Úterý 1. března 1921

Začátek schůze ve 3 hod. 30 min. odpol.

Přítomní:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Záruba.

223 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předs. Černý; ministři Husák, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Z kanceláře sněmovní: Sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 58. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně omlouvá svoji nepřítomnost ve schůzích dne 17. a 18. února onemocněním posl. Ulrich.

Dovolenou pro neodkladné záležitosti na dnešní schůzi udílím posl. Pohlovi, dr. Haasovi a Bobokovi. (Trvalý hluk na levici.) Prosím o klid.

(Posl. dr. Baeran [německy]: To není žádný parlamentarismus!)

Volám pana posl. dr. Baerana k pořádku.

Na tento týden udílím dovolenou pro zahraniční cestu posl. Windirschovi.

Lékařské vysvědčení zaslal posl. Budig a posl. Albín Chalupa.

Posl. Tusar oznámil mi dopisem, že se vzdává mandátu v poslanecké sněmovně. Sdělím tuto jeho resignaci vládě.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám za jejich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte): Klub poslanců strany sociálně-demokratické oznamuje, že zvolil předsedou posl. Johanise a za členy předsednictva poslance Bechyně, Biňovce, Bendu, dr. Dérera, J. Marka, Němce, dr. Meissnera, Svobodu.

Výbor dopravní zvolil ve své schůzi dne 18. února za resignovavšího zapisovatele posl. Pelikána posl. Zárubu pro tutéž funkci.

Klub poslanců strany sociálně-demokratické levice vysílá do výboru kulturního posl. Warmbrunna. Týž klub oznámil pro schůze zásobovacího výboru dne 23. a 24. února posl. Malou za onemocnělou posl. Skaunicovou.

Klub poslanců národní demokracie vysílá do výboru sociálně-politického za posl. dr. Rašína posl. dr. Matouška a za posl. inž. Bečku posl. inž. Nováka.

Klub der Abgeordneten der deutschen christl. soz. Volkspartei vysílá do dnešní schůze rozpočtového výboru na místo posl. Bobka posl. Schälzkyho.

Klub poslanců republikánské strany čs. venkova vysílá do výboru zásobovacího na místo posl. Mašaty posl. Bráneckého.

Předseda: Předsednictvo senátu N. S. R. Č. sdělilo, že senát schválil vládní nařízení

ze dne 28. září 1920, čís. 570 Sb. z. a n., kterým se upravuje obchod olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin,

ze dne 3. prosince 1920, č. 632 Sb. z. a n. o nadkontingentním příplatku za dodané obilí s tím, že se současně vládě ukládá, aby ihned dodatečným nařízením jednak zrušila ustanovení § 4 téhož nařízení, jednak povolila vyplácení nadkontingentního příplatku na oves podle stejných zásad, jako při ostatních druzích obilí.

Došly tyto spisy od vlády: Žádám za jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Došlo sdělení presidia ministerské rady č. j. 6633/1921 min. r. ze dne 22. února 1921, že téhož dne předložen byl senátu N. S. R. Č. ku projednání a schválení vládní návrh zákona, kterým doplňuje se článek II. zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 687 Sb. z. a n., jímž se rusí nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu.

Došlo sdělení presidia ministerské rady čís. 6642/21 m. r. ze dne 22. února 1921, že téhož dne předložen byl senátu N. S. R. Č. ku projednání a schválení vládní návrh zákona o příslušnosti v záležitostech státních hranic a povinnostech vlastníků pozemků při stanovení státních hranic a udržování jich v patrnosti.

Předseda: Nejvyšší účetní kontrolní úřad zaslal předsednictvu přípisem ze dne 25. února 1921 ve smyslu § 10 zákona ze dne 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n. závěrečný účet všech státních příjmů a vydání za období listopad, prosinec 1918.

Došly tyto vládní návrhy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Vládní návrh zákona o úpravě poměrů družstev v Podkarpatské Rusi.

Vládní návrh zákona o státní investiční půjčce dopravní.

Předseda: Došly tyto návrhy:

Zást. sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. Kostky, dr. Kafky a druhů na změnu novely k pensijnímu pojištění ze dne 5. února 1920, čís. 89 Sb. z. a n.

Návrh posl. Simma a druhů o přidělování kamenného uhlí plynárnám ve veřejném vlastnictví.

Předseda (zvoní): Podány tyto interpelace:

Zástupce sněmov. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Naléhavá interpelace posl. Tesky a soudr. ministru sociální péče o vyplácení podpor v nezaměstnanosti dělnictvu stavebního odvětví vyloučené mu z práce stavebními podnikateli.

Súrna interpelácia posl. Svetlíka, Tausika a súdruhov ministerskému predsedovi a ministru pre Slovensko o krvipreliatí, zneužití ozbrojenej moci na prospech kapitálu a luhárského zpravodajstva Č. T. K.

Předseda: Dále došly tyto dotazy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. Dubického a soudr. ministru spravedlnosti o jednání soudního rady Ant. Blábolila v Bělé pod Bezdězem při výkupu dlouholetých pachtů.

Dotaz posl. Petrovického a soudr. ministru obchodu o obchodu cukrem v drobném.

Dotaz posl. Aloise Kříže ministru vnitra o jmenování okresní správní komise v okrese Netolickém.

Dotaz posl. Krause a soudr. ministru národní obrany o přehmatu vojenských soudů.

Dotaz posl. Baerana a soudr. minist. předsedovi, pokud se týče ministrům financí a obchodu o přeložení pobočky úřadu pro zahraniční obchod.

Dotaz posl. dr. Baerana a soudr. ministru vnitra o svévoli bytového úřadu v Brně.

Dotaz posl. dr. Baerana ministru národní obrany o poškození Bohumila Lásky.

Dotaz inž. Kalliny a soudr. ministru vnitra o přeložení německého úředníka.

Dotaz posl. dr. Brunara ministru obchodu a zpravodajství Obchodní komory v Praze.

Dotaz posl. dr. Keibla a soudr. ministru železnic o dopravě vystěhovalců rychlovlaky mezi Prahou a Děčínem-Podmoklí a o nepřístojnostech při této dopravě.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru vnitra, zda vydán byl zákaz nositi odznak U. D. C. na Hlučínsku.

Dotaz posl. dr. Schollicha, dr. Raddy, Pittingera a soudr. veškeré vládě o výroku správce zemské politické správy moravské.

Dotaz posl. dr. Raddy, Pitttingera a soudr. ministru obchodu, proč nebyla udělena tiskařská koncese pro Slavonín.

Dotaz posl. dr. Baerana ministru národní obrany o nebezpečném střílení brněnského dělostřelectva na ostro.

Dotaz posl. dr. Baerana ministru železnic o zvláštním vlaku pro poslance.

Dotaz posl. Bezděka, Sedláčka a soudr. ministru národní obrany o uveřejnění tendenčního článku "Řím a my" v oficielním listě československého vojska "Bratrství".

Dotaz posl. Szentiványiho a soudr. ministru školství a národní osvěty o protizákonné činnosti a o zneužívání úřední moci školním inspektorem v Rožnové, župa gemerská.

Dotaz posl. Laube ministru veřejných prací o stížnostech obce Krásnovci a přidružených obcí do jednání konsorcia elektrárny v Dražicích.

Dotaz posl. Laube ministru zahraničních věcí ve věci propuštění ze služeb zahraničního úřadu Jana Pecháčka, nar. 20. ledna 1902 v Praze, bytem v Praze-II., na Bojišti č. 7.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru spravedlnosti o skončení trestního řízení ve věci proti bývalému rakousko-uherskému majoru pro justiční službu Simbürgerovi.

Dotaz posl. dr. Kafky ministru vnitra, jak se dřívějšímu příslušníku německé říše odpírá propůjčení státního občanství.

Dotaz posl. Böhra a druhů ministru zemědělství jakožto správci ministerstva pro zásobování lidu a ministru pro zahraniční obchod, jímž se požaduje úplně volný dovoz rýže, nevázaný ani povoleními.

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru spravedlnosti o barbarském soudnictví na Hlučínsku.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru národní obrany o nevyřízené žádosti kapitána Arpáda Bernarta za přeložení do výslužby.

Dotaz posl. Schälzkyho ministru vnitra o nevyřízených rekursech z Hlučína.

Dotaz posl. Schälzkyho ministru vnitra o domovní prohlídce dr. Schyry v Německých Kravanech.

Dotaz posl. dr. Luschky ministru vnitra, jak byl dozorce Alois Morawetz v Chuchelné ztýrán četníkem.

Předseda: Došly tyto odpovědi:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Hanreicha, Schälzkyho, dr. Keibla, dr. Kafky a druhů o jazykové praksi západoslezských soudů (tisk 1163).

Odpověď vlády na interpelaci posl. Böhra a soudr. o ochraně koaliční svobody a koaličního práva dělníků (tisk 1049).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila a druhů o zoufalém stavu takových majitelů úrazových rent, kteří dostávají své renty od vídeňské Dělnické úrazové pojišťovny (tisk 1179).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. dr. Lodgmana a druhů o hrozícím zastavení těžby v drobných falknovských odkrytých dolech (tisk 1177).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Votruby a soudr. o stanovisku finanční správy o tom, započítává-li se jmění všech členů domácnosti do jmění 25.000 Kč majitelů válečných půjček, které rozhoduje, zda jsou tito nuceni upsati čtvrtou státní půjčku (tisk 763).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Trnobranského, Špatného a spol. o nevyřizování podání občanů z Dobřichovic o výstupu z církve římsko-katolické okresní správou politickou na Smíchově (tisk 837).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Bartoška, dr. Vrbenského a spol. o zjišťování bezkonfesnosti při sčítání lilu (tisk 1394).

Odpověď vlády na dotaz posl. Záruby v záležitosti podpory pro pohořelé v Bělé u Horní Cerekve.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Laube o poměrech v trestnici kartouzské dle článků uveřejňovaných v časopise "Probuzení" v Jičíně.

Odpověď vlády na dotaz posl. Mlčocha a soudr. o zadržení některých legionářů a zajatců, příslušníků Československé republiky, v Rusku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Roudnického a soudr. o neprovádění voleb obecních v českokrumlovském okrese.

Odpověď na dotaz posl. Krause ministru obchodu pro chystané vyjednávání o obchodní smlouvě s Rumunskem.

Odpověď vlády na dotaz posl. dr. Lodgmana a soudr. na ministra vnitra a veřejných prací v záležitosti podpory pro pohořelé v obci Náhlově u Mimoně.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Mayera a soudr. o opatřeních okresní politické správy v Teplé při odvádění obilí.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. dr. Petersilky o odnětí mlecích výkazů obci Klení v okrese kaplickém.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Patzela a druhů o jednání vojenských úřadů v Pardubicích s německými vojíny.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Luschky a druhů na ztěžování cestovního spojení s cizinou schválnostmi při vystavování pasů.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Aloise Kříže a soudr. v záležitosti prakse shromažďovacího zákona v okresu vltavotýnském.

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Kafky, Kostky a druhů o jazykové praxi u vrchního zemského soudu v Praze (tisk 1169).

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. inž. Junga a soudr. o zastavení stíhání, zavedených pro školní stávku.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Windirsche a druhů o rozdělování vadné kukuřice.

Odpověď předsedy vlády a správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. Kostky, dr. Kafky a soudr. o domovních prohlídkách ve Warnsdorfu (tisk 405).

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Aloise Kříže a soudr. o použití četnictva při pohřbu v České Kremži.

Odpověď předsedy vlády na dotaz posl. Myslivce a soudr. o zneužívání úředních místností k protináboženským agitacím.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Rýpara, Čuříka a Bezděka ve příčině rozmnožení úřednického personálu u poštovního úřadu ve Vsetíne.

Odpověď předsedy vlády v zastoupení ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Adámka a soudr. ve věci návratu zajatých vojínů v cizích státech.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na dotaz posl. Adamovského pro neoprávněné srážky výkupních družstev z cen placených dodavatelům obilí.

Odpověď správce min. pro zásobování lidu na dotaz posl. Windirsche a druhů o rozdělování vadné kukuřice.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. inž. Junga o soudr. o zastavení stíhání zavedených pro školní stávku.

Odpověď správce ministerstva pro zásobování lidu na interpelaci posl. dr. Holitschera a soudr. o neslýchaných řetězových obchodech obilím (tisk 1166).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Raddy a druhů o zabrání tělocvičny německého tělocvičného spolku v Jihlavě vojskem (tisk 1152).

Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. o zabavení zbraní všeho druhu (tisk 926).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. Pika, Geršla, Remeše a soudr. 1. o výnosu presidia zemské školní rady v Praze ze dne 11. října 1920, 2. o neprovedení resolučního návrhu N. S., přijatého dne 9. dubna 1920 o zatímním zřízení okresních komisí školních pro přechodnou dobu, 3. o provádění ustanovení paritního zákona ze dne 23. května 1919 o právních poměrech učitelstva při poskytování drahotní výpomoci státním zaměstnancům.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Brunara o odsouzení nováčků z Dolní Dlouhé Loučky podle nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z.

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Roudnického, dr. Noska, Myslivce, Koška a soudr. o násilnostech v České Kremži (tisk 610).

Dále došla naléhavá interpelace posl. Hakena a soudr. ministru národní obrany o zastřelení vojína Ludvíka Hermanna v Trhanově u Domažlic.

Naléhavá interpelace posl. Tayerle, Tučného a soudr. ministerskému předsedovi a ministru veřejných prací o výluce stavebního dělnictva.

Interpelácia posl. Pociska, Tadlánka, Zverca a súdruhov panu ministerskému predsedovi o udalostiach krompachských.

Interpelace posl. Skaláka a soudr. ministerskému předsedovi jako správci ministerstva vnitra o nelidském ztrýznění 13-tiletého chlapce četnickým závodčím Františkem Károu v obci Žilině, okres Nové Strašecí.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1601. Vládní návrh zákona o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv Československému státu.

Tisk 1611. Vládní návrh zákona, kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 331 Sb. z. a n. o zemském správním výboru pro Čechy.

Tisk 1612. Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace.

Tisk 1620. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje § 18 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.

Tisk 1621. Vládní návrh zákona, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů východočeské 5% zemské investiční zápůjčky elektrisační z roku 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.

Tisk 1648. Vládní návrh zákona o konjunkturní dani z vývozních zisků roku 1920.

Tisk 1627. Vládní návrh zákona o úpravě poměrů družstev v Podkarpatské Rusi.

Tisk 1628. Vládní návrh zákona, kterým se povoluje úvěr k úhradě nekryté potřeby vojenské správy způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.

Tisk 1649. Vládní návrh zákona, jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského-uherského a rakousko-uherského.

Tisk 1651. Vládní návrh zákona o státní investiční půjčce dopravní.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána tato usnesení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1645. Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o vládním návrhu zákona, jímž se mění § 7 uvoz. zákona k obchodnímu zákonu ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z r. 1863, a § 5 zákonného článku XXXVII (obchodního zákona) z r. 1875 (tisk 497).

Tisk 1647. Usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé o návrhu sen. Hucla, dr. Horáčka a soudr. na částečnou změnu zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř. z., pokud se týče novely ze dne 23. ledna 1914, č. 13 ř. z., o přímých daních osobních zvýšením odpočitatelného maxima za pojišťovací prémii v pojišťování životním a důchodovém od zdanitelného přijmu (tisk 499).

Těsnopisecká zpráva o 27. schůzi posl. sněm. N. S. R. Č. v Praze v sobotu dne 30. listopadu 1920.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1577. Zpráva právného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa doplňuje § 191 trestného zákona čl. V. z r. 1878 a § 560 vojenského trestného zákona zo dňa 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., a o návrhu poslanca Oktávca a spol., aby sa Národné shromáždenie usneslo na zákone, ktorým sa rozširuje na Slovensko platnost zákona zo dňa 20. února 1919, čís. 111 Sb. z. a n.

Tisk 1578. Zpráva zásobovacího výboru o návrhu posl. Zeminové a spol. na organisaci výkupu, přidělování prodeje a stanovení cen mléka.

Tisk 1586. Zpráva I. ústavního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní.

Tisk 1587. Zpráva právného výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení prechodne zák. čl. LIII. z r. 1913 o jednotnej sudcovskej a advokátskej zkúške.

Tisk 1597. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za vydání posl. dr. Beneše pro přestupek proti bezpečnosti cti ve veci dr. Al. Kusáka.

Tisk 1598. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Litoměřicích za vydání posl. Čermaka k trestnímu stihání.

Tisk 1599. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Chebu za svolení k trestnímu stihání posl. Hillebranda.

Tisk 1600. Zpráva výboru rozpočtového o návrhu posl. dr. Hálka a soudr. v záležitosti požáru v obci Horní Hričov, okres Velkobyčanský.

Tisk 1619. Zpráva I. výboru dopravního, II. výboru rozpočtového o usnesení senátu o vládním návrhu zákona, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů.

Tisk 1639. Zpráva I. zahraničního výboru, II. výboru pro obchod, průmysl a živnosti, kterou se předkládá ku schválení N. S. obchodní a celní smlouva mezi Československem a král. Srbů, Chorvatů a Slovinců, sjednaná v Bělehradě připojenou notou z 9. září 1919 a uvedená v prozatímní platnost nařízením vlády republiky Československé z 18. května 1920, č. 379 Sb. z. a n.

Tisk 1642. Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona, kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána tato usnesení:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1602. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu, kterým se předkládá N. S. ke schválení smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců.

Tisk 1625. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin.

Tisk 1626. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona o povinném známkování chmele.

Tisk 1646. Usnesení senátu N. S. R. Č. o usnesení posl. sněmovny N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1568. Interpelace posl. dr. Matouška, Veverky, Petrovického, Votruby a druhů ministrům vnitra, spravedlnosti, financí a zásobování o vymáhání t. zv. moučných příplatků zaměstnavatelských.

Tisk 1569. Interpelace posl. Špačka, Staňka a soudr. ministru železnic o zbytečné podružné přídělovně vozů v Moravské Ostravě-Přívoze.

Tisk 1570. Interpelace posl. Tučného a spol. ministru vnitra o protizákonném stanovisku některých okresních správních komisí proti okresním cestářům.

Tisk 1571. Interpelace posl. Sladkého, Trnobranského, Tučného a spol. ministru veřejných prací a sociální péče o katastrofální nezaměstnanosti stavebního dělnictva na Hlučínsku a na Opavsku a její odstranění bezodkladným prováděním státních nouzových prací.

Tisk 1573. Interpelace posl. Švehly, Staňka, Udržala, Berana, Bradáče a spol. ministru financí o paušalování daně z obratu zemědělským podnikatelům, kteří nehospodaří na více než 30 ha půdy.

Tisk 1574. Interpelácia posl. Bráneckého, dr. Blahu, Sopku a súdr. ministrovi financí o násilnom vyberání obratovej dane na trhoch dobytka v Uhorskej Skalici a iných slovenských mestách.

Tisk 1575. Interpelace posl. Daruly, Surányiho ministru železnic o pronásledování zaměstnanců Košicko-bohumínské dráhy.

Tisk 1576. Interpelace posl. Adámka, Koška a soudr. ministru financí, proč se nepřijímají čeští dělníci do tabákové továrny v Lanškrouně.

Tisk 1579. Naléhavá interpelace posl. Skaunicové a soudr. ministru zásobování o snížení moučné dávky a o nedostatečném zásobování chlebem a moukou.

Tisk 1584. Interpelace posl. Prokeše, Chalupníka, Černého a soudr. ministru veřejných prací o neslýchaném postupu Alpinské montanní společnosti v Heřmanicích ve Slezsku.

Tisk 1606. Interpelace posl. Hakena, Blažka a soudr. ministru financí o vyplacení říjnového přídavku státním zaměstnancům.

Tisk 1607. Interpelace posl. Vraného, Mašaty, Křemena a soudr. ministru spravedlnosti, jak se provádí zákon ze dne 27. května 1919, č. 38 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 1609. Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a druhů vládě v příčině přípravných opatření k provádění agrárních operací v souvislosti s pozemkovou reformou.

Tisk 1610. Naléhavá interpelace posl. Surányiho a soudr. ministru školství o zvelebení vzdělání lidu v Košicích a o uvolnění místností obecné školy v ulici Kováczově.

Tisk 1633. Interpelácia posl. Svetlíka, Kunsta a súdruhov ministrovi vnútra a ministrov pre Slovensko o zneužití úradnej moci župana Liptovského v sporoch robotnictva.

Tisk 1634. Interpelace posl. Kleina a soudr. ministru pro zahraniční obchod a ministru financí o dovozu různého zboží zejména krajek a vyšívání do Československé republiky.

Tisk 1635. Interpelace poslance dr. Kafky, Kostky a druhů ministru vnitra, jak zemské politické úřady konfiskují.

Tisk 1636. Interpelace posl. Kostky, dr. Kafky a druhů ministru veřejných prací, jak obce vylučují oprávněný obchod uhlím.

Tisk 1637. Interpelace posl. dr. Körmendy Ékese a soudr. ministru vnitra o těžkém zneužívání censury úřady veřejné správy v Košicích.

Tisk 1638. Interpelace posl. Szentiványiho a soudr. ministru zemědělství o opatřeních proti dobytčímu moru.

Tisk 1640. Interpelace posl. Daruly a soudr. ministru železnic, aby úzkokolejná dráha v Podkarpatské Rusi byla dána pod státní dohled.

Tisk 1641. Interpelace posl. Hirsche, Jokla, Heegera a druhů ministru vnitra o provádění spolkového zákona okresní politickou správou v Berouně na Moravě.

Tisk 1650. Naléhavá interpelace posl. inž. Junga a druhů ministru železnic o převzetí Košicko-bohumínské dráhy do státní správy.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP