Čtvrtek 13. ledna 1921

Začátek schůze ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: Bradáč, dr. Gažík.

251 poslanec podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý; ministři dr. Brdlík, dr. Burger, Husák, dr. Kovařík, dr. Popelka, Průša, dr. Šusta; správce ministerstva financí dr. Engliš; zástupci ministerstva financí odb. přednosta Groš, min. rada dr. Janík.

Předseda nejvyššího účetního kontrolního úřadu dr. Körner.

Z kanceláře sněmovní: Sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 41. schůzi poslanecké sněmovny.

Nepřítomnost svou omluvil chorobou pro schůzi dne 11. ledna t. r. posl. Hirsch, lékařské vysvědčení s omluvou na delší dobu předložil posl. Roscher, chorobou omlouvá se posl. Hillebrand.

Dovolenou pro tento týden udělil jsem posl. dr. Kramářovi pro neodkladné zaměstnání.

Byly provedeny některé změny v klubech a výborech. Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Posl. Nagy spolu s předsednictvem klubu sociálně-demokratické levice ohlásili, že posl. Nagy vstoupil jako člen do tohoto klubu.

Klub poslanců strany živnostenské oznámil, že místopředsedou zvolil posl. Horáka místo posl. Najmana.

Výbor pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu zvolil dne 12. ledna t. r. předsedou posl. Slavíčka.

Podle ohlášení předsednictev svých klubů nastoupili pro schůze dne 12. ledna v kulturním výboru posl. Jokl za posl. Hillebranda, posl. Heeger za posl. Warmbrunna, posl. Böhr za posl. dr. Petersilku.

Klub sociálně-demokratické levice vysílá do výboru branného posl. Hakena místo posl. Kučery, do výboru dopravního posl. Darulu místo posl. Mikulíčka, do výboru právního posl. Kunsta místo posl. Hakena, do výboru rozpočtového posl. Tesku místo posl. Koutného, do výboru zdravotnického posl. Malou místo posl. Merty, do výboru zemědělského posl. Koutného místo posl. Tesky.

Předseda: Došly tyto návrhy: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Špatného, dr. Uhlíře a Trnobranského na zřízení dělnického reálného gymnasia v Praze.

Návrh posl. Petrovického a soudr., aby v letošní sklizni byl volný obchod brambory.

Návrh posl. Petrovického a soudr., aby byl volným nákup mouky a luštěnin v cizině.

Návrh posl. Adámka, Záruby a soudr. na zřízení poštovního úřadu v Korouhvi u Poličky.

Návrh posl. Buřívala, Tučného a spol., aby soudní podúředníci jmenováni byli úředníky.

Návrh posl. Dubického a spol. na sestátnění a prodloužení místní dráhy Dětenice-Taxis-Dobrovice do nádraží Dobrovice, aby docíleno bylo spojení s tratí Nymburk-Mladá Boleslav a to jak pro dopravu osob, tak i zboží.

Návrh posl. Johanise a soudr. na dostavění silnice Kamenný Přívoz-Krhanice-Chrást v okresu jílovském.

Předseda: Došly tyto interpelace: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Pilná interpelace posl. Zeminové, dr. Franke, Slavíčka, Tučného a soudr. vládě ve věci hrozivě se objevující katastrofy vyživovací, rostoucí drahoty a tísně v zásobování uhlím, látkami a nedostatku obydlí, jakož i nevelké iniciativnosti a organisační nepohotovosti úřednické vlády v luštění těchto problémů.

Pilná interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. ministru spravedlnosti a vládě stran vyšetřovací vazby a jejího neodůvodněného prodlužování u osob zatčených při prosincovém stávkovém hnutí.

Interpelace posl. Roučka a soudr. ministru spravedlnosti o konfiskaci časopisu "Rovnost" v Brně.

Interpelace posl. Roučka, Buriana a soudr. ministerskému předsedovi, ministru vnitra, národní obrany, spravedlnosti a sociální péče o persekuci dělnictva na Moravě.

Interpelace posl. Surányiho, Tausika a soudr. ministru vnitra o nezákonném postupu četnictva proti dělnictvu na Slovensku.

Interpelace posl. Housera, Hakena a soudr. ministru školství a národní osvěty o porušování občanských práv učitelů při volbách do okresních výborů školních.

Interpelace posl. Housera, Hakena a soudr. ministru školství a národní osvěty o porušování občanských práv učitelů při volbách do místních školních rad.

Interpelace posl. Najmana, Anděla a soudr. ministru financí stran stálého bezdůvodného vypovídání trafik.

Pilná interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. o vládním nařízení, kterým zrušena byla působnost porotních soudů.

Interpelace posl. Petrovického a soudr. ministerstvu obchodu a veřejných prací o rušení zákona ze dne 23. ledna 1920, kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů, a přezírání kompetence hotelového instruktorátu.

Interpelace posl. Petrovického a soudr. ministerstvu obchodu o obchodu s cukrem v drobném prodeji.

Interpelace posl. dr. Stránského a druhů vládě o zachování práv státu Československého při obsazování biskupských stolic na jeho území.

Interpelace posl. Koutného, Mikulíčka a soudr. k ministerskému předsedovi a ministru vnitra o rozpuštění obec. zastupitelstva v Hodoníně.

Interpelace posl. Dubického, dr. Kubíčka a soudr. ministru obchodu a sociální péče o těžkých poměrech horských ručních tkalců na Jilemnicku a v okresích sousedních.

Interpelace posl. Čuříka a spol. na ministra vnitra o stále se opakujících případech teroru na čsl. dělnictvu křesťanskosociálním.

Interpelace posl. dr. Stránského a soudr. ministru železnic a min. vnitra ve věci nezákonného a zákonu o zřízení samostatného státu Československého odporujícího postupu ministerstva železnic ve sporech o náhradu škody, způsobené při dopravě po železnicích.

Předseda: Došel dotaz.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotaz posl. J. Marka na ministra financí o zatěžování berních úřadů zbytečnými z dosavadních berních předpisů vyplývajícími výkony.

Předseda: Došly odpovědi: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Odpověď ministra železnic na interpelaci posl. inž. Kalliny a soudr. o neprovedení výnosu z 11. února 1920, čís. 34685/19, jednajícího o nápisech na nádražních budovách v místech s více než 20% německého obyvatelstva (tisk 644).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Böllmana a soudr. o násilném rušení okresní tělocvičné slavnosti ve Světci (tisk 379).

Odpověď ministra vnitra a ministra národní obrany na interpelaci posl. dr. Lodgmana, Křepka, Böhra, dr. Kafky a soudr. o zastavení vojenského teroru a zákazu barev při župní tělocvičné slavnosti v Chomutově dne 10., 11. a 12. července 1920 (tisk 362).

Odpověď ministra vnitra na interpelaci posl. Schälzkyho, dr. Luschky a druhů o neoprávněném pensionování německých četnických strážmistrů před platností nové úpravy platů (tisk 867).

Odpověď ministrů vnitra, zásobování, školství a národní osvěty, zemědělství a spravedlnosti na interpelaci posl. dr. Schollicha a soudr. o poměrech ve Frýdku (tisk 212).

Odpověď ministra národní obrany na interpelaci posl. Schuberta, Kaisera, Zierhuta a druhů, aby vydána byla novela k československému brannému zákonu ze dne 19. března 1920 (tisk 793).

Odpověď ministra vnitra, národní obrany a spravedlnosti na dotaz posl. Kreibicha, Roschera, dr. Hahna a soudr. o událostech ve Vrchlabí dne 17. května 1920 a o vládních opatřeních (tisk 234).

Odpověď vlády na interpelaci posl. dr. E. Feyerfeila a druhů pro nerovné nakládání s četníky německé a české národnosti (tisk 916).

Odpověď ministra veřejných prací na dotaz posl. J. Mayera a soudr. o poměrech v rozdělovně uhlí v Želíně.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Krause o postupu při zřizování telefonních spojení v obci Blottendorfu, okres Česká Lípa.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Baerana a druhů o zabavování knih a časopisů pohraničními celními orgány.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. Simma a soudr. o osobách odsouzených pro padělání kolků na bankovkách.

Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz posl. dr. Hahna a soudr. o konfiskaci brožury "Vor der sozialen Revolution" krajským soudem v Litoměřicích.

Odpověď ministra železnic na dotaz posl. inž. Junga a soudr. o zlepšení železničního spojení v západním Slezsku.

Odpověď správce ministerstva financí na dotaz posl. dr. Lodgmana o odepření osobního přídavku Aloisi Keszlerovi, ministerskému radovi na odpočinku.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. inž. Junga a soudr. o protizákonném užití vojáků demobilisovaných a na dovolené dlících při obecních volbách v Jihlavě.

Odpověď ministra vnitra na dotaz posl. dr. Lelleye o zastavení pense jednotlivým pensistům.

Odpověď ministra financí na dotaz posl. Patzela a soudr. o tom, že žadatelé o státní občanství jsou nuceni zříci se nároků z vlastnictví válečných půjček.

Odpověď ministra pošt a telegrafů na dotaz posl. Sedláčka a soudr. o porušování listovního tajemství poštovním praktikantem Janem Hradilem na poštovním úřadě v Kyjově.

Odpověď ministra zahraničních věcí na dotaz posl. Sladkého stran obnoveného polského násilí na Těšínsku.

Předseda: Došlo toto nařízení vládní: Žádám, aby bylo sděleno.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Nařízení vlády ze dne 30. prosince 1920 o likvidaci Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu v Praze a odboček téže v Brně, v Bratislavě a ve Znojmě.

Předseda: Nařízení toto přikazuji výboru zásobovacímu, zemědělskému a výboru pro záležitosti průmyslu, obchodu a živnosti.

Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány vládní návrhy: Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1148. Vládní návrh, kterým se předkládá N. S. mezinárodní smlouva ve příčině schválení druhé skupiny ujednání, přijatých na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně.

Tisk 1197. Vládní návrh zákona, kterým se blíže upravuje dávka (z majetku a přírůstku na majetku) u majetku zabraného.

Tisk 1202. Vládní návrh zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rak.-uherské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých voj. gážistů, kteří se na československém národě provinili.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto interpelace: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1150. Interpelace posl. Křepka, dr. Lodgmana, Böhra, inž. Junga, dr. Kafky, dr. Feyerfeila a soudr. vládě o nakládání s německými gážisty, kteří z povolání sloužili v bývalé rak.-uherské armádě a jsou čsl. státními příslušníky.

Tisk 1151. Interpelace posl. Schweichharta, Leibla, Hackenberga a soudr. vládě o změně směrnic pro formální řízení při přidělování zabavené půdy.

Tisk 1152. Interpelace posl. dr. Raddy a druhů na ministra národní obrany o zabrání tělocvičny německého tělocvičného spolku v Jihlavě vojskem.

Tisk 1153. Interpelace posl. Kreibicha, Heegera, dr. Czecha a druhů na ministerského předsedu, jakož i ministra s plnou mocí pro Slovensko a ministra národní obrany o pronásledováních.

Tisk 1154. Interpelace posl. J. Mayera a druhů ministru pošt o výrocích poštovních úředníků, že nebudou dopravovati dopisy s německými nápisy.

Tisk 1155. Interpelace posl. dr. Földessyho a druhů ministru financí o vyměřování daní na Slovensku.

Tisk 1156. Interpelace posl. dr. Schollicha a druhů ministru vnitra o neoprávněném rozpuštění spolku "Deutsch-mährischer Volksbund" v Hulčíně.

Tisk 1160. Interpelace posl. Jokla, Heegera, Häuslera a druhů min. vnitra o užívání cís. nařízení ze dne 26./4. 1854 (Prügelpatent) okresním hejtmanstvím v Hulčíně.

Tisk 1161. Interpelace posl. dr. Keibla a druhů min. veř. prací o nedostatečném dodávání uhlí městu Děčínu.

Tisk 1162. Naléhavá interpelace posl. Wenzela, Simma a druhů min. školství o nestejnoměrném sprošťování školní služby učitelů a učitelek při jejich dávání na odpočinek.

Tisk 1163 Naléhavá interpelace posl. dr. Hanreicha, Schälzkyho, dr. Keibla, dr. Kafky a druhů min. spravedlnosti o jazykové praxi západo-slezských soudů.

Tisk 1164. Interpelace posl. dr. Medingera min. zemědělství, aby poskytnuta byla subvence na opětné zřízení vodních děl a vyzděných břehů na potoku Stolpichu.

Tisk 1165. Interpelace posl. Schweichharta, Fischera a druhů min. spravedlnosti o omezení výhod trestancům.

Tisk 1166. Interpelace posl. dr. Holitschera, Hillebranda, Palme a soudr. min. pro zásob. lidu o neslýchaných řetězových obchodech obilím.

Tisk 1167. Interpelace posl. Windirsche a druhů min. N. O. o odškodnění rolníků z obce Růžodol-I.

Tisk 1168. Interpelace posl. dr. Luschky a druhů min. obchodu o rozdělování zisků z vývozních obchodů cukrem v roce 1920.

Tisk 1169. Interpelace posl. dr. Kafky, Kostky a druhů min. spravedlnosti o jazykové praxi u pražského vrchního zemského soudu.

Tisk 1170. Interpelace posl. dr. Földessyho a soudr. min. financí o vyplacení 300.000 K mimoř. státní podpory městu Komárnu.

Tisk 1171. Interpelace posl. Nagy a soudr. min. železnic v zál. znovudosazení propuštěných maďarských železničářů, slovenských příslušníků, na jich dřívější místa.

Tisk 1172. Interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů min vnitra o opatřeních politických úřadů při vrácení zbraní, jež svého času byly německému obyvatelstvu odňaty.

Tisk 1173. Interpelace posl. dr. Schollicha, dr. Luschky a druhů min. pošt o skandálních poměrech u pošt. ředitelství v Opavě.

Tisk 1174. Interpelace posl. Windirsche a druhů min. N. O. o zabavení koní v okresu libereckém příslušníky československého vojska.

Tisk 1175. Interpelace posl. Windirsche a druhů min. vnitra a min. N. O. o zabavení 5 koní v okresu frýdlantském v Čechách.

Tisk 1176. Interpelace posl. dr. Medingera, Windirsche a druhů min. spravedlnosti, vnitra a veř. prací a zemědělství, aby byl doplněn zákon ze dne 17. prosince 1919 o vyvlastnění hospodářských pozemků k účelům stavebním.

Tisk 1177. Interpelace posl. dr. Lodgmana a druhů min. financí o hrozícím zastavení těžby v drobných falknovských odkrytých dolech.

Tisk 1180. Interpelace posl. dr. Schollicha, Matznera a druhů na min. předsedu a min. zemědělství o tom, jak se vyjádřil ministr zemědělství vůči německým rolníkům ve Slezsku.

Tisk 1181. Interpelace posl. Hillebranda, dr. Holitschera, Kaufmana a druhů min. N. O. a min. železnic, že se odpírá snížení jízdného vojínům jedoucím na dovolenou.

Tisk 1204. Naléhavá interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. vládě o vlád. nařízení, kterým zrušena byla působnost porotních soudů.

Tisk 1205. Naléhavá interpelace posl. dr. Czecha, Čermaka a Hillebranda vládě o zrušení nařízení o zastavení činnosti porotních soudů.

Tisk 1209. Naléhavá interpelace posl. dr. Šmerala a soudr. na min. spravedlnosti a celou vládu v zálež. vyšetřovací vazby a jejich neodůvodněného prodlužování u osob zatčených při prosincovém stávkovém hnutí.

Tisk 1210. Naléhavá interpelace posl. Zeminové, dr. Franke, Slavíčka, Tučného a druhů vládě rep. Českosl. o hrozivě se objevující katastrofě vyživovací, rostoucí drahotě a tísni v zásob. uhlím, látkami a o nedostatku obydlí, jakož i o nevelké iniciativnosti a organ. nepohotovosti úřednické vlády co do řešení těchto problémů.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byla tiskem rozdána tato odpověď: Žádám o její přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Tisk 1198. Odpověď min. pošt a telegr. a min. železnic na interpelaci posl. Votruby a druhů o přijímání a dopravě cenných balíků v ceně přes 1000 K.

Předseda: Počátkem dnešní schůze byly tiskem rozdány tyto zprávy: Žádám, aby byly přečteny.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte).

Tisk 1208. Zpráva výboru dopravně-technického a výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona, jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých i pořízení nových strojů.

Tisk 1211. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona o oběhu českoslov. státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku, pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. provedeno nebylo.

Předseda: Iniciativní výbor ve schůzi konané dne 12. ledna 1921 usnesl se přikázati k řádnému projednání návrh posl. Jana Černého, Biňovce, Prokeše a soudr. na změnu zákona ze dne 30. března 1920, č. 219 Sb. z. a n. o podpoře soukromého stavebního podnikání (tisk 1033) výboru dopravnímu.

Počátkem dnešní schůze byl tiskem rozdán a současně přikázán výboru iniciativnímu návrh posl. Knirsche a druhů, aby byla prodloužena platnost nařízení ze dne 23. února 1919, c. 108 Sb. z. a n. o omezení výpovědních lhůt u služebních poměrů a aby bylo doplněno nouzovým nařízením o placení odbytného (tisk 1206).

Přikazuji výboru rozpočtovému vládní návrh zákona o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samostatných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených (tisk 1190).

Navrhuji, aby výboru právnímu, kterému následující usnesení se současně přikazuje, stanovena byla ku podání zprávy lhůta 4 neděl:

Je to tisk 1149 Usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona (tisk 283 senát), kterým se mění ustanovení § 24 odst. 2. zák. ze dne 18. února 1878, č. 30 z. z. o sestavení seznamů znalců o řízení, týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavení a provozování železnic.

Konstatuji, že sněmovna je schopna usnášeti se.

Kdo jest pro navrženou lhůtu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina, navržená lhůta je povolena.

Ve věcech immunitních došla žádost zemského trestního soudu v Praze, odděl. XII. ze dne 10. ledna t. r., Vr XII 12184/20 za souhlas k trestnímu stíhání poslance Jana Hrizbyla pro zločin veřejného násilí dle § 5, 83 tr. z.

Přikazuji ji výboru imunitnímu.

Přistupujeme k dennímu pořadu, a to k prvnímu jeho odstavci, jímž je

1. druhé čtení osnovy usnesení, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě, dané v Bernu dne 26. září 1906, o zákazu používati bílého (žlutého) fosforu při výrobě zápalek (tisk 1053).

Zpravodajem výboru soc-politického je p. kol. dr. Winter. Nepřeje si slova?

Zpravodaj posl. dr. Winter: Nikoli.

Předseda: Pan kol. dr. Hnídek, zpravodaj výboru zahraničního, nemá žádných korektur?

Zprav. posl. dr. Hnídek: Nemám.

Předseda. Budeme tedy hlasovati. Prosím pány, aby zaujali svá místa. (Děje se.)

Je nám hlasovati ve druhém čtení o osnově usnesení, aby republika Československá přistoupila k mezinárodní smlouvě v Bernu o zákazu používati bílého fosforu při výrobě zápalek.

Kdo souhlasí s osnovou usnesení, jak bylo schváleno ve čtení prvním v předvčerejší schůzi, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To je většina. Usnesení je schváleno ve druhém čtení a tím je první odstavec dnešního denního pořadu vyřízen.

Přistoupíme ke druhému odstavci, jímž je

2. druhé čtení osnovy zákona, kterýmž se mění § 54 odst. l. zákona ze dne 23. května 1883, čís. 83 ř. z., o evidenci katastru daně pozemkové (tisk 1068).

Zpravodajem je pan kol. Rudolf Chalupa. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. Rud. Chalupa: Slavná sněmovno! K projednávanému zákonu dovoluji si navrhnouti malou opravu, a sice aby ve článku II. na předposlední řádce místo "a provedení jeho ukládá se ministerstvu financí", bylo znění "a provedení jeho ukládá se ministru financí".

Jinak souhlasím plně s původním zněním.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati ve druhém čtení o tomto zákoně, který byl přijat v předvčerejší schůzi v prvém čtení, s korekturou, doporučenou teď panem zpravodajem, aby totiž ve článku II. místo slova "ministerstvu" stálo slovo "ministru".

Kdo s osnovou touto souhlasí také ve druhém čtení, prosím aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon jest schválen také ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen druhý odstavec denního pořadu dnešní schůze a přistupujeme ke třetímu, jímž je

3. druhé čtení osnovy zákona, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého (tisk 1098).

Zpravodajem je p. kol. dr. Dérer. Jest nějaká změna?

Zpravodaj posl. dr. Dérer: Niet žiadnej zmeny.

Předseda: Budeme tedy hlasovati. Kdo souhlasí se zákonem, jímž se upravuje ustanovení o prohlášení za mrtvého, jak byl přijat v prvním čtení, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon jest schválen také ve čtení druhém a tím jest vyřízen třetí odstavec denního pořadu dnešní schůze.

Teď bychom měli přistoupiti k bodu čtvrtému, totiž ke hlasování o návrhu vlády, aby zkráceným řízením podle § 55 jednacího řádu vyřízen byl vládní návrh zákona o trestním řízení stanném na Slovensku a Podkarpatské Rusi (tisk 1132), ale poněvadž bylo vysloveno s několika stran přání, aby tento bod byl sňat s denního pořadu dnešní schůze za účelem dalšího jednání, vyhovuji tomuto přání, nebude-li proti tomu námitek. (Nebyly.)

Námitek není.

Přistupujeme tedy k odstavci pátému, kterýmž jest


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP