Pondělí 14. února 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

133 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři: dr. Brdlík, dr. Burger, dr. Fajnor, dr. Gruber, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka, dr. Šusta; zástupce ministerstva financí odborový přednosta dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce dr. Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 54. schůzi poslanecké sněmovny.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Hackenberg a omlouvá se na čtyři týdny 3. únorem počínajíc.

Neodkladným zaměstnáním jsou zaneprázdněni - a udílím jim tudíž dovolenou na tento týden - poslanci Antonín Černý, Prokeš, Janček.

Dovolenou pro dnešní schůzi pro neodkladné zaměstnání udílím posl. dr. Šrobárovi, Sopkovi, Oktávci, Bečkovi, Kučerovi.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Klub poslanců republikánské strany čsl. venkova vysílá do výboru zásobovacího místo posl. Bráneckého posl. Berana.

Do výboru soc.-politického vysílá klub čsl. socialistů místo posl. Laube posl. Pelikána, klub poslanců čsl. národní demokracie místo posl. inž. Nováka posl. dr. Matouška, Klub der deutschen christ.-soz. Volkspartei na schůzi dne 10. t. m. místo posl. Schälzkyho poslance Bobka.

Klub der deutschen soz.-dem. Arbeiterpartei vyslal do výboru zásobovacího na schůze dne 10. a 11. t. m. místo posl. Hackenberga posl. Kirpalovou.

Ve schůzi sociálně-politického výboru dne 10. února t. r. zvolen byl zapisovatelem posl. Brožík.

Předseda: Došly tyto vládní návrhy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Vládní návrh zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné.

Vládní návrh zákona o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem.

Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu.

Předseda: Došly tyto návrhy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Návrh posl. dr. Matouška a soudr. na novelisaci zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a nař.

Návrh posl. dr. Bartoška a spol., aby vzhledem k výsledkům sčítání lidu byla zákonem nově upravena otázka příspěvků pro účely církevní z prostředků státních a veřejnoprávních korporací.

Návrh posl. Špatného, Trnobranského, Zeminové a spol. na zařazení města Nuslí-Pankráce do I. třídy aktivních přídavků.

Návrh posl. Johanise a soudr. na doplnění zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 289 Sb. z. a n., jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků.

Předseda. Došly tyto interpelace:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. ministru pro zásobování lidu o nezákonném rozvrhu okresního kontingentu obilního na jednotlivé zemědělské podniky.

Interpelace posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. ministru veřejných prací o uvolnění obchodu uhlím.

Interpelace posl. dr. Kafky, Kostky a druhů ministru sociální péče o národnostním složení sociálně-politického badatelského ústavu.

Interpelace posl. Simma, Wenzela a druhů ministru pro veřejné zdravotnictví, jak se provádějí zkoušky zubních techniků.

Předseda: Byly podány tyto dotazy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Dotaz posl. inž. Junga a druhů ministru spravedlnosti, jak jsou zaměstnanci justiční správy zkracováni na dietách.

Dotaz posl. Patzla a druhů ministru národní obrany o jednání vojenských úřadů v Pardubicích s německými vojíny.

Dotaz posl. Šamalíka, Hlinky, Adamovského předsedovi vlády o proticírkevní agitaci městského zastupitelstva ve Vlašimi.

Dotaz posl. Josefa Kříže správci ministerstva financí o zrušení existenčních přídavků pro nižší kategorie státních zaměstnanců na Slovensku.

Dotaz posl. dr. Lodgmana ministru financí o žádosti spisovatele a finančního komisaře v. v. dr. K. H. Strobla v Perchtolsdorfu u Vídně o povolení, aby mohl odpočivné bráti v cizině.

Dotaz posl. Schälzkyho, dr. Luschky a druhů ministru pošt o snížení autobusové sazby s 80 na 60 haléřů za 1 km na tratích poštovních autobusů.

Dotaz posl. dr. Luschky a druhů ministru vnitra, jak se ztěžuje cestovní spojení s cizinou schválnostmi při vydávání pasů.

Dotaz posl. Böhra, Scharnagla, Marka, dr. Feierfeila a druhů ministrům vnitra, sociální péče a zásobování lidu o nedostatečné vládní pomoci pro Rudohoří.

Dotaz posl. dr. Matouška a druhů ministru vnitra o tom, jak jmenováni byli sčítací komisaři v Jablonci n./N.

Předseda: Došly tyto odpovědi:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Odpověď vlády na dotaz posl. dr. Lehnerta a soudr. o postupu Státního pozemkového úřadu, urážejícím veškeré právní pojmy, při pronajímání buď v Krkonoších.

Odpověď ministra národní obrany a zahraničních věcí na dotaz posl. Tausika, Surányiho, Kunsta a soudr. o činnosti francouzských důstojníků a zasahování jich do vnitropolitických záležitostí, jakož i o týrání čsl. příslušníků, internovaných v Uhrách.

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. Sajdla o daňových předpisech v obci Plasech u Plzně.

Odpověď ministerského předsedy v zastoupení ministra zahraničních věcí na dotaz posl. dr. Dolanského, dr. Mazance, a soudr. o uveřejnění mírových smluv ve Sbírce zákonů a nařízení.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Kučery o oprave článku "Před vyživovací katastrofou" v nymburské "Volnosti" ze dne 18. listopadu 1920.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Laube stran žádosti o znovuzahájení prací ve stříbrných, olověných a cínových dolech na Přibyslavsku, podané ministerstvu veřejných prací organisací čsl.sociální strany v Pohledu u Něm. Brodu.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Schollicha o postupu presidenta krajského soudu v Novém Jičíně.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Bradáče, Dubického a soudr. o výnosu okresních přirážek v horských okresích severočeských Železný Brod, Český Dub, Mnichovo Hradiště, Semily, Turnov a Vysoké nad Jizerou.

Odpověď ministrů národní obrany, vnitra, spravedlnosti a zahraničních věcí na dotaz posl. dr. Hajna, dr. Matouška a soudr. o poměrech v josefovském táboře ruských zajatců.

Odpověď ministra zemědělství na interpelaci posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. ve věcech stanovení maximálních cen na dobytek hovězí a dohledu zdravotním (tisk 311).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. dr. Luschky a soudr. o uveřejnění ustanovení o opčním právu z mírových smluv (tisk 841).

Odpověď ministra národní obrany a ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Kubíčka a soudr., týkající se bezodkladné repatriace bývalých ruských zajatců z tábora v Josefove (tisk 705).

Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. dr. Noska, Adámka a soudr. o nesnesitelné drahotě uhlí (tisk 676).

Předseda: Došla tato sdělení od vlády a senátu:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Od vlády:

Presidium ministerské rady R. Č. oznámilo sem přípisem ze dne 12. února 1921 č. j. 5327/21 m. r., že senátu N. S. R. Č. předložilo k projednání a schválení dne 12. února 1921 vládní návrh zákona, kterým se zavádí 24hodinové měření času.

Od senátu:

Usnesení o zprávě rozpočtového výboru o nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 524 Sb. z. a n., jímž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotní přirážky (tisk 443). Usnesení o zprávě rozpočtového výboru o nariadení vlády Československej republiky ze dňa 5. októbra 1920, č. 556 Sb. z. a n. o výpomoci pri škodách válečných (tisk 442).

Unesení o zprávě sociálně-politického výboru o dodatečném schválení ve smyslu § 3 zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 Sb. z. a n. vládního nařízení, kterým se prodlužuje zmocněni obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n. (tisk 440).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1517. Zpráva zemědělského výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1298), upravujícího starší smlouvy o těžbě dřiví.

Tisk 1533. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1437) o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921.

Tisk 1538. Zpráva soc.-politického výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1199) o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti.

Tisk 1500. Zpráva zemědělského výboru o návrzích posl. Dubického a spol. (tisk 832), Koudelky a spol. (tisk 570), Zierhuta a spol. (tisk 60), dr. Hahna a spol. (tisk 85), Zierhuta a spol. (tisk 442) a dr. Lehnerta a spol. (tisk 445) na doplnění zákona ze dne 7. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům.

Tisk 1515. Zpráva I. výboru dopravního, II. výboru rozpočtového o návrhu posl. Sedláčka a soudr. (tisk 691) na rozšíření a úpravu nádražní budovy v Ku novicích u Uherského Hradiště.

Tisk 1516. Zpráva I. výboru kulturního, II. výboru rozpočtového o návrhu posl. Horáka, Pastyříka a spol. (tisk 590) na odstoupení a převzetí jeskyně Macochy na Moravě do státní správy a o vybudování řádných komunikací a Národního parku v Moravském Krasu.

Tisk 1518. Zpráva právního výboru o usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk 1435), kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří.

Tisk 1523. Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 1190) o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i poplatků přímo placených.

Tisk 1532. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení senátu (tisk 1434) o návrhu senátora dr. Fáčka a soudr. na zrušení zákona ze dne 25. června 1919 č. 378 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmů a pachtů a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432 Sb. z. a n.

Tisk 1534. Zpráva I. soc.-politického výboru, II. rozpočtového výboru o návrhu posl. Prokůpka a spol. (tisk 584) v zálež. přidělení subvence v obnosu 2,000.000 Kč Československému červenému kříži.

Tisk 1535. Zpráva I. branného výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1017) a o návrhu poslance Jokla a soudr. (tisk 835), kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1491. Vládní návrh zákona, jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n. o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového) o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Tisk 1504. Vládní návrh zákona, kterým se mění ustanovení § 1154 obč. zákona.

Předseda: Dále byly rozdány tiskem zápisy a těsnopisecké zprávy. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Zápis o 20. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze ve čtvrtek dne 11. listopadu 1920.

Zápis o 21. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze dne 12. listopadu 1920.

Zápis o 22. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze dne 17. listopadu 1920.

Zápis o 23. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze dne 23. listopadu 1920 odpoledne.

Zápis o 24. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze v úterý dne 23. listopadu 1920 večer.

Zápis o 25. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze ve středu dne 24. listopadu 1920.

Zápis o 30. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze v pátek dne 3. prosince 1920.

Těsnopisecká zpráva o 19. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze ve středu dne 10. listopadu 1920.

Těsnopisecká zpráva o 22. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze ve středu dne 17. listopadu 1920.

Těsnopisecká zpráva o 23. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze v úterý dne 23. listopadu 1920 odpoledne.

Těsnopisecká zpráva o 24. schůzi poslanecké sněmovny NSRČ. v Praze v úterý dne 23. listopadu 1920 večer.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly rozdány tiskem interpelace.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1478. Interpelace poslance Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. vládě, zda zamýšlí provésti revisi krátkodobých pachtů dle § 63 přídělového zákona uzavřených.

Tisk 1479. Interpelace poslance Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. vládě, kdy hodlá zrušiti vázané hospodářství.

Tisk 1480. Interpelace poslance Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. ministru pro zásobování lidu a ministru zemědělství, kdy zamýšlejí stanoviti závazné ceny zemědělských plodin a výrobků.

Tisk 1481. Interpelace poslance Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. ministru zemědělství, obchodu, financí v záležitosti zrušení vývozního poplatku za jetelová semena.

Tisk 1482. Interpelace poslance Petrovického a soudr. ministru železnic a veřejných prací o zpožďování vlaků, a o dodávce špatné jakosti uhlí drahám.

Tisk 1483. Interpelace poslance Petrovického a soudr. ministru zemědělství a ministru pro zásobování lidu o odpírání prodeje užitkového dříví lesními úřady panství v Brandýse n./L., Poděbradech a všeobecně všude živnostníkům je zpracujícím.

Tisk 1484. Interpelace poslance Petrovického a soudr. ministru pro zásobování lidu o překročování kompetence místní hospodářskou radou ve Střešovicích.

Tisk 1485. Interpelace dr. Rašína, G. Navrátila a druhů ministru železnic o potřebě jihočeského ředitelství státních drah v Budějovicích.

Tisk 1486. Interpelace poslance Chalupníka, Prokeše, Černého a soudr. ministru vnitra a ministru železnic o vydávání a potvrzování dělnických průkazů na levnější jízdu po dráze.

Tisk 1487. Interpelace poslance dr. Uhlíře a spol. ministru vnitra a ministru školství a národní osvěty o poměrech v kinematografii.

Tisk 1493. Interpelace poslance dr. Körmendy Ékese a soudr. ministerskému předsedovi o zpětném dosazení propuštěných státních veřejných úředníků na jejich dřívější místa.

Tisk 1494. Interpelace poslance dr. Körmendy Ékese a soudr. ministru financí o zvýšení a další výplatě podpor válečným vdovám a sirotkům.

Tisk 1495. Interpelace poslance dr. Noska, Adámka a druhů ministru zásobování lidu o nestejném a stranickém přidělování mouky jednotlivým konsumům.

Tisk 1498. Interpelace posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů min. předsedovi o státní příslušnosti obyvatelstva obcí, rozdělených mezi Československou republiku a Polsko.

Tisk 1499. Interpelácia posl. Krejčího, Svetlíka a spol. na ministerského predsedu a min. s plnou mocou pre Slovensko týraní chudoby župy zemplinskej tamojším četníctvom.

Tisk 1502. Interpelace posl. Bergmana Maška, Zavřela a soudr. min. pro zásobování lidu o nezákonném rozvrhu okres. kontingentu obilního na jednotlivé zemědělské podniky.

Tisk 1503. Interpelace posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. min. veř. prací o uvolnění obchodu uhlím.

Tisk 1522. Interpelace posl. Kaderky, Čuříka a soudr. min. zahraničních věcí ve věci Těšínska a plebiscitu v Horním Slezsku.

Předseda: dále byly počátkem dnešní schůze tiskem rozdány odpovědi.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1496. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Bezděka, Myslivce, Rýpara a soudr. o vydávání výnosů tohoto ministerstva, v nichž žádá se na vojenských duchovních písemné prohlášení "sub fide sacerdotali".

Tisk 1497. Odpověď ministra vnitra a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na interpelaci poslance Tománka a spol. o násilném zřízení četnické stanice v obci Uníně, župa nitranská.

Tisk 1505. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o postupu při udělování československého státního občanství.

Tisk 1509. Odpověď min. soc. péče na interpelaci posl. Schälzkyho a soudr. ve věci používání zápůjčkových fondů pro válečné poškozence, zákona o nuceném zaměstnání válečných poškozenců, ve věci slepců a ve věci rozdělení fondů dle národnosti.

Tisk 1510. Odpověď min. spravedlnosti na interpelaci posl. Schweichharta, Fischera a druhů o omezení výhod trestancům.

Tisk 1511. Odpověď min. školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o mimořádných dotacích středním školám.

Tisk 1527. Odpověď správce min. financí na interpelaci posl. Sajdla, Pechmanové a soudr. o jmenování berních úředníků.

Předseda: Došlo vládní nařízení.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem.

Předseda: Přikazuji je výboru pro zálež. průmyslu, obchodu a živností, výborů rozpočtovému a výboru pro dopravu a veřejné práce.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a zároveň přikázány výboru iniciativnímu tyto návrhy:

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Tisk 1476. Návrh poslance Landové-Štychové, Zeminové, Pechmanové, Sladkého, Slavíčka, Sajdla a spol., aby upravena byla organisace dívčích škol odborných a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé.

Tisk 1492. Návrh posl. Patzela a druhů na změnu zákona ze dne 23. července 1919, č. 443 o služebních poměrech obecních úředníků a zákona ze dne 23. července 1919, č. 444 o služebních poměrech úředníků okresních zastupitelstev.

Tisk 1501. Návrh posl. dr. Matouška a soudr. na novelisaci zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n. o pensijním pojištění.

Předseda: Iniciativní výbor ve schůzi dne 9. února 1921 k řádnému projednání přikázal návrhy výborům takto.

Zástupce sněm. tajemníka dr. Mikyška (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 1183. Návrh posl. Hirsche, Tauba, dr. Haase a druhů, aby změněn byl § 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 31. Sb. z. a n.

Tisk 1206. Návrh posl. Knirsche a druhů, aby byla prodloužena platnost nařízení ze dne 28. února 1919, č. 108. Sb. z. a n. o obmezení vypršeni lhůt u služebních poměrů a aby bylo doplněno nouzovými nařízeními o placení odbytného (současně přikázán státně-zřízeneckému výboru).

Tisk 1244. Návrh posl. dr. Matznera a soudr., aby bylo zařaděno úřednictvo poštovního úřadu pošt. šek. úřadu skupiny C do skupiny B státních úředníků podle služební pragmatiky (současně se přikazuje výboru státně-zřízeneckému).

Tisk 1252. Návrh posl. Buřívala, Tučného a spol., aby soudní podúředníci jmenováni byli úředníky (současně se přikazuje výboru státně-zřízeneckému).

Tisk 1253. Návrh posl. Daruly a súdr., ktorým sa poskytuje stála výpomoc obci Vrútky obydlenej väčšinou štátnými zamestnanci (současně se přikazuje výboru dopravnímu).

Tisk 1258. Návrh posl. Tayerle, Geršla, Kleina a soudr. na změnu § 6 zákona ze 7. ledna 1920, č. 315. Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích.

Tisk 1312. Návrh posl. Böhra a druhů na opatření, jímž se uvolňují vkladatelům spořitelen vklady ke stejně vysokému odepsání dluhu týchž vkladatelů u těchže spořitelen.

Tisk 1323. Návrh posl. Kučery a soudr. na vydání zákona o zcizení státního nemovitého majetku (současně přikázán zemědělskému výboru).

Tisk 1372. Návrh posl. Remeše, Pika, Ulricha a soudr., jímž mění se zákon z 18. listopadu 1919, č. 617 Sb. z. a n. (současně se přikazuje výboru sociálně-politickému).

Výboru kulturnímu:

Tisk 1124. Návrh posl. Veverky, Petrovického, Votruby a soudr. na pozvednutí úrovně produkce předloh pro řemesla přísným výběrem, pokud je opatřuje stát pro své školy, a svépomocnými akcemi vedenými ministerstvem školství (současně se přikazuje výboru živnostenskému).

Tisk 1238. Návrh posl. Špatného, dr. Uhlíře, Trnobranského na zřízení Dělnického reálného gymnasia v Praze.

Tisk 1300. Návrh posl. Warmbrunna, Hillebranda, Deutschové a druhů o schválení školních knih a učebných pomůcek pro všechny veřejné ústavy neb soukromé školy s právem veřejnosti.

Tisk 1366. Návrh posl. Landové-Štychové, Zeminové, Hrušovského a spol., aby bol vydaný zákon k zamedzeniu nemravného inserovania v časopisoch (současně se přikazuje výboru právnímu).

Tisk 1367. Návrh posl. dr. Matouška, dr. Lukavského a G. Navrátila na vydání zákona, jímž upravují se hmotné poměry učitelů ustanovených při trestnicích pro muže v republice Československé (současně se přikazuje výboru rozpočtovému).

Výboru státně-zřízeneckému:

Tisk 1131. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy a soudr. na změnu § 52 zákona z 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. o služebním poměru státních úředníků a sluhů (služ. pragm.) (současně přikázán výboru rozpočtovému).

Tisk 1224. Návrh posl. Pelikána, Pechmanové a spol. v zálež. vydání zákona o státních výpomocech na zařízení domácnosti pro státní zaměstnance, učitele, jakož i zaměstnance v podnicích i fondech státem spravovaných v případě uzavření sňatku (současně se přikazuje výboru rozpočtovému).

Tisk 1240. Návrh posl. Brodeckého, Pechmanové, G. Navrátila, Blažka, Chalupy R. a soudr., jímž se mění zákon z 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a nař. o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (současně se přikazuje výboru rozpočtovému).

Tisk 1369. Návrh posl. Blažka a soudr. na vydání zákona o organisaci služby v dílnách a výtopnách československých státních drah.

Výboru právnímu:

Tisk 1215. Návrh posl. dr. Czecha, Čermaka, Hillebranda a druhů na zrušení nařízení o zastavení činnosti porotních soudů.

Tisk 1263. Návrh posl. Kubála a súdr. na zmenu niektorých ustanovení XIV z. čl. z r. 1914 o tlači (současně se přikazuje výboru ústavnímu).

Tisk 1373. Návrh posl. dr. Kubíčka, Berana, dr. Černého a druhů na doplnění zákona ze dne 6. února 1920, č. 117 Sb. z. a n. o zavedení a vybírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy.

Tisk 1359. Návrh posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky a druhů na okamžité obnovení činnosti porotních soudů.

Výboru dopravnímu:

Tisk 1241. Návrh posl. Dubického a spol. na sestátnění a prodloužení místní dráhy Dětenice-Taxis z Dobrovice do nádraží Dobrovice, aby docíleno bylo spojení s tratí Nymburk-Mladá Boleslav, a to jak pro dopravu osob tak i zboží.

Tisk 1259. Návrh posl. Johanise a soudr. na dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást v okresu Jílovském (současně se přikazuje výboru sociálně-politickému).

Výboru soc.-politickému:

Tisk 1134. Návrh posl. Toužila a soudr. o zabírání bytů obcemi.

Tisk 1207. Návrh posl. Knirsche a druhů, aby prodloužena byla platnost nařízení ze dne 24. dubna 1920 č. 395 Sb. z. a n. o zachování služebních poměrů, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

Tisk 1262. Návrh posl. Al. Kříže a soudr., aby ministerstvo spravedlnosti ve shodě s ministerstvem obchodu, vnitra a financí vydalo nařízení o zřízení živnost. soudu v C. Budějovicích.

Výboru brannému:

Tisk 1249. Návrh posl. Šamalíka, Fr. Navrátila, Adámka, Záruby, Rýpara a soudruhů na změnu branného zákona ze dne 19. března 1920.

Tisk. 1301. Návrh posl. Mayera, dr. Hanreicha a druhů na zavedení dovolených na setí a žně pro vojáky čsl. branné moci.

Výboru zásobovacímu:

Tisk 1304. Návrh posl. Petrovického a soudr., aby v letošní sklizni byl volný obchod s brambory.

Tisk 1305. Návrh posl. Petrovického a soudruhů, aby byl volným nákup mouky a luštěnin v cizině.

Výboru zemědělskému:

Tisk 1307. Návrh posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. na zušlechtění hovězího a vepřového dobytka.

Tisk 1311. Návrh posl. Vahaly a soudr. na doplnění zákona z 6. února 1920, č. 117, aby zemědělcům, jichž koně státním hřebcem byli nakaženi, byla dána plná náhrada.

Výboru zdravotnickému:

Tisk 1320. Návrh posl. dr. Holitschera, Palme, Kirpalové a soudruhů na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP