Úterý 12. července 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Gažík.

242 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Gruber, dr. Hotowetz, Husák, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka, dr. Šusta; za ministerstvo financí odb. přednosta dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 71. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou na minulou schůzi dodatečně udílím pro neodkladné záležitosti posl. Hlinkovi. Dovolenou ode dneška do 16. t. m. pro stávkové poměry v severních Čechách udílím posl. Hausmannovi, na schůzi dnešní pro neodkladné zaměstnání posl. Rýparovi, Bečkovi Brožíkovi, dr. Hodžovi, Hamplovi.

Lékařské vysvědčení zaslali posl. Jokl a Roscher.

Churavostí omlouvá se poslanec dr. Lodgman a Josef Kříž.

Týdenní dovolenou pro neodkladné zaměstnání udílím posl. Oríškovi a z rodinných důvodů posl. Kunstovi.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců strany sociálně-demokratické oznámil, že do schůze výboru sociálně-politického dne 7. t. m. deleguje za posl. Sychravovou posl. Albína Chalupu.

Klub der Abgeordneten der deutschen soz. dem. Arbeiterpartei vysílá do výboru rozpočtového za posl. Deutschovou posl. Hirsche, do výboru kulturního za posl. Deutschovou posl. Kirpalovou, do výboru zásobovacího za posl. Beutla posl. Rud. Fischera, do výboru státně-zřízeneckého na schůzi dne 14. t. m. za poslance Hirsche posl. Kirpalovou.

Klub posl. čsl. soc. demokratické strany dělnické vysílá do výboru branného za posl. Pika posl. Jašu.

Klub der deutsch. Nationalpartei vysílá do výboru zahraničního pro schůzi dne 15. t. m. za posl. dr. Lodgmana posl. dr. Keibla.

Klub národně-demokratický vysílá do výboru zemědělského na místo posl. Zavřela posl. Maška.

Předseda klubu čsl. socialistů oznamuje vystoupení posl. Drobného.

Předseda: Ve věcech imunitních došly tyto spisy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Žádost okresního soudu v Mostě, odděl. III. ze dne 2. července 1921, č. j. U 690/21, za souhlas ke stíhání poslance Knirsche pro přestupek podle § 22 tisk. zákona.

Žádost ministra Československé republiky s plnou mocou pre správu Slovenska ze dne 12. června 1921, č. 4361 adm. rev., za souhlas k trestnímu stíhání posl. Svetlíka, jež zavedeno proti němu bylo u slúžnovského úřadu v Michalovicích pro přestupky ve smyslu §§ 43 a 47 zák. čl. XL z r. 1879.

Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave přípisem ze dne 26. června 1921 č. 7186/1921 hl. št. z. předkládá žádost okresního soudu v Trenčíně ze dne 12. června 1921, č. B 1062/21, za souhlas k trestnímu stíhání posl. dr. Budaye pro přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 dle soukromého návrhu dr. Eug. Tvrdyho.

Hlavné štátné zastupiteľstvo v Bratislave předkládá dále:

1. přípisem ze dne 30. června 1921, č. 7356/1921 hl. št. z. žádost ružomberskej sedrie ze dne 11. června 1921 č. B 1510/20 za souhlas k trestnímu stíhání posl. Svetlíka pro zločin násilí oproti vrchnosti podle § 2 odst. 2 zák. čl. XL z r. 1914 a pro zločin násilí oproti vrchnosti podle § 2 odst. 1. zák. čl. XL z r. 1914.

2. přípisem ze dne 30. června 1921, č. 7355/1921 hl. št. z. žádost ružomberskej sedrie ze dne 11. června 1921, č. B 1263/20 za souhlas k trestnímu stíhání poslance Svetlíka pro zločin násilí proti soukromé osobě podle § 175 tr. z. a pro zločin vyděračství podle §§ 350, 353/1 tr. z.

Předseda: Žádosti tyto přikazuji výboru imunitnímu.

Došlé spisy od vlády:

Ministerský předseda R. Č. sděluje, že vláda předložila senátu přípisem ze dne 25. června 1921, č. 20.427 m. r. k projednání a schválení návrh zákona, kterým se částečně mění slezský zemský zákon, ze dne 25. června 1895, č. 48 z. z., a slezský zemský zákon ze dne 29. dubna 1897, č. 27 z. z., o poplatcích za dobytčí pasy,

přípisem ze dne 27. června 1921, č. 20.150/21 m. r., návrh zákona o trestní ochraně představitelů moci ústavní,

přípisem ze dne 1. července 1921, č. 21.072/21 m. r., návrh zákona o výkupu dráhy Rakovník-Louny,

přípisem ze dne 1. července 1921, č. 21.073/21 m. r., návrh zákona o výkupu místní dráhy Počeradec-Vrskmany,

přípisem ze dne 1. července 1921, č. 21.069/21 m. r., návrh zákona o užití nemovitostí pro telegrafy,

přípisem ze dne 30. června 1921, č. 18.926/21 m. r., návrh zákona, kterým se udílí povolení ku zcizení pozemků města Opavy,

přípisem ze dne 4. července 1921, č. 21.122/21 m. r., návrh zákona o nákazách zvířecích.

Došly tyto spisy ze senátu: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předsednictvo senátu N. S. R. Č. sdělilo, že:

senát přijal osnovu zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

senát přijal osnovu zákona, kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty, ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

senát přijal osnovu zákona, kterým se doplňuje článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu;

senát přijal osnovu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení advokátních řádů;

senát přijal osnovu zákona o mimořádné župní přirážce na Slovensku ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou;

senát přijal resoluci výboru sociálně-politického na vydání zákona ve smyslu čl. XI zákona ze dne 7. října 1919, čís. 541 Sb. z. a n., o přiznání výhod zákona zaměstnancům dosud nepřevzatým;

senát schválil vládni nařízení ze dne 3. prosince 1920, č. 638 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení vlády ze dne 3. září 1920, č. 501 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Mor. Ostravě na Hlučínsku;

senát schválil vládní nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 168 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsku.

Předseda: Došel tento návrh:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Molíka a soudr. stran živelní pohromy v okrese tisahatském v berežské župě v Podkarpatské Rusi.

Předseda: Došla pilná interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pilná interpelace posl. Pelikána, Laube, Langra a spol. vládě republiky Československé o pohromě, kterou úrodě listnatých plodin hrozí účinky zhoubné housenky zaviječe pelyňkového.

Předseda: Podány byly tyto dotazy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Adámka a spol. ministru zásobování o postupu rekvisiční komise v Nové Vsi nad Popelkou, okres Lomnice n. P.

Dotaz posl. Adámka a spol. ministru vnitra o požáru v Čermné u Kyšperka.

Dotaz posl. Roudnického a soudr. ministru zásobování o přehmatu při rekvirování v okrese vodňanském (v pol. okr. Písek).

Dotaz posl. Jaroslava Hálka ministru financí, že firma J. Miniberger a syn, koželužská továrna ve Volyni, neplatí státních daní a autonomních přirážek.

Dotaz posl. Mašaty, Udržala, Prokůpka, Rychtery, Staňka, Berana, Bradáče a soudr. ministru financí o nezákonném postupu při vyměřování daně z obratu zemědělcům zvláště u berní správy v Humpolci.

Dotaz posl. Sonntága správci ministerstva zásobování o postupu revidenta státního obilního ústavu (Zemský obilní ústav v Brně) pana Koželuhy.

Dotaz posl. Sonntága správci ministerstva zásobování o nesprávném postupu okresního obilního úřadu v Olomouci při výkupu obilí u Fabiána Skopalíka z Grygova.

Dotaz posl. Jančeka a spol. ministru národnej obrany a pravosúdia o umiestení vojska po obciach v okolí Ružomberka.

Dotaz posl. Záruby ministru vnitra o požáru ve Mstislavicích u Ledče.

Naléhavý dotaz posl. Tučného, dr. Franke, Davida a spol. ministerskému předsedovi ve věci stávky bankovních zaměstnanců.

Předseda: Došly tyto odpovědi: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Berana a Švehly o násilném jednání sociálně-demokratických odborových sdružení na dole Ondřej ve Výtuni.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Böhra o zrušení nebo změně vládního nařízení ze dne 27. července 1920, č. 524 Sb. z. a n., jimiž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotní přirážky.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Schälzkyho, Bobka a druhů o výpomoci a nákupních přídavcích pro duchovní, kteří nedostávají doplňku na kongruu.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. inž. Junga a druhů o přesazování poštovních zaměstnanců.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Jos. Mayera a soudr. o používání dvoujazyčných tiskopisů okresním soudem ve Výprtech.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Simma a soudr. o národnostně nespravedlivém rozdělování státních prostředků.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Laube ve věci invalidy Františka Kadlečka v Kosmonosích, uchazeče o trafiku tamtéž.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Laube o žádosti Jaroslava Lebedy, učitele v Buřanech u Jablonce n. Jiz., o místo správce školy v H. Sytové.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Adámka o předpisování daně z převodu statků zemědělcům berního okresu žambereckého.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Sladkého stran spolku "Nordmark" v Opavě.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Aloise Kříže o jmenování okresní správní komise v soudním okresu Netolickém.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o bezprávném propuštění železniční telegrafní manipulantky v Munkačevě J. Tothové, rodem Ireny Frannerové.

Odpověď ministra obchodu na dotaz posl. Krause o zadávání truhlářských prací pro státní úřady německým řemeslníkům.

Odpověď předsednictva ministerské rady na dotaz posl. Laube o státní subvenci na nouzové stavby silnic v okresích Železný Brod, Semily, Turnov, Mnichovo Hradiště a Vysoké nad Jizerou.

Předseda: Dne 2. července byla poštou tiskem rozeslána zpráva.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 2481. Zpráva soc.-politického výboru o návrhu posl. Dubického, dr. Kubíčka, Molíka a soudr., aby při zadávání nádražních restaurací, kantin, prodejen lihových nápojů a prodejen tabákových bylo přihlíženo k potřebám válečných poškozenců.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán vládní návrh.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 2523. Vládní návrh o podpoře nezaměstnaných.

Předseda: Dále byly tiskem rozdány počátkem dnešní schůze tyto zprávy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 2497. Zpráva I. výboru právního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1866), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Tisk 2506. Zpráva výboru pro průmysl, živnosti a obchod o vládním návrhu zákona (tisk 546) o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII z roku 1907.

Tisk 2508. Zpráva ústavního výboru o návrhu posl. Sychravové a soudr. na zákonnou úpravu kompetence jednotlivých ministerstev (tisk 864).

Tisk 2509. Zpráva výboru pro průmysl, obchod a živnosti o návrhu posl. Wenzela a druhů na doplnění zákona ze dne 5. února 1907, čís. 26 ř. z. (živnostenského řádu) (tisk 1536).

Tisk 2529. Zpráva I. výboru dopravního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2091), kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921.

Tisk 2530. Zpráva I. právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1621), jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Tisk 2533. Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1898) o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění.

Tisk 2534. Zprava výboru rozpočtového o návrhu poslanců Tayerle, Geršla, Kleina a soudr. (tisk 1258) na změnu § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích, I dále o návrhu posl. Patzela, Knirsche a druhů (tisk 1594) na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31 Sb. z. a n., o poplatkové povinnosti a o petici č. pet. 922.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 2452. Interpelace posl. Draxla, dr. Vrbenského, Davida, dr. Patejdla a soudr. ministru národní obrany, veřejných prací a sociální péče, že se do práce nepřijímají legionáři a vojíni vracející se z vojenské služby.

Tisk 2454. Interpelace posl. Sladkého, Davida a spol. ministerskému předsedovi, ministru vnitra a financí o úpravě požitků státních zaměstnanců na Hlučínsku.

Tisk 2455. Interpelace posl. Zeminové, Davida, Laube, Drobného, Sladkého a spol. vládě o nezřízených, tendenčních a neodůvodněných útocích, soustavně podnikaných reakcionáři a zakuklenými monarchisty proti presidentu republiky a čelným představitelům státu.

Tisk 2456. Interpelace posl. Kučery a soudr. ministru financí o drakonickém trestání venkovanů pro formální nedostatky při povinném hlášení porážek vepřového dobytka.

Tisk 2457. Interpelace posl. Svetlíka a soudr. ministru spravedlnosti ohledně trestního jednání při sedriálním soudě v Levoči, župa spišská.

Tisk 2461. Interpelace posl. Scharnagla a druhů ministrům zemědělství a financí, aby byl snížen poplatek za připouštění státních hřebců.

Tisk 2462. Interpelácia posl. Szentiványiho, Füssyho a spol. ministrovi financií o zákonitej možnosti platenia daní bankovkami, ktoré Československý štát neokolkoval.

Tisk 2464. Interpelácia dr. Körmendy Ékese a spol. ministerskému predsedovi ohľadom znemožňovania rozširovať maďarsko-krajinské tlačové produkty na Slovensku.

Tisk 2465. Interpelácia posl. Füssyho a spol. ministrovi národnej obrany pre poškoďovanie obecných pašienkov mesta Komárna cvičením vojska.

Tisk 2482. Interpelace posl. dr. Lodgmana a soudr. ministrovi vnitra o nezákonném postupu úřadů při propůjčování státního občanství.

Tisk 2483. Interpelace posl. dr. Medingera a druhů předsedovi vlády o dělitelnosti velkých statků.

Tisk 2484. Interpelace posl. dr. Baerana a druhů ministrovi vnitra o vyloučení "podezřelých" poštovních zásilek, určených zeměpisnému ústavu vratislavské university.

Tisk 2485. Interpelace posl. Špatného, Trnobranského a druhů ministerskému předsedovi o postupu zúčastněných úřadů při provádění pozemkové reformy.

Tisk 2486. Interpelácia posl. Szentiványi, Füssyho a spol. min. zahraničia, zemedelstva, obchodu a financií ohľadom upravenia poklesu cien, nastalého v poľnohospodárskych surovinách.

Tisk 2487. Interpelácia posl. dr. Lelleye a súdruhov ministrovi vnútra pre nezákonné a násilné súdenie priestupkov zvolenským a báňskobystrickým policajným kapitáňom a báňskobystrickým županom.

Tisk 2488. Iinterpelácia posl. dr. Lelleye a súdruhov ministrovi vnútra pre nezákonné pokračovanie báňskobystrického župana vo veci zákazu uživania maďarského jazyka.

Tisk 2489. Interpelace posl. dr. Raddy a druhů ministrovi vnitra o počínání okresní politické správy v Jihlavě vůči obecnímu zastupitelstvu ve Stonařově o poškození dvou lipek.

Tisk 2490. Interpelace posl. Housera Warmbrunna, Hakena a soudr. ministru školství a národní osvěty, že nebyl potvrzen návrh sboru filosofické fakulty v Brně, aby Ph.dr. Ot. Chlup byl jmenován pro její stolici pedagogiky.

Tisk 2491. Interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů ministrovi pošt a telegrafů o užívání jazyků u poštovního šekového úřadu.

Tisk 2492. Interpelace posl. Najmana, Horáka a druhů ministru obchodu o nesprávném postupu některých politických správ, které zakazují obchodníkům, hostinským a výčepníkům lihovin výrobu lihovin pro vlastní prodej.

Tisk 2493. Interpelace posl. Najmana, Udržala a druhů ministru financí stran nepřístojností, které se dějí na berních úřadech.

Tisk 2494. Interpelace posl. Najmana a druhů ministru zásobování a spravedlnosti o lichvě okresního obilního ústavu v Plzni.

Tisk 2495. Naléhavá interpelace posl. Skaláka, Roučka, Skaunicové a soudr. celé vládě o plánovitém pronásledování dělnického hnutí v Československu.

Tisk 2498. Naléhavá interpelace posl. Němce, J. Marka a soudr. na ministra zahraničních věcí o stanovisku vlády k ruské emigraci na území naší republiky.

Tisk 2503. Naléhavá interpelace posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů vládě o násilí spáchaném na německé soukromé škole v České Třebové.

Tisk 2504. Interpelace posl. dr. Hajna, dr. Kramáře, Udržala, Stříbrného, Hudce Mlčocha, Šrámka a soudr. zahraničnímu ministru a celé vládě o ruské emigraci v Československé republice.

Tisk 2507. Naléhavá interpelace posl. Blažka, Skaláka a soudr. předsedovi vlády a ministru vnitra o urychleném poskytnutí náhrady pozůstalým po usmrcených, náhrady za umělé údy a náhrady bolestného a ušlého výdělku za dobu léčení všem postiženým střelbou četnictva a vojska při událostech 14. prosince 1920 v Mostě.

Tisk 2510. Interpelace posl. Záruby, Adámka, Adamovského a spol. ministru financí o upřílišněném ukládání daně z obratu.

Tisk 2511. Interpelace posl. Housera Hakena, Warmbrunna a soudr. ministrovi školství a národní osvěty o prázdnu ve školách o církevních svátcích.

Tisk 2512. Interpelace posl. Roudnického a soudr. ministru vnitra a spravedlnosti o pronásledování Aloise Janeše, bývalého faráře v Chotovinách, příslušníka československé církve.

Tisk 2513. Interpelace posl. Adámka a spol. ministru financí o předpisování daně z obratu podle paušálu zemědělcům zvláště u berní správy v Poličce.

Tisk 2514. Interpelace posl. Mikulíčka, Roučka a soudr. ministrovi zdravotnictví a vnitra o otravování řeky Dřevnice koželužskými továrnami.

Tisk 2515. Interpelace posl. Drobného, Netolického, Buřívala, Tučného a spol. správci ministerstva zásobování o úpravě státního zásobování moučnými výrobky.

Tisk 2516. Interpelace posl. Zeminové Tučného, Trnobranského a spol. ministru zásobování o předražování ovoce a zeleniny při dražbách i v detailním prodeji.

Tisk 2517. Interpelace posl. Adámka a společníků ministru zahraničí o zrekvirovaných zvonech, ve Vídni ležících.

Tisk 2518. Interpelace posl. Svetlíka, Nagy a soudr. ministru zemědělství a ministru pro Slovensko o neudržitelných poměrech zemědělského dělnictva na Slovensku.

Tisk 2524. Naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Schäfera, Hirsche, Pohla, Palme, Kirpalové a druhů předsedovi vlády a ministru financí o zasahování bankovního úřadu do stávky bankovních úředníků.

Tisk 2499. Naléhavá interpelace posl. Johanise, Brodeckého a soudr. na vládu ve věci stávky bankovního úřednictva a zřízenectva.

Tisk 2531. Naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů vládě o provádění zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n.

Tisk 2546. Interpelace posl. Johanise, Bechyně, dr. Meissnera, J. Marka, Bendy a soudr. ministru věcí zahraničních o politické persekuci v Rusku.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto odpovědi:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 2430. Odpověď min. školství a národní osvěty na interpelaci posl. Dubického a soudr. o nečestném, nenárodním a nedůstojném jednání Fr. Kopeckého, řídícího učitele v Bělé, politický okres semilský.

Tisk 2431. Odpověď vlády na interpelaci posl. Hancka a druhů v záležitosti pronásledování slovenského úřednictva.

Tisk 2432. Odpověď vlády na interpelaci posl. Mlčocha a druhů o hromadném trestání obchodníků a živnostníků pro opomenuté vyznačování cen zboží.

Tisk 2433. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. o uvolnění obchodu uhlím.

Tisk 2434. Odpověď ministrů spravedlnosti a vnitra na interpelaci posl. dr. Šmerala a druhů o konfiskaci "Rudého Práva".

Tisk 2474. Odpověď min. veřejných prací na interpelaci posl. Sohweichharta, Grünznera a druhů, že se sklářskému průmyslu v Hajdě, Kam. Senově a okolí dodává nedostatečné množství uhlí.

Tisk 2475. Odpověď správce min. pro zásobování lidu na interpelaci posl. Kostky, dr. Kafky a druhů o nynějším stavu zásobování.

Tisk 2476. Odpověď min. financí na interpelaci posl. Schälzkyho a druhů, aby úroky z předválečných dluhů byly placeny jako zálohy.

Tisk 2477. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o organisaci křesťansko-socialistické strany na Slovensku.

Tisk 2478. Odpověď min. vnitra, spravedlnosti, financí a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. dr. Matouška, Veverky, Petrovického a druhů o vymáhání t. zv. moučných příplatků zaměstnavatelských.

Tisk 2480. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Patzela a soudr. o neustálém terorisování znojemského německého obyvatelstva úředními činiteli a policií.

Tisk 2505. Odpověď min. věcí zahraničních na interpelaci posl. dr. Hajna a soudr. o pomoci ruské emigraci.

Tisk 2521. Odpověď min. vnitra a veř. prací na interpelaci posl. Stříbrného a soudr., jak politické správy okresní a zemské dosavad provádějí vyvlastňovací zákon ze dne 17. prosince 1919, č. 20 Sb. z. a n. z roku 1920.

Tisk 2479. Odpověď min. školství a nár. osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha, dr. Luschky, inž. Junga a soudr. o uzavření německého ženského učitelského ústavu v Opavě.

Tisk 2519. Odpověď min. vnitra a min. spravedlnosti na interpelaci posl. Čuříka a spol. o násilném přepadení československých křesťansko-sociálních dělníků, zbavení jich práce na jámě "Šalamoun" v Moravské Ostravě a o jiných případech soustavného teroru sociálnědemokratických stoupenců na Ostravsku.

Tisk 2520. Odpověď min. zahran. věcí na interpelaci posl. Křepka, dr. Lodgmana a soudr. o pamětním spisu, předloženém r. 1919 mírové konferenci, pojednávajícím o problému Němců v Čechách.

Tisk 2537. Odpoveď ministra školstva a národnej osvety a ministra financií na interpelláciu posl. dr. Klimu a spol. v záležitosti zaopatrovacích pôžitkov pre neštátnych učitelov penzistov a učitelských vdov a sirót (tisk 1733).

Tisk 2539. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. dr. Medveckého, dr. Hodžu, dr. Šrobára a spol. ohledně propuštění internovaného faráře Morháče v Maďarsku (tisk 2164).

Tisk 2541. Odpověď ministra financí na interpelaci posl. dr. Matouška a soudr. o nerovnoměrném, nesystematickém, síly výrobců a podniků daleko převyšujícím předpisování dávek a daní (tisk 2170).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP