Úterý 25. ledna 1921

Začátek schůze ve 3 hod. 3 min. odpol.

Přítomní:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Anděl, dr. Spina.

207 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předs. Černý; ministři dr. Fatka, Husák, dr. Kovařík.

Z kanceláře sněmovní: Sněmovní tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 47. schůzi poslanecké sněmovny.

Omluvy a dovolené jsou tytéž jako pro 46. schůzi.

Navrhuji, aby výboru zemědělskému a ústavnímu, kterým tyto návrhy se současně přikazují, stanoveny byly ku podání zprávy tyto lhůty: Žádám o jich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Výboru zemědělskému:

Tisk 1298. Vládní návrh zákona upravující starší smlouvy o těžbě dříví lhůta 8 dnů.

Výboru ústavnímu:

Tisk 1299. Vládní návrh zákona, kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919, čís. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení - lhůta 14 dnů.

Předseda: Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo jest pro obě navržené lhůty, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Navržené lhůty jsou schváleny.

Přikazuji tyto vládní návrhy výborům. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 1318. Vládní návrh zákona o bytovém fondu pro státní zaměstnance (současně přikázán též výboru rozpočtovému a státně zřízeneckému).

Tisk 1322. Vládní návrh zákona o další podpoře stavebního ruchu (současně přikázán též výboru rozpočtovému).

Výboru rozpočtovému:

Tisk 1319. Vládní návrh zákona o losové státní výpůjčce republiky Československé.

Tisk 1352. Vládní návrh zákona o ražbě drobných mincí.

Předseda: Navrhuji, aby výboru zahraničnímu, kterému následující usnesení se současně přikazuje, stanovena byla ku podání zprávy lhůta podle § 55 jedn. řádu 24 hodin. Žádám o sdělení tohoto usnesení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1321. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu, kterým se předkládá smlouva o hranicích podepsaná čelnými mocnostmi spoj. a sdruž., Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem ze dne 10. srpna 1920 v S@evres.

Předseda: Konstatuji, že sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo je pro navrženou lhůtu, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.) To je většina. Navržená lhůta je schválena.

Přikročíme k projednávání denního pořadu.

Nebude-li proti tomu námitek, vyřídíme nejprve druhý odstavec denního pořádku dnešní schůze, totiž

2. hlasování o návrhu, aby jednání o zahraničních smlouvách s Maďarskem, Bulharskem, státy cessionářskými a o smlouvě hraniční bylo provedeno zkráceným řízením podle § 55 jedn. řádu,

Námitek proti tomu není, aby byl předem vyřízen? (Nebyly.)

Námitek není.

K odůvodnění pilnosti, dohodnuté poradou klubov. předsedů, uvádím:

Smlouvy tyto souvisí s původními smlouvami mírovými, které prvé Národní shromáždění schválilo již téměř před rokem, a jest tudíž naléhavě nutno, aby i tyto smlouvy co nejdříve došly schválení, zejména když některé z nich, jako na př. bulharská, již od 9. srpna 1920 jest v působnosti. Urychlené vyřízení jest předpokladem pro uzavírání dohod o důležitých otázkách politických a hospodářských, jest základem pevných a ustálených poměrů hraničních, jest podmínkou pro uplatňování práv našich občanů vůči státům smluvním.

Projednávání zkráceným řízením podle § 55 jedn. ř. jest tím více potřebí, ježto v době naléhavých jednání mezinárodních jest naléhavě nutno, aby tyto 3. mírovým jednáním sjednané smlouvy, kteréž senát našeho Národního shromáždění již projednal, co nejdříve odbavila také poslanecká sněmovna.

Kdo tedy souhlasí s návrhem na zkrácené projednávání jmenovaných smluv ve 4. smyslu § 55 našeho jednacího řádu, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Návrh na zkrácené projednávání jest přijat.

Teď máme přistoupiti k odloženému prvnímu odstavci denního pořadu, totiž k ústní zprávě výboru imunitního o žádosti posl. dr. Baerana, aby poslanci Langrovi udělena byla podle § 51 jedn. řádu důtka pro výkřik při řeči posl. dr. Baerana v plenární schůzi.

Ježto v posledním okamžiku bezprostředně před projednáváním tohoto odstavce denního pořadu byla mně se strany jednoho pana člena příslušného výboru vznesena námitka, odkládám projednávání tohoto odstavce denního pořadu na schůzi příští, abych měl možnost prozkoumati odůvodněnost nebo případně neodůvodněnost námitky učiněné. (Posl. Dyk: To není možné! Pane předsedo, prosím o slovo k dotazu. Je to přípustno podle jednacího řádu? Já myslím, že se to musí projednat dnes!)

Musím prozkoumat námitku, která se vztahuje k platnosti usnesení, poněvadž, kdyby byla věc již projednána, nebylo by možno dodatečně provésti remeduru.

Přikročím k ukončení schůze.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze poslanecké sněmovny konala ve čtvrtek dne 27. ledna 1921 9. o 11. hod. dopolední s tímto

denním pořadem:

1. Ústní zpráva výboru imunitního o žádosti poslance dr. Baerana, aby posl. Langrovi byla udělena důtka pro výkřik při reci poslance dr. Baerana v plenární schůzi.

2. Zpráva výboru zahraničního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1297) I. o mierovej smluve s Maďarskom z 4. červňa 1920, II. o smluve medzi cessionárskými štátmi rakúsko-uhorskej monarchie z 10. srpňa 1920 (tisk 1325).

3. Zpráva výboru zahraničního o usnesení senátu N. S. R. Č. ze dne 22. prosince 1920 (tisk 1297), jímž na návrh vlády byla schválena mírová smlouva s Bulharskem (tisk 1324).

4. Zpráva výboru zahraničního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1321), jímž na návrh vlády schválena byla smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem dne 10. srpna 1920 v S@evres (tisk 1371).

5. Zpráva výboru soc.-politického a zahraničního o vládním návrhu (tisk 530), kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva, schvalující ujednání, přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919 (tisk 1292).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti zemského trestního soudu v Praze z 30. října 1920, čj. Vr XIV 120/20 za svolení k trestnímu stíhání posl. Drobného pro přečin urážky na cti tiskem (tisk 1315).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresního soudu v Liberci čj. U VI 1311/20 z 11. listopadu 1920 za souhlas k trestnímu stíhání poslance Windirsche pro přestupek urážky na cti (tisk 1316).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti okresní politické správy v Sušici ze dne 14. října 1920, č. 27.799/20, aby bylo svoleno k trestnímu stíhání poslance Sajdla (tisk 1317).

9. Hlasování o návrhu, aby zkráceným řízením podle § 55 jednacího řádu projednány byly vládní návrhy:

a) zákona o ražbě drobných mincí (tisk 1352),

b) zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených (tisk 1190).

Jsou snad nějaké námitky proti dnu nebo dennímu pořadu, mnou navrženému?

Není jich. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 3 hod. 13 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP