Čtvrtek 20. ledna 1921

3. zprávě ústavního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 800), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1097).

Pilné projednávání této předlohy bylo schváleno v 34. schůzi dne 16. prosince 1920 a podáním zprávy pověřen výbor ústavní.

Zpravodajem je kol. Malypetr.

K tomu předmětu byl podán pozměňovací návrh. Žádám o jeho přečtení.

Zástupce sněmovního tajemníka dr. Mikyška (čte):

Pozměňovací návrh posl. Udržala, Stivína, dr. Franke, Šrámka, dr. Lukavského, Mlčocha a soudr.:

Druhý odstavec § 1 zprávy výborové ať zní:

"Při rozlučování obcí budiž dbáno toho, aby obce nově vznikající byly hospodářsky tak zajištěny, aby mohly plniti úkoly veřejné správy. Rozlučování může býti povoleno jen tehdy, když se provede taková úprava majetku a území, aby u všech obcí z původní obce utvořených rozdíly v daňových základech pro obecní přirážky rozloučených obcí neodchylovaly se více než 1/5 od průměru, připadajícího na jednoho obyvatele v obci před rozloučením."

Místopředseda Buříval: Návrh jest opatřen dostatečným počtem podpisů a jest předmětem jednání.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.

Zpravodaj posl. Malypetr: Slavná sněmovno! Vzhledem k tomu, že předloženým návrhem - jak bylo konstatováno, jest opatřen dostatečným počtem podpisů - jest obmýšlena podstatná změna druhého odstavce § 1, změna dost důležitá, navrhuji, aby návrh tento byl přikázán výboru ústavnímu, aby předložená zpráva ústavního výboru byla rovněž ústavnímu výboru vrácena a aby v době nejbližší jak o pozměňovacím návrhu, tak o původní osnově podána byla ústavním výborem nová zpráva. (Výborně!)

Místopředseda Buříval (zvoní): Pan zpravodaj navrhuje, aby zpráva ústavního výboru o vládním návrhu zákona, kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, jakož i potřebným opatřením s tím souvisejícím, vrácena byla zpět výboru, a rovněž, pokud se týče návrhu, který byl právě před chvílí přečten.

Přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s návrhem p. zpravodaje, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Tím jest návrh zpravodajův přijat.

Přistoupíme nyní k druhému čtení o předmětě, který byl již v prvém čtení přijat, a sice

2. zprávy výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n. provedeno nebylo (tisk 1211).

Přeje si pan zpravodaj slova?

Zpravodaj posl. Malypetr: Nikoli.

Místopředseda Buříval (zvoní): Kdo souhlasí s osnovou zákona, jak byla doporučena rozpočtovým výborem a přijata v prvém čtení také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina.

Osnova je přijata ve čtení druhém. Přistoupíme k hlasování o resoluci p. posl. Patzela.

Kdo souhlasí s návrhem p. zpravodaje, aby resoluce kol. Patzela byla odkázána výboru rozpočtovému, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Návrh zpravodajův jest přijat a tím tento odstavec denního pořadu je vyřízen.

Přistoupíme nyní ke čtvrtému odstavci denního pořadu, totiž ke

4. zprávě výboru právného o vládnom návrhu zákona (tisk 470) o rozšírení stížnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242).

Zpravodajem je pan posl. dr. Dérer. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Dérer: Ctená snemovňa! Pri tomto návrhu zákona ide o to, aby v ustanoveniach o záznamoch do registrov obchodných a spoločenských firiem na Slovensku zavládla jednotnosť, totíž aby pri všetkých obchodných súdoch v tomto ohľade zavládla jednotná praks. Docieliť sa toho dá takým spôsobom, že sa ustanovia orgány, ktoré by dbaly na to, aby všetky záznamy do obchodných a spoločenských registrov odpovedaly podmienkam zákona. Taký orgán sme na Slovensku mali a máme dosiaľ; podľa uhorského práva bol ustanovený v obchodnom ministerstve t. zv. firemný komisár, ktorému boly doručované všetky výnosy zázname do firemných registrov. Tento komisár mal právo proti rozhodnutiu ktoré odporovalo zákonu, použiť práva ponosy. Toto jeho právo vzťahovalo sa na všetky záznamy do obchodných registrov. (Předsednictví ujal se předseda Tomášek.)

Vzťahovalo sa to zvlášť na záznamy, ktoré maly vzťah k záznamom fíriem osobných, potom firiem obchodných spoločností, tedy na záznamy, týkajúce sa verejných spoločností obchodných, komanditných, akciových spoločností a družstiev. Zákonom č. 271 z minulého roku bola zavedená v tomto ohľade na Slovensku zmena, čo sa týka spoločností s omedzeným ručením. Pri záznamoch, týkajúcich sa takých spoločností právo ponosy firemný komisár nemal, ale toto právo prináležalo na Slovensku generálnemu finančnému riaditeľstvu pre Slovensko v Bratislave a v Podkarpatskej Rusi finančnému referentovi civilnej správy. V českých zemiach takéhoto jednotného orgánu, ktorý by mal toto právo, nebolo. Len pri obchodných spoločnostiach s omedzenýn ručením prináležalo toto právo ponosy finančným prokuraturám. Ohľadne ostatných záznamov zavládla nejednotná praks. Niektoré decízie priznávaly právo ponosy finančným prokuraturám, iné nie. Tento zákonný návrh chce docieliť v tomto ohľadu jednotnosť v celej republike. Predovšetkým chce rozšíriť právo ponosy finančných prokuratúr na všetky prípady záznamu, tedy nielen na prípady záznamov obchodných spoločností s omedzeným ručením, ale i všetkých ostatných záznamov do registrov firemných. Bolo treba rozhodnúť, ktorý systém sa má voliť, či systém ten, ktorý je uzákonený v zákone o spoločnostiach s ručením omedzeným, t. j. či sa má toto právo ponosy finančných prokuratúr rozšíriť, alebo či sa má zaviesť systém uhorský, to jest systém jednoho firemného komisára pre celú republiku. Anketa, která bola konaná v tejto veci, zaujala stanovisko, ktoré prijal i právný výbor, že sa má toto právo udeliť finančným prokuraturám, pokiaľ sa týka Slovenska, generálnemu finančnému riaditeľstvu pre Slovensko v Bratislave a v Podkarpatskej Rusi finančnému referentovi civilnej správy, pokud sa týka po rozšírení pôsobnosti generálneho finančného riaditeľstva na Podkarpatskú Rus, tomuto generálnemu finančnému riaditeľstvu.

V tomto smysle je vypracovaná osnova vládna, ktorú si právny výbor osvojil s niektorými nepatrnými zmenami, čo sa týka Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Navrhujem, aby tento návrh zákona, jak ho právny výbor predkladá, bol schválený. (Výborně!)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata tedy odpadá.

Budeme hlasovati.

Míním dáti o celé této osnově zákona, která má pouze 3 paragrafy, už vzhledem k tomu, že nebylo podáno žádných pozměňovacích návrhů, hlasovati najednou.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Není jich.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou

zákona, se všemi třemi paragrafy, s nadpisem a úvodní formulí, jak je obsažena ve zprávě právního výboru, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon je schválen v prvém čtení.

Druhé čtení dám na denní pořad schůze, která se bude konati v úterý.

Přerušuji projednáváni denního pořadu a vyřídíme teď ještě odložený odstavec 1., totiž

1. zprávu výboru dopravně technického a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1039), jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 1208).

Byla mi podána řada návrhů, jednak resolučních, jednak pozměňovacích. Žádám, aby byly sděleny.

Sděluji ještě, že za ministerstvo dostavil se jako zástupce pan sekční šéf Valníček.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Návrh posl. Simma a soudr.:

Podepsaní navrhují, aby se poslanecká sněmovna usnesla:

K § 2, čís. 4., odst. 2., připojuje se za slovo "podniku": "vyjma podniky obcí, okresů nebo zemí (žup)".

Pozměňovací návrh posl. Kostky a soudruhů:

V 1. odstavci § 2 budiž za slovo "zařízení" vsunuto: "nebo náhradní díly" třebaže s použitím technických pokroků.

1. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Doba, kterouž počínajíc jsou dovoleny daněprosté odpisy a úložky ve zvláštní fondy, překládá se do roku 1918 (obchodního r. 1917/18). Odpisy a úložky, pokud se staly v době od r. 1918 (1917/18) až do vyhlášení zákona, mohou býti pro tato léta dodatečně provedeny, a to i tenkráte, když dodatečný předpis vešel v moc práva. Dan na ně připadající, pokud byla zaplacena, se na žádost hotove vrátí."

2. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Obmezení, stanovená v § 18 zákona o dani válečné ohledně mimořádných odpisů odpadají a rozšiřují se výhody v tomto směru předloženým zákonem pro zvláštní daň výdělkovou a pro daň z příjmu poskytnuté obdobně, to jest stejnou měrou a za těchže předpokladů také na daň válečnou. Obzvláště neobmezuje se podání průkazu o povstalé ztrátě (znehodnocení), pokud se týče o provedení náhradních zařízení na dobu jednoho roku po uzavření míru."

3. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"U všeobecné daně výdělkové opraví se u zvláštních známek provozovacích obchodní výnos rozhodného roku ve smyslu předpisů tohoto zákona a vezme se na tyto opravy zřetel jak při vyměřování daně, tak i při vyřizování odvolání a žádostí za slevy."

4. Resoluční návrh poslance Kostky a soudruhů.

"Mimořádné odpisy a úložky, které přítomný zákon povoluje pro běžné daně, zmenšují za stejných předpokladů a v stejném rozsahu vyměřovací základy dávky z majetku a z přírůstku majetku."

5. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Do zákona budiž pojato ustanovení, že jako domy určené převahou k obytným účelům považovati jest ty, při nichž 55% obyvatelné plochy slouží účelům obývacím; z"obyvatelné plochy" vyloučiti jest předem prostory, které stejně mohou se používati pro jiné účely, jako předsíně, schodiště, půdy, sklepy a pod."

6. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Výslovně musí býti zachována možnost, změniti určení bez následků stanovených v posledním odst. § 1; žádostem o to budiž v případech pozoruhodných mezi jiným vyhověno vždy tehdy, když poplatník na místo objektu, původně věnovaného účelům obytným poskytne pro tento účel prostory jiné. Poplatník takový nesmí býti v žádném případě trestán a dle stavu věci zachovají se mu výhody § 1, anebo získá výhod! 2, čís. 1."

7. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Částky, které se vynaloží pro obce, okresy, všeužitečné korporace a pro sdružení, sledující stavby bytů, mohou býti zcela vyloučeny ze základů zdanění."

8. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Úroky z hypotečních půjček, které se poskytují na zřízení obytných budov, buďtež osvobozeny od daně důchodové."

9. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Pro stavby k účelům obytným, které byly skončeny nebo započaty v době od roku 1918-1925 (1917/18-1924/25) a v nichž bylo náležitě pokračováno, budiž 85% nákladů na stavby v následujících létech až do roku 1930 (1929/30) 60% ponecháno prosto daně."

10. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Stejných úlev nechť požívají také ony úložky, jež se staly pro tento účel v létech předcházejících počátku staveb."

11. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Nejvyšší počet let, během nichž mohou býti předsevzaty odpisy podle § 1, budiž zvýšen z 10 na 15 let."

12. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Náklad na nutné udržovací práce může si berní poplatník srážeti v 15 létech po splátkách ze základů pro zdanění.

13. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"K znehodnocení továrních budov, strojů a ostatních zařízení závodových seznatelnému 1. března 1919, budiž vzat zřetel zařazením zvláštní odpisovací položky, pokud se tak již nestalo všeobecnými směrnicemi při dávce z majetku nebo při dávce z přírůstku na majetku. Na poplatníkovi jest, aby znehodnocení dokázal."

14. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"V odst. 1. § 2 budiž vyjádřeno, že výhod požívají stavby pro účely podniku místo pro provoz podniku."

15. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Berních výhod nechť nepoužívají jen takové stavby, které se staví pro účely vlastního podniku, nýbrž i takové stavby, které se zřizují pro kanceláře a jiné účely závodů cizích podniků, nebo jiných právních subjektů. Pro takové stavby bylo by požadovati docela širších výhod § 1."

16. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Výhoda bodu 3., § 2, budiž podle smyslu rozšířena také na stavby tovární."

17. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Vše, co bylo zřízeno a opatřeno pro racionelní hospodaření teplem (novostavby a zvyšování továrních komínů, zvětšení výhřevných ploch, zřízení pro využitkování vodních sil, elektrisace a pod.), požívej za všech okolností co nejširších výhod."

18. Resoluční návrh posl. Kostky a soudr.:

"Ustanovení §§ 2 a 3 mají obdobně platiti pro daň z příjmu osob fysických, které vedou řádné obchodní knihy podle obchodního zákona anebo jiným způsobem věrohodně prokáží okolnosti, které jsou rozhodné pro výhody."

Resoluční návrh poslance Patzela a soudr.:

"Vláda se zavazuje, že v 10 létech nezabaví novostavby, kýmkoliv pořízené podle tohoto zákona."

Předseda: Všechny tyto návrhy mají dostatečný počet podpisů a jsou předmětem jednání.

Uděluji závěrečné slovo panu zpravodajovi.

Zpravodaj posl. inž. L. Novák: Slavné Národní shromáždění! Lituji, že zde došlo k projevům, jako by byl tento zákon nějakým tajuplným způsobem sem přinesen. Poznamenávám jen tolik, že již dne 9. prosince 1920 byl návrh jeho rozdán tiskem a že tudíž měly jistě všechny strany dosti času, aby mohly své eventuelní návrhy podati ve výborech. Poznamenávám, že ani v dopravním ani v rozpočtovém výboru pozměňovací návrhy činěny nebyly.

Proto po dohodě se zástupcem ministra financí nemohu doporučiti pozměňovací návrhy, naproti tomu však přimlouvám se, aby resoluce, které byly podány a jichž je, jak vidíte, celá spousta a některé dosti vážně zasahují do zákona samého, do jeho osnovy, byly přiděleny oběma výborům, které již dříve tuto předlohu projednávaly, to jest výboru dopravně-technickému a výboru rozpočtovému.

Po stránce formální navrhuji ještě, aby ve vytištěné osnově zákona na 3. stránce v § 2, odstavec první, řádka druhá a třetí, vsunuto bylo rozdělovací znaménko mezi slova "daně" a "prostě". To je totiž jedno slovo "daněprostě". Táž chyba se opakuje v předposlední řádce na téže stránce.

Dále navrhuji, aby v § 3 na stránce 4. za slovem "Výhody" byla dána dvě znaménka "§§", poněvadž se tam mluví o paragrafech dvou.

Jinak nemám žádných poznámek.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati. Prosím o zaujetí míst. (Děje se.)

Dám hlasovati tím způsobem: Nejprve budeme hlasovati o § 1 osnovy, k němuž není podán žádný pozměňovací návrh, podle zprávy výborové.

Pak bychom hlasovali o § 2, nejprve ve znění navrženém panem poslancem Kostkou se vsuvkou v odstavci 1. na konci. Dám ji potom při hlasování samém přečísti.

Bude-li návrh poslance Kostky zamítnut, dal bych hlasovati o § 2 podle návrhu posl. Simma s doplňkem v odstavci 2. a 4.

Kdyby návrh posl. Simma byl zamítnut, tedy bychom hlasovali o § 2 podle zprávy výborové.

Poněvadž k §§ 3 až 5 není žádných pozměňovacích návrhů, dal bych hlasovati o nich, jakož i o nadpisu a úvodní formuli najednou.

Na to bychom provedli, poněvadž těmto předlohám bylo přiznáno zkrácené řízení podle § 55 jedn. řádu, druhé čtení a vyřídili resoluce.

Jest proti postupu mnou navrženému námitka? (Nebyla.)

Námitky není. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Kdo souhlasí s § 1 osnovy zákona tak, jak jest obsažen ve zprávě obou výborů - dopravně-technického a rozpočtového - prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. § 1 jest přijat tak, jak jest obsažen ve zprávě výborové.

Teď budeme hlasovati o § 2 nejprve ve znění navrženém p. posl. Kostkou s tou vsuvkou. Žádám, aby návrh byl přečten.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte): V 1. odstavci § 2 buďtež za slovo "zařízení" v předposlední řádce vsunuta slova"nebo náhradní díly, třebaže s použitím technických pokroků".

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tím zněním § 2, navrženým panem poslancem Kostkou, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je menšina. Pozměňovací návrh pana poslance Kostky byl zamítnut.

Teď budeme hlasovati o návrhu pana posl. Simma. Žádám, aby byl přečten.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte): K § 2, č. 4., odst. 2. připojuji se za slovo "podniku" slova "vyjímaje podniky obcí, okresů nebo zemí (žup)."

Předseda (zvoní): Kdo tedy souhlasí se zněním § 2 s doplňkem navrženým panem posl. Simmem, prosím, aby povstal. (Děje se.)

Prosím pana zapisovatele Bradáče a pana zapisovatele Špatného, aby provedli sečtení hlasů. Pan posl. Bradáč sečte hlasy ve třech úsecích na pravé straně a pan poslanec Špatný ve třech úsecích na levé straně. (Zapisovatelé posl. Bradáč a Špatný sčítají hlasy.)

Zpravodaj posl. inž. L. Novák: Návrh byl přečten a já jsem ho nedoporučil, poněvadž... (Posl. Remeš: Vždyť jste řekl, že pro něj budete hlasovat!) Nemohu ho doporučiti, poněvadž jsem se o té věci informoval u ministerstva financí a musím trvati na zamítavém návrhu.

(Po sečtení hlasujících:)

Předseda: Návrh pana posl. Simma byl přijat 92 hlasy proti 16 hlasům. Tím odpadá hlasování o znění ve smyslu zprávy výborové.

Teď budeme hlasovati o §§ 3 až 5 osnovy, k nimž není podán žádný pozměňovací návrh, jakož o nadpisu a úvodní formuli najednou.

Kdo souhlasí s §§ 3 až 5 incl., s nadpisem a úvodní formulí, jak jsou obsaženy ve zprávě výborové, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. §§ 3 až 5, jakož i nadpis a úvodní formule zákona jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím je osnova přijata ve čtení prvém.

Poněvadž bylo přiznáno zákonu zkrácené řízení, přistoupíme ihned ke druhému čtení.

Přeje si pan zpravodaj slova? Jsou nějaké korrektury?

Zpravodaj posl. inž. L. Novák: Upozorňuji jen na ty 3 tiskové chyby.

Předseda: Pan zpravodaj již ve svém doslovu upozornil na 3 tiskové chyby. Dám tedy hlasovati o celém zákonu s korekturami, které doporučeny jsou panem zpravodajem.

Kdo souhlasí se zákonem přijatým ve čtení prvém, tak jak byl přijat v prvém čtení, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon jest schválen také ve čtení druhém.

A nyní přistoupíme k vyřízení resolucí. Vyslovil se pan zpravodaj již o resolucích?

Zpravodaj poslanec inž. L. Novák: Navrhuji, aby byly všechny resoluce přiděleny oněm dvěma výborům, které projednávaly vlastní zákon, tedy výborům dopravně-politickému a rozpočtovému.

Předseda: Pan zpravodaj navrhuje, aby resoluce, které byly přečteny, přikázány byly oběma výborům, jež se zabývaly osnovou zákona, totiž dopravně-technickému a rozpočtovému.

Kdo s tímto návrhem p. zpravodaje souhlasí, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce jsou přikázány dopravnímu a rozpočtovému výboru.

Zbývá ještě rozhodnouti o resoluci, která jest obsažena ve zprávě výboru dopravně - technického a rozpočtového, která má toto znění. Žádám, aby byla přečtena.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

"Výhody daňové § 1 právě projednávaného zákona mohou býti přeneseny na stavební družstva zaměstnanců nebo obce, v nichž podnik jest provozován, pakli podnikatel těchto pro sebe využíti nechce. Výhody z tohoto družstvům stavebním a obcím plynoucí buďtež jasně stanoveny v některém z dalších zákonů, upravujících bytovou otázku."

Zpravodaj posl. inž. L. Novák: Výbor rozpočtový i výbor dopravně-technický se usnesly, aby tato resoluce byla doporučena k přijetí.

Předseda: Kdo souhlasí s resolucí, obsaženou ve zprávě výborové a doporučenou panem zpravodajem, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Resoluce tato je schválena.

Přikročím k ukončení schůze. Nežli ještě schůzi ukončím, učiním některá presidiální sdělení.

Dovolenou pro neodkladné záležitosti udělil jsem posl. inž. Jungovi na dobu od 24. do 29. ledna t. r.

Chorobou omlouvá svou nepřítomnost v dnešní schůzi posl. Tausik.

Dovolenou pro neodkladné záležitosti rodinné udělil jsem posl. Pastyříkovi pro schůzi v úterý dne 25. ledna t. r. Pro tento týden udělil jsem dovolenou posl. Němcovi za účelem studijní cesty do Německa.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců Bund der Landwirte vysílá do výboru státně-zřízeneckého místo posl. Zierhuta posl. Schuberta.

Klub čs. soc.-demokratický vysílá do výboru zahraničního za posl. Chalupníka posl. Koudelku.

Předseda: Ústavní výbor, svolaný na pátek dopoledne, se odkládá a bude svolá na příští schůze písemně.

Byly provedeny ještě některé další změny ve výborech. Žádám o jejich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Klub der Abgeordneten der deutschen sozialdemokratischen Arbeiterpartei vysílá do výboru dopravního poslance Pohla místo posl. Hackenberga; do výboru imunitního posl. Pohla místo posl. dr. Haase; do výboru iniciativního posl. Uhla místo posl. dr. Haase, do výboru právního posl. Hackenberga místo posl. dr. Haase; do výboru sociálně-politického posl. dr. Holitschera místo posl. dr. Haase; do výboru ústavního posl. Hackenberga místo posl. dr. Czecha a do téhož výboru pro zasedání dne 21. ledna 1921 posl. Dietla místo posl. Schäfera.

Předseda (zvoní): Ukončím schůzi a navrhuji, aby příští schůze konala se dnes. Jak jsem již naznačil, je to z toho důvodu, poněvadž je nezbytně nutno, abychom v příští schůzi provedli ještě formální přikázání usnesení senátu, jež nás došla a týkají se smluv mezinárodních, příslušnému zahraničnímu výboru. Z toho důvodu navrhuji, aby příští schůze se konala ve 2 hod. 10 min. dnes odpoledne, tedy po přestávce 10minutové s tímto

denním pořadem:

Zbývající odstavce denního pořadu dnešní schůze.

Námitek proti tomu není? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 2 hodiny odpoledne.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP