Úterý 25. ledna 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 20 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, dr. Gažík.

207 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Fatka, Husák, dr. Kovařík.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 46. schůzi poslanecké sněmovny.

Kancelář presidenta republiky a ministerský předseda oznámili sem přípisy ze dne 24. ledna t. r., že president republiky propustil podle jeho žádosti ministra pro zásobování lidu Leopolda Průšu z úřadu ministra pro zásobovaní lidu, a pověřil ministra zemědělství prof. dr. Vladislava Brdlíka zatímním vedením ministerstva pro zásobování lidu.

Dovolenou na schůzi 44. a 45. pro úmrtí v rodině udělil jsem posl. dr. Petersilkovi; na schůzi dnešní posl. Nejezchlebu-Marchovi pro nutnou anketu v Brně; na týden poslanci Kleinovi pro účast na zahraničním sjezdu, posl. Zavřelovi pro nemoc v rodině, posl. Bečkovi a Kovačičovi pro neodkladné zaměstnání, na dnešní a příští schůzi posl. Hausmannovi.

Nemocen ohlásil se posl. Borovszký, a to podle předloženého lékařského vysvědčení na 3 neděle.

Oznamuji, že jednací zápisy o schůzi 26.-30. byly ve sněmovní kanceláři po předepsanou dobu 48 hodin vyloženy. Ježto nebylo podáno proti nim námitek, budou jakožto schválené podle § 73 jedn. řádu vytištěny.

Jsou některé zprávy z klubů. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Páni poslanci dr. Hahn, Kreibich a Warmbrunn a předsednictvo klubu sociálně-demokratické levice ohlásili vystoupení jmenovaných z klubu der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei a vstup za hospitanty klubu čsl. sociálnědemokratické strany dělnické (levice).

Předseda: Došly tyto spisy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Předsednictvo ministerské rady přípisem ze dne 16. ledna 1921 č. 1355/21 m. r. požádalo, aby vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon i o čtvrté státní půjčce republiky Československé, kterýžto doplňovací zákon byl předložen k projednání senátu, projednán byl po vyřízení senátem v poslanecké sněmovně řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu.

Předsednictvo min. rady přípisem ze dne 22. ledna 1921 č. 2953/21 požádalo, aby vládní návrh zákona o ražbě drobných mincí předložený poslanecké sněmovně k projednání, projednáván byl řízením zkráceným podle § 55 jedn. řádu.

Předsednictvo min. rady oznamuje, že senátu předložilo k projednání vládní návrhy, a to: 1. zákona o ustanovení vládních komisařů pro stavby budov, 2. zákona o stavební povinnosti, 3. zákona o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů, 4. zákona o povinném známkování chmele.

Předsednictvo senátu oznámilo

přípisem ze dne 20. ledna 1921 k tisku 357 sen., že senát schválil nařízení vládní č. 42 Sb. z. a n. z r. 1920 o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími,

přípisem ze dne 21. ledna 1921 k tisku 358 sen., že senát schválil vládní nařízení č. 401 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se zrušuje nařízení o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů.

Předsednictvo minist. rady přípisy ze dne 21. ledna 1921, čís. 2691, 2696 a 2697 předložilo poslanecké sněmovně:

1. osnovu zákona o stavebních úlevách a změnách stavebního řádu pro Čechy,

2. osnovu zákona o stavebních úlevách a změnách stavebního řádu pro Moravu,

3. osnovu zákona, jímž se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty.

Předseda: Došlo nařízení vládní. Žádám o jeho sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Nařízení vládní ze dne 8. ledna 1921 o změně nejvyšších cen piva.

Předseda: Přikazuji je výboru zásobovacímu a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živností.

Došly tyto dotazy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. Laube ministru financí ve věci Jos. Snajdrhouse, vrchního strážmistra finanční stráže v Pečkách na dráze, o jmenování inspektorem.

Dotaz posl. Laube ministru vnitra ve věci vydání křestního listu pro Josefa Klacka, nemanželského syna Josefa Zvěřiny, kováře ve Struhách pp. Vlkava.

Dotaz posl. Laube ministru veřejných prací ve věci přídělu uhlí firmě Eduard Rauppach, dodavateli mléka pro Moravskou Ostravu.

Dotaz posl. Votruby a soudr. ministru železnic o postavení mostní váhy na místním nádraží v Uh. Brodě.

Dotaz posl. Adamovského ministru zásobování pro neoprávněné srážky výkupních družstev s cen, placených dodavatelům obilí.

Dotaz posl. Adámka a soudr. ministru zahraničních záležitostí ve věci návratu zajatých vojínů v cizích státech.

Předseda: Dále došly odpovědi. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Adámka ohledně placení dávky z majetku a z přírůstku na majetku státními dluhopisy.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Noska a soudr. ve věci zabrání kostela a fary v Jílovém církví československou.

Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz posl. Bezděka, Sedláčka a druhů pro různá nařízení o předpisech pro zásobování organisace konsumentů.

Odpověď ministra zdravotnictví a tělesné výchovy na dotaz posl. Rýpara, dr. Dolanského, Bezděka, Sedláčka a soudr. o zastoupení Ústředí čsl. Orla v poradním sboru pro tělesnou výchovu při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Laube o slevách tarifu dopravního pro dopravu palivového dřeva pro konsumní družstvo "Svépomoc" v Ml. Boleslavi.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Schollicha a soudr. o nařízení okresních politických správ, aby byly dne 28. října vyvěšeny prapory.

Odpověď vlády na dotaz posl. Schuberta a soudr. o nouzové akci pro pohořelé v Heinrichsbergu.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Laube o stížnosti na jednání okresní evidence koní v Turnove.

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Windirsche a druhů o nuceném odnětí pozemků drobných pachtýřů v okrese libereckém (tisk 956).

Odpověď ministra vnitra a ministra školství na interpelaci posl. Landové-Štychové, dr. Bartoška a spol. ve věci vyřizování oznámení o výstupu z církve (tisk 633).

Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na naléhavou interpelaci posl. Simma, Patzela a soudr. ve věci vydání nařízení k provedení zákona ze dne 14. dubna 1920 o zubním lékařství a zubní technice (tisk 1080).

Odpověď ministra zahraničních věcí a ministra sociální péče na interpelaci posl. Hakena a soudr. o českých dělnících ve Francii (tisk 983).

Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz posl. Sladkého ve věci moučné dávky, uložené učitelstvu okresu místeckého.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Sychravové a soudr. o přídělu uhlí pro obec Vrůtky.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. dr. Lodgmana o vyplacení zadržených požitků setníku hrubého dělostřel. pl. č. 104 Maxu Matzkemu.

Odpověď ministra na dotaz posl. Schälzkyho, dr. Luschky a soudr. o vypovídání cizinců okresní správou politickou ve Šternberku.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Dubického, dr. Kubíčka a soudr. o přídělu uhlí kovářům, zvláště venkovským.

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. inž. Kalliny a soudr. o vyplácení odpočinkových požitků pensistům Rakousko-uherské banky, kteří v Československé republice mají sídlo a domovské právo (tisk 824).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Heegera, dr. Haase a soudr. o opětovném činu úřední libovůle v okresu hlučínském (tisk 392).

Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Sladkého, Zeminové a spol. v záležitosti lihových obchodů na Ostravsku (tisk 631).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. dr. Haase, Tauba, Pohla a soudruhů o vydání tarifů pro zvýšené dávky podle článku IV. zákona o pensijním pojišťování (tisk 922).

Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Braneckého a druhů ve věci úpravy melného pro námezdní mlýny na Slovensku (tisk 625).

Odpověď ministerského předsedy na interpelaci posl. Roudnického, dr. Noska, Myslivce, Koška a soudr. o propuštění 430 ošetřovatelek milosrdných sester z humanitních ústavů země České (tisk 325).

Odpověď ministra sociální péče, veřejných prací, zásobování, financí a obchodu na interpelaci posl. Dubického, dr. Kubíčka a soudr. o přídělu petroleje a mouky pro domácí průmysl, jakož i o utvoření komise ústřední a komisí obvodových a o podpoře pro Ústřední svaz domáckého průmyslu se sídlem v Praze (tisk 704).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Bendy a soudr. o monopolu výbušných látek (tisk 975).

Odpověď min. národní obrany na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů o surovostech českých vojáků (tisk 913).

Odpověď ministra pro zásobováni lidu na interpelaci posl. Křemena a druhů o osvobození zaměstnavatelů od povinnosti platiti za učně příspěvek podle ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 2. září 1920, čís. 500 Sb. z. a n. (tisk 1059).

Odpověď ministra obchodu na interpelaci posl. dr. Medingera a druhů o jmenování členů Stálé komise k určování obchodních hodnot pro zahraniční statistiku (tisk 911).

Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. Josefa Mayera a druhů za príčinou přídělu uhlí dělníkům při zemědělství (tisk 943).

Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o zásobování obyvatelstva špatným uhlím (tisk 914).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Brunara, Matznera a soudr. o těžkém poškozování lázeňského místa Gräfenbergu ve Slezsku vojskem tam ubytovaným (tisk 912).

Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. ve věci súčtování peněz při okresním zastupitelstvu chebském, tvořivších v době převratu výtěžek za bývalý rakouský a rakousko-uherský vojenský majetek (tisk 666).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a druhů o ministerském výnosu stran stávky na německých školách (tisk 909).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Bečky a spol. ohledně zvýšení pensijních požitků bývalým zaměstnancům uherského státu na Slovensku a jich pozůstalým (tisk 662).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána tato usnesení:

Žádám o sdělení jich.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1303. Usnesení senátu o usnesení posl. sněmovny N. S. R. Č. (tisk 319) o vládním návrhu zákona (tisk 798), kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích.

Tisk 1321. Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu, kterým se předkládá smlouva o hranicích podepsaná Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem ze dne 10. srpna 1920 v S@vres.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1298. Vládní návrh zákona upravující starší smlouvy o těžbě dříví.

Tisk 1299. Vládní návrh zákona, kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení.

Tisk 1318. Vládní návrh zákona o bytovém fondu pro státní zaměstnance.

Tisk 1319. Vládní návrh zákona o losové státní výpůjčce republiky Československé.

Tisk 1322. Vládní návrh zákona o další podpoře stavebního ruchu.

Tisk 1352. Vládní návrh zákona o ražbě drobných mincí.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány zprávy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1292. Zpráva 1. sociálně-politického výboru, 2. zahraničního výboru o vládním návrhu, kterým se předkládá ke schválení N. S. mezinárodní smlouva schvalující ujednání přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919.

Tisk 1306. Zpráva 1. rozpočtového výboru, 2. dopravního výboru o návrhu posl. Svobody, Roučka a soudr. o zřízení státní regulační komise pro Velké Brno.

Tisk 1309. Zpráva výboru branného o návrhu posl. Matznera, dr. E. Feyerfeila, dr. Schollicha a soudr. na vydání zákona o zrušení odvodu koní.

Tisk 1310. Zpráva výboru pro dopravu a veřejné práce o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje resp. mění odstavec 1. č. 1 zákona ze dne 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n., o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého.

Tisk 1313. Zpráva 1. státně-zřízeneckého výboru, 2. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona, kterým se měni některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. z r. 1920, o odpočivných požitcích státních zaměstnanců, o návrhu posl. dr. Schollicha a soudr. a o příslušných peticích.

Tisk 1314. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona o ocenění válečných půjček pro účely dávky z majetku.

Tisk 1315. Zpráva imunitního výboru o žádosti zemského trestního soudu v Praze z 30. října 1920, č. j. Vr XIV 120/20 za svolení k trestnímu stíhání posl. Drobného pro přečin urážky na cti tiskem.

Tisk 1316. Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Liberci č. j. U VI 1311/20 z 11. listopadu 1920 za souhlas k trestnímu stíhání posl. Windirsche pro přestupek urážky na cti.

Tisk 1317. Zpráva imunitního výboru o žádosti, aby bylo svoleno k trestnímu stíhání posl. Sajdla pro přestupek § 17, č. 5 nař. z 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n.

Tisk 1324. Zpráva zahraničního výboru o usnesení senátu N. S. R. Č. ze dne 22. prosince 1920, jímž na návrh vlády byla schválena mírová smlouva s Bulharskem.

Tisk 1325. Zpráva zahraničního výboru o usnesení senátu N. S. R. Č. 1. o mierovej smluve s Maďarskom z 4. červňa 1920, 2. o smluve medzi cesionárskými štátmi rakúsko-uhorskej monarchie z 10. srpňa 1920.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1234. Interpelace posl. dr. Stránského a soudr. na ministra železnic a min. vnitra v záležitosti nezákonného a zákonu o zřízení samostatného státu československého odporujícího postupu ministerstva železnic ve sporech o náhradu škody způsobené při dopravě po železnicích.

Tisk 1235. Interpelace posl. Roučka, Buriana a soudr. na min. předsedu a min. vnitra, národní obrany, spravedlnosti, sociální péče o persekuci dělnictva na Moravě.

Tisk 1236. Interpelace posl. Housera, Hakena a soudr. na ministra školství a národní osvěty pro porušování občanských práv učitelů při volbách do okresních výborů školních.

Tisk 1237. Interpelace posl. Housera, Hakena a soudr. na ministra školství a národní osvěty pro porušování občanských práv učitelů při volbách do místních školních rad.

Tisk 1245. Interpelace posl. Šamalíka, Bezděka a spol. ministru vnitra o zneužití úřední moci obecních a četnických orgánů oproti členům spořitelního a záloženského spolku v Opatovicích, okres Hustopeč na Moravě.

Tisk 1246. Interpelace posl. Hudce a soudr. ministru pro zásob. lidu o dobrozdání nejvyššího účetního a kontrolního úřadu, vyžádaném soudem jako znalecký posudek v určité trestní záležitosti, které.však se odpírá soudu s odkazováním na úřední tajemství.

Tisk 1285. Interpelace posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky, Krause a druhů ministrovi zásobování, jak ministerstvo zásobování přednostně zásobuje konsumy moukou.

Tisk 1290. Interpelace posl. dr. Luschky a druhů ministru financí o obnovení a svolání odvolací komise pro daň z příjmu ve Slezsku.

Tisk 1295. Interpelace posl. Špačka a soudr. ministru školství o nařízení zem. pol. správy moravské ze dne 16. prosince 1920 c. 40.761 o utvoření okresních školních výborů.

Tisk 1302. Súrna interpelácia posl. Svetlíka, Darulu a súdr. na ministra vnútra v zál. násilného rozohnania soc. dem. sjazdu v Lubochni.

Tisk 1308. Interpelace posl. Najmana, Anděla a soudr. na ministra financí stran stálého bezdůvodného vypovídání trafik.

Tisk 1328. Interpelace posl. Hálka a soudr. vládě o nedostatečném a nevčasném dodávání žita k setí nezpůsobilého Státním obilním ústavem pro horské obce okresu volyňského a prachatického, postižené krupobitím.

Tisk 1329. Interpelace posl. Rýpara a druhů na min. predsedu a min. pro zásobování lidu o nepořádcích v okresním obilním úřadě v Novém Jičíně na Moravě a postupu předsedy rep. komise okresní Rauflera při rozvrhování kontingentu.

Tisk 1330. Interpelace posl. Veverky a soudr. na min. soc. péče a veř. prací o nadržování protizákonnému zadávání a provádění družstevních staveb v polit. okresu Mladá Boleslav.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1266. Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci posl. dr. Brunara a druhů o vydávání českých jízdenek na autobusové trati Šternberk - Rýmařov (tisk 907).

Tisk 1267. Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Kostky, dr. Kafky a soudr. ve věci anket o hospodaření potravinami, konaných poslední dobou ministerstvem pro zásobování lidu (tisk 804).

Tisk 1268. Odpověď ministra Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska na interpeláciu posl. dr. Markoviče a soud. v otázke prevádzania nariadení o pretvorení obecných výborov (tisk 671).

Tisk 1269. Odpověď vlády na interpelaci posl. Votruby a soudr. o zřízení okresní politické správy v Židlochovicích (tisk 767).

Tisk 1270. Odpověď ministra veř. prací na interpelaci posl. Petrovického a soudr. o přídělu otopného uhlí živnostem hostinským (tisk 872).

Tisk 1271. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Tučného, Sladkého a spol. v záležitosti jmenování Jana Mátla policejním inspektorem v Opavě (tisk 835).

Tisk 1272. Odpověď správce min. financí na interpelaci posl. Pika a soudr. ve věci sanace obecních financí (tisk 609).

Tisk 1273. Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. Sajdla, Špatného a spol., proč Böhmerwaldbundu v Českých Budějovicích vystavena byla volná jízdenka (tisk 773).

Tisk 1274. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Lukavského a druhů o provokativním vyvěšení černožlutého praporu v Nýrsku (tisk 873).

Tisk 1275. Odpověď ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. Langra a soudr. o předání nemocničního pavilonu při veřejné nemocnici v Třebíči jeho účelu (tisk 834).

Tisk 1276. Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Zavřela, Bergmana, Maška a druhů ve příčině předepsaného obilního kontingentu moravského a uvolnění obilního obchodu (tisk 663).

Tisk 1277. Odpověď ministra pro zásob. lidu na interpelaci posl. Petrovického, Veverky, Votruby a druhů, kdo je vinníkem zmrznutí 731 vagonů zemáků (tisk 802).

Tisk 1278. Dodatečná odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Najmana, Mlčocha a soudr. stran vysokého předpisování daní v okresu hořovickém a berounském (tisk 181).

Tisk 1284. Odpověď ministra vnitra a ministra financí na naléhavou interpelaci posl. dr. Hanreicha, Křepka, dr. Luschky, dr. Kafky, dr. Keibla a druhů o jazykových a jiných přehmatech berního správce Šesra ve Štětí (tisk 1048).

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány a současně výboru iniciativnímu přikázány návrhy. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1263. Návrh posl. Kubála a súdr. na zmenu niektorých ustanovení XIV. z. čl. z r. 1914 o tlači.

Tisk 1300. Návrh posl. Warmbrunna, Hillebranda, Deutschové a druhů o schvalování školních knih a učebních pomůcek pro všechny veřejné ústavy neb soukromé školy s právem veřejnosti.

Tisk 1301. Návrh posl. Mayera, dr. Hanreicha a druhů na zavedení dovolených na setí a žně pro vojáky čsl. branné moci.

Tisk 1304. Návrh posl. Petrovického a soudr., aby v letošní sklizni byl volný obchod s brambory.

Tisk 1305. Návrh posl. Petrovického a soudr., aby byl volným nákup mouky a luštěnin v cizině.

Tisk 1307. Návrh posl. Maška, Bergmana, Zavřela a soudr. na zušlechtění hovězího a vepřového dobytka.

Tisk 1311. Návrh posl. Vahaly a soudr. na doplnění zákona ze 6. února 1920, č. 117 Sb. z. a n., § 37 (šankrovitost koní), aby zemědělcům, jichž koně státním hřebcem byli nakaženi, byla dána plná náhrada.

Tisk 1312. Návrh posl. Böhra a druhů na opatření, jímž se uvolňují vkladatelům uzavřených spořitelen vklady ke stejně vysokému odepsání dluhů týchž vkladatelů u těchže spořitelen.

Tisk 1323. Návrh posl. Kučery a soudr. na vydání zákona o zcizení státního nemovitého majetku.

Předseda (zvoní): Ve věcech imunitních došla

1. Žádost krajského soudu v Čes. Budějovicích, odděl. VIIIa, č. j. Vr 63/21-4 ze dne 17. ledna 1921 o svolení ke stíhání posl. Kaisera pro přečin podle § 300 tr. z.

2. Žádost zemského trestního soudu v Brně, odd. XV., ze dne 18. ledna 1921, Vr XV 433/21 za souhlas k trestnímu stihání poslanců dr. Baerana, dr. Hanreicha a Budiga pro přečin podle § 305 tr. z.

Žádosti tyto přikázal jsem výboru imunitnímu.

Přikročíme k projednávání denního pořadu, nejprve ke

1. zprávě výboru právního o vládním nařízení ze dne 19. října 1920, čís. 579 Sb. z a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Čsl. ze dne 3. září 1920, čís. 504 Sb. z. a n., o požadovacím právu na předměty doličné, uložené u občanských a vojenských soudů trestních (tisk 1260).

Zpravodajem měl býti původně dr. Meissner, ve schůzi právního výboru dne 19. ledna 1921 ustanoven byl zpravodajem pro sněmovnu dr. Stránský.

Jsou proti tomu námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Stránský: Slavná sněmovno! Právní výbor navrhuje, aby nařízení vlády ze dne 19. října 1920, č. 579 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, c. 504 Sb. zák. a nař., o požadovacím právu na předměty doličné, uložené u občanských a vojenských soudů trestních, vzalo se na vědomost.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP