Úterý 18. ledna 1921

Předseda (zvoní): Zahajuji opět schůzi. Přistoupíme k hlasování. Prosím, aby pan zpravodaj odebral se na zpravodajské místo. (Děje se.)

Míním dáti hlasovati tímto způsobem:

Ježto není návrhů pozměňovacích, budeme hlasovati najednou o celém dodatku ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (výdaje a příjmy), jakož i o zákonu, kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a k finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, čís. 104 Sb. z., o nadpisu a úvodní formuli tohoto zákona a to v obou čteních.

Po té budeme hlasovati odděleně o podaných 3 resolučních návrzích, a to:

1. posl. dr. Czecha, Čermaka a druhů na opětné zavedení porotních soudů,

2. posl. dr. Lodgmana, Böhra, Křepka, inž. Junga, dr. Kafky a druhů na zrušení vládního nařízení zastavujícího poroty,

3. posl. Schälzkyho, dr. Feyerfeila a druhů, aby 521 milionů Kč, uspořených pozdější platností zákona o válečných poškozencích, bylo dodatečně rozděleno.

Jsou snad námitky proti tomuto způsobu, jak jsem jej právě enuncoval? (Nebyly.)

Nejsou námitky. Budeme tedy hlasovati, jak jsem právě uvedl.

Kdo souhlasí s celým dodatkem ke stát. rozpočtu na r. 1920 (výdaje a příjmy), dále se zákonem o dodatečném státním rozpočtu, s jeho nadpisem a úvodní formulí ve čtení prvém podle znění zprávy výborové, jak to doporučil pan zpravodaj, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Dodatečný rozpočet na 1920 a zákon o něm přijaty jsou ve čtení prvém podle znění zprávy výborové.

Teď přistoupíme, poněvadž jednání o tomto předmětu bylo dáno na denní pořad dnešní schůze ve smyslu §u 55 jedn. ř. o řízení zkráceném, ihned k druhému čtení.

Přeje si pan zpravodaj nějaké korektury ve druhém čtení?

Zpravodaj posl. dr. Srdínko: Nikoliv.

Předseda: Kdo souhlasí se zákonem finančním a dodatečným rozpočtem, přijatým právě v prvním čtení, v tom znění, jak byly přijaty v prvním čtení, také ve čtení druhém, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Finanční zákon, jakož i dodatečný rozpočet jsou schváleny i ve čtení druhém.

Teď přistoupíme k vyřízení resolucí, podaných k tomuto odstavci denního pořadu. Jsou to resoluční návrhy pp. poslanců dr. Czecha, Čermaka a druhů na znovuzavedení porotních soudů, dále posl. dr. Lodgmanna, Böhra, Křepka, inž. Junga, dr. Kafky a druhů na zrušení vládního nařízení, zastavujícího porotní soudy.

Dám o těchto obou resolučních návrzích, nebude-li proti tomu námitek, hlasovati společně. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Uděluji slovo panu zpravodaji k vyjádření o resolucích.

Zpravodaj posl. dr. Srdínko: Slavná sněmovno! Stran obou resolučních návrhů a sice p. kol. Czecha, Čermaka a soudruhů a p. dr. Lodgmanna, Böhra, Křepka, inž. Junga, dr. Kafky a druhů, které se týkají stejné látky - totiž jedni žádají zavedení porotních soudů tam, kde byla provedena suspense porot, a druzí žádají zrušení tohoto vládního nařízení, kterým suspense byla provedena - navrhuji, aby oba tyto návrhy resoluční přikázány byly k projednání výboru právnímu a ústavnímu, protože příslušné výbory budou se touto látkou zabývati také, pokud tam bude dodána se strany ministerstva spravedlnosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby obě uvedené resoluce byly přikázány oběma výborům, kterým bylo přikázáno nařízení, týkající se zastavení porot, totiž právnímu a ústavnímu, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh pana zpravodaje na přikázání těchto resolučních návrhů jest přijat.

Dále uděluji slovo panu zpravodaji, pokud se týče návrhu resolučního pp. posl. Schälzkyho, dr. Feyerfeila a druhů, aby 521 milionů Kč, které uspořeny byly pozdější účinností zákona o válečných poškozencích, rozděleno bylo dodatečně.

Zpravodaj posl. dr. Srdínko: Slavná sněmovno! Tento resoluční návrh jest vlastně bezpředmětný, poněvadž i kdybychom předpokládali, že obnos ten byl k disposici, propadl podle finančního zákona na rok 1920 dnem 31. prosince 1920, ale přece, aby byla možnost o detailech této resoluce promluviti, navrhuji, aby tato resoluce p. dr. Schälzkyho, Feyerfeila a druhů byla odkázána k projednání rozpočtovému výboru.

Předseda: Kdo souhlasí s návrhem p. zpravodaje, aby resoluční návrh p. posl. Schälzkyho, dr. Feyerfeila byl přikázán výboru rozpočtovému, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrh pana zpravodaje jest schválen a tím tento odstavec denního pořadu jest vyřízen.

Přerušuji projednávání denního pořadu a, než přikročím k dalším presidiálním sdělením, sděluji toto:

Zahraniční výbor usnesl ve schůzi své dne 18. ledna 1921, aby zprávy tohoto výboru o mírové smlouvě s Maďarskem a cesionářskými státy (tisk 1087), jakož i s Bulharskem (tisk 1067) byly odvolány.

Podle §u 33 odstavce 3. jedn. řádu musí k tomuto opatření svoliti sněmovna bez rozpravy prostým hlasováním. V konferenci klubovních předsedů stala se dohoda doporučiti sněmovně, aby k odvolání předloh svolila.

Budeme hlasovati. Prosím proto o zaujetí míst. (Děje se.)

Kdo souhlasí s tím, aby zprávy zahraničního výboru svrchu zmíněné byly vzaty zpět, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.)

To jest většina. Návrhy na vzetí těchto zpráv nazpět byly přijaty.

Učiním ještě některá presidiální sdělení.

Dovolenou pro tento týden uděluji panu posl. Roučkovi.

Branný výbor zvolil zapisovatelem dne 13. ledna 1921 posl. Dyka.

Došly některé spisy ve věcech imunitních. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. dr. Baerana, aby udělena byla důtka podle §u 51 jedn. řádu poslanci Langrovi pro výkřik při řeči navrhovatelově dne 14. ledna t. r. ve sněmovně.

Předseda: Návrh tento přikazuji výboru imunitnímu k rozhodnutí o otázce viny a k podání ústní zprávy do 48 hodin.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Dále došla žádost zemského trestního soudu v Brně, odděl. XV. č. j. Vr XV 296/21-3 ze dne 13. ledna 1921 o souhlas k stíhání posl. dr. Hanreicha pro zločin velezrady podle §u 58 b), c) tr. zák.

Předseda: Žádost tuto přikáži rovněž imunitnímu výboru.

Byly provedeny některé změny ve výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte): Klub poslanců Bund der Landwirte vysílá do výboru zemědělského místo posl. Kaisera posl. Zierhuta a Klub poslanců sociálně-demokratických vysílá do téhož výboru posl. Koudelku za posl. Biňovce.

Předseda: Vládní návrh zákona (tisk 1130), kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, jenž dosud přikázán byl toliko výboru sociálně-politickému, přikazuji také výboru zemědělskému, ježto projednává se tam návrh posl. dr. Matouška (tisk 679), s touto věcí související.

Jsou snad nějaké námitky proti tomu? (Nebyly.) Není jich. Zůstává tedy při mém prohlášení.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány některé návrhy a současně přikázány výboru iniciativnímu. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1238. Návrh posl. Špatného, dr. Uhlíře a Trnobranského na zřízení dělnického reálného gymnasia v Praze.

Tisk 1241. Návrh posl. Dubického a spol. na sestátnění a prodloužení místní dráhy Dětenice-Taxis-Dobrovice do nádraží Dobrovice, aby docíleno bylo spojení s tratí Nymburk-Ml. Boleslav a to jak pro dopravu osob, tak i zboží.

Tisk 1244. Návrh posl. dr. Mazance a soudr., aby bylo zařaděno úřednictvo poštovního úřadu šekového skupiny C do skupiny B státních úředníků podle služební pragmatiky.

Tisk 1249. Návrh posl. Šamalíka, Navrátila, Adámka, Záruby, Rýpara a soudr. na změnu branného zákona ze dne 19. března 1920.

Tisk 1252. Návrh posl. Buřívala, Tučného a spol., aby soudní podúředníci jmenováni byli úředníky.

Tisk 1253. Návrh posl. Darula a súdr., ktorým sa poskytuje stála výpomoc obci Vrútky, obydlenej väčšinou štatnými zamestnanci.

Tisk 1258. Návrh poslanců Tayerle, Geršla, Kleina a soudr. na změnu §u 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, č. 315 Sb. z. a n., kterým nově upraveny válečné přirážky k poplatkům a změněna některá ustanovení o poplatcích.

Tisk 1259. Návrh posl. Johanise a soudr. na dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást v okresu jílovském.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány některé interpelace. Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1243. Interpelace poslance Ant. Nováka, Astera a soudr. na ministra vnitra a národní obrany o způsobu zakročení četnictva a vojska u příležitosti stávky v Mostě dne 14. prosince 1920.

Tisk 1250. Interpelace posl. Surányiho a soudr. k ministru školství a národní osvěty v záležitosti zpětného dosazení nezákonně propuštěných maďarských profesorů, slovenských příslušníků na státním gymnasiu v Rožnavě.

Tisk 1251. Interpelace posl. Surányiho, Tausika, Borovszkého, Daruly a soudruhů ministrům národní obrany, vnitra a spravedlnosti o nezákonném zastřelení dvou dělníků v Košicích.

Tisk 1257. Interpelácia posl. Oktavca, Kovačiča a súdruhov ministru plnomocníku pre správu Slovenska a ministru vnútra ohľadne prevzatia a definitivného vymenovania obecných a okružných notárov na Slovensku.

Dále počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy:

Tisk 1260. Zpráva výboru právního o vládním nařízení ze dne 19. října 1920, č. 579 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky československé ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a n., o požadovacím právu na předměty doličné, uložené u občanských a vojenských soudů trestních.

Tisk 1261. Zpráva výboru právního o vládním nařízení, kterým prodlužuje se příročí, povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.

Předseda (zvoní): Předseda zemědělského výboru oznamuje, že zítřejší schůze zemědělského výboru se odkládá a příští schůze téhož výboru bude svolána písemně.

Přikročím k ukončení schůze a podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze poslanecké sněmovny konala ve čtvrtek dne 20. ledna 1921 v 11 hod. dopol. s tímto

denním pořadem:

1. Zpráva výboru I. dopravně-technického, II. rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 1039), jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů (tisk 1208).

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu zákonu (tisk 1038) o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. provedeno nebylo (tisk 1211).

3. Zpráva výboru ústavního o vládním návrhu zákona (tisk 800), kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím (tisk 1097).

4. Zpráva výboru právného o vládnom návrhu zákona (tisk 470) o rozšírení stížnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242).

5. Zpráva výboru právního o vládním nařízení ze dne 19. října 1920, č. 579 Sb. z. a n., jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a n. o požadovacím právu na předměty doličné, uložené u občanských a vojenských soudů trestních (tisk 1260).

6. Zpráva výboru právního o vládním nařízení, kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n. (tisk 1261).

Jsou snad proti mému návrhu co do času nebo co do předmětů námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

Konec schůze v 7 hodin 50 minut večer.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP