posl. dr. Bartošek na 14 dnů a posl. Oktávec na 3 týdny, oba předkládajíce současně lékařské vysvědčení, a posl. Darula.

Došel návrh posl. inž. Nováka, inž. Bečky a soudr. na vydání zákona o úpravě cla na automobily, motorové pluhy a motory.

Dále došly některé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajem. Nebuška (čte):

Naliehavá interpellácia posl. dr. Jabloniczkého a súdr. na všetkých ministrov, že župan nariadil mestu Bratislave reč slovenskú ako úradní.

Naliehavá interpellácia posl. Füssyho, Szentiványiho a súdr. ministru vnutra v záležitosti vyjádrenia, ktoré učinil dr. Stefan Volkmann, komárnianský župan a vládny komissar na sokolskej slavnosti dňa 13. júna.

Naliehavá interpellácia posl. dr. Körmendy Ékese a súdr. na všetkých ministrov, že mestu Košici nariadena reč slovenská ako úradní.

Naliehavá interpellácia posl. dr. Körmendy Ékese a súdr. pánu ministerskému predsedovi v záležitosti zabránenia návratu do domoviny na Slovensko príslušných a v Maďarsku studujúcich žiakov vysokých škol.

Naléhavá interpelace posl. dr. Hanreicha, Křepka, Böllmanna, Pittingera a soudr. vládě o ceně řepy na rok 1921.

Předseda: Došly některé dotazy.

Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Molíka a Staňka ministru zemědělství o snížení poplatků za připouštění koní.

Dotaz posl. Ulricha, Aloise Kříže a soudr. ministru železnic o pojmenování stanice Nakří-Netolice.

Předseda: Dále došly tyto odpovědi: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra financí a ministra veřejných prací na dotaz posl. Laube o poskytnutí zálohy na účet nedoplatků okresních přirážek za léta minulá a o poukazování záloh na stavby nouzových okresních silnic v okresu Turnov.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Bartoška, Trnobranského a spol. o nepřístojném a stranickém chování úředníků okresní politické správy na Král. Vinohradech vůči starostovi obce Bráníka.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán vládní návrh. Žádám o jeho sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2535. Vládní návrh zákona o zemědělských společenstvech a zemědělských komorách.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2564. Zpráva výboru pro průmysl, živnosti a obchod o návrhu posl. Veverky a soudr. (tisk 581) na neprodlené provedení voleb odhadních komisí pro všeobecnou daň výdělkovou a daň z příjmu.

Tisk 2594. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Uherském Hradišti za svolení k trestnímu stíhání poslance Zavřela.

Tisk 2595. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Stodě, aby byl vydán k trestnímu stíhání poslanec Leibl.

Tisk 2596. Zpráva I. rozpočtového výboru, II. státně-zřízeneckého výboru o vládním návrhu zákona (tisk 2223) na poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

Tisk 2597. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Liberci za svolení ku trestnímu stíhání posl. Bobka.

Tisk 2598. Zpráva imunitního výboru o žiadosti okresného súdu v Žiline za súhlas ke stíhaniu posl. Svetlíka pro prečin pomluvy.

Tisk 2599. Zpráva imunitného výboru o žiadosti okresného súdu v Kutné Hoře, aby snemovňa vydala posl. Jana Koudelku pro prečin zanedbania povinnej pečlivosti.

Tisk 2600. Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru rozpočtového o návrhu posl. Sladkého, Tučného a spol. (tisk 1754), posl. Špačka a druhů (tisk 1818), posl. Prokeše, Chalupníka, Jana Černého a soudr. (tisk 1845) na zřízení české státní obchodní akademie ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Tisk 2602. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o návrhu posl. Al. Kříže a soudruhů (tisk 155) na úpravu okresní silnice budějovicko-novohradské a přeměnu její v silnici říšskou.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2553. Interpelace posl. dr. Srdínka a spol. ministru financí o nespravedlivém a nezákonném postupu berní správy v Brandýse n./L. při vyměřování daní zemědělcům a živnostníkům.

Tisk 2572. Interpellácia posl. dr. Medveckého a společníkov ministru národnej obrany ohľadom vybudovanie vojenských kasáreň vo Zvolene.

tisk 2573. Interpellácia posl. dr. Labaye a spol. na ministra orby v záležitosti udajného nesprávného manipuluvania pri hl. lesnom riaditelstvu v Zarnoviciach.

Tisk 2574. Interpelace posl. Trnobranského, Špatného, Davida, Sladkého a společníků ministru školství a národní osvěty o výkladu § 22 škol. řádu, jímž se zakazuje posluchačům středních škol a učitelských ústavů členství v organisacích politických stran.

Tisk 2575. Interpelace posl. Horáka, Mlčocha, Pastyříka, Vávry a druhů ministrům vnitra a sociální péče o uspíšení prací pro vládní návrh zákona o starobním a invalidním pojištění dělnictva, maloživnostnictva a malorolnictva.

Tisk 2578. Interpelace posl. Votruby, Petrovického, Veverky a druhů ministru železnic, aby konečně se přiznaly a vyplatily náhrady za poškozené nebo ztracené zásilky v železniční dopravě do 28. října 1918.

Tisk 2579. Interpelace posl. dr. Lukavského a soudruhů ministru školství a národní osvěty o vyjmenování zrušených předpisů školských a stylisaci školských zákonů a nařízení.

Tisk 2580. Interpelace posl. dr. Lukavského a soudruhů ministru školství a národní osvěty proč nebyly všecky menšinové školy převzaty do správy státní.

Tisk 2577. Interpelace posl. Adámka a soudruhů ministru zemědělství o krocích podniknutých státní správou na ochranu lesů před mniškou.

Tisk 2615. Interpelace posl. Davida, dr. Patejdla, Jaši a soudruhů ministru národní obrany o důvěrném rozkazu velitele čs. 10. pěší divise.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy a současně přikázány výboru iniciativnímu.

Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2555. Návrh posl. Purkyňové a druhů na doplnění zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech manželské smlouvy a rozluce manželství.

Tisk 2556. Návrh posl. dr. Hálka a společníkov v záležitosti požiaru v obci Bánovej na Slovensku.

Tisk 2557. Návrh posl. Malíka a soudruhů na postátnění městské mlynářské školy v Břeclavě.

Tisk 2583. Návrh posl. dr. Srdínka a spol. na reformu Státní školy knihovnické v Praze.

Předseda: Presidium Nejvyššího účetního kontrolního úřadu zaslalo pod čís. 1405 pres. z 20. června 1921 účetní závěrky za r. 1920, týkající se vlastního resortu.

Přikazuji výboru rozpočtovému.

Jednací zápis o 70. schůzi byl ve sněmovní kanceláři po 48 hodin vyložen, a poněvadž nebyly proti němu podány písemné námitky, jest schválen podle § 73 jednacího řádu a bude podle téhož paragrafu vytištěn.

Přikročujeme k dennímu pořadu, a to nejprve k odstavci prvnímu, jímž je

1. druhé čtení usnesení, kterým se schvaluje smlouva uzavřená v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou Československou a říší Německou o státním občanství (tisk 2343).

Zpravodajem výborů zahraničního a ústavního jest p. posl. dr. Hnídek.

Má snad pan zpravodaj nějaké návrhy změn neb oprav textových?

Zpravodaj posl. dr. Hnídek: Nemám.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Kdo tedy souhlasí také ve druhém čtení s usnesením tak, jak bylo přijato v prvém čtení, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Usnesení je tedy schváleno také ve druhém čtení a tím je vyřízen první odstavec dnešního denního pořadu.

Přikročíme k druhému odstavci, jímž jest

2. druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje lhůta v §§ 2 a 3 zákona ze dne 5. listopadu 1919, č. 599 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě notářství (tisk 2041).

Zpravodajem je p. posl. dr. Kubíček.

Má snad p. zpravodaj návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr. Kubíček: Nemám.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí ve druhém čtení s osnovou tohoto zákona právě uvedeného, týkajícího se prozatímní úpravy notářství tak, jak byla přijata ve čtení prvém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. - Zákon je schválen také ve čtení druhém a tím je vyřízen 2. odstavec denního pořadu dnešní schůze.

Přikročíme k třetímu, jímž je

3. návrh na zkrácené projednávání usnesení senátu (tisk 2178) o usnesení poslanecké sněmovny N. S. R. Č. ve věci vládního návrhu zákona (tisk 1199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti.

Jelikož projednání usnesení senátních jest terminováno lhůtou zákonnou, navrhuji, aby projednávání této předlohy dálo se podle § 55 jedn. ř. Připomínám ještě, že projednávání této předlohy oběma sněmovnami obsahuje již dobu téměř 6 měsíců, což je jistě rovněž důvodem k urychlenému projednání této věci.

Kdo tedy souhlasí s mým návrhem na přiznání zkráceného řízení tomuto usnesení senátnímu, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Zkrácené řízení ve smyslu § 55 jednacího řádu bylo tomuto usnesení senátnímu přiznáno.

Upozorňuji, že lhůta udělená výboru k projednání senátního usnesení již vypršela, a přistoupíme tudíž ihned k meritornímu projednání této předlohy.

4. Zpráva výboru soc.-politického o usnesení senátu stran usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 2590).

Zpravodajem je pan posl. Kučera.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Kučera: Ctěná sněmovno! Ve své zprávě ze sociálně-politického výboru konstatuji, že sociálně-politický výbor usnesl se setrvati na svém původním usnesení, které je totožné s usnesením senátním. Následkem toho doporučuje sociálně-politický výbor, aby poslanecká sněmovna se usnesla schváliti usnesení senátu o usnesení poslanecké sněmovny ve věci vládního návrhu o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti.

Předseda (zvoní): Navrhuji, aby při tomto odstavci denního pořadu stanovena byla lhůta řečnická 15 minut. Jest snad proti tomu námitka? (Nebyla.)

Není jí. Návrh můj jest přijat.

Zapsáni jsou "proti" pp. posl. dr. Keibl a dr. E. Feyerfeil. Uděluji prvnímu řečníku, jímž jest pan posl. dr. Keibl, slovo.

Jest pan posl. dr. Keibl přítomen? (Hlasy: Není přítomen!)

Není přítomen. Ztrácí tedy slovo.

Bylo mi sděleno, že pan posl. dr. E. Feyerfeil se přihlásil k jinému předmětu denního pořadu a není tudíž již nikdo ke slovu přihlášen.

Resolučních návrhů není, budeme tedy hlasovati. Prosím pány, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Před hlasováním žádám, aby byly přečteny ještě pozměňovací návrhy, které v této věci byly podány.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

1. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a soudr.:

K § 1, odst. 2.

"Příslušníci cizího státu mohou obdržeti státní příspěvek k podpoře nezaměstnaných za týchž podmínek jako příslušníci Československé republiky, nakládá-li onen cizí stát s příslušníky Československé republiky jako s příslušníky vlastními.".

2. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

Dodatek k § 2:

"Státní pokladna má dáti svazům ihned přesně súčtovatelné zálohy, pokud se týče poukazy na banky, aby státní podpora mohla býti kdykoliv uvolněna."

3. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

K § 3:

"Státní příspěvek budiž vyplácen jako přídavek v dvojnásobné výši podpory v nezaměstnanosti odborovým organisacím."

4. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

Dodatek k § 4, odst. 1:

"Právo odborové organisace odepříti přijetí členů bez udání důvodů zůstává tímto ustanovením nedotčeno."

5. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

K § 4, odst. 4:

"Odborové organisaci ponechává se na vůli, aby pro přiznání své podpory nezaměstnaných stanovila přísnější předpisy."

6. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

K § 4 odst. 7:

"Dozor ministerstva sociální péče omezuje se na technická a účetní zařízení, pomůcky a podklady zařízení podpory nezaměstnaných."

7. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

K § 4:

"Oprávnění vypláceti podporu nezaměstnaných prostřednictvím odborové organisace vzniká oznámením příslušné organisace ministerstvu sociální péče."

8. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

Navrhuje se 5. odstavec § 5 škrtnouti.

9. Pozměňovací návrh posl. Schälzkyho a druhů:

K § 5, odst. 7:

"Kdo se zdržuje 3 měsíce mimo území Československé republiky."

Předseda: Tyto všechny návrhy mají dostatečný počet podpisů a jsou předmětem jednání.

Přeje si pan zpravodaj ještě vyjádřiti se k jednotlivým návrhům?

Zpravodaj posl. Kučera: K návrhům pana posl. Schälzkyho stanovisko naše může býti jen to, že není možno nyní při projednávání usnesení senátního pouštěti se do těchto změn, poněvadž by to mělo v důsledku další odklad samotného zákona.

Doporučuji, aby všechny tyto návrhy pana posl. Schälzkyho byly zamítnuty.

Předseda (zvoní): Budeme tedy hlasovati. Míním dáti hlasovati tímto způsobem:

O § 1 hlasovali bychom nejprve ve znění navrženém p. posl. Schälzkym. Nebude-li přijato, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O § 2 budeme hlasovati podle zprávy výborové. Pak o doplňku k tomuto paragrafu navrženém p. posl. Schälzkym.

O § 3 budeme hlasovati nejprve v úpravě p. posl. Schälzkyho, pak - nebude-li přijata - podle zprávy výborové. (Hluk.) Prosím o klid.

Při § 4 nejprve budeme hlasovati o úvodu a č. 1 odstavce 1 podle zprávy výborové, pak by se hlasovalo o dodatku posl. Schälzkyho k čís. 1.

Pak bychom hlasovali o číslech 2 až 4 odstavce 1 podle zprávy výborové, pak o dodatku p. posl. Schälzkyho k č. 4.

Pak bychom hlasovali o čís. 5 a 6 podle zprávy výborové.

O čís. 7 hlasovali bychom nejprve podle návrhu p. posl. Schälzkyho, pak ve znění zprávy výborové.

O odst. 2 § 4 hlasovalo by se podle zprávy výborové.

O odst. 3 nejprve podle návrhu posl. Schälzkyho, pak podle zprávy výborové.

O § 5 hlasovalo by se nejprve podle zprávy výborové až do č. 4 incl.

O čís. 5, jehož škrtnutí navrhuje posl. Schälzky, hlasovalo by se positivně, a to podle zprávy výborové. Přijetím nebo zamítnutím bude vyřízen též návrh p. posl. Schälzkyho na škrtnutí.

Pak bychom hlasovali o čís. 7 § 5 v úpravě p. posl. Schälzkyho. Nebude-li přijato, tedy budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O čís. 8 budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Na to by se hlasovalo o §§ 6 až 16 incl., o úvodní formuli, nadpisu zákona a nadpisech jeho jednotlivých částí najednou podle zprávy výborové.

Jest snad nějaká námitka proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyla.)

Není jí, budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Prosím p. zpravodaje, aby sledoval mé enunciace.

Kdo tedy souhlasí s § 1 ve znění, jak je navrhoval p. posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je menšina, § 1 v úpravě p. posl. Schälzkyho jest zamítnut.

Budeme hlasovati o § 1 teď podle zprávy výborové.

Kdo s ním podle zprávy výborové souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina, § 1 je schválen podle zprávy výborové.

O § 2 budeme nejprve hlasovati podle zprávy výborové a pak o dodatečném návrhu p. posl. Schälzkyho.

Kdo souhlasí s § 2 podle zprávy výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina, § 2 podle zprávy výborové je schválen.

Kdo souhlasí teď s doplňkem k tomuto § 2 tak, jak jej navrhuje pan posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest menšina. Doplňovací návrh p. posl. Schälzkyho jest zamítnut.

Teď budeme hlasovati o § 3 nejprve v úpravě p. posl. Schälzkyho. Kdo s ním souhlasí tak, jak jej navrhuje pan posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je menšina, § 3, jak jej navrhuje p. posl. Schälzky je zamítnut.

Teď budeme hlasovat o § 3 podle zprávy výborové. Kdo s ním souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina, § 3 podle zprávy výborové je schválen.

Teď jest nám hlasovati o § 4, a to nejprve o úvodu a o čísle 1, odstavce 1. podle zprávy výborové. Kdo s nimi tak souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina, úvod § 4 a číslo 1, odstavce 1 podle zprávy výborové jsou přijaty.

Teď budeme hlasovati o dodatku, který navrhuje pan posl. Schälzky k číslu 1. Kdo s tímto dodatkem, který navrhuje pan posl. Schälzky, souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je menšina, dodatečný návrh p. posl. Schälzkyho je zamítnut.

Teď je nám hlasovati o čís. 2 až 4 incl. podle zprávy výborové. Kdo s nimi souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, čís. 2 až 4 § 4 jsou schválena podle zprávy výborové.

Teď je nám hlasovat o dodatku, který navrhuje p. posl. Schälzky k čís. 4.

Kdo souhlasí s tímto dodatkem, který navrhuje p. posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest menšina, dodatek je zamítnut.

Kdo souhlasí tedy s číslem 5 a 6 podle zprávy výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina, čísla 5 a 6 podle zprávy výborové jsou schválena.

O čísle 7 budeme hlasovat nejprve podle návrhu, jak jej učinil pan posl. Schälzky. Kdo souhlasí s tímto zněním čísla 7 podle návrhu, jak jej učinil pan posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest menšina, návrh pana posl. Schälzkyho je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s číslem 7 podle zprávy výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, číslo 7 je ve znění zprávy výborové přijato.

Teď budeme hlasovat o 2 odstavci téhož § 4 podle zprávy výborové. Kdo s ním souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, 2 odstavec § 4 jest schválen ve znění zprávy výborové.

O odstavci 3 téhož paragrafu budeme hlasovat nejprve podle návrhu p. posl. Schälzkyho. Kdo tedy souhlasí s tím odstavcem 3, jak jej navrhuje pan posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.). To je menšina, odstavec 3 podle návrhu pana posl. Schälzkyho je zamítnut.

Kdo souhlasí teď s odst. 3 podle zprávy výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, odst. 3 podle zprávy výborové je schválen.

Teď budeme hlasovat o § 5, a to nejprve o číslech 1 až 4 podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s § 5, číslo 1 až 4 incl. podle zprávy výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, § 5 až do čísla 4 incl. jest schválen podle zprávy výborové.

Při čísle 5 § 5 navrhuje pan posl. Schälzky škrtnutí. Dám hlasovat o něm podle zprávy výborové a tím je umožněno, aby ti páni, kteří navrhují škrtnutí, hlasováním proti této zprávě dali výraz svému názoru. Kdo souhlasí s číslem 5 tak, jak je obsaženo ve zprávě výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, čís. 5 § 5 je přijato podle zprávy výborové a tím je vyřízen negativní návrh pana poslance Schälzkyho.

Teď budeme hlasovat o čísle 7 v úpravě pana posl. Schälzkyho, a kdyby nebylo přijato, tedy podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s číslem 7 v té úpravě, jak navrhuje pan posl. Schälzky, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je menšina, znění čís. 7 v úpravě pana posl. Schälzkyho je zamítnuto.

Kdo teď souhlasí s čís. 7 ve znění zprávy výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Číslo 7 ve znění zprávy výborové jest schváleno.

Teď jest nám ještě hlasovati o čís. 6 a 8, při nichž neni pozměňovacích návrhů, podle zprávy výborové.

Kdo s nimi souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Čísla 6 až 8 podle zprávy výborové jsou schválena.

A konečně jest nám rozhodnouti o zbytku zákona, totiž §§ 6 až 16 incl., o úvodní formuli, o nadpisu zákona a nadpisech jeho jednotlivých částí tak, jak jsou obsaženy ve zprávě výborové. (Poslanec Šrámek hlásí se o slovo.)

Pan posl. Šrámek má slovo.

Posl. Šrámek: Prosím, aby se odděleně hlasovalo o 1. odst. § 7.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP