Úterý 18. ledna 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 15 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: J. Marek, Záruba.

221 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministerský předseda Černý; ministři dr. Beneš, dr. Brdlík, dr. Fatka, dr. Hotowetz, dr. Kovařík, dr. Procházka, Průša, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš; zástupce ministerstva financí odbor. přednosta Groš.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr. Říha jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 43. schůzi poslanecké sněmovny.

Pro dnešní schůzi udělil jsem dovolenou posl. Wittichovi a Chlebounové; pro schůzi dnešní a zítřejší posl. Chalupníkovi a Vrabcovi; pro tento týden pro neodkladné úřední zaměstnání posl. Zverecovi, Čundrlíkovi, dr. Markovičovi. Dovolenou na dnešní schůzi udílím posl. Pelikánovi pro účast při polit. událostech na Moravě.

Pro dnešní schůzi omluvil se chorobou posl. dr. Franke.

Na neurčito omlouvá se chorobou a předkládá lékařské vysvědčení posl. Füssy.

Posl. dr. Klimo žádá za udělení dovolené pro neodkladné zaměstnání na tři týdny, posl. Sopko z důvodů rodinných do 1. února t. r., oba počínaje dnem 15. ledna 1921.

Podle § 2 jedn. řádu rozhodne o žádosti sněmovna bez rozpravy prostým hlasováním.

Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá se usnášeti, a navrhuji udělení dovolené.

Kdo souhlasí s tím, aby oběma p. poslancům dr. Klimovi a Sopkovi dovolená byla udělena, prosím, aby pozvedl ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Došly spisy ve věcech imunitních. Žádám za jejich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Krajský soud v Hoře Kutné, odd. X., č. j. Vr 60/21 ze dne 15. ledna 1921 žádá o souhlas k trestnímu stíhání posl. Hakena pro zločin rušení veřejného pokoje podle § 65 lit. b, c, tr. z.

Zemský trestní soud v Brně, odděl. XV., č. j. Vr XV 279/21-3 ze dne 12. ledna 1921 žádá o souhlas ke stíhání posl. dr. Hanreicha pro přečin podle § 305 trest. zák., spáchaný výzvou ku demonstraci nezákonitým činem.

Předseda: obě tyto žádosti přikáži výboru imunitnímu.

Došlo nařízení vlády. Žádám o jeho sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. ledna 1921, jímž stran okresu ižavského na Slovensku doplňují se vysvětlivky k přílohám A a B opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů.

Předseda: Nařízení to přikáži výboru zemědělskému.

Došly některé dotazy. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Dotaz posl. Trnobranského a Špatného ministru financí v záležitosti praeterování berního úředníka Frant. Vápeníka v Roudnici n. Labem.

Dotaz posl. Stejskala ministru pro zásobování lidu o stížnosti výkupních komisařů v Třebíči, že jim nebylo vyplaceno smluvené služné za měsíc prosinec 1920, jakož i příslušné premie.

Dotaz posl. Myslivce, dr. Budaye ministerskému předsedovi o zneužívání úředních místností k protináboženským agitacím.

Dotaz posl. Tománka a společníkov na ministerského predsedu, na ministra financií, zásobovania, obchodu, zahraničia a plnomocníka pre Slovensko, pre gniavenie a vykorisťovanie naších slovenských bratrov, viedeňských Slovákov.

Dotaz posl. Tománka a společníkov na ministra financí a ministra plnomocníka pre Slovensko ohžadom alkoholizovania Slovenska.

Dotaz posl. Sladkého ministru vnitra o sestátnění městské policie v Opavě

Dotaz posl. Sladkého ministru vnitra ve věci udělování státního občanství v Butovicích na Moravě.

Dotaz posl. Jana Černého ministru obchodu, po případě obchodu zahraničního o omezení dovozu syfonových hlavic do republiky.

Dotaz posl. J. Marka a Buřívala ministru železnic ve věci neuznání zkoušek z měšťanských škol při jmenování úředníků.

Dotaz posl. Al. Kříže ministru spravedlnosti o stíhání podloudného vývozu potravin, nepřihlášených cenných papírů a jiných hodnot továrníkem Umrathem z Prahy VII.

Dotaz posl. Simma a druhů ministru věcí zahraničních o tom, jak se opožděně provádějí úřední jednání.

Předseda: Došly některé interpelace. Žádám o jejich sdělení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Interpelácia poslancov Oktavca, Kovačiča a súdruhov ministru plnomocníku pre správu Slovenska a ministru vnútra ohžadne prevzatia a definitivného vymenovania obecných a okružných notárov na Slovensku.

Interpelace posl. dr. Luschky, Schälzkyho a soudr. ministru vnitra a ministru spravedlnosti o opětném zabavení časopisu "Das Volk" v Krňově.

Interpelace poslanců dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, dr. Kafky, inž. Junga a soudr. ministru pro zásobování lidu, pro poradu o zásobovacích věcech.

Interpelace posl. Kirpalové, Jokla, Beutla a druhů ministru vnitra a ministru sociální péče, o provádění zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n.

Interpelace posl. dr. Luschky a druhů ministru - financí o obnovení a svolání odvolací komise pro daň z příjmu ve Slezsku.

Interpelace poslanců dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky, Krause a druhů ministru pro zásobování lidu, jak ministerstvo zásobování přednostně zásobuje konsumy moukou.

Interpelace posl. Matznera, dr. Brunara, inž. Junga a druhů o tom, jak svévolně a nespravedlivě provádí se stále censura u okresního hejtmanství v Bruntále.

Předseda: Došly odpovědi. Žádám, aby byly sděleny.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Najmana, Mlčocha a soudr. stran vysokého předpisování daní v okresu hořovickém a berounském (tisk 181).

Odpověď předsedy vlády na interpelaci posl. Jokla a soudr., aby konečně vykonány byly volby do obecních zastupitelstev a do Národního shromáždění ve východním Slezsku a v okresu hlučínském (tisk 792).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Adamovského a soudr. ve věci protináboženského počínání některých vojenských orgánů (tisk 919).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů o provedení § 39 branného zákona (tisk 957).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Sladkého a spol. o volbách na Hlučínsku, Těšínsku a Velké Ostravě (tisk 781).

Odpověď vlády na interpelaci posl. Bobka a soudr. o pronásledování křesťanského dělnictva sociálně-demokratickými odborovými sdruženími (tisk 395).

Odpověď ministra pro zásobování lidu a ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Lodgmana a soudr. o protiprávním zabavení potravin neoprávněnými osobami (tisk 667).

Odpověď správce ministerstva financí a ministra železnic na interpelaci posl. dr. Kafky a soudr. o výhodách širšímu obecenstvu při pořádání tělocvičných a sportovních cvičení (tisk 768).

Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. Zeminové a soudr. o neplnění st.-germainské a brněnské smlouvy vládou Rakouské republiky ve věci povinného zřizování českých škol ve Vídni (tisk 778.)

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. Sajdla, Špatného a spol., proč Böhmerwaldbundu v Čes. Budějovicích vystavena byla volná jízdenka (tisk 773).

Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Lukavského a druhů o provokativním vyvěšení černožlutého praporu v Nýrsku (tisk 873).

Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci posl. Langra a soudr. o předání nemocničního pavilonu při veřejné nemocnici v Třebíči jeho účelu (tisk 834).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o vydání schematismu československých vyšších a středních učebných ústavů a učitelů (tisk 844).

Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Zavřela, Bergmana, Maška a druhů ve věci předepsaného obilního kontingentu moravského a uvolnění obilního obchodu (tisk 663).

Odpověď ministra pro zásobování lidu na interpelaci posl. Petrovického, Veverky, Votruby a soudr., kdo je viníkem zmrznutí 731 vagonů zemáků (tisk 802).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. inž. Kalliny a soudr. o nezákonných poměrech v Úrazové pojišťovně dělnické v Praze (tisk 761).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. dr. Lehnerta a soudr. o stranickém úřadování okresní nemocenské pokladny ve Dvoře Král. (tisk 928).

Odpověď předsedy vlády na dotaz posl. inž. Junga, Patzla a soudr. o vypsání voleb v území těšínském a hlučínském.

Odpověď na interpeláciu posl. dr. Markoviča a soudr. v otázke prevádzania nariadení ministra Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska o pretvorení obecných výborov (tisk 671).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o vydávání nových českých jízdních průkazů německým středoškolským učitelům (tisk 845).

Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, dr. Kafky a druhů o vydávání úředních zpráv jeho oboru také v jazyku německém (tisk 859).

Odpověď vlády republiky Československé na interpelaci posl. Votruby a soudr. o zřízení okresní politické správy v Židlochovicích (tisk 767).

Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci posl. Petrovického a soudr. o přídělu otopného uhlí živnostem hostinským (tisk 872).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. dr. Baerana a soudr. o protizákonné konfiskaci brněnského "Montagsblattu" (tisk 363).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Tučného, Sladkého a spol. v záležitosti jmenování Jana Mátla policejním inspektorem v Opavě (tisk 835).

Odpověď ministra národní obrany, ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci posl. Jokla, Heegera, dr. Haase a soudr. o násilí v okrese Hlučínském (tisk 109).

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. Pika a soudr. ve věci sanace obecních financí (tisk 609).

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. Sladkého o přiznání nových polních požitků evidenčním důstojníkům u slezských okresních hejtmanství.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Stejskala a soudr. o zrušení berního úřadu ve Žďánicích a sloučení jeho s berním úřadem v Kyjově.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. dr. Schollicha a soudr. o výpovědích německým nádražním restauratérům.

Odpověď ministra národní obrany na dotaz posl. dr. Dolanského, Janalíka a soudr. o trestání vojínů posádky jihlavské pro účast na bohoslužbách.

Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. dr. Kafky a soudr. o složení správní komise Všeobecného pensijního ústavu v Praze.

Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. J. Marka a soudr. o provedení pensijního pojištění rýsovačů První českomoravské továrny na stroje v Praze.

Odpověď ministra sociální péče na dotaz posl. Laube ve věci Josefa Luňáka v Grünwaldu u Jablonce n./N. o zastavení podpory a úřadování okresních komisí pro válečné poškozence.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Simma a soudr. o zásobování státních úřadů v jablonecko-tanwaldském okresu uhlím.

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. Johanise a soudr. o nedostatečném zásobování uhlím okresu mirovického.

Odpověď ministra obchodu na interpelaci posl. Kleina a soudr. o neudržitelných poměrech, zavládnuvších v hotelových živnostech v Československé republice (tisk 945).

Odpověď správce ministerstva financí na interpelaci posl. Simma, inž. Junga a druhů o zabavených penězích (tisk 999).

Odpověď ministra sociální péče na interpelaci posl. Schälzkyho a druhů o sociálně-lékařských komisích pro válečné poškozence (tisk 1034).

Odpověď ministra školství a národní osvěty na dotaz posl. dr. Lodgmana o žádosti A. Baerana, posluchače právnické fakulty v Praze, o započítání čtvrtého válečného semestru.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. Mayera a soudr. o poměrech při pokladní službě na nádraží v Chebu.

Odpověď ministra pro zásobování lidu na dotaz posl. Matznera, dr. Brunara a soudr. o zásobovacích poměrech potravinami ve frývaldovském okrese.

Předseda: V dnešní schůzi byla tiskem rozdána zpráva právného výboru o vládnom návrhu zákona o rozšírení stižnostného práva finančnej prokuratúry (tisk 1242).

Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán a současně výboru iniciativnímu přikázán návrh. Žádám, aby byl přečten.

Sněm. taj. dr. Říha (čte):

Tisk 1224. Návrh posl. Pelikána, Pechmanové a spol. v záležitosti vydání zákona o státních výpomocech na zařízení domácnosti pro státní zaměstnance, učitele, jakož i zaměstnance v podnicích a fondech státem spravovaných v případě uzavření sňatku.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy. Žádám o jich sdělení.

Sněm. taj. dr. Říha (čte):

Tisk 1200. Vládní návrh zákona o dani z obohacení a z převodu nemovitostí.

Tisk 1201. Vládní návrh zákona, jímž se mění některá ustanovení uherských zákonných článků o dani z příjmů (důchodkové).

Tisk 1203. Vládní návrh zákona o změně některých ustanovení zákona o osobních daních přímých, týkajících se daně důchodové a daně z příjmu.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány interpelace. Žádám, aby byly přečteny:

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1231. Interpelace posl. Dubického, dr. Kubíčka a soudr. na ministra obchodu a soc. péče stran těžkých poměrů horských ručních tkalců na Jilemnicku a v okresích sousedních.

Tisk 1232. Interpelace posl. Koutného, Mikulíčka a soudr. min. předsedovi a min. vnitra o rozpuštění obecního zastupitelstva v Hodoníně.

Tisk 1233. Interpelace posl. Čuříka a spol. na min. vnitra o stále se opakujících případech teroru na čsl. dělnictvu křesťansko-sociálním.

Tisk 1239. Naléhavá interpelace posl. Čermaka, Deutschové, Hirsche a druhů ministerskému předsedovi o krvavých událostech v Mostě.

Tisk 1247. Naléhavá interpelace posl. Surányiho a soudr. na ministra s plnou mocí pro Slovensko a min. soc. péče, aby železářské podniky v Kunových Teplicích uvedeny byly v činnost a aby byla poskytnuta podpora v nezaměstnanosti dělnictvu do doby zahájení práce.

Tisk 1248. Naléhavá interpelace posl. Surányiho a soudr. vládě o volbách v Podkarpatské Rusi.

Tisk 1254. Naléhavá interpelace posl. Svetlíka a Kunsta na ministra zásobovanie a zemedelstva ohžadom rušení kolektivnej smlúvy zemedelského robotnictva na Slovensku.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány odpovědi.

Sněm. tajemník dr. Říha (čte):

Tisk 1217. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Böllmanna a soudr. o násilném rušení okresní tělocvičné slavnosti ve Světci.

Tisk 1218. Odpověď ministra vnitra, národní obrany na interpelaci posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, dr. Kafky a soudr. o zastavení vojenského teroru a zakázání barev při župní tělocvičné slavnosti v Chomutove dne 10., 11. a 12. července 1920.

Tisk 1219. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Schälzkyho, dr. Luschky a druhů o neoprávněném pensionování německých četnických strážmistrů před platností nové úpravy platů.

Tisk 1220. Odpověď ministrů vnitra, zásobování, školství, zemědělství a spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o poměrech ve Frýdku.

Tisk 1221. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Schuberta, Kaisera, Zierhuta a soudr., aby vydána byla novella čsl. brannému zákonu ze dne 19. března 1920.

Tisk 1222. Odpověď ministra vnitra, národní obrany a spravedlnosti na interpelaci posl. Kreibicha, Roschera, dr. Hahna a soudr. o událostech ve Vrchlabí dne 17. května 1920 a o vládních opatřeních.

Tisk 1223. Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. Ed. Feyerfeila a druhů pro nerovné nakládání s četníky německé a české národnosti.

Tisk 1225. Odpověď ministra pro zásobování lidu, správce ministerstva financí a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska na naléhavou interpelaci posl. dr. Jurigy, Tománka a druhů pro neslýchané hříchy, které zlí lidé v ústředním družstvu v Bratislavě spáchali.

Tisk 1226. Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Zeminové, Sladkého a spol., hodlá-li v nejbližší době vypsati volby vrátivších se legionářů do parlamentu.

Tisk 1227. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. dr. Rašína a soudr. o zacházení s československými státními příslušníky v Polském Těšínsku.

Tisk 1228. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Tučného, Hrizbyla a spol. o vzpouře trestanců v trestnici ilavské.

Tisk 1229. Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci posl. Vrabce a soudr. o pronásledování Slováků v Maďarsku.

Tisk 1230. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci posl. Hakena a soudr. na min. předsedu o amnestii pro Vladimíra Gregora, útočníka na dr. Kramáře.

Předseda: Přikazuji tento vládní návrh výboru rozpočtovému:

Je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., a zákon ze dne 29. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové (tisk 1196).

Navrhuji, aby výborům soc. politickému, zahraničnímu, brannému a rozpočtovému, kterým tyto návrhy se současně přikazují, stanoveny byly ku podání zpráv následující lhůty. Žádám o jejich přečtení.

Sněmovní tajemník dr. Říha (čte):

výboru soc. politickému:

Tisk 1148. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění mezinárodní smlouva ve příčině schválení druhé skupiny ujednání přijatých na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně roku 1919 (současně přikázán též výboru zahraničnímu) - lhůta 8 denní.

Tisk 1199. vládní návrh zákona o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných - lhůta 3 neděle.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 1197. Vládní návrh zákona, kterým se blíže ustanovuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného - lhůta 14 dnů.

Tisk 1202. Vládní návrh zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 94 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili (současně přikázán výboru brannému) - lhůta 14 denní.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s navrženými lhůtami, prosím, aby zvedl ruku. (Děje se.) To jest většina. Navržené lhůty jsou schváleny.

Teď přikročíme k projednávání denního pořadu a sice nejprve k odstavci prvnímu, jímž je

1. ústní zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Biňovce na zavedení řízení podle § 51 jedn. řádu proti posl. Tausikovi pro výrok za řeči posl. dr. Šmerala.

Zpravodajem je pan kolega dr. Bartošek. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr. Bartošek: Slavná sněmovno! Pan kolega Biňovec požádal ve smyslu § 51 jedn. řádu pro poslaneckou sněmovnu písemně předsednictvo této sněmovny za svolání imunitního výboru uváděje, že byl ve 41. schůzi poslanecké sněmovny dne 13. ledna uražen panem posl. Tausikem, který za sněmovní řeči pana kolegy dr. Šmeral a učinil výrok, že posl. Biňovec udal učitelku slečnu Jandovou.

Imunitní výbor zabýval se touto věcí ve své schůzi dne 14. ledna. V této výborové schůzi předložil člen výboru dr. Šmeral prohlášení obviněného poslance, v němž kolega Tausik praví, že se na svůj výrok sice docela určitě nepamatuje, ale že ho také nepopírá; že připouští, že snad něco podobného řekl, poněvadž měl určitě takovou věc na mysli a zejména, že nepopírá ten inkriminovaný výrok, je-li zaznamenáno v stenografickém protokole, že poslance Biňovce označil za denuncianta.

Z uložení imunitního výboru prohlédl zpravodaj stenografický protokol o řeči dr. Šmerala, v němž při zmínce o tom, že byla zatčena učitelka Jandová z Minkovic proto, že se zúčastnila tábora a tím dopustila velezrady - ač, jak dr. Šmeral uvádí, v době táboru učila ve třídě není zaznamenán žádný výkřik ze sněmovny. (Hlas: Tam nejsou výkřiky vůbec!) a tudíž ani ten výrok inkriminovaný. Nezbývalo tedy než zjišťovati, zdali snad někdo z poslanců výroku toho neslyšel. A tu uvedený výrok potvrdili poslancové Bechyně a Astr. Vzhledem k tomu, že poslanec Tausik sám tento výrok nepopírá, jest výrok onen míti za prokázaný.

Imunitní výbor stál nyní před otázkou, má-li poslance Tausika uznati vinným, a v té příčině bylo se mu zabývati Tausikovým prohlášením, ve kterém tento poslanec praví, že o svém inkriminovaném tvrzení nastupuje důkaz pravdy a žádá k podání příslušných návrhů lhůtu jednoho týdne.

Stanovisko zpravodajovo v této věci bylo toto: Poslanec Tausik sice praví ve svém prohlášení, že nastupuje důkaz pravdy, ale poněvadž tam nepraví, čím ten důkaz pravdy chce vésti, nenabízí žádných svědků, žádných listin a vůbec žádných průvodních prostředků, tedy zde ve skutečnosti žádný důkaz pravdy nabídnut nebyl a nemohli jsme se tudíž ani důkazem pravdy v imunitním výboru zabývati. Zpravodaj byl toho názoru, že i kdyby v nějakém případě obvinění, které poslanec vůči poslanci vznáší, bylo náhodou objektivně pravdivé, ale ten poslanec, který pronáší výrok objektivně urážlivý, neví o této pravdivosti, nemá dosud žádných informací a teprve dodatečně by si je snad chtěl opatřovati, že v takovém případě jest poslanec vinen a že musí býti učiněn návrh k vyslovení důtky.

Imunitní výbor s tímto návrhem zpravodajovým vyslovil souhlas, ale vyslovil jej v podstatě z jiných důvodů. Imunitní výbor stál nejprve před otázkou interpretace § 51 jedn. radu poslanecké sněmovny. Stál zejména před otázkou, zdali a pokud v tomto řízení podle § 51 vůbec je možno prováděti důkaz pravdy. A usnesení, které v této. věci učinil, má býti zásadní interpretací tohoto §u 51. Imunitní výbor postavil se na stanovisko, že ustanovení § 51 je jen doplněním ustanovení jednacího řádu o kárné moci předsedy sněmovny, jak ji upravuje § 50 jedn. ř. Věc má se totiž tak: Když předseda sněmovny sám postřehne, že poslanec urazil poslance, anebo když tuto okolnost lze zjistiti ze stenografického protokolu, pak předseda sám pokárá provinilého poslance tím, že volá jej "k pořádku". Nepostřehne-li však předseda urážlivý výrok, nebo neshledal-li ho urážlivým, anebo nelze-li vůbec zjistiti ze stenografického protokolu, zdali a co bylo řečeno, pak má postižený poslanec právo, aby písemně žádal presidium sněmovny za svolání imunitního výboru, a funkce imunitního výboru jest zde pak povahy supletorní, jest doplněním oné funkce předsedovy, o kterém mluví § 50 jedn. r.

A tak jako předseda sněmovny nezjišťuje, zdali urážlivý výrok objektivně jest pravdivý, nemůže tímto zjišťováním se zabývati ani imunitní výbor; již proto ne, poněvadž mu jednací řád stanoví krátkou a neprodlužitelnou lhůtu 48 hodin, která sice stačí na to, aby se zjistilo, co bylo ve sněmovně řečeno a co nebylo, ale v žádném případě nebude stačiti, aby o okolnostech pravidelně mimo sněmovnu se zběhších mohl býti důkaz pravdy proveden. Mimo to padá zde na váhu okolnost, že poslanec, urazí-li ve sněmovně svým výrokem jiného poslance, jedná pod záštitou své imunity, takže pro tento výrok ve sněmovně pronesený nemůže býti soudně vůbec vyšetřován, nemůže vůbec přijíti ani v úvahu otázka eventuelního vydání nebo nevydání takového poslance. Právě proto imunitní výbor má za to, že jest potřeba, aby bylo čeleno tomu, by poslanci svých kolegů pod záštitou imunity napadali a uráželi na cti, poněvadž kdybychom takovouto praksi trpěli, byla by tím podstatně ohrožena důstojnost našeho mladého parlamentu.

Imunitní výbor má tedy za to, že nemůže býti ospravedlněno, aby poslanec o poslanci pronášel výroky toho druhu, jakého užil p. posl. Tausik o panu posl. Biňovcovi, a poněvadž jest zjištěno jednak svědky a jednak doznáním p. kol. Tausika, že inkriminovaný výrok posl. Tausik skutečně ve sněmovně pronesl, navrhuje i imunitní výbor ve smyslu §u 51 j. ř., aby provinilému p. posl. Tausikovi byla pro jeho výrok o posl. Biňovcovi, pronesený ve 41. schůzi této sněmovny, sněmovnou vyslovena důtka. (Výborně!)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP