Čtvrtek 20. ledna 1921

Začátek schůze ve 2 hodiny 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Kreibich, Špatný.

70 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři: dr. Brdlík, Husák, dr. Popelka; správce ministerstva financí dr. Engliš.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha.

Předseda (zvoní): Zahajuji 45. schůzi poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

Dovolené a omluvy nepřítomnosti jsou tytéž jako ve 44. schůzi.

Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění R. Č.

1. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Maďarskem na straně druhé, 4. června 1920 v Trianonu podepsaná;

2. mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými na straně jedné a Bulharskem na straně druhé, dne 27. listopadu 1919 v Neuilly sur Seine podepsaná;

3. smlouva mezi Italií, Polskem, Rumunskem, Srbo-Chorvatsko-Slovinskem a Československem o úpravě vzájemných vztahů, dne 10. srpna 1920 v S@evres podepsaná (tisk 1297), přikazuji výboru zahraničnímu.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Předseda klubu čsl. národní demokracie vysílá do výboru rozpočtového místo posl. inž. L. Nováka posl. Votrubu.

Předseda: Došly některé dotazy. Žádám, aby byly sděleny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Al. Kříže ministru pošt pro chování se poštovního úřadu v Čes. Budějovicích při expedici časopisu "Jihočech" tamtéž.

Dotaz posl. Dubického a spol. ministru železnic o vlakovém spojení na České severní dráze a o nedostatcích na dráze Sudoměř-Stará Paka a Martinice-Roketnice.

Dotaz posl. Čermaka, dr. Czecha, dr. Holitschera a druhů ministru zahraničních věcí o koupi Cumberlandského paláce ve Vídni pro československé vyslanectví.

Dotaz posl. Prokeše, Chalupníka, Jana Černého a soudr. ministru zemědělství ve věci neslýchaného hospodářství na statcích Vintíře Štolberga v Paskově u Místku.

Předseda: Došly některé interpelace. Žádám o jich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Interpelace posl. Schäfera, Jokla, Dietla, Hausmanna a soudr. na vládu stran uzavření pražských hostinských místností a kaváren.

Interpelace posl. Johanise, Stivína a soudr. vládě o výluce hostinského a kavárenského pomocnictva a o zavření pražských hostinců a kaváren.

Interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. ministrům vnitra a spravedlnosti o stíhání dělníků, účastnivších se prosincového stávkového hnutí.

Interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. ministru spravedlnosti a vnitra o konfiskaci "Rudého Práva".

Súrna interpelácia poslanca Svetlíka, Darulu a súdruhov na ministra vnútra v záležitosti násilného rozohnánia soc.-demokratického sjazdu v Lubochni.

Předseda: Dnes byly tiskem rozdány tyto odpovědi:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1279. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Adamovského a soudr. ve příčine protináboženského počínání některých vojenských orgánů.

Tisk 1280. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Sladkého a spol. o volbách na Hlučínsku, Těšínsku a Vel. Ostravě.

Tisk 1281. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. Zeminové a soudr. o neplnění st. germainské a brněnské smlouvy vládou Rakouské republiky v záležitosti povinného zřizování českých škol ve Vídni.

Tisk 1282. Odpověď ministra obchodu, průmyslu a živností na interpelaci posl.

Kleina a soudr. o neudržitelných poměrech, zavládnuvších v hotelových živnostech v Československé republice.

Předseda: Dnes byly tiskem rozdány tyto interpelace:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1283. Interpelace posl. Kirpalové, Jokla, Beutla a druhů ministru vnitra a ministru sociální péče o provádění zákona ze dne 20. února 1920, č. 142.

Tisk 1286. Interpelace posl. dr. Rašína a druhů na ministra pro věci zahraniční o článku Jaroslava Skaláka v časopise "Times".

Tisk 1288. Interpelace posl. dr. Baerana a druhů ministru spravedlnosti pro pokračování v právních sporech osob, jež úrazem na železnici pozbyly způsobilosti k povolání a práci.

Tisk 1289. Interpelace posl. Matznera, dr. Brunara, inž. Junga a druhů vládě o tom, jak svévolně a nespravedlivě provádí se stále censura u okresního hejtmanství v Bruntále.

Tisk 1291. Interpelace posl. Johanise, Stivína a soudr. vládě o výluce hostinského a kavárenského pomocnictva a o zavření pražských hostinců a kaváren.

Tisk 1293. Interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. min. vnitra a spravedlnosti o stíhání dělníků, účastnivších se prosincového stávkového hnutí.

Tisk 1294. Interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. ministru spravedlnosti a vnitra o konfiskaci "Rudého Práva".

Předseda: Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu tento návrh: Žádám o jeho sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1240. Návrh posl. Brodeckého, dr. Mazance, R. Chalupy, Pechmanové, G. Navrátila, Blažka a soudr., jímž se mění zákon ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n., o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových.

Předseda: Měli bychom přistoupiti teď k projednání denního pořadu. Přerušuji však jednání. Námitek proti tomu není? (Námitek nebylo.)

Ukončím schůzi.

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 25. ledna o 2. hodině odpolední s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva výboru právního o vládním nařízení ze dne 19. října 1920, č. 579 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, c. 504 Sb. z. a n., o požadovacím právu na předměty doličné, uložené u občanských a vojenských soudů trestních (tisk 1260).

2. Zpráva výboru právního o vládním nařízení, kterým prodlužuje se příročí, povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n. (tisk 1261).

3. Druhé čtení osnovy zákona o rozšírení stížnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242).

4. Zpráva výboru zemědělského o návrhu poslance Mašaty a soudr. (tisk 38) v záležitosti živelní pohromy na Českomoravské vysočině, o návrhu poslance Macha a soudr. (tisk 106) ve věci živelní pohromy na Domažlicku a o návrhu poslance Šamalíka a soudr. (tisk 352) ve věci živelních pohrom v kraji brněnském (tisk 1287).

5. Zpráva zemědělského výboru o vládním nařízení Československé republiky ze dne 15. října 1920 o obchodu bramborovou sadbou (tisk 1296).

6. Ústní zpráva výboru kulturního o žádosti výboru živnostenské školy pokračovací v Náchodě za zvýšení a upravení odměny učitelstva škol pokračovacích za jednu hodinu vyučovací týdně průměrně na 30 Kč měsíčně.

7. Ústní zpráva výboru imunitního o žádosti poslance dr. Baerana, aby poslanci Langrovi byla udělena důtka pro výkřik při reci poslance dr. Baerana v plenární schůzi.

8. Hlasování o návrhu, aby jednání o zahraničních smlouvách s Maďarskem, Bulharskem, státy cessionářskými a o smlouvě hraniční bylo provedeno zkráceným řízením podle § 55 jednacího řádu.

Jsou snad proti dnu nebo proti dennímu pořádku, mnou navrženému, nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hod. 22 min. odpol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP