Úterý 8. března 1921

Začátek schůze ve 2 hodiny 30 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: Buříval, dr. Czech dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, Taub.

185 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý, ministři dr. Brdlík, dr. Kovařík, dr. Popelka.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 60. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

Chorobou na tento týden se omlouvají posl. inž. Botto, J. Marek, Čundrlík, na dnešek se omlouvá poslanec Čuřík.

Dovolenou pro neodkladné zaměstnání udílím na tento týden posl. Prokešovi, pro rodinné záležitosti posl. Ertlovi, na dnešek a zítřek posl. Bečkovi a Alb. Chalupovi pro neodkladné zaměstnání, na dnešek pro neodkladné zaměstnání posl. Hausmannovi a Čermákovi.

Posl. Roscher žádá za udělení dovolené za příčinou účasti na Mezinárodní konferenci textilních dělníků v Berlíně od 8. do 17. března t. r.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti. Kdo souhlasí s tím, aby mu tato dovolená byla udělena, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Tím žádaná dovolená jest udělena.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců čsl. sociálně-demokratické strany dělnické vysílá do výboru sociálně-politického za poslance Tayerle posl. Hampla.

Klub poslanců sociálně-demokratické levice vysílá do výboru vyšetřovacího místo posl. Merty posl. Tausika.

Klub der deutsch. christl. soz. Volkspartei vysílá do výboru vyšetřovacího na dobu vyšetřování v Krompaších místo posl. dr. Feierfeila posl. Bobka.

Klub čsl. socialistů vysílá do téhož výboru za posl. Trnobranského poslance Hrušovského.

Klub národní demokracie vysílá do téhož výboru za posl. Dyka posl. dr. Matouška.

Klub der Abgeordneten der deutsch. soz.-dem. Arbeiterpartei vysílá do téhož výboru za posl. Uhla posl. Tauba a do výboru sociálně-politického za posl. Blatnou posl. Pohla.

Klub republikánské strany českého venkova vysílá do zemědělského výboru místo posl. Dubického posl. Malypetra.

Předseda: Žádám o sdělení došlých spisů.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Předsednictvo ministerské rady přípisem ze dne 6. března 1921, čís. 8313/21 sděluje, že senátu k projednání a schválení předložilo vládní návrh zákona o zcizení státního nemovitého majetku.

Naléhavá interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů ministrům vnitra a spravedlnosti o sčítání lidu v okresu Královédvorském.

Dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. ministru vnitra a ministru národní obrany o neslýchaném jednání četnictva v okresu Kunštátském na Moravě.

Dotaz posl. Jana Černého, Bradáče a soudr. ministru spravedlnosti o neudržitelných poměrech u okresního soudu v Hradci Králové, pokud se týče provádění exekucí.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru zemědělství o státním příspěvku na regulaci břehů potoka Prudníka v Cukmantlu.

Dotaz posl. Krause ministru financí o doplnění nařízení čsl. vlády ze dne 11. března 1920, čís. 156. Sb. z. a n.

Dotaz posl. Krause ministru financí o osvobození pekařských výrobků od daně z obratu.

Odpověď správce ministerstva financi na interpelaci posl. Šamalíka, Sedláčka,

Kopřivy a soudr. o vybírání 10 Kč z 1 litru domácně vyrobené slivovice (tisk 1076).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. Sladkého, Landové-Štychové a spol., aby v každém okresu byla zřízena alespoň jedna čtvrtá třída občanské školy, kterou by vydržoval stát (tisk 1395).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Böhra a soudr. o určitých směrnicích pro sestavování obecního rozpočtu a pro úpravu obecních financí (tisk 1463).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Pittingera a dr. Hanreicha o přikazování cukru pro výrobu vína z matolin (tisk 1344).

Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. dr. Rašína o článku Jaroslava Skaláka v časopisu "Times" (tisk 1286).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Földessyho a druhů, jak se nakládá s nováčky maďarské národnosti (tisk 946).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. Dietla a druhů ministrovi vnitra o události na nádraží v Cartlech, okres kaplický (tisk 958).

Odpověď předsedy vlády a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Bráneckého a soudr. v záležitosti špatného hospodaření na velkostatcích na Slovensku (tisk 627).

Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu posl. Hrušovského a súdruhov vo veci Vendelína Machaya, hlavného učiteľa na učiteľskom ústave v Modre (tisk 980).

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Šmerala a soudr. v záležitosti vyšetřovací vazby osob, zatčených při prosincovém hnutí (tisk 1209).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Surányiho, Tausika a soudr. o nezákonném postupu četnictva proti dělnictvu na Slovensku (tisk 1214).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Landové-Štychové a spol. v záležitosti propuštění ženských úřednických sil ze státních úřadů (tisk 624).

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Matznera a druhů o odpovědi okresního obilního úřadu ve Valašském Meziříčí skladištnímu družstvu ve Frenštátě u Šumperka na Moravě (tisk 794).

Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. dr. Hajna, dr. Lukavského a soudr. o vměšování říšského ministra německého dr. Simonse do našich vnitřních poměrů a o jeho řeči v říšském sněmu německém (tisk 974).

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Rýpara a spol., zda se provádí vyšetřování proti vinníkům při zboření a zničení historicky památné a umělecké sochy sv. Jana Nepomuckého v Dobrovici, okres Ml. Boleslav (tisk 989).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Schuberta, Zierhuta a druhů o stržení a násilném odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekyřanech u Stříbra (tisk 1529).

Odpověď ministra sociální péče a ministra vnitra na interpelaci posl. Kirpalové a spol. o provádění zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. (tisk 1283).

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. Krause pro zakročení ve prospěch obchodníka Linkeho k odstranění škod utrpěných v Alsasku i Československé republice.

Odpověď předsedy vlády na dotaz posl. Uhla a soudr. o pohledávání lesních pozemků obcí Hroby.

Odpověď předsedy vlády na dotaz posl. Blažka a soudr. o propouštění z práce zemědělského dělnictva na okrese lounském.

Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. inž. Junga a soudr. ve věci dosazení dr. Novotného na místo zdravotního chefa ve Slezsku.

Odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. Adámka a soudr. o stranickém jednání úřadů proti Anně Kolbabové v záležitosti výkupu pozemku, drženého v dlouhodobém pachtu.

Odpověď na dotaz posl. Hrizbyla, Tučného a spol. ve věci stanovení cen za šití konfekčních oděvů pro státní potřebu.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. o nepřístojnostech u okresního soudu Brno-město.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Lodgmana o započítání celé služební doby vrchnímu kancelářskému oficiálu ve výslužbě Vilému Dobnerovi v Teplé.

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Čermaka, dr. Czecha, dr. Holitschera a druhů o koupi Cumberlandského paláce ve Vídni pro Československé vyslanectví.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Baerana a druhů o protizákonnostech při přestěhování četníků.

Odpověď ministra školstva a národnej osvety na interpeláciu posl. dr. Hodžu, dr. Klimu a súdruhov v otázke odstranenia Eda Valu, Jána Koválika a Jána Moyzesa, slovenských profesorov čo dočasných správcov (tisk 963).

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. dr. Charváta a soudr. o neplnění zákona o legionářích ze dne 24. července 1919, čís. 462 Sb. z. a n. (tisk 869).

Odpověď vlády na interpelaci posl. posl. Dubického, Bradáče a soudr., aby v důsledcích nařízení ministerstva vnitra býv. Rakouska ze dne 26. června 1849 § 4 odst. 6. a se zřetelem na předpisy obsažené v zákoně ze dne 7. září 1848 a cís. patentu ze dne 4. března 1849 zabrala tak zvané dominikální pozemky na Vysocku a Jilemnicku atd. a přiřkla je bez náhrady oprávněným nabyvatelům (tisk 1231).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Raddy, Pittingera a druhů o německých školách v Miroslavě (tisk 994).

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci. posl. Dietla soudr. o přemršťování cen koženého zboží (tisk 1157).

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. dr. Brunara o urychleném vyřízení žádosti obce Frývaldova o výplatu zadržených falešně kolkovaných bankovek.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Brunara o postupu okresního hejtmana v Šumperku ve věci nájemní smlouvy s městem Šumperkem na Moravě.

Odpověď ministra obchodu na dotaz posl. J. Černého o omezení dovozu syfonových hlavic.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):.

Tisk 1669. Zpráva I. výboru pro průmysl, živnosti a obchod, II. výboru rozpočtového, III. výboru dopravního o mezinárodní parlamentní konferenci v Paříži ve dnech 24.-28. listopadu 1920 konané.

Tisk 1689. Zpráva rozpočtového výboru o vlád. návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n. o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Tisk 1716. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o návrhu poslance Svobody a soudr. (tisk 16) na zřízení osobního nádraží v Židenicích.

Předseda: Počátkem dnešní schůze bylo tiskem rozdáno usnesení:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1706. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny N. S. R. Č. ve příčině návrhu posl. Bechyně, dr. Franke, dr. Rašína, Šrámka, Švehly a soudr., aby byl vydán zákon o stavebním ruchu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1672. Interpelace poslance Skaláka a soudr. ministerskému předsedovi jako správci ministerstva vnitra o nelidském ztrýznění třináctiletého chlapce četnickým závodčím Frant. Károu v obci Žilině, okres Nové Strašecí.

Tisk 1673. Interpelace poslanců Ant. Nováka, Pika, Remeše, Hummelhanse a soudr. na ministra národní obrany o zastřelení vojína Ludvíka Hermana v Trhanově u Domažlic.

Tisk 1684. Interpelace posl. Roučka, Buriana a soudruhů ministru spravedlnosti o brutálním nakládání s politickými vězni.

Tisk 1686. Interpelace poslance Mikulíčka, Borovszkého, Blažka a soudr. min. předsedovi o samovolném usnesení všech pánů ministrů bez vědomí a vůle sněmovny, aby se jim vyplácel plat ministerský a úřednický.

Tisk 1687. Interpelace posl. Toužila a soudr. ministru spravedlnosti o konfiskaci spisku "K třetí internacionále".

Tisk 1690. Interpelace poslance Berana, Tůmy, Hálka a soudr. vládě o násilném jednání soc. dem. odborových sdružení vůči dělnictvu z jiných politických stran.

Tisk 1688. Interpelace posl. Blažka a soudr. min. spravedlnosti a vnitra o konfiskaci časopisu "Náš Sever".

Tisk 1733. Interpellácia posl. dr. Klimu a spol. ministru školstva a národnej osvety a ministru financií v zálež. zaopatrovacích požitkov pre neštátnych učitelov - pensistov a učitelských vdov a sirot.

Tisk 1734. Interpellácia posl. dr. Klimu a spol. ministru vnútra a min. financií v zálež. definitívneho vymenovania štátných úradníkov a zamestnancov na Slovensku.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán návrh a současně přikázán výboru iniciativnímu:

Tisk 1713. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy a soudruhů na postátnění soukromé dráhy Brno-Líšeň.

Přikazuji tato vládní nařízení:

Výboru zásobovacímu nařízení vlády ze dne 28. února 1921 o uvolnění obchodu kukuřicí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Podkarpatské Rusi.

Výboru rozpočtovému a pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu nařízení vlády ze dne 24. února 1921, jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování.

Výboru právnímu nařízení vlády ze dne 25. února 1921 o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou.

Od vlády došly tyto spisy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Presidium ministerské rady zaslalo sem

1. přípisem čís. 6893/21 ze dne 2. března 1921 vyjádření k resoluci, týkající se rychlého provedení ošacovací akce pro státní zaměstnance a rozšíření jejího též na učitele a na zaměstnance ve výslužbě,

2. přípisem čís. 7802 /21 ze dne 2. března 1921 vyjádření ministerstva veřejných prací k resoluci o zřízení státní regulační komise pro Velké Brno,

3. přípisem čís. 7809/21 ze dne 2. března 1921 vyjádření ministerstva školství a národní osvěty k resoluci, týkající se částečného převzetí osobních a věcných nákladů, spojených s udržováním školních budov státem,

4. přípisem čís. 8207/21 ze dne 5. března 1921 vyjádření ministerstva školství a národní osvěty k resoluci, přijaté při jednání o řádném rozpočtu v 31. schůzi dne 4. prosince 1920, kterážto resoluce jedná o školním vzdělání hluchoněmých dětí.

Předseda: Postupuji prvý přípis výboru státně-zřízeneckému, druhý přípis výboru pro dopravu a veřejné práce, třetí a čtvrtý přípis výboru rozpočtovému.

Došla žádost o prodloužení lhůty.

Žádám o její sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Právní výbor žádá za prodloužení lhůty o dalších 8 dní u návrhů vládních:

tisk 1601 o převzetí statků a majetku připadlých podle mírových smluv Československému státu,

tisk 1620 doplnění § 18 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.

Předseda: Kdo souhlasí se žádanou lhůtou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina.

Prodloužení lhůty o 8 dní jest přijato.

Přistoupíme k dennímu pořadu, a to nejprve k 1. odstavci, jímž jest

1. zpráva výboru ústavního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1016), kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní (tisk 1586).

Zpravodaji jsou posl. Sychravová a Votruba.

Uděluji prvnímu zpravodaji posl. Sychravové slovo.

Zpravodaj posl. Sychravová: Slavná sněmovno! Vládní návrh zákona, kterým se zrušují ustanovení zem. zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní, navrhuje, aby zrušena byla: 1. Ustanovení druhých odstavců § 72 ob. zřízení pro Moravu, upraveného zákonem ze dne 24. listopadu 1898, č. 54 a obdobná ustanovení pro statutární města Olomouc, Uherské Hradiště, Znojmo, Jihlava a Kroměříž, vesměs ve znění zákona ze dne 24. června 1898, dle nichž přirážky ku všeobecné dani výdělkové mohou přirážky k jiným druhům daním převyšovati pouze o 1/3. Tím způsobem jest znemožněno zmíněným obcím a silničním výborům, aby zvýšily obecní přirážky za účelem sanace obecních financí.

Dále se navrhuje, aby podobně zrušeny byly také druhé odstavce § 72 ob. zřízení pro Slezsko a obdobná ustanovení ob. řádů pro Opavu a Frýdek, též ve znění zákona ze dne 24. června 1898. dle nichž přirážková procenta k přímým daním osobním, vyjímajíc osobní daň z příjmu, lze vyměřiti pouze o devítinu výše než přirážková procenta u předepsaných daní reálných;

3. druhé odstavce § 12 zemského zákona moravského ze dne 24. června 1898, č. 60 z. z., a § 13 z. z. slezského ze dne 13. července 1898, č. 33 z. z., o zřizování a udržování veřejných neerárních silnic a cest, dle nichž na Moravě přirážky ku všeobecné dani výdělkové mohou převyšovati přirážky k jiným druhům daní pouze o třetinu.

Zrušením těchto druhých odstavců má býti umožněno jednak obcím, jednak silničním výborům, aby své obecní přirážky přizpůsobily konkretním poměrům a tím způsobem sanovaly obce své finance aspoň do té doby, než budou upraveny opatřeními vládními. Zdá se, že tato ustanovení druhých paragrafů, která mají býti zrušena, byla dána hlavně na ochranu průmyslových závodů a také, jak patrno ze zprávy zemského výboru moravského o zatížení obcí moravských z roku 1906, předložené moravské sněmovně, tito největší poplatníci, ponejvíce velkostatkáři, jakož i též průmyslové podniky ve 194 případech platily zpravidla menší, ba mnohdy značně menší přirážková procenta než ostatní poplatníci.

Z těchto důvodů a též z toho důvodu, že obecní finance jsou ve stavu velmi neutěšeném, jak o tom svědčí na př. zpráva zemského výboru moravského - činíť na př. dluhy statutárního města Kroměříže 3,516.666 K, statutárního města Jihlavy 9,603.626 K, města Uh. Hradiště 775.972 K a Znojma 10,386.830 K a podobně bídné jsou poměry i v jiných obcích moravských a slezských - usnesl se ústavní výbor požádati slavnou sněmovnu, aby přijala návrh zákona v nezměněném znění. (Výborně.)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo druhému zpravodaji za výbor rozpočtový panu posl. Votrubovi.

Zpravodaj poslanec Votruba: Slavná sněmovno! Projednávaná osnova zákona má za účel umožniti aspoň provisorní sanaci obecních financí, než bude moci se přikročiti k sanaci definitivní.

Po této stránce nebylo v rozpočtovém výboru překážky, aby s ní nesouhlasil. Po stránce finanční nezatěžuje nijak rozpočet a proto rozpočtový výbor připojuje se úplně k návrhu výboru ústavního a navrhuje slavné sněmovně, aby projednávané osnově zákona udělila ústavní schválení. (Výborně!)

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata tudíž odpadá a budeme hlasovat. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Míním dát hlasovat o tomto zákoně, který má pouze dva články, nadpis a úvodní formuli, najednou. Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Kdo tedy souhlasí s osnovou zákona, jak je obsažena ve zprávě výboru ústavního a rozpočtového a jak se za ni přimlouvali oba zpravodajové, jejími dvěma články, nadpisem a úvodní formulí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon je schválen v prvém čtení.

Druhé čtení dám na denní pořad příští schůze.

Tím jest vyřízen první odstavec denního pořádku dnešní schůze a přistoupíme ke druhému, jímž jest

2. druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění přechodně zák. čl. LIII z roku 1913 o jednotné soudcovské a advokátské zkoušce (tisk 1587).

Zpravodajem jest pan posl. dr. Gažík. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Gažík: Slavná snemovňa! Pri tomto návrhu vyskytla sa jedna meritórna otázka, ktorá sa týka vykonávania advokátskej prakse, a preto navrhujem, aby tento návrh bol vrátený právnemu výboru.

Předseda: Pan zpravodaj navrhuje ve druhém čtení ve smyslu ustanovení našeho jednacího řádu, aby osnova tato byla vrácena právnímu výboru.

Kdo s návrhem pana zpravodaje na vrácení této osnovy právnímu výboru souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Návrh pana zpravodaje jest přijat a tím zatímně druhý odstavec denního pořadu dnešní schůze jest vyřízen.

Máme nyní přistoupiti ke třetímu odstavci, jímž jest

3. ústní zpráva výboru imunitního o návrhu posl. Pociska na udělení důtky posl. Tausikovi.

Zpravodajem o této věci je p. posl. Dyk.

Podle § 51 našeho jednacího řádu rozhodne, zda je poslanec vinen či nevinen, imunitní výbor.

V případě, že výbor rozhodne kladně, že poslanec jest vinen, předloží návrh na vyslovení důtky sněmovně, která po slyšení uraženého a provinilého bez další rozpravy rozhodne o udělení důtky.

Poněvadž však v dnešním případě imunitní výbor v otázce viny kladně nerozhodl a neučinil tudíž návrhu na udělení důtky, odpadá hlasování o jejím udělení a ovšem také vyjádření se uraženého a provinilého.

Konstatuji však dále, že pan posl. Pocisk jest členem vyšetřovacího výboru, který vyšetřuje záležitosti krompašské, a podle našeho jednacího řádu má jen on jako navrhovatel a pak dále člen poslanecké sněmovny, proti němuž se vyžaduje udělení důtky, právo ujmout se slova. Poněvadž není přítomen, byl by snad o toto právo připraven. Nebude-li tedy proti tomu námitek, sejmul bych tento odstavec zatím s denního poradu dnešní schůze a dal bych ho na denní pořad schůze příští. Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Námitek není. Tedy sejmu tento odstavec s denního poradu dnešní schůze.

Přistoupíme ke 4. odstavci, jímž jest

4. zpráva výboru rozpočtového o návrhu posl. dr. Hálka a soudruhů (tisk 332) v záležitosti požáru v obci Horní Hričov, okres velkobyčanský (tisk 1600).

Místo nepřítomného a omluveného pana poslance Sajdla vyzývám pana poslance Chalupu Rudolfa, aby přejal referát.

Zpravodaj posl. Rud. Chalupa: Slavný sněme! V záležitosti požáru v obci Horní Hričov v okrese velkobyčanském usnesl se výbor rozpočtový ve schůzi své, dne 10. ledna 1921 konané, takto:

Návrh budiž odkázán vládě k provedení šetření škod, odpisu daní na základě tohoto šetření a poskytnutí půjček nebo záruk k výstavbě nových budov dle zákona o podpoře nouzových staveb. Kdyby nebylo možno zákona toho použíti a zjištěná škoda bylo taková, že by vyžadovalo podpory veřejné její odčinění, nechť vláda předloží návrh mimořádného úvěru k podpoře výjimečné, kdyby nenalezla v mezích rozpočtu její krytí.

Návrh na podporu těch, kteří utrpěli tímto požárem, podporuji, a sice proto, poněvadž k tomu přišli nezaviněně a jest potřebí, aby při svém neštěstí pocítili, že republika v těchto rozhodných okamžicích se o ně stará.

Předseda: Ke slovu nikdo není přihlášen, debata tudíž odpadá a přistoupíme k hlasování. Pan zpravodaj navrhuje, aby návrh byl odkázán vládě k provedení šetření škod, odpisu daní na základě tohoto šetření a poskytnutí půjček nebo záruk k výstavbě nových budov dle zákona o podpoře nouzových staveb. Kdyby nebylo možno zákona toho použíti a zjištěná škoda byla taková, že by vyžadovalo podpory veřejné její odčinění, nechť vláda předloží návrh mimořádného úvěru k podpoře výjimečné, kdyby nenalezla v mezích rozpočtu její krytí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

Tím jest resoluční návrh, doporučený panem zpravodajem, přijat.

Přerušuji projednávání denního pořadu dnešní schůze, a sice proto, poněvadž bude nutno svolati ihned bezprostředně po této schůzi schůzi novou, aby bylo možno přidělit usnesení senátu o bytové reformě příslušnému výboru.

Přikročuji k ukončení schůze a navrhuji podle usnesení předsednictva, aby příští schůze se konala dnes o 3. hod odpolední, tedy za sedm minut, s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového a zemědělského o návrhu poslance Bradáče a druhů (tisk 27) v záležitosti živelní pohromy, o návrhu poslance Koška, Myslivce a soudruhu (tisk 36) v příčině živelních pohrom v okrese novopackém a o návrhu poslance Záruby, Adámka, Adamovského a soudruhů (tisk 37) v záležitosti živelních pohrom (tisk 1554).

2. Zpráva výboru sociálně-politického a rozpočtového o návrzích poslanců Anděla, Mlčocha a soudruhů (tisk 693) o poskytnutí státní pomoci postiženým obyvatelům v Třešti a posl. Staňka, Molíka, dr. Dolanského, Janalíka, Merty a soudruhů (tisk 724) na státní výpomoc poškozeným požárem v Třešti, okres jihlavský na Moravě (tisk 1553).

3. Zpráva výboru zásobovacího o návrhu posl. Zeminové a spol. (tisk 505) na organisaci výkupu, přidělování, prodeje a stanovení cen mléka (tisk 1578).

Jsou snad proti tomuto návrhu mému námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hod. 53 min. odp.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP