Středa 16. února 1921

Schůze zahájena ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Špatný, Taub.

266 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři: dr. Burger, dr. Fajnor, Husák, dr. Kovařík, dr. Mičura, dr. Procházka; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupci Nebuška a dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 55. schůzi poslanecké sněmovny.

Dodatečně ohlašuji, že jsem na pondělí dne 14. t. m. udělil dovolenou pánům poslancům Josefu Fischerovi, Stodolovi a dr. Vanovičovi pro neodkladná zaměstnání.

Dovolenou na dnešní schůzi udělil jsem posl. Schustrovi pro soudní řízení, posl. Kaufmannovi a Hirschovi pro mzdová jednání, poslanci Pastyříkovi pro úřední jednání a posl. Hamplovi a Albínu Chalupovi pro neodkladné zaměstnání.

Posl. dr. Földessy předložil lékařské vysvědčení na omluvu své nepřítomnosti v sezeních.

Nemocí pro dnešní schůzi a pro zbývající dny tohoto týdne omlouvá se posl. Budig.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Do výboru soc.-politického vysílá klub poslanců soc.-demokratických za posl. Sychravovou posl. Biňovce, klub poslanců strany lidové posl. dr. Dolanského za posl. Vrabce, klub poslanců národně-demokratických posl. dr. Rašína za posl. dr. Matouška a posl. inž. Bečku za posl. Purkyňovou.

Do výboru ústavního vysílá Klub der deutschen soz.-dem. Arbeiterpartei posl. Tauba za posl. Hackenberga a posl. Čermaka za posl. Häuslera.

Do výboru zemědělského a do výboru branného vysílá Klub der Deutschen christlich soz. Volkspartei za posl. Budiga posl. Scharnagla.

Předseda: Ze senátu došly tyto spisy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Předsednictvo senátu N. S. R. Č. sdělilo, že senát schválil osnovu zákona o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a na Slovensku ve znění, přijatém poslaneckou sněmovnou,

přijal osnovu zákona o daňových výhodách pro stavbu budov obytných a budov pro provozování podniků, jakož i pro obnovu starých a pro pořízení nových strojů, a to ve znění odchylném od znění, které přijala poslanecká sněmovna,

přijal osnovu zákona o trestání nedovoleného zcizování zabrané půdy a zasílá toto své usnesení k dalšímu projednání v poslanecké sněmovně,

učinil usnesení schvalující smlouvu o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců,

na základě návrhu sen. dr. Fáčka přijal resoluci pro revisi minimálních cen předmětů, podrobených dani přepychové.

Předseda: Podány byly tyto návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Wenzela a druhů na přidělování kovářského uhlí (praného kamenného uhlí dílnám na zpracování kovů, jako kovářům, zámečníkům, dílnám na stroje atd.

Návrh posl. Drobného, Pelikána, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. na osvobození od poštovného pro zásilky vydávané pozemkovým úřadem.

Návrh posl. Drobného, Langra, Sladkého, Hrušovského a spol. na zařazení obce Chrástu v okrese brandýském n./L. do oblasti obilnářské.

Návrh posl. Adámka, Šamalíka, Záruby, Tomíka a soudr. na vydání novely zákona ze dne 11. listopadu 1919 o dani z obratu a převodu statků.

Návrh posl. Adámka a druhů na zřízení osobní zastávky u osady Skalice, politická obec Blížňovice na místní dráze Chrást-Hrochův Týnec.

Předseda: Došly tyto odpovědi:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď vlády R. Č. na interpelaci posl. dr. Feyerfeila a soudr., že jihočeské státní úřady nedodržují zákonných jazykových předpisů (tisk 917).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Medingera a druhů o opčním právu na československé státní občanství (tisk 927).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. Wenzela, Simma a soudr. o nestejnoměrném sprošťování školní služby učitelů a učitelek při jejich dávání na odpočinek (tisk 1162).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Svetlíka, Kunsta a Hakena o pronásledováni učitelů na Slovensku.

Odpověď ministerstva školství a národní osvěty a ministerstva veřejných prací na dotaz posl. Kovačiče a soudr. ve příčině novostavby státního reformního reálného gymnasia v Novém Městě nad Váhom na Slovensku.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Sedláčka a soudr. o ztýrání žáka Jos. Rýdla řídícím učitelem Janem Hradilem v Moravanech.

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. Rýpara a na dotaz posl. Čuříka o školní oslavě 28. října v Drahotuších (okres Hranice).

Odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. Sladkého o zřízení veterinárního ústavu pro výrobu očko vacích látek v Ivanovicích na Hané.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Dolanského a spol. o doručování soudních vyřízení a rozsudků osobám exteritoriálním.

Odpověď ministra zemědělství na dotaz posl. Adámka o přednostním zásobování některých družstev umělými hnojivy.

Odpověď vlády na dotaz posl. Záruby a soudr. v záležitosti podpory požárem postižených v Senožatech u Humpolce.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1528. Naléhavá interpelace posl. Schuberta, Zierhuta a druhů ministrovi vnitra o přehmatech jednotlivců ve věci nastávajícího sčítání lidu v obci Sytno u Stříbra.

Tisk 1529. Naléhavá interpelace posl. Schuberta, Zierhuta a druhů ministrovi vnitra o stržení a násilném odstranění pomníku císaře Josefa v Hořejších Sekeřanech u Stříbra.

Tisk 1530. Interpelace posl. Krause, dr. Lehnerta a druhů ministrovi spravedlnosti o zabavení "Ostböhmische Presse" v Trutnově.

Tisk 1531. Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. vládě o zastoupení zemědělského živlu ve Státním úřadě -pozemkovém.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly rozdány tyto odpovědi:

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1544. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. ve věcech stanovení maximálních cen na dobytek hovězí a dohledu zdravotním (tisk 311).

Tisk 1545. Odpověď ministra národní obrany a ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Kubíčka a soudr. týkající se bezodkladné repatriace bývalých ruských zajatců z tábora v Josefove (tisk 705).

Tisk 1546. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. dr. Noska, Adámka a soudr. o nesnesitelné drahotě uhlí (tisk 676).

Předseda: Přikazuji tyto vládní návrhy:

Výboru rozpočtovému vládní návrh zákona, jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového) o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus (tisk 1491), výboru soc.-politickému vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 1154 obč. zák. (tisk 1504).

Iniciativní výbor usnesl se ve své schůzi dne 14. února 1921 přikázati tyto návrhy k řádnému projednání výborům. Žádám o jejich přečtení.

Zástupce snem. tajemníka Nebuška (čte):

Výboru soc.-politickému:

Tisk 1361. Návrh posl. Kleina a soudruhů, aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukromých zaměstnanců, obchodních učňů a kancelářských praktikantů.

Tisk 1370. Návrh posl. Schäfera, Roschera, Hausmanna, Pohla, Hirsche, Kaufmanna a druhů, aby byl vydán zákon o zřízení závodních rad.

Tisk 1412. Návrh poslance Karpíškové, Sychravové, Johanise a soudr., jímž se upravuje zákonem zaměstnání žen v živnosti hostinské při obsluze hostů i pokojů (číšnic a pokojských).

Tisk 1519. Návrh posl. Johanise a soudr. na doplnění zákona z 15. dubna 1920, č. 289 Sb. z. a n., jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků (současně přikázán též výboru státně-zřízeneckému).

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 1368. Návrh poslance Sladkého, Tučného a spol., aby město Frenštát pod Radhoštěm bylo zařaděno do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.

Tisk 1401. Návrh poslance Prokeše, Chalupníka, Jana Černého a soudr. na zařadění města Frenštátu pod Radhoštěm do II. třídy místních přídavků.

Tisk 1428. Návrh poslance Patzela a druhů na zařadění lázeňského města Marianských Lázní do první třídy místních přídavků pro státní zaměstnance (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru kulturnímu:

Tisk 1400. Návrh poslance Rýpara a druhů na zřízení nových středních škol v českém Těšíně a Bohumíně na Těšínsku (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Tisk 1429. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů na zřízení učebného běhu pro vzdělání zvěrolékařů a zmocnění pražské německé lékařské fakulty, aby mohla konati zvěrolékařské zkoušky a udělovati zvěrolékařské aprobace.

Tisk 1456. Návrh poslance Rýpara a druhů na zřízení vyšší státní průmyslové školy s odborem elektrotechnickým, strojnickým a chemickým spolu se školou mistrovskou počátkem školního roku 1921-22 v Karvinné na Těšínsku.

Výboru dopravnímu:

Tisk 1402. Návrh posl. Adámka a druhů na zřízení vagonové vykládky a vlakové výhybky v nynější osobní zastávce v Pokřikově.

Tisk 1457. Návrh poslance Trnobranského, Špatného, dr. Uhlíře a soudr., aby zastávka Čestice na trati býv. severo-záp. dráhy opatřena byla čekárnou na náklad státních drah.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 1403. Návrh posl. Sedláčka a soudr., aby stát převzal všechna břemena vydržovacích nákladů na střední školy a vykoupil od obcí budovy středních škol.

Tisk 1404. Návrh poslance Šamalíka, Tománka a soudr. na převzetí části vkladů chudobných vkladatelů, příslušníků Čsl. republiky u poštovní spořitelny ve Vídni a vyplacení jich ve valutě československé.

Tisk 1411. Návrh poslance dr. Holitschera, Schäfera, Kirpalové a druhů na vydání zákona, aby stát poskytl prostředky na potírání alkoholismu (současně přikázán též výboru zdravotnickému).

Tisk 1420. Návrh poslance R. Berana, Hálka, Tůmy a soudr. na rozšíření stanice Doňov (současně přikázán též výboru dopravnímu).

Tisk 1430. Návrh poslance Budiga a druhů na změnu § 4 čl. 16. vládního návrhu o dani z obratu (tisk 1196).

Tisk 1442. Návrh poslance Staňka a soudr. na provedení § 1 zákona o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., k účelu zmírnění nouze bytové.

Výboru právnímu:

Tisk 1405. Návrh posl. Pelikána, dr. Uhlíře, Hrušovského a spol. v záležitosti zavedení lhůt pro vyřízení podání, žádosti, stížností a jiné agendy, řízené stranami na státní úřady a úřady podniků a fondů státem spravovaných, všech instancí.

Tisk 1427. Návrh poslance Jokla, Heegera, Häuslera a druhů na zrušení císařského nařízení z roku 1854 (Prügelpatent).

Výboru ústavnímu:

Tisk 1406. Návrh poslancov dr. Markoviča, Zverca, Tadlánka, Bečku na zmenu zákona o poriadku volenia v obciach Československej republiky.

Výboru zemědělskému:

Tisk 1415. Návrh posl. Toužila a soudruhů na vydání zákona o povinné setbě.

Výboru brannému:

Tisk 1468. Návrh poslanca Hancku a spol. na doplnenie branného zákona zo dňa 19. marca 1920, č. 193 Sb. z. a n.

Výboru socialisačnímu:

Tisk 1512. Návrh poslanců Pohla, Schäfera, dr. Czecha, dr. Haase a druhů na vydání zákona o hospodaření uhlím.

Tisk 1513. Návrh poslance Pohla, Schäfera, dr. Czecha, dr. Haase a druhů o zřízení vyvlastňování hospodářských podniků.

Tisk 1514. Návrh posl. Pohla, Schäfera, dr. Czecha, dr. Haase a druhů na socialisování hospodářských podniků.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto návrhy a současně přikázány výboru iniciativnímu.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1536. Návrh posl. Wenzela a druhů na doplnění zákona ze dne 5. února 1907, čís. 26 ř. z. (živnostenského řádu).

Tisk 1551. Návrh posl. Bechyně, dr. Franke, dr. Rašína, Šrámka, Švehly, inž. Bečky, Biňovce, Čuříka, dr. Dolanského, dr. Kubíčka, Laube, Tayerle, Tučného, dr. Wintera a soudr., aby vydán byl zákon o stavebním ruchu.

Předseda: Rozpočtový výbor žádá za prodloužení lhůty o 14 dní u návrhů:

tisk 1397: o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním,

tisk 1398: o přikázání výnosu některých státních daní samosprávným svazkům.

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo souhlasí s prodloužením lhůty, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Lhůta jest prodloužena.

Navrhuji, aby výboru rozpočtovému a dopravnímu pro vládní návrh zákona, kterým se pozměňují ustanovení § 34 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství (tisk 1466) stanovena byla ku podání zprávy lhůta 14 dnů.

Kdo jest pro navrženou lhůtu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To jest většina. Navržená lhůta jest přijata.

Přikročuji k dennímu pořadu, a to nejprve k odstavci 1., totiž ke

1. druhému čtení osnovy zákona, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (tisk 1471).

Zpravodajem výboru soc.-politického jest p. posl. Dubický, zpravodajem výboru zemědělského p. posl. Bergman.

Má pan zpravodaj posl. Dubický nějaký návrh oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Dubický: Nemám.

Předseda: A pan zpravodaj posl. Bergman?

Zpravodaj posl. Bergman: Ne.

Předseda: Budeme tedy hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s osnovou zákona, kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jak byla přijata v předešlé schůzi ve čtení prvém, teď také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Zákon je schválen také ve čtení druhém a tím je vyřízen 1. odstavec denního pořadu dnešní schůze.

Přikročíme ke 2. odstavci, jímž je

2. druhé čtení osnovy zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 1441).

Zpravodajem je pan posl. Dubický. Má nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Dubický: Změny textové jsou v § 13, odstavec 1., a sice za slovem "orgán" jest vypustiti čárku a pak na počátku 2. odst. vynechati číslici "2", ježto přijetím návrhu Markovičova odpadá také číslice "1".

Předseda: Kdo souhlasí s osnovou zákona na omezení práva stěhovacího tak, jak byla v prvém čtení přijata v předešlé schůzi, také ve čtení druhém, a sice s korekturou interpunkční a změnou té číslice, jak byla doporučena panem zpravodajem, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Osnova zákona se schvaluje také ve čtení druhém.

Přikročíme ke 3. odstavci, jímž je

3. druhé čtení osnovy zákona o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení a obmezeném odkladu a přerušení trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 1443).

Zpravodaji jsou p. posl. dr. Meissner a p. posl. Johanis. Není žádné korektury?

Zpravodaj posl. dr. Meissner: Není.

Předseda: Budeme tedy hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s osnovou zákona o trestních pracovních oddílech, jak byla přijata v prvém čtení, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Zákon je schválen také ve čtení druhém a tím je vyřízen 3. odstavec denního pořádku.

Přikročíme ke 4. odstavci, jímž je

4. hlasování o návrhu výboru imunitného o žiadosti ministerstva vnútra čís. 70.269/1920/2, aby poslanecká snemovňa prejavila súhlas so stíhaním poslanca Svetlíka pre priestupok (tisk 1470).

Zpravodajem je pan posl. Dyk.

Přikročíme k hlasování. Prosím pány, aby zaujali místa. (Děje se.)

Ježto v minulé schůzi vykonána byla o věci této rozprava i doslov zpravodajův, dám hlasovati o návrhu zpravodaje výboru imunitního, aby projeven byl souhlas se stiháním poslance Svetlík a administrativním řízením.

Kdo souhlasí s vydáním posl. Svetlíka, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh je přijat a tím je 4. odstavec denního pořádku dnešní schůze vyřízen.

Přistoupíme k 5. odstavci, jímž jest

5. hlasování o návrhu na zkrácené projednávání podle! 55 jedn. řádu osnov zákonů ve věcech bytových.

Ježto vláda podle došlého přípisu předsedy ministerské rady odvolala vládní návrhy:

1. zákona o bytovém fondu pro státní zaměstnance (tisk 1318),

2. zákona o losové státní výpůjčce republiky Československé (tisk 1319),

3. zákona o další podpoře stavebního ruchu (tisk 1322),

4. zákona o změnách stavebního řádu pro Moravu (tisk 1363),

5. zákona o změně stavebního řádu pro Čechy (tisk 1365),

6. zákona o úlevách ze stavebního řádu pro Slezsko (tisk 1425),

7. zákona o zabírání bytů obcemi (tisk 1046).

jest zde ve věcech bytových iniciativní návrh posl. Bechyně, dr. Franke, dr. Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. na vydání zákona o stavebním ruchu, kterýžto návrh obírá se materií odvolaných vládních osnov (tisk 1551). Iniciativní návrh ten byl dnes rozdán tiskem.

Navrhuji, aby návrh tento projednán byl jako pilný jednáním zkráceným podle § 55 jedn. řádu.

K odůvodnění návrhu nepotřebuji než poukázati na to, že otázky bytové a stavební jsou z nejnaléhavějších a nejkritičtějších otázek dnešní doby a že jejich řešení je s to působiti na zlepšení sociálních poměrů způsobem co nejpříznivějším a to tím příznivěji, čím toto řešení bude rychlejší.

Budeme tedy hlasovati. Žádám o zaujetí míst. (Děje se.)

Žádám tedy pány poslance, kteří souhlasí, aby návrh shora jmenovaný projednán byl řízením zkráceným podle § 55 jedn. ř. a aby súčastněným výborům bylo uloženo, aby tento návrh poslanců Bechyně, dr. Franke, dr. Rašína, Šrámka, Švehly a soudr. projednaly do zítřka do 10 hodin dopol., nechť pozvednou ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh na přiznání zkráceného řízení tomuto návrhu byl přijat.

Teď přerušuji schůzi, a to do 5 hod. odpoledne za tím účelem, aby iniciativní výbor, po případě výbor sociálně-politický a rozpočtový mohly se věcí právě jim přikázanou zabývati.

Současně svolávám na 3. hod. odpolední poradu pánů předsedů klubovních, do svého presidiálního salonu.

V 5 hod. odpoledne bude pokračováno ve schůzi plenární.

(Schůze přerušena ve 2 hod. 40 min. odpoledne - opět zahájena v 5 hod. 15 min. odpoledne.)

Předseda (zvoní): Zahajuji opět schůzi a přikročím k 6. odstavci denního pořadu, ke

6. zprávě výboru rozpočtového o usnesení senátu (tisk 1434) o návrhu senátora dr. Fáčka a soudruhů na zrušení zákona ze dne 25. června 1919 č. 378 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919 č. 432 Sb. z. a n. (tisk 1532).

Zpravodajem jest pan posl. dr. Dolanský. Jest přítomen? (Posl. Dubický: Právě jsme skončili výbor.) Prosím, aby pan posl. dr. Dolanský byl povolán.

(Po příchodu zpravodajově:)

Prosím pana zpravodaje dr. Dolanského, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. dr. Dolanský: Vážená sněmovno! Rozpočtový výbor souhlasí s tím, aby podle usnesení senátu byl zrušen zákon ze dne 25. června 1919, čís. 378 Sb. z. a n., který doposud nutil k ohlašování nájmu, pachtu a poplatku ze smluv nájemních a pachtovních. Zákon ten míněn byl původně za tím účelem, aby podepřel akci soupisovou, totiž aby vyšetřila státní správa, kdo má majetek, avšak dává jej v nájem, aby byl tak indirektně nucen jej přiznat k soupisu a aby tak pachtýři i majitelé byli pak podle toho přiměřeně k dávce povoláni.

Tento důvod provedením soupisové akce pominul. Vedle toho zákon sám minul se valnou měrou cíle, poněvadž očekávaný výnos poplatků těch selhal. Nad to pak technická manipulace byla tak složitá a nákladná, že zákon ten nijakým způsobem očekávání v něj kladené nesplnil. Poněvadž z těchto tří důvodů uznal rozpočtový výbor, že jest zákon zrušiti, předkládá návrh zákona, jak jest obsažen v tisku 1532, a navrhuje, aby sněmovna zákonu tomu udělila ústavní schválení.

Předseda (zvoní): K slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá. Budeme tedy hlasovat. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Poněvadž zákon má pouze 7 paragrafů, jest nevelký, materie jednotná, pozměňovací návrh žádný učiněn nebyl, míním dát o něm hlasovat v celku najednou. Námitek proti tomu není? (Nebylo.)

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona s §§ 1-7 incl., s nadpisem a úvodní formulí ve znění, obsaženém ve zprávě výborové a doporučeném panem zpravodajem, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon jest schválen v prvém čtení. Druhé čtení dám na denní pořad schůze příští.

Tím jest vyřízen odstavec 6. denního pořadu dnešní schůze a přistoupíme k odstavci 7., jímž jest


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP