Čtvrtek 3. února 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech.

Zapisovatelé: Kreibich, Špatný.

218 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Fatka, dr. Gruber, Husák; zástupce min. financí odb. přednosta dr. Vlasák.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 50. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluven jest chorobou na dnešní a zítřejší schůzi místopředseda dr. Hruban.

Dovolenou udělil jsem na dnešní schůzi pro soudní řízení posl. Palmemu a Hausmannovi, pro veřejné povinnosti posl. Kaufmanovi; na 2 schůze pro neodkladné zaměstnání posl. Zvercovi a Tadlánkovi.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Ve výboru sociálně-politickém nastupuje posl. inž. L. Novák za posl. dr. Matouška a posl. Zavřel za posl. Maška, dále na dnešní schůzi posl. Deutschová za posl. Roschera.

Předseda: Došlo vládní nařízení. Žádám o jeho sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Nařízení vlády ze dne 20. ledna 1921, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880, č. 37 ř. z., o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru, a zák. čl. VII. z r. 1888 o úpravě zvěrolékařství.

Předseda: Přikazuji je výboru zemědělskému, výboru pro veřejné zdravotnictví a výboru rozpočtovému.

Dále došly vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Vládní návrh zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických.

Vládní návrh zákona o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921.

Vládní návrh zákona o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin.

Předseda: Došel návrh. Žádám o jeho sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. Staňka a soudr. na provedení § 1 zákona o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. zák. a nař. k účelu zmírnění nouze bytové.

Předseda: Dále došly některé interpelace.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Interpelace posl. Rozsypalové, Myslivce, dr. Noska a soudr. ministru školství a národní osvěty o agitaci pro československou církev ve škole.

Interpelace posl. Stříbrného a soudr. ministru vnitra a veřejných prací, jak okresní politické správy zemské dosavad provádějí vyvlastňovací zákon ze dne 17. prosince 1919.

Interpelace posl. Křemena a soudr. ministru zemědělství v záležitosti dovozu sadbových bramborů z Holandska, podezřelých rakovinou.

Interpelace posl. Surányiho a soudr. ministru vnitra a ministru železnic o propuštění železničních zřízenců ve Vrútkách.

Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. o jmenování odborných poradců pro příděl zabrané půdy státním Pozemkovým úřadem v Praze.

Interpelace posl. Pelikána, Slavíčka, Sajdla a spol. ministru obchodu pro poskytnutí ochrany elektroinstalatérským živnostem proti útlaku se strany elektráren a elektrotechnických velkopodniků.

Interpelácia posl. Stodolu a spoločnikov na ministra financií o odvedení 15% dávky učastinnárskeho kapitálu akciových spoločností, nachádzajúcich sa na Slovensku, maďarskej vláde.

Předseda: Dále došly odpovědi.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Brunara a soudr. o vyloučení obcí Dlouhomilova a Sudkova z polit. a soudního okresu zábřežského a připojení jich k politickému a soudnímu okresu šumperskému.

Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. Krause o předpisování udržovacích nákladů na úřady pro nezaměstnané městům, v nichž tyto úřady jsou.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Prokeše, Chalupníka, J. Černého a soudr. o nepředpisování daní velikým průmyslovým závodům ve Štramberku.

Odpověď vlády na interpelaci posl. Kříže a soudr. o vyměňování rakouské měny v inkorporovaném území Vitorazska za valutu československou (tisk 1018).

Odpověď vlády na interpelaci posl. inž. Junga a soudr. o událostech při krvavé slavnosti letního slunovratu v Jihlavě (tisk 340).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. Schälzkyho a soudr. ve věci používání zápůjčkových fondů pro válečné poškozence, zákona o nuceném zaměstnání válečných poškozenců, ve věci slepců a ve věci rozdělení fondů dle národnosti (tisk 1051).

Odpověď předsedy vlády. ministra veřejných prací a ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Sladkého, Draxla. Trnobranského a spol. ve věci majitelů povrchu v revíru ostravsko-karvínském (tisk 899).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. Bezděka, Sedláčka a soudr., zdali jsou mu známy smutné poměry českého reálného gymnasia v Hustopeči na Moravě (tisk 964).

Odpověď ministra vnitra v dohodě s ministrem pro zásobování lidu na interpelaci posl. Adámka a soudr. o nešetření státních základních zákonů rekvisičními komisemi (tisk 803).

Odpověď ministra vnitra a ministra sociální péče na interpelaci posl. Landové-Štychové, Hrušovského a spol. o poměrech v ubikacích slovenských vystěhovalců v Praze a jejich vykořisťování agenty dopravních společností (tisk 782).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Křepka, Böhra, dr. Lodgmana, inž. Junga, dr. Kafky a druhů o usnesení okresní správní komise v Plzni (tisk 908).

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Simma a soudr. ve věci úprav na Bílé Desné v zimním období 1920 v příčině dalšího provádění v roce 1921.

Odpověď vlády na dotaz posl. Simma, inž. Junga a soudr. o výroku ministra financí, odpírajícím učitelům výpomoci, přiznávané státním zaměstnancům.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. dr. Brunara, dr. Baerana a druhů o návrzích na jmenování důchodkové kontroly na Moravě.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. Sladkého o sestátnění městské policie v Opavě.

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. o insultování pro nošení odznaků U D C (tisk 842).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o postupu při udělování československého státního občanství (tisk 839).

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Laube o zařadění dělmistrů poštovního a telegrafního ústavu do stavu státních úředníků.

Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Schweichharta, Fischera a druhů o omezeni výhod trestancům (tisk 1165).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o mimořádných dotacích středním školám (tisk 998).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1397. Vládní návrh zákona o přechodné úpravě fin. hospodářství obcí a měst s právem municipálním.

Tisk 1398. Vládni návrh zákona, kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní.

Tisk 1425. Vládní návrh zákona, kterým se povolují úlevy ze staveb. řádu pro Slezsko, daného zákonem ze dne 2. června 1883, č. 26 z. z.

Tisk 1426. Vládní návrh zákona o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických.

Předseda: Byla dále tiskem rozdána některá usnesení.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1434. Usnesení senátu N. S. R. Č. o návrhu senátora dr. Fáčka a druhů (tisk 69) na zrušení zákona ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., kterýmž se upravuje ohlašování nájmů a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních, jakož i příslušného prováděcího nařízení ze dne 30. července 1919, č. 432 Sb. z. a n.

Tisk 1435. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vlád. návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří.

Tisk 1436. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vlád. návrhu zákona na ochranu dětí v cizí péči a dětí nemanželských.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1408. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru pro průmysl, obchod a živnosti o vládním návrhu, kterým se předkládá ku schválení N. S. obchodní a celní úmluva mezi Československem a Švýcarskem, sjednaná v Bernu 6. března 1920.

Tisk 1409. Zpráva výboru pro obchod o návrhu posl. Pika, Remeše a soudr. na úpravu provozování pohřebnictví.

Tisk 1410. Zpráva I. výboru rozpočtového, II. výboru dopravního o návrhu posl. Sladkého, Landové-Štychové, Draxla a soudr., aby byla bezodkladně vybudována účelná a důstojná budova pro české státní reformní reál. gymnasium v Duchcově.

Tisk 1441. Zpráva soc. pol. výboru o vládním návrhu zákona (tisk 1062) o omezení práva stěhovacího.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1374. Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. vládě o opatření, jaké míní učiniti, aby se zabezpečila existence úředníků a zřízenců na zabraných velkostatcích, kteří parcelací velkostatků přijdou o existenci.

Tisk 1392. Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. min. soc. péče o nové zákonodárné úpravě výměnku na podkladě všeob. a závazného pojišťování rolnictva.

Tisk 1393. Interpelace posl. Zeminové, Buřívala, Špatného a spol. min. financí o rušení berních úřadů v Čechách a na Moravě.

Tisk 1394. Interpelace posl. dr. Bartoška, dr. Vrbenského a spol. na min. vnitra o zjišťování bezkonfesnosti při chystaném všeobecném sčítání lidu.

Tisk 1395. Interpelace posl. Sladkého, Landové-Štychové a spol. min. školství, aby v každém okresu byla zřízena alespoň jedna čtvrtá třída občanské školy, kterou by vydržoval stát.

Tisk 1407. Interpelace posl. inž. L. Nováka a soudr. min. předsedovi o poradním sboru pro otázky hospodářské.

Tisk 1413. Interpelace posl. Tausika, Krejčího, Kunsta a soudr. min. předsedovi a min. vnitra o postupu úřadů v zemplinské župě.

Tisk 1414. Interpelácia posl. Darulu, Tausika, Borovszkého a súdr. na min. železnic v zálež. prečinov riaditeľa Čsl. Št. Dráh v Košiciach inž. Schleidera.

Tisk 1416. Interpelace posl. Veverky a soudr. min. pošt a min. železnic o opožděném doručování dobírek.

Tisk 1422. Interpelace posl. Bergmana, Maška, Zavřela a soudr. na předsedu vlády o jmenování odborných poradců pro příděl zabrané půdy státním Pozemkovým úřadem v Praze.

Tisk 1423. Interpelace posl. Surányiho a soudr. min. vnitra a min. železnic o propuštěných železnič. zřízencích ve Vrůtkách.

Tisk 1432. Interpelace posl. Stříbrného a soudr. min. vnitra a veř. prací, jak politické správy okres. a zemské dosavad provádějí vyvlastňovací zákon ze dne 17. prosince 1919.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1350. Odpověď správce mim. financí a min. železnic na interpelaci posl. dr. Kafky a soudr. o výhodách širšímu obecenstvu při pořádání tělocvičných a sportovních cvičení.

Tisk 1351. Odpověď správce min. financí na interpelaci posl. Simma, inž. Junga a druhů o zabavených penězích.

Tisk 1375. Odpověď min. zeměd. na interpelaci posl. Krejčího a soudr. o hromadném propuštění zeměd. dělnictva na Slovensku, zvláště v župě Zemplinské.

Tisk 1376. Odpověď min. školství na interpelaci posl. Drobného o zmařeném sloučení veřej. škol obec. v Nosislavi poštvaným katolickým lidem.

Tisk 1377. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Windirsche a druhů o nuceném odnětí pozemků drobných pachtýřů v okresu libereckém.

Tisk 1378. Odpověď min. soc. péče na interpelaci posl. dr. Haase a soudr. o vydání tarifu pro zvýšené dávky podle čl. IV. zákona o pensijním pojištění.

Tisk 1379. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Heegera, dr. Haase a soudr. o opětovném činu úřední libovůle v okresu hlučínském.

Tisk 1380. Odpověď min. financí na interpelaci posl. inž. Kalliny a soudr. o vyplácení odpočinkových požitků pensistů rak. uherské banky, kteří v Československé republice mají sídlo a domov. právo.

Tisk 1381. Odpověď min. školství na interpelaci posl. dr. Schollicha o ministerském výnosu stran stávky na německých školách.

Tisk 1382. Odpověď na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. vládě ve věci súčtování peněz při okres. zastupitelstvu chebském, tvořivším v době převratu výtěžek za býv. rakouský a rak.-uherský vojenský majetek.

Tisk 1383. Odpověď min. národní obrany na interpelaci posl. dr. Brunara o těžkém poškozování lázeňského místa Gräfenberku ve Slezsku vojskem tam ubytovaným.

Tisk 1384. Odpověď min. veřejných prací na interpelaci posl. dr. Schollicha o zásobování obyvatelstva špatným uhlím.

Tisk 1385. Odpověď min. veřejných prací na interpelaci posl. Mayera a druhů za příčinou přídělu uhlí dělníkům při zemědělství.

Tisk 1386. Odpověď min. obchodu na interpelaci posl. dr. Medingera o jmenování členů stálé komise k určování obchodních hodnot pro zahran. statistiku.

Tisk 1387. Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Jokla a soudr., aby konečně vykonány byly volby do obec. zastupitelstva a do Národního shromáždění ve východním Slezsku a v okresu hlučínském.

Tisk 1417. Odpověď min. zásobování na interpelaci posl. Trnobranského a druhů o nepřístojnostech přihodivších se při provádění revise městské aprovisace v Hořicích.

Tisk 1418. Odpověď min. vnitra na interpelaci posl. Koutného a soudr. o persekuci nekompromisního socialismu na Ostravsku.

Tisk 1419. Odpověď min. pro zahraniční obchod na interpelaci posl. Hrizbyla a soudr. o dovozu hotové konfekce z něm. Rakouska a říšského Německa.

Tisk 1424. Odpověď min. železnic na interpelaci posl. dr. Feierfeila, Scharnagla a soudr. o nedostatečných ba nebezpečných dopravních zařízeních na zastávce Novosedlice.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány návrhy a zároveň přikázány výboru iniciativnímu.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1361. Návrh posl. Kleina a soudr., aby byl vydán zákon o pracovním poměru soukrom. zaměstnanců, obchodních učňů a kancel. praktikantů.

Tisk 1368. Návrh posl. Sladkého, Tučného a spol., aby město Frenštát pod R. bylo zařaděno do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých.

Tisk 1404. Návrh posl. Šamalíka, Tománka a soudr. na převzetí části vkladů chudobných vkladatelů, příslušníků Československé republiky u poštovní spořitelny ve Vídni - vyplácení jich ve valutě Československé.

Tisk 1405. Návrh posl. Pelikána, Hrušovského, dr. Uhlíře a spol. v záležitosti zavedení lhůt pro vyřízení podání, žádostí, stížností a jiné agendy, řízené stranami na státní úřady a úřady podniků a fondů státem spravovaných všech instancí.

Tisk 1412. Návrh posl. Karpíškové, Sychravové, Johanise a soudr., jímž se upravuje zákonem zaměstnání žen v živnosti hostinské při obsluze hostů i pokojů (číšnic a pokojských).

Tisk 1370. Návrh posl. Schäfera, Roschera, Hausmanna, Pohla, Hirsche, Kaufmana a druhů, aby byl vydán zákon o zřízení závodních rad.

Tisk 1406. Návrh posl. dr. Markoviče, Zverca, Tadlánka, Bečku na zmenu zákona o poriadku volenia v obcích Českoslov. republiky.

Tisk 1411. Návrh posl. dr. Holitschera Schäfera, Kirpalové a druhů na vydání zákona, aby stát poskytl prostředky na potírání alkoholismu.

Tisk 1415. Návrh posl. Toužila a soudr. na vydání zákona o povinné sedbě.

Tisk 1420. Návrh posl. Berana, Hálka, Tůmy a soudr. na rozšíření stanice Doňov.

Předseda: Přistupuji k dennímu pořadu, a to nejprve ku

1. zprávě výboru sociálně-politického a zahraničního o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva, schvalující ujednání, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919 (tisk 1292).

Zpravodaji jsou: pan posl. dr. Winter za výbor sociálně-politický a pan posl. Hrušovský za výbor zahraniční.

Uděluji prvnímu zpravodaji p. posl. dr. Wintrovi slovo.

Zpravodaj posl. dr. Winter: Slavná sněmovno! Když jsem před několika dny podával zprávu sociálně-politického výboru o mezinárodní smlouvě, týkající se zákazu používání bílého fosforu, upozornil jsem již tenkrát, že výbor sociálně-politický už schválil mezitím osnovu vládního návrhu, kterým měla býti ratifikovaná tři další usnesení washingtonské smlouvy. Tato osnova je právě předmětem dnešního jednání a obsahuje návrh na ratifikaci smlouvy o omezení počtu pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin denně, t. j. 48 hodin týdně, o omezení práce žen, o zákazu práce dětí při pracích průmyslových před dokonaným 14 rokem.

Je to, slavná sněmovno, souhrn smluv, ke kterým může Československá republika přistoupiti, aniž mění něco na svém zákonodárství nebo vnitřní své správě, poněvadž naše zákonodárství vyhovovalo usneseni washingtonské smlouvy již v době, kdy delegáti naší republiky odjížděli k mezinárodní konferenci. Naše zákonodárství jde zejména ve věci úpravy pracovní doby mnohem dále než usnesení washingtonské smlouvy, zavedši 8 hodinovou dobu pracovní nejen v průmyslových závodech, nýbrž i v obchodech a zemědělství.

Pokud jde o obchod, vyslovil sociálně-politický výbor přání, aby vláda si vyžádala na mezinárodním úřadě práce, aby na denní pořad jedné z příštích konferencí byla dána otázka 8 hodinové doby pracovní v obchodech, a konstatoval, že 8 hodinová doba pracovní v obchodech se úplně v Československé republice osvědčila.

Otázka 8 hodinové doby pracovní pro zemědělství je právě již na denním pořadu příští mezinárodní konference, která se má konati v dubnu tohoto roku, a mezinárodní úřad práce studoval již svým delegátem poměry po této stránce u nás se vyvinuvší, poněvadž Československá republika jest jediným státem, ve kterém pracovní doba v zemědělství byla upravena. Mezitím výboru sociálně-politickému byla již přikázána k projednání další skupina smluv, které byly ve Washingtoně schváleny, totiž smlouva o ochraně těhotných žen a žen v šestinedělích, o zprostředkování práce a zákazu noční práce osobám mladistvým před dokonaným 18 rokem.

Zde je potřebí, aby naše zákonodárství se přizpůsobilo usnesením washingtonské konference. Pokud jde o ochranu těhotných žen a šestinedělek, stalo se tak již zákonem o nemocenském pojištění ze dne 22. prosince 1920. Pokud jde o zprostředkováni práce, je osnova zákona v ministerstvu sociální péče již připravena. Již předešlé vládě bylo rozhodnouti otázku, zdali má býti celý souhrn smluv, které byly na konferenci washingtonské usneseny, předložen najednou k ratifikaci zákonodárným sborům, nebo má-li býti ratifikováno zatím pouze to, co u nás již jest zavedeno, a má-li se sečkati pro další skupiny s tím, co teprve zákonným způsobem musí býti upraveno. (Hluk. Předseda zvoní.)

Předešlá vláda se rozhodla předložiti k ratifikaci tu část, která jest hotova, aby se nezdržovala čekáním na tu část, která ještě hotova není, a nynější vláda toto rozhodnutí její převzala a právě proto rozdělila návrh na dvě části. Ze tento postup byl správný, je právě viděti na druhé části, neboť ochrana žen v těhotenství a ochrana šestinedělek byla sice snadno a celkem hladce projednána, ale jak docházejí zprávy z lůna vlády, jest již ve vládě značný rozpor ve věci úpravy zákona o zprostředkování práce, takže nevíme dnes, kdy vláda bude moci zaujmouti pevné stanovisko a osnovu zákona předložiti, a nevíme také, jak ta osnova bude vypadati a zdali tak, aby poslanecká sněmovna mohla osnovu schváliti.

Mám tedy za to, že také poslanecká sněmovna projeví souhlas se stanoviskem, které zaujímají i vláda i sociálně-politický výbor a schválí usnesení a ony tři smlouvy washingtonské, k jejichž zavedení není u nás potřebí změny zákona.

Doporučuji proto, aby způsobem ve zprávě výborové uvedeným byl elaborát sociálně-politického výboru schválen.

Při tom konstatuji hned, že v tisku jsou různé chyby, které je nutno opraviti. Mezi tím, než osnova byla předložena, a dobou nynější ustálil se u nás pro organisaci národů, jak byla usnesena mírovou smlouvou, výraz "Svaz národů". Prosím proto, aby výraz "Společnost národů", po př. "Spolek národů", kterých je užíváno v tisku 1292, byly nahrazeny výrazem "Svaz národů".

Jest to v úvodní formuli, dále ve smlouvě I. čl. 15, 17, 18 a 20, ve smlouvě II. čl. 8, 10, 11, 13 a ve smlouvě III. čl. 7, 9, 10 a 12.

Mimo to upozorňuji a žádám za opravu těchto tiskových chyb:

Ve smlouvě první v článku 10, odst. 1. v předposlední řádce mezi číslice 6 a 7 je vsunouti slovo "a"; v článku 16, lit. a) místo slova "neproveditelny" jest dáti slovo "neproveditelna" a v článku 20, v 5. řádce místo slova "ji" uvésti slovo "jej"

Ve smlouvě druhé v článku 4, lit. a) je vypustiti slovo "nepředvídaná" a v článku 9, lit. a) místo slova "neproveditelny" jest opět užíti slova "neproveditelna".

Touž změnu jest provésti ve smlouvě třetí ve článku 8 lit. a).

Doporučuji, aby s těmito změnami tiskovými zpráva sociálně politického výboru byla schválena. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Uděluji slovo zpravodaji zahraničního výboru panu posl. Hrušovskému.

Zpravodaj posl. Hrušovský: Ctená snemovňa! Konferencia práce vo Washingtone sa sišla 29. októbra 1919 následkom úmluv, ktoré sú v mierových smluvách, vzniklých z pařížskej mierovej konferencie. Úvod k tejto úmluve má ten smysel, že Spoločnosť Národov má za účel založiť obecný mier a že takýto mier môže spočívať len na podklade sociálnej spravedlnosti. Túto sociálnu spravedlnosť má dľa spomenutej úmluvy priviesť organizácia práce. Medzinárodná konferencia práce vo Washingtone sa obmedzila výlučne na ochranárske smluvy, v prevažnej väčšine na také, ktoré u nás už doposiaľ boly uzákonené. Nevidíme v nich ale kroku takého, ktorý by mal za cieľ siahnuť na koreň zla, nevidíme pristúpenie k revízii dnešného hospodárskeho poriadku.

Videli sme, že polovičaté, požiadavkom doby neprimerané opatrenia nikdy nevedú k cieľu.

Tak na príklad marné boly ustanovenia ženevskej konvencie. Svetová válka dokázala, že všetky humánne ustanovenia ženevskej konvencie nepomáhaly a že sa válčilo so strany jednotlivých válečných strán tak barbarsky, že to nemá páru v dejinách ľudstva. O mnoho viac by bolo osožilo ľudstvu zamedzenie válčenia, odzbrojenie než polovičaté ochranné opatrenia. Nesiahlo sa tedy na koreň zla. Podobné je to i s riešením sociálnej spravedlivosti. My sme ovšem za vývojové uskutočnenie tohoto ideálu ľudskej spoločnosti. Ale je treba vysloviť, že to, čo mierová konferencia označila za úkol medzinárodného organizovania práce nie je riešením otázky sociálnej spravodlivosti a budú to zase len opatrenia polovičaté, ktoré neumožnia vývoj, nezabránia revolučnému, pre ľudskost osudnému riešeniu palčivých sociálnych problémov.

Zákonodarstvo republiky československej v niektorých smeroch už urobilo počiatky tohoto nutného vývinu. Kráčame v tomto ohľade medzi národami sveta v popredí.

Preto radi bysme videli, keby československá republika vzala do svojich rúk iniciatívu na medzinárodnom fórume a priviedla na prejednávanie vážne sociálne problémy, ako je na príklad socializovanie dolov a iných na socializáciu zralých podnikov.

Zahraničný výbor pripojuje sa k usneseniu sociálne politického výboru a odporučuje schváliť úmluvu, prijatú na medzinárodnej konferencii práce vo Washingtone. (Výborně!)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP