Úterý 8. února 1921

Začátek schůze v 7 hod. 35 min. večer.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Marek, Záruba.

209 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Hotowetz, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 53. schůzi poslanecké sněmovny.

Dovolenou udělil jsem pro dnešní schůzi posl. Čundrlíkovi, posl. Beranovi, posl. Sonntágovi pro neodkladné zaměstnání; posl. dr. Kmeťkovi z téhož důvodu na dobu od 8. do 20. února t. r.

Chorobou pro dnešní schůzi omlouvá se posl. V. Mark.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám, aby byly sděleny.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců Bund der Landwirte vysílá do výboru zemědělského místo posl. Röttla posl. Windirsche a do výboru státně-zřízeneckého místo posl. Schuberta posl. Josefa Fischera.

Klub poslanců republ. strany čsl. venkova vysílá (pro zítřejší schůzi) do výboru zemědělského místo posl. Dubického posl. Vahalu a do výboru sociálně-politického místo posl. Dubického posl. Křemena.

Klub poslanců čsl. sociálně-demokratické strany dělnické vysílá do výboru iniciativního místo posl. Ant. Černého posl. Hvizdáka, do výboru zemědělského místo posl. Ant. Černého posl. Zverce, do výboru rozpočtového místo posl. Bendy posl. Brožíka, do výboru sociálně-politického místo posl. Lehockého posl. Sychravovou a místo posl. Geršla posl. Brožíka, do výboru dopravního místo posl. Pociska posl. Biňovce.

Klub poslanců čsl. národní demokracie vysílá do výboru sociálně-politického místo posl. Zavřela posl. Maška.

Předseda: Došly některé dotazy. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Jokla, Heegra, Pohla a soudr. ministerskému předsedovi o neslýchané svévoli a násilí úřadů na Hlučínsku.

Dotaz posl. Roschera a soudr. ministrům pošt, obchodu a železnic o přijímání poštovních balíčků v okresu frýdlandském a o obtížích, které se činí dopravě rychlozboží.

Dotaz posl. Laube ministru vnitra o stanovení vysokých cen užitkového, palivového dříví od lesní správy v Chlumci n. Cidl. zemskou politickou správou.

Dotaz posl. Laube ministru národní obrany o sproštění vojenské povinnosti domobrance Ant. Říhy, stíženého rheumatismem.

Předseda: Dále došla interpelace.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Interpelácia poslancov Krejčího a Svetlíka na ministerského predsedu a ministra s plnou mocou pre Slovensko ohľadom týrani chudoby župy zemplinskej tamojším četníctvom.

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tyto zápisy:

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Nebuška (čte):

Zápis o 16. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č. v Praze dne 4. listopadu 1920.

Zápis o 17. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č. v Praze dne 5. listopadu 1920.

Zápis o 18. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č. v Praze dne 9. listopadu 1920.

Zápis o 19. schůzi posl. sněmovny N. S. R. Č. v Praze dne 10. listopadu 1920.

Těsnopisecká zpráva o 21. schůzi posl. sněm. N. S. R. Č. v Praze v pátek dne 12. listopadu 1920.

Předseda: Přikazuji výboru státně-zřízeneckému usnesení senátu N. S. R. Č. o návrhu senátora Pánka na vydání zákona, kterým se zrušuje úřední pojmenování "sluha" u zaměstnanců ve státní službě nebo ve službě podniků a fondů státem spravovaných a nahrazuje titulem "zřízenec" (tisk 1467).

Přistupujeme k dennímu pořadu. Tím je

zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1352) o ražbě drobných mincí (tisk 1477).

Projednávání podle § 55 jedn. řádu bylo odůvodněno zprávou důvodovou k vládnímu návrhu a schváleno dne 3. t. m. ve schůzi 50.

Zpravodajem je posl. dr. Dolanský.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Dolanský: Slavná sněmovno! Nedostatek drobných mincí, v poslední době pak zase přílišný příval jejich ze zemí sousedních do Československé republiky přiměl vládu, že předložila osnovu zákona, která se nalézá v rukou slavné sněmovny. Jednáme o tom, aby poprvé republika Československá užila svého zákonného práva raziti vlastní mince. Osnova vládou předložená byla vzata výborem rozpočtovým za podklad jednání, které provedeno bylo, tuším, 5. února. Výbor rozpočtový nemá zásadních námitek proti zákonu, který vláda předložila, poněvadž se jedná pouze o úpravu dílčí a o úpravu přechodnou. Tím nemá býti nijak zmařena celková úprava měny, která podmíněna jest také zákonem ze dne 14. dubna 1920, čís. 347 Sb. z. a n., totiž zákona o Národní bance československé.

Zkrácení řízení, které bylo usneseno v Národním shromáždění sněmovnou poslaneckou, jest zároveň důvodem, proč naléhá vláda, aby také v druhé sněmovně mohlo provedeno býti rychlé vyřízení zákona a tím uspíšeno rychlé ražení mincí. Jde prozatím o mince 20ti, 50tihaléřové a jednokorunové. Navrženo jest raziti je ze směsi 80ti dílů mědi a 20 dílů niklu. Číslo ražební jest podle vládní osnovy navrženo u 20ti haléřů 350 z jednoho kilogramu, kdežto výbor v tom směru se uchýlil a navrhuje pouze 300.

Důvody k tomu měl v tom, že technické ohledy vyžadují, aby mince nové nebyly příliš lehké, nýbrž trvalé. Tím totiž, že se na nich vyrazí znak republiky a že se jim dává úprava peněz, stává se, že prostředek se příliš prohloubí, kraje vystoupnou a tím by mince tato ovšem neměla trvanlivosti veliké. Pokud se týče 50ti haléřů, přijato bylo číslo vládní osnovou navržené, rovněž tak u korun. Co do úpravy samých mincí, rozpočtový výbor zásadní stanovisko osnovy, aby na líci všech těchto mincí byl malý znak Československé republiky, přijal a ponechává úpravu druhé strany těch mincí uměleckému posudku rozhodčího sboru, který je ustanoven podle zákona ze dne 13. ledna 1920, čís. 45. Vyskytla se sice mínění odchylná, že by měly první naše mince býti vypraveny úplně podle návrhů umělců, ale ohledy státoprávní nutí k tomu, aby na všech byla reservována jedna strana malému znaku republiky Československé. Jsou to zvláště zřetele k sousedním některým říším. Že jest potřebí drobné mince raziti co nejdříve, vysvítá také z toho, že sousední státy, jmenovitě republika Rakouská, narazila sobě v poslední době za 98 milionů drobných 20ti a 10ti haléřů. Kdyby se stalo, že by v některém ze sousedních států okamžitě byla zavedena měna jiná, hrozilo by - a to jest třetí důvod pilnosti projednání tohoto zákona, že by se odtamtud hrnuly rychle mince do naší republiky, což by přirozeně mělo škodlivé důsledky finanční.

Vláda sama slibuje podle osnovy, že uspíší ražení mincí, přes to však prý bude trvati ražba aspoň rok. Důvodem toho průtahu bylo jednak porušení strojů v Kremnici, jednak opatření strojů nových, které jsou poměrně dosti drahé. Za 4 stroje nutno počítati s nákladem 1 1/2 mil. korun a bude jich celkem 16 zapotřebí, i když budou pracovat ve dvou střídách (na dvojí zápřež), tedy přece jen i doba takto vypočtená na místě jednoho roku se dosti protáhne. Výbor rozpočtový při té příležitosti doporučuje opětně vládě, aby s ražbou co nejrychleji začala a tím aby výměnu dosavadních starých mincí, společných se státy suxesivními, umožnila. Zákon sám se rozpadá celkem v 6 § a sluší jenom zmíniti se o ustanovení § 2, kde se stanoví počet mincí, kterých jest raziti částkou 200 milionů Kč. Není to číslice nepoměrná, poněvadž jenom dle výpočtů přibližných, které jsou uváděny v tabulce k vládní osnově, oběh korunových státovek činí něco přes 100 mil. Kč a poněvadž tyto mince mají odpomáhati nouzi drobných, jest pravděpodobno, že asi stejný obnos je přiměřený, když připadá na mince drobné. Ostatně tyto nové drobné mince 20, 50 a 100 haléřové budou při nynější devalvaci zastupovat mince mnohem nižší. Šlo by tu tedy o drobné, jichž by na jednu hlavu připadlo celkem za 7 korun při 14 mil. obyvatelstva v naší republice. Vládě se v zákoně udělila sice plná moc, aby z oběhu všechny dosavadní drobné mince vzala jak to uzná za vhodné, a upravila směnu za drobné mince, ale poměry jsou takové, že nezbývá než ponechati vládě, aby sama rozhodla vhodný okamžik, kdy tak učiní. Nemohu nic jinak než doporučiti slavné sněmovně, aby zákon tak, jak jest navržen, přijala. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen. Debata odpadá.

Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Zákon sám má 5 paragrafů, nadpis a úvodní formuli. Nebyl podán žádný pozměňovací návrh, dám tedy o něm hlasovati v celku.

Jsou snad nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Kdo souhlasí tedy s osnovou zákona, jak je uvedena ve zprávě výborové a jak ji doporučuje p. zpravodaj, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina, zákon jest schválen v prvém čtení.

Teď přistoupíme ke druhému čtení, poněvadž bylo přiznáno předloze této zkrácené řízení ve smyslu § 55 našeho jedn. řádu.

Přeje si p. zpravodaj slovo ke druhému čtení? Není žádná korektura?

Zpravodaj posl. dr. Dolanský: Nikoli.

Předseda: Kdo souhlasí se zákonem tímto, schváleným právě v prvém čteni, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Zákon je schválen ve druhém čtení a tím je denní pořad dnešní schůze vyřízen.

Přistupuji k ukončení schůze a navrhuji podle usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala v pondělí dne 14. února 1921 o 5. hod. odpol. s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva o vládním návrhu zákona (tisk 1190) o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených (zkrácené jednání podle § 55 jednacího řádu) (tisk 1523).

2. Zpráva o vládním návrhu zákona (tisk 1132) o trestním řízení stanném na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zkrácené jednání podle § 55 jednacího řádu).

3. Zpráva výboru sociálně-politického a zemědělského o vládní osnově zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jakož i o návrzích posl. dr. Matouška, Bergmana, dr. Lukavského a druhů (tisk

679) na úpravu požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých (tisk 1471).

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti ministerstva vnútra číslo 70.269/1920/2, aby poslanecká snemovňa prejavila súhlas so stihaním poslanca Svetlíka pre priestupok (tisk 1470).

5. Zpráva výboru pro obchod, průmysl a živnosti o návrhu poslanců Pika, Remeše, Kasíka a soudr. (tisk 99) na úpravu provozování pohřebnictví (tisk 1409).

6. Zpráva výboru rozpočtového a výboru pro dopravu a veřejné práce o návrhu poslanců Sladkého, Landové-Štychové, Draxla a soudr. (tisk 224), aby byla bezodkladně vybudována účelná a důstojná budova pro české státní reformní reálné gymnasium v Duchcově (tisk 1410).

7. Zpráva výboru dopravního o návrhu poslance Šamalíka a soudr. (tisk 50) na vybudování elektrické trati Brno-Jedovnice-Sloup (v Moravském Krasu) (tisk 1469).

8. Zpráva výboru zemědělského o návrhu poslanců Berana, Jaroslava Hálka a soudr. (tisk 54) v příčině zajištění expedice strojených hnojiv z továren před podzimním osevem (tisk 1473).

9. Zpráva výboru zemědělského o návrhu poslanců Berana, Jar. Hálka a soudr.(tisk 55) v příčině opatření hnojivého vápna pro podzimní setí (tisk 1474).

10. Zpráva výboru zemědělského o návrhu posl. Berana, Jaroslava Hálka a soudr. . (tisk 56), aby zajištěna byla výroba strojených hnojiv v tuzemských továrnách na strojená hnojiva (tisk 1475).

11. Druhé čtení osnovy zákona o omezení práva stěhovacího (tisk 1441).

12. Druhé čtení osnovy návrhu poslance Hrušovského a spol., aby byl vydán zákon o zřízení trestních pracovních oddílů a osnovy zákona o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučeni podmíněného odsouzení při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz (tisk 1443).

13. Ústní zpráva výboru zemědělského o petici jednot československých malozemědělců, domkářů a živnostníků v Postupicích, aby co nejrychleji byla prováděna pozemková reforma.

14. Ústní zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o petici zastupitelského shromaždenia mesta Tisovca, aby asi 10 kilometrov dlha spojovacia železničná čiára "Tisovec-Muráň" súrne vystavena bola.

Jsou snad nějaké námitky proti dennímu pořadu mnou navrženému, nebo proti dnu? (Nebyly.)

Není tomu tak. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze o 7 hod. 54 min. večer.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP