Pondělí 20. prosince 1920

Začátek schůze ve 4 hod. 28 min. ráno.

Přítomni:

Předseda: Tomášek.

Místopředsedové: inž. Botto, Buříval, dr. Czech, dr. Hruban.

Zapisovatelé: dr. Markovič, Špaček.

111 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Černý:

ministři dr. Fatka, dr. Gruber, dr. Hotowetz, dr. Kovařík, dr. Popelka, dr. Procházka.

Z kanceláře sněmovní: sněmovní tajemník dr. Říha, jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 39. schůzi poslanecké sněmovny.

Nemocným ohlásil se posl. Szentiványi.

Došly tyto spisy od vlády: Žádám o jich sdělení.

Zástupce sněmovního tajemníka Nebuška (čte):

Osnova zákona o trestním řízení stanném na Slovensku a v Podkarpatské k Rusi (přípis předsednictva minist. rady ze dne 18. prosince 1920 čís. 38.252/20 m. r.).

Vládní nařízení ze dne 3. prosince 1920 č. 638 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení ze dne 3. září 1920, čís. 501 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě na Hlučínsko.

Vládní nařízení ze dne 9. prosince 1920 čís. 642 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zákaz urychleného prodeje tkalcovského, pleteného a stávkového zboží.

Předseda: Nařízení prvé přikazuji výboru ústavnímu, nařízení druhé výboru pro záležitosti průmyslu, živností a obchodu.

Přistupujeme k prvnímu odstavci dnešního denního pořadu, jímž jest:

1. druhé čtení osnovy zákona o opatření strojených hnojiv pro r. 1921, která byla přijata na základě zprávy výboru zemědělského a rozpočtového (tisk 1084) ve včerejší schůzi ve čtení prvém.

Zpravodajem za výbor zemědělský je pan posl. Biňovec, zpravodajem za výbor rozpočtový je pan posl. Malypetr.

Přeje si některý z pp. zpravodajů slova? Jsou nějaké korektury?

Zpravodaj posl. Biňovec: Ne.

Zpravodaj posl. Malypetr: Nikoli.

Předseda (zvoní): Budeme hlasovati.

Konstatuji, že sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí se zákonem o opatření strojených hnojiv, tak jak byl přijat ve čtení prvém, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon jest schválen také ve čtení druhém a tím 1. odstavec denního pořadu dnešní schůze jest vyřízen.

Přistoupíme ke druhému odstavci, jímž jest

2. druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci (tisk 721), která byla přijata na základě zprávy posl. dr. Wintra ve včerejší schůzi ve čtení prvém.

Přeje si pan zpravodaj slova? Jsou nějaké korektury?

Zpravodaj posl. dr. Winter: Nikoli.

Předseda: Budeme tedy hlasovati.

Kdo souhlasí s návrhem zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci v tom znění, jak byl přijat ve čtení prvém, také ve čtení druhém, prosím, aby povstal. (Děje se.)

To jest většina. Zákon je schválen také ve čtení druhém a tím jest denní pořad dnešní schůze vyřízen.

Přistoupím k ukončení schůze.

Příští schůzi svolám cestou písemnou.

Jest snad proti tomu námitka nějaká? (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Přeji vám, páni poslanci, abyste tu chvilku, která nám jest nyní vyměřena, prožili ve středu svých milých, abyste se zotavili k novým, těžkým, namáhavým pracem v novém roce. - Končím schůzi. (Hlučný potlesk.)

(Konec schůze ve 4 hod. 32 minut ráno.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP