Úterý 31. května 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Záruba.

215 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Gruber, Hanačík, Husák, dr. Kovařík, dr. Popelka.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 68. schůzi poslanecké sněmovny.

Jako nemocní ohlásili se posl. dr. Engliš, s připojením lékařského vysvědčení Teska a Roscher.

Dovolenou udělil jsem na dnešní schůzi posl. Hamplovi, dr. Dérerovi, Palmemu, Svetlíkovi; na týden posl. dr. Raddovi pro nemoc v rodině, posl. Brožíkovi a Hirschovi pro cestu do ciziny.

O dovolenou na 14 dní na cestu do ciziny žádá posl. Pohl a na dobu neurčitou z téhož důvodu posl. Kreibich, Burian, Koutný a Tausik.

Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí se žádanými delšími dovolenými, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Dovolené jsou povoleny.

V klubech a ve výborech byly provedeny některé změny. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Klub poslanců komunistické strany Československa vysílá do výboru pro dopravu a veřejné práce posl. Housera místo posl. Tausika, do výboru rozpočtového posl. Bubníka místo posl. Tesky, do výboru zahraničního posl. Bubníka místo posl. Buriana, do výboru zemědělského posl. Kučeru místo posl. Koutného.

Klub poslanců národní demokracie vyslal do výboru zahraničního posl. dr. Kramáře za posl. dr. Rašína.

Klub poslanců sociálně-demokratické strany dělnické vyslal do výboru zemědělského na den 25. května 1921 posl. Sychravovou za posl. Chalupu Alb. a až na další posl. Zverce za posl. Bendu; do výboru rozpočtového posl. Bendu za posl. Brožíka, do výboru sociálně-politického posl. Sychravovou za posl. Biňovce.

Klub der deut. christl. - soz. - Volkspartei vyslal do sociálně-politického výboru na 24. května 1921 posl. Bobka za posl. Schälzkyho; do výboru branného a zemědělského až na další posl. Budiga za posl. Scharnagla.

Klub der deut. sozialdem. Arbeiterpartei vyslal do výboru zahraničního na den 25. května t. r. posl. Hillebranda a Deutschovou za posl. Čermaka a dr. Czecha; do výboru sociálně-politického na den 24. května t. r. posl. Schäfra a Hausmanna za posl. Roschera a Pohla; do výboru zdravotního posl. Kirpalovou za posl. Heegera.

Předseda: Ve věcech imunitních došly tyto spisy:

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Žádost čsl. kraj. co trestního soudu v Litoměřicích, odděl. XIII. a č. j. Pr 17/21 ze dne 24. května 1921 za souhlas k stíhání posl. Grünznera.

Žádost krajského soudu ve Znojmě odděl. VIII. ze dne 11. května 1921, č. j. Vr VIII 594/21, za souhlas s trestním stíháním posl. Pittingera pro zločin podle § 65a) tr. zák.

Předseda: Přikazuji tyto věci výboru imunitnímu.

Od vlády došly tyto spisy:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Předsednictvo ministerské rady přípisem ze dne 18. května 1921, č. 16.437/21 činí sdělení k resoluci o mimořádné podpoře sociální péče o studentstvo, kterou poslanecká sněmovna přijala v 31. schůzi u příležitosti projednávání rozpočtu.

Předseda: Přípis tento přiděluji výboru rozpočtovému.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Předsednictvo minist. rady přípisem ze dne 28. května 1921, č. 17.358/21 oznamuje sdělení ministerstva veřejných prací k usnesení poslanecké sněmovny o zajištění výroby hnojivého vápna, o zákazu jeho vývozu a o jeho dopravě.

Předseda: Postupuji výboru zemědělskému.

Došly vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Předsednictvo minist. rady přípisem ze dne 28. května 1921, č. 17.034/21, předkládá vládní návrh zákon a o státní záruce svazů živnostenských družstev.

Předsednictvo ministerské rady přípisem ze dne 29. května 1921, č. 17.572/21, předkládá vládní návrh zákona o státní záruce výrobním a pracovním družstvům.

Předsednictvo ministerské rady přípisem ze dne 30. května 1921, č. 17.040/21, předkládá vládní návrh zákona o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

Předsednictvo ministerské rady přípisem ze dne 30. května t. r., č. 17.525/21, předkládá vládní návrh zákona, kterým se pozměňují některá ustanovení zákonného článku I. z r. 1890, týkajícího se veřejných silnic a mýt na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Předseda: Dále došly návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. dr. Hellera, Kaisera, Zierhuta a druhů na novelisaci zákona ze dne 7. října 1919, č. 567 Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy a zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy.

Návrh posl. Simma a druhů na doplnění živnostenského řádu, aby se pro učně v otázce dovolené užívalo § 17 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910.

Návrh posl. inž. Junga a druhů na zákonné upravení platů a služebních poměrů zaměstnanců notářských a advokátních.

Návrh posl. Laube, Tučného, Trnobranského, dr. Franke, Zeminové, Hrizbyla a soudr. na vydání zákona o nemocenském, invalidním a starobním pojištění.

Předseda: Dále došly některé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů ministru národní obrany o právních základech vojenských odvodů v r. 1921.

Naléhavá interpelace posl. Hackenberga, Dietla, Čermaka a druhů správci ministerstva pro zásobování lidu, že bylo omezeno vydávání chlebenek a zkrácena moučná dávka nedostatečnými dodávkami mnoha okresům.

Interpelace posl. Johanise, Svobody, Bendy a soudr. ministru pro zásobování lidu o omezení počtu nesamozásobitelů.

Interpelace posl. Schuberta a druhů ministru vnitra o nezákonném postupu okresního správního výboru v Domažlicích.

Předseda: Dále došly dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Pelikána ministru železnic o pravomoci ředitelství čsl. státních drah odprodávati nádražní pozemky.

Dotaz posl. Pelikána ministru národní obrany o objednávání hasících přístrojů "Minimax", cizozemských výrobků, pro potřebu tohoto oboru státní správy.

Dotaz posl. Schälzkyho a druhů ministru národní obrany o nezaplacených požitcích vojenských lékařů.

Dotaz posl. dr. Kafky předsedovi vlády jako ministru vnitra, že při insultování tří studentů davem dne 8. května 1921 ve Zbraslavi zachovala se četnická stanice proti své povinnosti.

Dotaz posl. dr. Bartoška a spol. ministru vnitra o nezákonnostech, jež se dály při sčítání lidu, zejména v politickém okresu boskovickém na Moravě.

Dotaz posl. dr. Bartoška, Zeminové a spol. ministru školství a národní osvěty o nepřípustné klerikalisaci dívčího školství.

Dotaz posl. dr. Bartoška, Trnobranského a spol. ministru vnitra o nepřístojném a stranickém chování úředníků okresní politické správy na Král. Vinohradech vůči starostovi obce Bráníka u Prahy.

Dotaz posl. Jana Černého, Chalupníka a Prokeše ministru železnic o vybudování obytných budov pro zřízence státních drah v Opavě na východním nádraží.

Dotaz posl. Svetlíka a Darulu ministrovi vnútra a ministrovi pre správu Slovenska o straníckom vystupovaní a týraní ľudu četníkmi a väznení nevinných občanov republiky.

Dotaz posl. Tausika a soudr. min. národní obrany v záležitosti Mikuláše Turčíka, obyvatele města Prešova.

Dotaz posl. dr. Baerana a druhů ministru vnitra o bytových poměrech v Brně.

Dotaz posl. Záruby ministru vnitra v záležitosti pohořelých v obci Merné na Pelhřimovsku.

Předseda: Došly tyto odpovědi:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. dr. Baerana o nebezpečném střílení brněnského dělostřelectva na ostro.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Krause o přepychové dani z průmyslových fíků, sloužících k výrobě kávové náhražky.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Krause stran osvobození pekařských závodů od daně z převodu statků.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Kříže o zrušení existenčních přídavků pro nižší kategorii stát. zaměstnanců na Slovensku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Baerana o strašném zneužití úřední moci u četnictva.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Bezděka, Sedláčka a soudr. o uveřejnění tendenčního článku "Řím a my" v oficielním listě čs. vojska "Bratrství".

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Bergmana, Maška, Zavřela a druhů o nesprávném postupu při rekvisicích obilí na venkově.

Prozatímní odpověď ministra financí na interpelaci posl. Bráneckého, dr. Blaho, Sopky a soudr. o násilném vybírání daně z převodu statků na trzích dobytka v Uherské Skalici a jiných slovenských městech (tisk 1574).

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Simma o osobách, trestaných pro padělání bankovkových kolků.

Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na dotaz posl. Petrovického a druhů o obchodu cukrem v drobném prodeji.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. dr. Charváta o chování majora Kokše v Parkáni na Slovensku.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Adámka a soudr. o postupu rekvisiční komise v Nové Vsi n. P., okres Lomnice n. P.

Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na dotaz posl. Nováka, Johanise a soudr. o prodeji neb pronájmu hotelů.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Záruby a soudr. v záležitosti nouzové akce pro pohořelé v obci Kejžlici u Humpolce.

Odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. dr. Luschky o státním příspěvku na regulaci břehů potoka Prudníka v Cukmantlu.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Brunara a druhů o vypovídání cizinců ve Šternberku na Moravě.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. dr. Lodgmana o dodávání uhlí ocelářským závodům průmyslovým v Mikulášovicích a okolí.

Odpověď min. obchodu jako správce Úřadu pro zahraniční obchod na dotaz posl. dr. Baerana a druhů o přeložení pobočky pro zahraniční obchod v Brně.

Odpověď ministrů vnitra a zahraničních věcí na dotaz posl. Ulricha a soudr. o tom, jak magistrát hlavního města Prahy provádí opce cizích příslušníků ve prospěch republiky Československé.

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Daruly a Borovszkého o ztrýznění příslušníků Československé republiky v Uhrách.

Odpověď ministra obchodu na dotaz posl. dr. Raddy, Pittingera a druhů, proč nebyla udělena tiskařská koncese pro Slavonice.

Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. inž. Kalliny a druhů o nároku Československé republiky, jejž prý má Německo platiti jako odškodnění za válečné škody (tisk 1961).

Konečná odpověď ministra vnitra a ministra financí na interpelaci posl. dr. Hainreicha, Křepka a druhů o jazykových a jiných přehmatech berního správce Šesra ve Štětí (tisk 1048).

Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. Spatného, Trnobranského, Pechmanové a spol. o uzavírání a rušení lázeňských podniků (tisk 1876).

Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra veřejných prací na interpelaci posl. Pelikána a soudr. pro poskytnutí ochrany elektroinstalatérským živnostem proti útlaku se strany elektráren a elektrotechnických velkopodniků (tisk 1421).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. dr. Kafky a druhů, týkající se obsazení ředitelství Všeobecného pensijního ústavu v Praze (tisk 1885).

Odpověď ministra s plnou mocí pro správu Slovenska a ministra sociální péče na interpelaci posl. Surányiho a soudr., aby podniky v Kunových Teplicích uvedeny byly v činnost a aby byla poskytnuta podpora v nezaměstnanosti dělnictvu (tisk 1247).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. Koudelky a soudr. o vyplácení podpor v nezaměstnanosti demobilisovaným vojínům (tisk 1767).

Odpověď předsedy vlády, ministra vnitra a ministra národní obrany na interpelaci posl. Čermaka, Deutschové Hirsche a druhů o krvavých událostech v Mostě (tisk 1239).

Odpověď vlády na dotaz posl. Böhra a druhů o sčítání lidu.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Sladkého o zastavení vyživovacích příspěvků následkem všeobecné demobilisace.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Surányiho, Tausika a soudr. o zřízení advokátní komory v Turč. sv. Martině.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Petrovického a druhů o soudním nátlaku na nájemce hostinců v Satalicích Františka Malého a Josefa Benáka hospodářskou správou Otakara Czernina ve Vinoři.

Odpověď ministra sociálnej pečlivosti a min. s plnou mocou pre správu Slovenska na interpelláciu poslancov Svetlika, Krejčího a súdruhov o nekonaní pečlivosti o vdovy a siroty po padlých ve vojne (tisk 1870).

Odpověď ministra financí na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o náhradě srážek pensijních požitků slovenských veřejných zaměstnanců, činěných pod titulem poplatků za kolky na kvitance a daně (tisk 1800).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Baerana a druhů, jak se jedná s nováčky (tisk 1911).

Odpověď vlády na interpelaci posl. Kaderky a soudr. ve věci Těšínska a plebiscitu v Horním Slezsku (tisk 1522).

Odpověď ministra financí na interpelaci posl. Švehly, Staňka, Udržala, Berana, Bradáče a spol. v záležitosti paušalování daně z převodů statků u menších zemědělců (tisk 1573).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o okamžitém vypsání obecních voleb (tisk 1958).

Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci posl. inž. Junga a druhů, jak znojemské úřady neustále porušují zákony a jak znojemské státní zastupitelství porušilo poslaneckou imunitu (tisk 1742).

Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o zabavení časopisu "Deutsche Zeitung Bohemia" ze dne 13. února 1921 (tisk 1868).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2144. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ku schválení obchodní úmluva mezi Československem a Francií a s ní související dopravní úmluva mezi Československem a Francií.

Tisk 2223. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze.

Tisk 2177. Vládní návrh zákona o závodních radách.

Předseda: Počátkem dnešní schůze bylo tiskem rozdáno usnesení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2178. Usnesení senátu o usnesení poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé ve věci vládního návrhu zákona (tisk 1199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (tisk 1538).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2162. Zpráva výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živnosti o návrhu posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr. na změnu zákona na cejchování měr a vah.

Tisk 2179. Zpráva I. zemědělského výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, jímž se žádá povolení úvěru 10 milionů Kč ku tlumení moru a nákaz zvířecích.

Tisk 2180. Zpráva výboru zemědělského o návrhu posl. Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. na doplnění zákona č. 421 Sb. z. a n. ze dne 17. července 1919 o přeměně obecního statku ve kmenové jmění obecní.

Tisk 2184. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Liberci o svolení posl. sněmovny k trestnímu stíhání posl. Windirsche pro přestupek spoluviny na předražování.

Tisk 2185. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského výbor ni moravského v Brně za svolení k disciplinárnímu stíhání posl. dr. Schollicha pro porušení služebního slibu.

Tisk 2186. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Tachově o svolení k trestnímu stíhání poslance Jos. Fischera.

Tisk 2222. Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru soc.-politického o návrhu posl. Sopky a soudr. (tisk 726) na výpomoc při vybudování bytů pobořených za světové války v obcích severního Šaryše a Zemplína.

Tisk 2225. Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru zemědělského o vládním návrhu zákona (tisk 1736), jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2138. Interpelace posl. dr. Schollicha, Pittingera, dr. W. Feierfeila, Simma, dr. Kafky a druhů ministru školství a národní osvěty o propuštění německých zatímních učitelů (učitelek).

Tisk 2140. Interpelace posl. J. Fischera a druhů min. vnitra o trestním nálezu okresní politické správy v Chebu proti divadelnímu spolku "Heimatliebe" v Horním Lomu.

Tisk 2141. Interpelace posl. Svetlíka, Tausika, Daruly a soudruhů ministru vnitra o nezákonném vypovězení příslušníka Československé republiky z Československé republiky do Německa.

Tisk 2147. Interpelace posl. dr. Kubíčka a soudr. ministru spravedlnosti o nedostatečném provádění výkupu dlouholetých pachtů na velkostatku novoměstském pro neschopnost okresního soudce Filsaka v Novém Městě n. M.

Tisk 2148. Interpelace posl. dr. Lehnerta a druhů vládě o zavření krkonošských bud.

Tisk 2149. Interpelace poslanců dr. Luschky, dr. Schollicha, inž. Junga a druhů ministru vnitra o vypsání obecních voleb ve východním moravsko-slezském průmyslovém území a na Hlučínsku.

Tisk 2160. Interpelace posl. dr. Hannreicha a druhů ministru soc. péče o vrácení premiových reserv.

Tisk 2163. Naléhavá interpelace posl. Johanise, Pika, Svobody, Chalupníka, Oktavce a soudr. vládě ve věci nutných opatření pro obmezení katastrofální nezaměstnanosti.

Tisk 2164. Súrna interpelácia posl. dr. Medveckého, dr. Hodžu, dr. Šrobára a spol. ministrovi zahraničných vecí a ministrovi vnútra o prepustení internovaného farára Morháča v Maďárii.

Tisk 2165. Interpelace posl. Svetlíka, Tausika, Bubníka a soudr. min. soc. péče o stavu pojištění zemědělského dělnictva na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Tisk 2166. Interpelace posl. Borovszkého, Tausika, Surányiho a soudr. min. předsedovi o neudržitelných poměrech v Podkarpatské Rusi.

Tisk 2167. Interpelace posl. Roučka, Buriana a soudr. vládě o katastrofě na dole "Kukla" v Oslavanech.

Tisk 2168. Interpelace posl. Najmana, Mlčocha, Udržala a soudr. ministru zásobování o nezákonném postupu některých okres. politických správ při rozdělování cukru a j. předmětů.

Tisk 2169. Interpelace posl. Petrovického a soudr. ministru financí o nelegálním postupu některých revisních orgánů ministerstva financí.

Tisk 2170. Interpelace posl. dr. Matouška a soudr. na ministra financí o nerovnoměrném, nesystematickém, síly výrobců a podniků daleko převyšujícím předpisování dávek a daní.

Tisk 2171. Interpelace posl. Votruby. Rosolové a soudr. vládě, jak ministerstvo nár. osvěty zanedbává české menšinové školy na Vyškovsku.

Tisk 2172. Interpelace posl. dr. Matouška a soudr. min. školství a národní osvěty o zamýšleném omezování autonomie státní konservatoře hudby v Praze.

Tisk 2173. Interpelace posl. Bergmanna a druhů ministru vnitra a zemědělství o otázce Kubatových Blat.

Tisk 22174. Interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů min. vnitra, jak provádí se t. zv. "Prügelpatent" ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.

Tisk 2175. Interpelace posl. J. Mayera a druhů min. veř. prací o silničních poměrech v západních Čechách.

Tisk 2176. Interpelace posl. Veverky a soudr. min. spravedlnosti, aby se zabránilo poškozovati živnostníky živnostenskou prací, prováděnou trestanci.

Tisk 2209. Naléhavá interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů minist. národní obrany o právních základech vojenských odvodů v roce 1921.

Tisk 2210. Naléhavá interpelace posl. inž. Kalliny vládě o pronásledování německé opatrovny v Koješovicích.

Tisk 2211. Naléhavá interpelace posl. Pohla, Schäfera, dr. Czecha, Čermaka a druhů vládě, aby se ihned provedla opatření k odstranění nezaměstnanosti.

Tisk 2212. Interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů min. financí o nevysvětlitelných prohlídkách, které finanční úřady provedly v drogeriích a voňavkářských obchodech v Teplicích-Šanově.

Tisk 2213. Interpelace posl. Nejezchleba-Marchy a spol. ministru financí o postupu zemského finančního ředitelství v Brně při placení válečných daní.

Tisk 2214. Interpelace posl. Johanise, Tayerle a soudr. min. soc. péče a min. veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o poměrech lázeňských zřízenců v republice Čsl.

Tisk 2215. Interpelace posl. dr. Bartoška, Draxla a spol. min. školství a nár. osvěty a min. financí o platech poskytovaných z veřejných prostředků státních jeptiškám na Kladně, jakožto býv. učitelkám tamních dívčích škol.

Tisk 2219. Interpelace posl. Toužila, Bubníka, Skaláka a soudr. min. spravedlnosti a pro zásob. lidu o neuvěřitelném způsobu aprovisačního hospodářství vršovického ve válečných letech.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly rozdány tyto odpovědi:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 2126. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Hampla a soudr. o nesprávném používání zákona o podmínečném odsouzení (tisk 1682).

Tisk 2130. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. o nepřístojnosti, spáchané šemšickou četnickou stráží (tisk 1796).

Tisk 2150. Odpověď min. soc. péče a min. vnitra na interpelaci posl. Trnobranského, Spatného, Langra a spol. o nepřístojnostech úřadů při stávce dělnictva fy Bratří Schennostové, továrna na klobouky v Rajhradě na Moravě (tisk 1761).

Tisk 2152. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Svetlíka, Daruly a soudr. v záležitosti násilného rozehnán sociálně-demokratického sjezdu v Lubochni (tisk 1302).

Tisk 2153. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. Surányiho a soudr. v záležitosti zpětného dosazení nezákonně propuštěných maďarských profesorů, slovenských příslušníků na státním gymnasiu v Rožnavě (tisk 1250).

Tisk 215. Odpověď vlády na interpelaci posl. Nejezchleba-Marchy, Staňka, Vaculy a druhů o zakupování cukrovarů na Moravě holandskou finanční skupinou, o zrušení pachtovních smluv na státních velkostatcích a o provádění pozemkové reformy na těchto velkostatcích (tisk 599).

Tisk 2155. Odpověď ministra spravedlnosti a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na interpelaci posl. Vrabce a spol. v záležitosti porušení tiskové svobody (tisk 1882).

Tisk 2156. Odpověď ministra financí na interpelaci posl. Hakena, Blažka a soudr. o vyplacení říjnového přídavku státním zaměstnancům (tisk 1606).

Tisk 2157. Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu posl. Hancku a spol. v záležitosti vyplácania núdzovej výpomoci učiteľstvu obecných a občianskych škol na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obcami, nakoľko požívajú štátnu podporu v smysle dosiaľ platných uhorských zákonov (tisk 1869).

Tisk 2158. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. dr. Schollicha, inž. Kaliny a druhů o vyplácení podpor sokolským jednotám (tisk 1930).

Tisk 2159. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Scharnagla a druhů o zabavení časopisu "Westböhmischer Grenzbote" ze dne 23. února 1921 (tisk 1917).

Tisk 2192. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudruhů o vojenském přehmatu v Mankovich u Oder (tisk 233).

Tisk 2193. Odpověď ministrů spravedlnosti, vnitra, veřejných prací a zemědělství na interpelaci posl. dr. Medingera, Windirsche a druhů, aby byl doplněn zákon ze dne 17. prosince 1919 o vyvlastnění hospodářských pozemků k účelům stavebním (tisk 1176).

Tisk 2194. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů, že prý vláda zakázala obyvatelům Hlučínska, aby se účastnili hlasování v Horním Slezsku (tisk 1804).

Tisk 2195. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Baerana a druhů o zákazu schůze ve výročí založení Německé říše (tisk 1791).

Tisk 2196. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Baerana a druhů o zacházení s nováčky (tisk 1883).

Tisk 2197. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Kafky a druhů o vypsání obecních voleb v obcích, jež Rakousko odstoupilo Československé republice (tisk 1683).

Tisk 2198. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Berana a soudr. o poskytnutí náhrady držitelům evidenčních vojenských koní před válkou (tisk 1874), a na interpelaci posl. Bergmana a druhů o stanovisku k náhradě za škodu, způsobenou odnětím erárních koní jejich uživatelům před válkou (tisk 1880).

Tisk 2199. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Vraného, Mašaty, Křemena a soudr. o provádění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 1607).

Tisk 2200. Odpověď ministra s plnou mocou pre správu Slovenska na interpelláciu posl. Borovszkého a súdruhov v záležitosti konfiskačnej prakse na Slovensku (tisk 1829).

Tisk 2201. Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci posl. Koudelky a soudr. o prováděni zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 20 Sb. z. a n. z r. 1920, o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov (tisk 1490).

Tisk 2202. Odpověď ministra financí na interpelaci posl. dr. Medingera a druhů o smlouvách s Rakouskem, aby se zabránilo dvojitému zdanění (tisk 1912).

Tisk 2203. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Uhla, Jokla, Häuslera a soudr., aby postiženým obcím dostalo se v plné výměře zaplacení za ubytování vojska (tisk 1914).

Tisk 2104. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Matouška a druhů o povýšení měst a míst v republice Československé do vyšší třídy místních přídavků (tisk 1875).

Tisk 2216. Odpověď ministra obchodu a ministra sociální péče na interpelaci posl. Dubického, dr. Kubíčka a soudr. ohledně těžkých poměrů horských ručních tkalců na Jilemnicku a okresích sousedních (tisk 1231).

Tisk 2217. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Dubického a spol. o udělení amnestie oněm zemědělcům, kteří byli nuceni dáti obilí výměnou za různé průmyslové výrobky a práci (tisk 1732).

Tisk 2218. Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Skaunicové a soudr. o snížení moučné dávky a o nedostatečném zásobování chlebem a moukou (tisk 1579).

Tisk 2220. Odpověď ministra spravedlnosti a vnitra na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o zabavení periodického tiskopisu "Egerer Zeitung" č. 293 z 24. prosince 1920 (tisk 1464).

Tisk 2221. Odpověď vlády na interpelaci posl. Schweichharta, Leibla, Hackenberga a soudr. o změně směrnic pro formální řízení při přidělování zabavené půdy (tisk 1151).

Tisk 2151. Odpověď předsedy vlády a ministra zdravotnictví jako správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Rýpara a druhů o nepořádcích v okresním obilním úřadě v Novém Jičíně na Moravě a postupu předsedy rep. komise okresní Rauflera, při rozvrhování kontingentu (tisk 1329).


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP